Виникнення та розвиток місцевого самоврядування в ЄвропіОгляд уроку

Урок проходить на основі матеріалу про місцеве самоврядування

з історії стародавнього світу та історії середніх віків, який учні повинні повторити на сьогоднішній урок. Учитель проводить урок у формі бесіди, проводячи одночасно роботу з посібником

" Основи місцевого самоврядування " та Європейською Хартією місцевого самоврядування. Учні пов'язують також всі матеріали історії минулого із сучасністю, аналізуючи місцеве самоврядування і його роль в країнах Європи сьогодні.

Очікувані результати.

Учні повинні вміти пояснювати поняття, аналізувати джерела,

робити висновки, працювати з таблицею.

Основні поняття.

Муніципалітети, комунальне самоврядування (комуна).

Методи та прийоми.

Робота з посібником, бесіда, робота над таблицею "Організація влади в країнах Європи ".

Обладнання.

Європейська Хартія місцевого самоврядування, посібник

" Основи місцевого самоврядування ".

Хід уроку

1. Мотивація (5 хв.)

Повідомлення теми уроку. Учитель наголошує, що матеріал сього-днішнього уроку буде базуватись на тих знаннях, які учні отримали з історії в попередніх класах. Учням слід згадати про елементи місцевого самоврядування в стародавній Греції і Римі та в період середньовіччя. А також провести паралель з історією нашої держави в ті часи і визначити наявність рис місцевого самоврядування в Київській Русі та Литовсько-Руській державі.

Учні повинні також пов'язати матеріал даної теми з сучасністю, прослідкувати по таблиці існування органів місцевого самовряду-вання в сучасній Європі.

2. Вивчення нового матеріалу (25 хв.)

Учитель починає вивчення з учнями історії місцевого самовряду-вання, нагадуючи, що риси його були помітні ще в родоплемінному самоврядуванні, тобто до виникнення держави.

У період розвинутих цивілізацій Греції і Риму самоврядування

стало важливим елементом організації управління в цих держа-

вах.

Учитель пропонує учням згадати правління Соломона в

Стародавній Греції.

Учні повідомляють, що за часів Солона (VІ ст.до н.е.) зросла

роль народних зборів - еклесій. Вони вирішували всі найважли-

віші питання в країні, оголошували війну, укладали мир. На збо-

рах обирались " Рада чотирьохсот" - орган управління і суд.

Обирались також рада старійшин, яка слідкувала за виконанням

законів.

Далі учитель дає завдання пригадати управління країною в

Стародавньому Римі.

Учні відповідають, що за часів Юлія Цезаря (45р до н.е.)був виданий закон, який закріплював організацію міської влади (муні-

ципальний устрій).

Вищим органом міського управління в Стародавньому Римі, як і в Греції, були народні збори.

Збори вирішували найважливіші питання міського життя і

обирали муніципальних магістратів, які здійснювали адміністра-

тивну і судову владу. У місті обирався також муніципальний сенат - представницький орган.

Отже, міста в Римі, які користувались самоврядними правами, називались муніципалітетами.

Учитель дає завдання учням записати в зошит, що муніципалітети на сьогодні - це обрані населенням сільські та міські органи місцевого самоврядування.

Учитель ставить запитання перед учнями: пригадати, чи були елементи самоврядування в ранньофеодальній державі Київська Русь?

Учні називають народні збори - віче. Далі учитель звертає увагу учнів на період середньовіччя, коли місцеве самоврядування в Європі досягло особливого розвитку і дістало назву комунального самоврядування.

Учні записують значення слів "комуна" - (франц-община, громада). У середні віки - це міська община, яка домоглась шляхом боротьби грамоти, що закріплювала ті чи інші вільності жителів міста.

Комуна на сучасному етапі - це поселення міського чи сільського типу, що утворюють первинну ланку адміністративно- територіального поділу та є історично сформованими елементами національних систем місцевого самоврядування в Бельгії, Італії,

Франції та інших державах.

Середньовічні міста свої права і вольності закріплювали в Ха-

ртіях.

Учні записують значення слова.

Хартія (гр. - папір). Це важливий, особливо в історичному відно-

шенні, документ.

Далі учитель дає завдання на с. 18 посібника "Основи місцево-

го самоврядування" визначити міста Італії, Франції, Англії, які

отримали такі Хартії.

На сучасному етапі велику роль для місцевого самоврядування

Європи має Європейська Хартія місцевого самоврядування, прий-

нята в 1997р. У ній визначено, що "посилення місцевого самовря-

дування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову

Європи на принципах демократії і децентралізації влади."

Багато цікавих даних про місцеве самоврядування можна дізна-

тись із Хартій Міан та їх статутів. Учитель ставить завдання

перед учнями, працюючи з підручником "Основи місцевого самоврядування" с.18 - 19, визначити:

1. Які завдання стояли перед членами комуни міста Мона

(Франція).

2. Пуатьє та Байоне (традиція) повноваження, якими була наділена комуна (на прикладі міста Камбре (Франція)).

3. Правила поведінки посадової особи з членами комуни (на прикладі міст Ля Реоль (Франція) та Сен-Кентені (Франція)).

4. Зачитати висновок ст.19 про значення міських комун і тих елементів управління, які стали прототипом місцевого самоврядування сучасних демократичних держав.

Далі учитель просить учнів на основі отриманих знань дати визначення поняття "комунальні революції VI-VIIIст" Учні висловлюють свої думки і роблять запис у зошиті, що це комунальне самоврядування, яке передбачало звільнення міста від влади феодала та створення міських органів самоврядування.

3. Закріплення вивченого матеріалу та підведення підсумків уроку ( 10 хв.)

Учитель повинен по ходу закріплення матеріалу відмітити роботу

тих учнів, які готували дані про стародавню Грецію і Рим, розви-

ток місцевого самоврядування в цих країнах, повторити основні

поняття та визначення даної теми.

3. Домашнє завдання ( 5 хв.)

Учитель дає індивідуальні завдання:

а) основні повноваження департаментів Франції;

б) особливості місцевого самоврядування США;

в) тип управління на місцях, властивий Німеччині

та рекомендує підготувати відповіді на ці запитання по книзі

О.Лазор " Основи місцевого самоврядування " К. 2003 р.

До компетенції органів місцевого самоврядування в сучасних європейських країнах відносять такі напрями діяльності:

1) розвиток територіальної громади (формування внутрішньої структури громади, економічний розвиток і будівництво);

2) розвиток довкілля (планування використання землі, захист довкілля, дороги та громадський транспорт, збір та використан- ня відходів);

3) освітні оздоровчі та соціальні функції (школи, лікарні, оздоровчі за клади, послуги з соціального забезпечення, забезпечення житлом);

4)захисні функції (пожежна служба, поліція, захист споживачів); комунальні послуги (забезпечення водою, тепловою енергією і га- зом);

5)дозвілля (спортивні споруди, бібліотеки, культурні послуги, туризм, підтримка мистецтва).На головну

Hosted by uCoz