Роль Європейської хартiї мiсцевого самоврядування у формуваннi правової основи мiсцевого самоврядування в УкраїнiМета. Визначити роль Європейської хартiї мiсцевого самоврядування у формуваннi правової основи мiсцевого самоврядування в Українi.

Продовжити роботу над формуванням умiнь учнiв використовувати документи як джерела знань, користуватися науковою термiнологiєю.

Виховувати в учнiв повагу до правових документiв, прийнятих європейською громадськiстю.

Очiкуванi результати. Учнi повиннi навчитися визначати мету й роль Європейської хартiї мiсцевого самоврядування для формування правової основи мiсцевого самоврядування в Українi.

Основнi поняття. Мiсцеве самоврядування, Європейська хартiя, Рада Європи

Методи i прийоми. Словеснi (бесiда, розповiдь); практичнi (робота з документом); метод "Мiкрофон"

Обладнання. Пiдручник, полiтична карта Європи, Європейська хартiя мiсцевого самоврядування

Тип уроку. Комбiнований

Хiд уроку

I. Актуалiзацiя опорних знань i вмiнь учнiв

Використовуємо метод " Мiкрофон" i обговорюємо питання:

1. Пояснiть термiн " мiсцеве самоврядування".

2. Що ви знаєте про Раду Європи ?

3. Який документ про мiсцеве самоврядування прийняла Рада Європи ?

4. Чи є Україна членом Ради Європи ?

Яке це має значення ?

II. Вивчення нового матерiалу

Розповiдь учителя.

" Мiсцеве самоврядування означає право i спроможнiсть мiсцевих властей, у межах закону, здiйснювати регулювання i управлiння суттєвою часткою державних справ, якi належать до їхньої компетенцiї, в iнтересах мiсцевого населення".

Таке визначення поняттю "місцевого самоврядування" дає Європейська хартiя мiсцевого самоврядування поняттю " мiсцеве самоврядування".

Важливе значення для формування правових основ мiсцевого самоврядування на сучасному етапi мала Європейська хартiя мiсцевого самоврядування.

Європейська хартiя мiсцевого самоврядування є основним мiжнародно-правовим документом для країн-членiв Ради Європи, який мiстить стандарти щодо органiзацiї управлiння на мiсцях на засадах мiсцевого самоврядування, якi є обов'язковими для держав-членiв Ради Європи. Цей документ було прийнято Радою Європи 15 жовтня 1985 року.

? Запитання до учнiв у формi вiкторини.

Рада Європи утворилася у .... (1949 р.)

Керiвнi органи РЄ ........ (Рада Мiнiстрiв, консультативна асамблея)

Мiсце перебування ........... (Страсбург, Францiя)- знайти на картi.

Розповiдь учителя.

Невипадково Рада Європи стала тiєю органiзацiєю, яка з метою захисту iнтересiв територiальних громад, органiв мiсцевого самоврядування проголосила такi принципи органiзацiї мiсцевої влади, яких дотримуються сьогоднi всi демократичнi держави Європи. Саме Рада Європи, розумiючи значення мiсцевих органiв влади в органiзацiї управлiння, наданнi соцiальних послуг населенню, уже тривалий час опiкується проблемами мiсцевого самоврядування.

Так, ще в 1957 роцi Рада Європи заснувала для мiсцевих органiв влади загальноєвропейський представницький орган - Конференцiю мiсцевих

i регiональних влад Європи, яка з 1994 року називається Конгресом

мiсцевих i регiональних влад Європи.

Ця органiзацiя iнiцiювала, розробила та передала на затвердження документ, який мiстив стандарти щодо управлiння на мiсцях на засадах мiсцевого самоврядування й мав обов'язкову силу для держав-членiв Ради Європи. З одного боку, цей документ покладає на держави-учасницi жорсткi зобов'язання, з iншого - вiн має бути достатньо гнучким та враховувати особливостi нацiональних конституцiйних систем та адмiнiстративних традицiй шляхом надання державам-учасницям можливостi певного вибору положень, якi б вважали обов'язковим для себе.

Кабiнет Мiнiстрiв Ради Європи прийняв Європейську хартiю мiсцевого самоврядування у формi конвенцiї у червнi 1985 року i вiдкрив її

для пiдписання 15 жовтня 1985 року у зв'язку з вiдкриттям двадцятої

Пленарної Сесiї Конференцiй мiсцевих i регiональних влад Європи.

? Запитання для учнiв. Бесiда.

Якою була мета Європейської хартiї про мiсцеве самоврядування ?

Як це позначилось на державах - членах Ради Європи ?

Учнi вiдповiдають.

Отже, метою Європейської хартiї про мiсцеве самоврядування є встановлення загальноєвропейських стандартiв щодо визначення й захисту прав територiальних громад i органiв мiсцевого самоврядування, що забезпечують їх активну участь у вирiшеннi питань мiсцевого значення.

Європейська хартiя мiсцевого самоврядування зобов'язала держави, якi її пiдписали, застосовувати основнi правовi норми, що гарантують правову, адмiнiстративну й фiнансову автономнiсть територiальних громад та їх органiв.

? Запитання до учнiв.

Як Європейська хартiя про мiсцеве самоврядування стосується України

Вiдповiдь учнiв

Україна - член Ради Європи. I керується розробленими Радою Європи документами.

Розповiдь учителя.

Вступивши до Ради Європи в листопадi 1995 року, Україна мала визнати й запровадити положення Хартiї як мiжнародно-правовi стандарти для розвитку мiсцевого самоврядування на своїй територiї. Двiчi на рiк члени української парламентської делегацiї, яка складається з 12 осiб, мають звiтувати перед Юридичним Комiтетом про хiд виконання взятих зобов'язань.

Таким чином, спрямованi на захист i посилення незалежностi мiсцевої влади в рiзних країнах Європи положення Хартiї є значним внеском в утворення основ такої Європи, яка б будувалась на принципах демократiї й централiзацiї влади з метою захисту прав людини, формування демократичної суспiльної свiдомостi в європейських країнах.

III. Пiдведення пiдсумкiв уроку.

Отже, прийняття Радою Європи Європейської хартiї мiсцевого самоврядування стало результатом багатьох iнiцiатив та багаторiчної працi рiзних Європейських структур, а також свiдченням важливого значення мiсцевого самоврядування як необхiдного атрибуту демократичного суспiльства. Захист та змiцнення мiсцевої демократiї, мiсцевої економiки та мiсцевих фiнансiв за допомогою особливого документа, який би мав обов'язкову силу, - це давня мета європейських органiв мiсцевого самоврядування та територiальних громад, iнтереси яких цi органи представляють.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити матерiал пiдручника на с.31-32, повторити принципи мiсцевого самоврядування.На головну

Hosted by uCoz