–еформуванн¤ окремих галузей м≥ського господарстваќгл¤д уроку. ”рок проводитьс¤ з максимальним залученн¤м до роботи учн≥в, ¤к≥ готувались до дискус≥њ, вивчали матер≥али м≥сцевоњ преси, засвоњли важлив≥ пон¤тт¤ на попередньому уроц≥ по ц≥й тем≥ ≥ тому на уроц≥ активно залучаютьс¤ до обговоренн¤ " онцепц≥њ сталого розвитку м. ѕрилуки 2002-2020рр. ", плану розвитку м≥ста, визначають здобутки ≥ проблеми територ≥альноњ громади м≥ста.

ќч≥куван≥ результати. ”чн≥ повинн≥ вм≥ти по¤снювати пон¤тт¤, анал≥зувати матер≥али преси, дискутувати, визначати своњ плани ≥ своЇ ставленн¤ по тому чи ≥ншому питанню.

ќсновн≥ пон¤тт¤. —тратег≥¤ плануванн¤, концепц≥¤.

ћетоди та прийоми

ћ≥н≥-дискус≥¤, робота з матер≥алами преси, м≥н≥-лекц≥¤, бес≥да.

ќбладнанн¤, матер≥али.

"  онцепц≥¤ сталого розвитку м.ѕрилуки на 2002-2020 рр. " (газета "√рад ѕрилуки " є27, 5 липн¤ 2002 року).

’≥д уроку

ћотивац≥њ (5хв.)

ѕов≥домленн¤ теми ≥ мети уроку.

”рок "–еформуванн¤ окремих галузей м≥ського господарства " Ї продовженн¤м попереднього уроку ≥ тому робота учн≥в базуЇтьс¤ на отриманих знанн¤х про роботу територ≥альноњ громади м.ѕрилуки та засвоЇнн¤ важливого пон¤ттт¤ "—тратег≥¤ плануванн¤ розвитку м≥ста ".

”читель наголошуЇ, що на уроц≥ буде анал≥зуватись план розвитку м≥ста на майбутнЇ " онцепц≥¤ сталого розвитку мѕрилуки 2002-2020рр. ", ¤ку дек≥лька учн≥в повинн≥ були освоњти вдома ≥ виступити з пов≥домленн¤ми. ”чн≥ повинн≥ також активно обговорити питанн¤ реформуванн¤ окремих галузей м≥ського господарства, вид≥лити т≥ здобутки ≥ проблеми, ¤к≥ Ї в м≥ст≥.

2). ƒискус≥¤ по питанн¤х, ¤к≥ учн≥ отримали на попередньому уроц≥ (10хв.)

- як ви вважаЇте, ¤к≥ галуз≥ промисловост≥ в майбутньому можуть перетворити м. ѕрилуки в процв≥таюче м≥сто? як≥ п≥дприЇмства необх≥дн≥ дл¤ м.ѕрилук? ѕромислов≥сть та еколог≥¤ в м≥ст≥. „и ≥снують тут проблеми?

3). ¬ивченн¤ нового матер≥алу (25хв.)

”читель пов≥домл¤Ї, що дес¤тки украњнських громад¤н розпочали процес стратег≥чного плануванн¤ розвитку своњх м≥ст. ѕершим в ”крањн≥ власний стратег≥чний план розвитку м≥ста було створено в ≤воно-‘ранк≥вську.

”чн≥ пригадують матер≥ал попереднього уроку, що означаЇ пон¤тт¤ "—тратег≥чний план розвитку". ÷ей план узгоджуЇтьс¤ з ус≥ма основними групами населенн¤. …ого вт≥ленн¤ передбачаЇ залученн¤ цих груп населенн¤ до сп≥льноњ прац≥. –езультатом зд≥йсненн¤ стратег≥чного плану Ї п≥двищенн¤ ¤кост≥ житт¤ населенн¤. —тратег≥чний план розвитку створено ≥ в м.ѕрилуки в 2002 роц≥. ÷е " онцепц≥¤ сталого розвитку м.ѕрилуки на 2002-2020рр.".

ѕерш за все з учн¤ми визначаЇтьс¤ значенн¤ слова " онцепц≥¤". " онцепц≥¤ " - латинське слово, ¤ке означаЇ сприйн¤тт¤. «в≥дси - " концепц≥¤ " - система погл¤д≥в на т≥ чи ≥нш≥ ¤вища, спос≥б розгл¤нути ¤к≥-небудь ¤вища.

