Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування (круглий стіл)Мета: З'ясувати причини, рушійні сили, характер Національно-визвольної війни, дати оцінку першим битвам, битвам під Жовтими Водами, Корсунем; розвивати вміння учнів працювати з картою, історичними документами, різними джерелами знань, узагальнити історичні факти, робити висновки; виховувати в учнів повагу до історичного минулого народу, вчити визначати, що життя кожної людини є безцінним і унікальним.

Обладнання: Карта Національно-визвольна війна українського народу, схеми битв, портрет Богдана Хмельницького, музика.

Тип уроку: Вивчення. нового матеріалу, круглий стіл

Хід уроку

Вступне слово вчителя: Сьогодні ми починаємо вивчати одну із найграндіозніших найцікавіших, найтрагічніших сторінок з історії нашого народу. Це Національно-визвольна війна українського народу проти польського панування. До цього часу вчені-історики ведуть дискусії: ця подія - це повстання, чи війна, чи революція. Чому український народ, який мовчав і терпів 10 років під час "золотого спокою", піднявся на боротьбу грізною силою, яка змітала все на своєму шляху. Богдан Хмельницький - хто він? Шляхтич, який зазнав знущань з боку польської адміністрації і вирішив жорстоко помститися всім полякам, чи керівник і організатор народної війни за волю своєї країни.

На ці питання ми також спробуємо дати власні відповіді, послухати і проаналізувати думки дипломатів, військових істориків, ознайомитись з історичними документами.

Національно-визвольна війна українського народу проти польського панування відбулась в 1648-1654 роках. Які ж причини війни?

1. Слово аналітику: Я досліджувала соціально-економічну ситуацію на українських землях, що входили до складу Речі Посполитої, історик Бойко в своїй монографії наводить цікаві факти. Після закінчення виснажливої для Західної Європи 30-літньої війни саме Польща стає одним з головних експортів хліба. Основний порт Гданськ від 1583 по 1648 роки у 2,5 рази збільшив відвантаження зерна. Орієнтація на внутрішній та зовнішній ринки, а не на задоволення власних потреб, суттєво вплинула на структуру поміщицьких господарств. Вони активно перетворювались на фільварки. В основі цієї трансформації лежали два взаємопов'язані процеси зміцнення феодальної земельної власності та посилення кріпацтва.

Польські та полонізовані українські феодали, намагаючись максимально збільшити свої прибутки, йшли своїм шляхом посилення експлуатації селян. Саме тому політично зростає панщина, особливо в районах, сполучених із зовнішнім ринком. Наприклад, у Східній Галичині та на Волині вона становила 5-6 днів на тиждень. Водночас зростали натуральні та грошові податки.

Учні знайомляться з документом "Літописи гадяцького полковника Григорія Грабянки".

2й історик: Потерпали українські селяни і від здавання феодалам своїх маєтків в оренду. Лише у 1616 році більша частина українських земель, що належали Польщі, орендувалися європейськими підприємцями, які маючи на меті в короткий строк повернути з прибутком вкладені гроші, нещадно експлуатувати селян і виснажували землі.

3й історик: У складній ситуації опинилось і міщанство, особливо в тих містах, які перебували в приватній власності феодалів. Міщанство виконувало повинності та сплачувало податки - чинш (по 20-30 грошів з "диму"), церковну десятину. Хоча на початок ХVII ст. більшість міст України користувались Магдебурзьким правом, ще самоврядування постійно обмежувалося. Війтів призначав польський уряд, а не обирали міщани. Користуючись правом безмитного вивезення своїх товарів і монополією на виробництво та переробку різних видів продукції, феодальна знать досить успішно конкурувала з жителями міст у торговельно-промисловій сфері. До того ж у політичному та економічному житті міст провідну роль відігравали поляки та інші іноземці, а українські міщани витіснялися, що зумовлювало загрозу "випадання" українців, перетворення їх у перспективі на відсталу "селянську націю".

4й історик: Незадоволення своїм становищем було і заможне реєстрове козацтво, яке являло собою проміжний стан між шляхтою і селянством. Як і шляхта, реєстрові козаки звільнялися від кріпацтва та панщини, тобто користувалися індивідуальною свободою. Водночас вищі козацькі верстви завжди бажали володіти закріпаченими селянами і мати інші рівні права із шляхтою.

