Відновлення місцевого самоврядування в Україні: передумови та етапиОгляд уроку. Основне завдання уроку - вивчити поняття місцевого самоврядування; з'ясувати причини реформування місцевої влади; сформувати розуміння основних принципів місцевого самоврядування; вивчити основні етапи реформування місцевої влади в Україні;

розвивати уміння працювати з юридичними документами, аналізувати, коментувати окремі їх статті; формувати громадську активність учнів.

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть:

пояснювати зміст основних понять;

коментувати причини реформування місцевої влади;

називати основні етапи реформування місцевої влади в Україні;

оцінювати сучасний стан законодавства України щодо місцевого самоврядування та реальну практику.

Основні поняття. Місцеве самоврядування;

територіальна громада.

Методи та прийоми. Бесіда, самостійна робота учнів з текстом підручника, уривками документів, метод "Мозковий штурм".

Обладнання, матеріали. Посібник, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Європейська Хартія місцевого самоврядування (витяги).

Хід уроку

I. Повідомлення теми уроку. Мотивація.

Урок починається з вступного слова вчителя, в якому підкреслюється, що місцеве самоврядування в Україні має давні демократичні традиції ще з часів Київської Русі до початку ХХ ст. Але за часів Радянської влади всі органи місцевого самоврядування в Україні були ліквідовані. Конституція 1978 року закріпила принцип єдності рад виключно як органів державної влади. Відродження місцевого самоврядування в Україні стало можливим лише після здобуття нею незалежності.

2. План уроку

Причини реформування місцевого самоврядування.

Основні етапи реформування місцевої влади в новітній період.

Поняття про місцеве самоврядування.

Основні принципи місцевого самоврядування.

Завдання: на основі здобутих знань на попередніх уроках, спираючись на знання, отримані на уроках "Основи правознавства", сформулюйте основні причини, що привели до реформування місцевої влади в Україні.

(Використовується метод "Мозковий штурм": учні пропонують власні ідеї, один учень записує їх на дошці; потім колегіально ідеї групуються, корегуються, виводиться спільна думка.)

Варіант відповідей:

місцеві виборчі органи були складовою частиною єдиної системи органів державної влади;

діяльність Рад здійснювалась без урахування інтересів місцевого населення;

на всіх територіальних рівнях влади забезпечувався принцип поділу влад;

Ради формувалися й контролювалися виключно Комуністичною партією;

всевладдя Рад носило формальний характер;

ідеї побудови демократичної незалежної держави вимагали активної участі в роботі місцевої влади якнайширших верств населення;

історичний досвід, досвід інших держав показував ефективність місцевого самоврядування.

Учитель підводить учнів до вивчення другого питання уроку: новою історією місцевого самоврядування в Україні слід вважати ряд нормативно-правових актів України та міжнародних документів, які регулюють основні принципи, важливі питання розвитку місцевого самоврядування.

Завдання: самостійно опрацюйте текст підручника на с.26-27 та заповніть таблицю "Основні етапи реформування місцевої влади в новітній період".

7 .12.1990р. Закон "Про місцеві Ради народних депутатів УРСР та місцеве самоврядування". Перша спроба перетворення місцевих рад в органи місцевого самоврядування.
26.03.1992р. Нова редакція Закону "Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування". Місцеве та регіональне самоврядування закріплювалося як основа демократичного устрою влади в Україні.
28.06.1996р. Конституція України Місцеве самоврядування отримало конституційний статус, стало однією із засад конституційного ладу Україну.
21.05.1997р. Закон "Про місцеве самоврядування в Україні". Визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування.
6.11.1996р. Європейська Хартія місцевого самоврядування Закладено законодавчі основи для становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні відповідно до принципів Європейської Хартії.

Вивчення 3 питання.

Учитель: кращою школою демократії та кращою гарантією її успіхів є практика місцевого самоврядування. Самоврядування є там, де є право й реальна можливість територіальних громад, діючи в межах закону, регулювати значну частину суспільних справ, керувати ними, де місцеві справи вирішуються не представниками уряду, а особами, обраними від місцевого населення. Місцеве самоврядування є формою залучення громадян України до участі в управлінні своїми справами. Це - здійснення демократії на місцевому рівні.

Для більш ефективного розуміння та запам'ятовування змісту поняття "місцеве самоврядування", "територіальна громада" вчитель пропонує учням колегіально опрацювати ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування, ст.2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.140 Конституції України.

Ст.3 Поняття місцевого самоврядування

Під місцевим самоврядуванням розуміється право та реальна можливість органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ та управляти нею, діючи в рамках закону, під свою відповідальність та в інтересах місцевого населення.

Ст.2 Поняття місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Ст.140

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Вивчення 4 питання

Конституція України визначає принципи місцевого самоврядування. Учитель пропонує учням зачитати принципи й дати їм власне тлумачення.

3. Підведення підсумків уроку.

Учитель підводить підсумки уроки й оголошує домашнє завдання.

Домашнє завдання.

Опрацюйте текст підручника 6.1.

Вивчіть нові поняття.

Виконайте завдання 1,2 на с. 28.

Підготуйтесь до роботи круглого столу з теми "Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні".На головну

Hosted by uCoz