”чн≥ працюють з зошитом . записуючи значенн¤ слова.

ƒал≥ вчитель говорить про те, що концепц≥¤ сталого розвитку м≥ста ѕрилуки визначаЇ ќсновн≥ напр¤мки м≥сцевоњ пол≥тики щодо забезпеченн¤ сталого розвитку м≥ста ѕрилуки, правов≥ та економ≥чн≥ шл¤хи њх реал≥зац≥њ.  онцепц≥ю , ¤к ≥ вс≥ документи територ≥альноњ громади, розроблено на засадах  онституц≥њ ”крањни, з урахуванн¤м  онцепц≥њ державноњ промисловоњ пол≥тики ,  онституц≥њ, соц≥ального забезпеченн¤ населенн¤ ,а також, в≥дпов≥дно до законодавства ≥ з урахуванн¤м умов соц≥ально-економ≥чного розвитку, ≥сторичних, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних, еколог≥чних, географ≥чних ≥ демограф≥чних особливостей м≥ста.

ћета  онцепц≥њ - забезпеченн¤ виходу з кризи ≥ створенн¤ умов дл¤ сталого розвитку м. ѕрилуки.

 онцепц≥¤ Ї основою дл¤ розробленн¤ в≥дпов≥дних нормативно-правових акт≥в ≥ програм соц≥ально-економ≥чного розвитку м≥ста ѕрилуки.

”читель наголошуЇ на тому, що саме в  онцепц≥њ викладений анал≥з сучасного стану м≥ста ≥ т≥ завданн¤, ¤к≥ сто¤ть перед населенн¤м , вс≥Їю територ≥альною громадою дл¤ «абезпеченн¤ сталого розвитку м≥ста ѕрилуки в майбутньому.

ƒал≥ один ≥з учн≥в анал≥зуЇ сучасний стан розвитку м≥ста ѕрилуки, ¤кий характеризуЇтьс¤ позитивною тенденц≥Їю до нарощуванн¤ обс¤г≥в промислового виробництва, випуску товар≥в широкого вжитку, розширенн¤м сфери послуг. ¬казуЇ, одночасно, на т≥ проблеми, ¤к≥ ≥снують в м≥ст≥: низький р≥вень соц≥ально-економ≥чного розвитку, складна демограф≥чна ситуац≥¤, стан зайн¤тост≥ населенн¤. ѕог≥ршуЇтьс¤ також; стан житлово-комунального господарства, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чна та еп≥дем≥олог≥чна ситуац≥¤ м≥ста ; зменшуЇтьс¤ обс¤г кап≥тальних вкладень у розвиток м≥ста ≥ житлове буд≥вництво, введенн¤ в експлуатац≥ю нових та в≥дремонтованих жилих будинк≥в.

—постер≥гаЇтьс¤ неефективне використанн¤ земл≥, в≥дведеноњ п≥д об"Їкт в промисловост≥, транспорту, енергетики. ћайже половина ≥нженерних мереж1 ≥ комун≥кац≥й перебуваЇ в незадов≥льному стан≥.

”чн≥ доповнюють в≥дпов≥дь, вид≥л¤ючи причини, ¤к≥ перешкоджають сталому розвитку м≥ста :

нестаб≥льн≥сть соц≥ально-економ≥чних умов у держав≥

в≥дсутн≥сть науково обгрунтованоњ, ч≥тко визначеноњ стратег≥њ розвитку, реформуванн¤ економ≥ки,

недосконал≥сть правових, орган≥зац≥йних, економ≥чних засад д≥¤льност≥ орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

ƒал≥ проводитьс¤ анал≥з м≥сцевоњ пол≥тики щодо забезпеченн¤ сталого розвитку м≥ста ѕрилуки.

÷е необх≥дн≥сть перш за все :

- узгодженост≥ соц≥ального, економ≥чного, м≥стобуд≥вного, еколог≥чного аспект≥в розвитку м≥ста;

- рац≥ональне використанн¤ земельних, водних ресурс≥в;

- п≥двищенн¤ р≥вн¤ забезпеченост≥ житлом ;

- удосконаленн¤ виробничоњ ≥нфраструктури ≥з забезпеченн¤м њњ економ≥чноњ ефективност≥ ≥ соц≥альним спр¤муванн¤м, створенн¤ належних умов дл¤ розвитку п≥дприЇмств ус≥х форм власност≥ дл¤ продуктивноњ зайн¤тост≥ населенн¤, в≥дновленн¤ кадрового та наукового потенц≥алу, достатньоњ к≥лькост≥ робочих м≥сць ;