На середину XVII ст. авторитет, вплив, активність та слава козацтва зростали, а права дедалі більше обмежувалися. Намагаючись взяти козацтво під контроль, польський уряд після придушення селянсько-козацьких повстань у січні 1438 року прийняв "ординацію Війська Запорозького реєстрового" яка суттєво обмежила самоврядування реєстровців. Скасувалося виборність старшини, ліквідувався козацький суд, на чолі війська замість гетьмана було поставлено польського комісара, а всі виключені з реєстру автоматично ставали кріпаками.

5й історик: Ситуація в українських землях у середині XVII ст. ускладнювалась і критичним становищем у політичній сфері. Відсутність власної держави, перервана державотворча традиція, масове ополчення української еліти, були чіткими симптомами катастрофи, що насувалося. Прогресуюча асиміляція українського народу поступово доходила до такі межі, за якою він мусив зійти з історичної сцени як самостійний суб'єкт. Намагаючись прискорити хід цього процесу, польська сторона посилила національно-релігійне гноблення. Спираючись на католицизм, польські магнати здійснювали політику національного та культурного поневолення українського народу. Одним з основних інструментів окатоличення в їхніх руках стала уніатська церква, яку активно підтримувала Римська курія. Папа Урбан (1623-1644) у своїх листах до керівництва Речі Посполитої неодноразово закликав сприяти поширенню унії та фізично знищувати її противників.

6й історик: Серед чинників, які сприяли активній національно-визвольній боротьбі, були слабкість королівської влади та прогресуюче посилення відцентрових тенденцій у Речі Посполитій. Своєрідним бунтом для розгортання та поглиблення цих процесів стало зміцнення крупного феодального землеволодіння. Так 250 магнатських родів(Острозькі, Заславські, Вишневські та інші), які проживали на Волині, тримали у своїх руках найбільші латифундії в усій Речі Посполитій. Концентрація матеріальних цінностей була вилученою: 1629р. 37 найбагатших волинських магнатів володіли ? усіх селянських господарств. Оцінюючи цей процес, Н. Полянська-Василенко зазначає: "Це були "королев'ята", "віце-королі", "королики", удільні князі нової генерації, справжні правителі України, супроти яких король і сейм не мали ні авторитету, ні влади".

Вчитель: Таким чином, підсумовуючи все, що ми зараз почули і прочитали, ми можемо зробити висновки:

а) причини національно-визвольної війни:

б) рушійні сили:

козаки, селяни, міщани, українська шляхта, духовенство.

2. Повідомлення учнів про Богдана Хмельницького.

3. Розповідь вчителя: На острові Бугки у гирлі р. Томаківки Хмельницький будує укріплення. Сюди прибули запорожці. 20 січня 1648 року підходить до Січі, що містилась на Микитиному Розі (м. Нікополь), а 24 січня захопив усі човни, провіант, а 25 січня заволодів фортецею. Б.Хмельницького обрали гетьманом. (Робота з картою)

Слово дипломату:

Переговори з Кримським ханством були надзвичайно важливими для Хмельницького, адже вони давали змогу забезпечити власний тил і поселити повстанське військо мобільною татарською кіннотою, яка могла ефективно протистояти польській. Тому гетьман сам вів переговори і навіть не зупинявся перед тим, щоб залишити в Криму заручником свого сина. У середині березня 1648 року союз було укладено, і на допомогу повстанцям вирушило понад 3 тисячі татарських вояків на чолі з Тугай-беєм.

Слово військовим історикам:

1) Битва під Жовтими Водами (ручна схема)

2) Битва під Корсунем (ручна схема)

Бесіда:

Ми сьогодні познайомились з документами, прослухали думки наших шановних колег. В 1648 році розпочалась війна чи повстання під проводом Б.Хмельницького? Чому?

Який характер мала війна?

Якою була війна?

Назвіть перші великі битви козаків в 1648 році.

Домашнє завдання:

Опрацювати § 10 підручника, посібник Буштрук О.В. "Історія України 7-8 класи"
На головну


Hosted by uCoz