- удосконаленн¤ транспортноњ ≥нфраструктури, зокрема розвиток ус≥х вид≥в пасажирського транспорту загального користуванн¤ , забезпеченн¤ м≥ського та м≥жм≥ського сполученн¤, с≥льських поселень з м≥ськими та м≥ж собою;

- розвиток ≥нженерноњ ≥нфраструктури (впровадженн¤ нових технолог≥й);

- формуванн¤ повноц≥нного життЇвого середовища, збалансуванн¤ соц≥ально - економ≥чного розвитку м≥ста;

- пол≥пшенн¤ сан≥тарно - г≥г≥Їн≥чного та еколог≥чного стану м≥ста;

- забезпеченн¤ захисту в≥д неспри¤тливих природних ¤вищ;

- проведенн¤ наукових досл≥джень , ¤к≥ б спри¤ли вир≥шенню соц≥ально - економ≥чних, еколог≥чних та ≥нших питань;

- зд≥йсненн¤ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва, щодо забезпеченн¤ сталого розвитку м≥ста;

- удосконаленн¤ та розробленн¤ нових нормативно - правових акт≥в, з питань регулюванн¤ , плануванн¤ ≥ забудови м≥ста .

”читель робить п≥дсумок, що програма м≥сцевоњ пол≥тики, щодо забезпеченн¤ сталого розвитку м. ѕрилуки р≥зноб≥чна, стосуЇтьс¤ багатьох сфер житт¤, включаЇ в себе важлив≥ аспекти економ≥чного, соц≥ального, культурного , еколог≥чного розвитку м≥ста, передбачаЇ м≥жнародне сп≥вроб≥тництво з ц≥Їю метою.

”чн≥ анал≥зують також основн≥ заходи з реал≥зац≥њ м≥ськоњ пол≥тики щодо забезпеченн¤ сталого розвитку м≥ста, звертаючи увагу на пункт 4.4-го розд≥лу концепц≥њ.

”досконаленн¤ виробничоњ ≥нфраструктури:

зд≥йснити структурно -- технолог≥чну перебудову промисловост≥ м≥ста та њњ техн≥чне переоснащенн¤;

забезпечити активний соц≥ально - економ≥чний розвиток м≥ста шл¤хом використанн¤ його ≥нтегрального потенц≥алу оновленн¤ економ≥чноњ бази розвитку в раз≥ вибутт¤ м≥сто проф≥люючих п≥дприЇмств;

розробити заходи щодо ф≥нансового забезпеченн¤ сталого розвитку м≥ста за рахунок довгострокових кредит≥в комерц≥йних банк≥в, застосуванн¤ грошовоњ приватизац≥њ;

нарощувати виробництво експортноњ та ≥мпортозам≥нюючоњ конкурентноспроможноњ продукц≥њ;

проводити розм≥щенн¤ ≥ буд≥вництво нових промислових об'Їкт≥в, а також реконструкц≥ю д≥ючих п≥дприЇмств;

створювати нов≥ робоч≥ м≥сц¤;

o забезпечити виведенн¤ з експлуатац≥њ шк≥дливих виробництв;

- зд≥йснювати ущ≥льненн¤ та зменшенн¤ площ≥ територ≥й промислових, комунальних та складських об'Їкт≥в шл¤хом впровадженн¤ рац≥ональних планувальних р≥шень п≥д час њх повного буд≥вництва або реконструкц≥њ.

”читель робить висновок про те, що концепц≥¤ сталого розвитку м≥ста ѕрилуки на 2002 - 2020рр даЇ нам картину тих заход≥в у промисловост≥, транспортному буд≥вництв≥, соц≥альних установах житт¤ населенн¤, формуванн≥ повноц≥нного життЇвого середовища, ¤к≥ забезпечать д≥йсно сталий розвиток ≥ спри¤тимуть покращенню життЇвого р≥вн¤ населенн¤ .

≤з довгострокових програм розвитку м≥ста сл≥д в≥дм≥тити також програму покращенн¤ довк≥лл¤ по м. ѕрилуки на 2002 - 2010рр .¤ка т≥сно пов'¤зана ≥з питанн¤м економ≥чного розвитку м≥ста ≥ м≥стить заходи, спр¤мован≥ на покращенн¤ роботи п≥дприЇмств у план≥ питанн¤ стаб≥льного економ≥чного розвитку довк≥лл¤.

—творюючи програму розвитку м≥ста в майбутньому, територ≥альна громада м≥ста брала те ц≥нне, що можна було заполучити в досв≥д≥ ≥нших м≥ст, сп≥впрацюючи з ними. ƒва роки ѕрилуки сп≥впрацюють з  ињвським центром мун≥ципального менеждменту ≥ його директором професором ќ. «атолок≥ним; Ї учасником м≥жнародноњ програми ќќЌ "’аб≥тат ≤≤ - майбутнЇ м≥ст XXI" та проекту ѕрограми –озвитку ќќЌ "«м≥цненн¤ потенц≥алу м≥сцевих орган≥в влади ¤к фактор сталого розвитку ”крањни" та ≥нших.

—еред важливих перетворень, ¤к≥ уже зд≥йснюютьс¤ в м≥ст≥, виход¤чи ≥з " онцепц≥њ сталого розвитку м.ѕрилуки 2002-2020рр. " Ї розбудова м≥ста. ћ≥сто за дек≥лька рок≥в отримало нове, сучасне красиве "обличч¤ ". ¬ ѕрограм≥ по благоустрою м≥ста активну участь вз¤ли ј ““ "¬ј“-ѕрилуки", Ќ√Ѕ” "„ерн≥г≥внафтогаз", Ѕ”-1ј“ ф≥рми

"”кргазбуд", ¬ј“ "ћал¤тко", гастроном "÷ентральний", торговельний центр

"ѕрестиж", кафе "—ин≥й птах", "”крпошта", «а кошти приватних п≥дприЇмств будуЇтьс¤ торговельний р¤д по вул. ѕере¤славськ≥й ≥ зупинков≥ комплекси, реконструюютьс¤ фасади будинк≥в ≥ тротуари..

” перспектив≥ -розширенн¤ дороги, створенн¤ м≥ст дл¤ п≥д 'њзду та паркуванн¤ на вулиц¤х Ќезалежност≥, ѕере¤славськ≥й, ¬окзальн≥й.

“акож у планах реконструкц≥¤ вулиц≥  ињвськоњ на в≥др≥зку в≥д вул. отл¤ревського до вул. ѕушк≥на.

¬ажливим питанн¤м в план≥ реформуванн¤ Ї прийн¤тт¤ ѕрограми п≥дтримки п≥дприЇмництва. ” м≥ст≥ вже майже р≥к (з 2002 р.) ≥снуЇ комунальне п≥дприЇмство

"Ѕ≥знес-центр ѕрилуки ", покликане максимально скоротити механ≥зм реЇстрац≥њ суб'Їкт≥в господарськоњ д≥¤льност≥. Ќа майбутнЇ у ѕрилуках буде створено б≥знес-≥нкубатор.

¬елик≥ зм≥ни на краще в≥дбуваютьс¤ ≥ в соц≥альн≥й сфер≥. ¬же ≥снуЇ територ≥альний центр дл¤ одиноких непрацездатних громад¤н, створений р≥к тому фонд "«доров '¤ ". ƒобре зарекомендував себе ≥ центр соц≥альних служб дл¤ молод≥ своњм неформальним п≥дходом до проблем ≥ потреб молодих. Ќа час≥ - створенн¤ медико-соц≥ального реаб≥л≥тац≥йного центру дл¤ д≥тей-≥нвал≥д≥в.

—еред найважлив≥ших проблем, ¤к≥ сто¤ть перед громадою м≥ста Ї боротьба ≥з злочинн≥стю в м≥ст≥. ясно, що м≥л≥ц≥¤ потерпаЇ в≥д матер≥альних нестатк≥в, але це не може служити виправданн¤м зухвалому росту злочинност≥. « метою вир≥шенн¤ цього питанн¤ в майбутньому плануЇтьс¤ створенн¤ у ѕрилуках мун≥ципальноњ м≥л≥ц≥њ, котра ф≥нансуватиметьс¤ з бюджету м≥ста.

ѕ≥дсумок уроку (5хв.) ¬читель звертаЇ увагу на основн≥ пон¤тт¤ вивченоњ теми.

ƒомашнЇ завданн¤.

ѕитанн¤ 1-5 пос≥бника "ќсновим≥сцевого самовр¤дуванн¤", ст.83.Ќа головну

Hosted by uCoz