ќргани самоорган≥зац≥њ населенн¤ќгл¤д уроку. Ќа уроц≥ будуть розгл¤нут≥ питанн¤ щодо орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤.

ћета уроку. —формувати пон¤тт¤ в учн≥в про види орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤, навчити учн≥в формувати органи самоорган≥зац≥њ населенн¤, показати учн¤м , ¤к≥ функц≥њ вони виконують , сформувати пон¤тт¤ м≥сцевих ≥н≥ц≥атив, виховувати ≥нтерес учн≥в до роботи орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤.

ќч≥куван≥ результати. ”чн≥ п≥сл¤ уроку зможуть:

знати, що таке органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

¤к≥ види орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ ≥снують;

- ¤к≥ њх функц≥њ;

- вм≥ти звернутис¤ до орган≥в влади з м≥сцевою ≥н≥ц≥ативою.

ќсновн≥ пон¤тт¤. ќргани м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

ћетоди та прийоми. Ѕес≥да.

ќбладнанн¤. ѕос≥бник.

’≥д уроку

≤ ќрган≥зац≥йний момент.

≤≤ јктуал≥зац≥¤ опорних знань.

Ѕес≥да за запитанн¤ми.

1.як≥ органи влади представл¤ють ≥нтереси член≥в територ≥альноњ громади?

2.як≥ основн≥ функц≥њ виконують?

3.Ќазв≥ть виконавч≥ органи м≥сцевих рад?

4.як≥ результати соц≥олог≥чного опитуванн¤ мешканц≥в ¬ашого м≥крорайону щодо з'¤суванн¤ того, наск≥льки вони задоволен≥ роботою м≥ськоњ ради?

≤≤≤ ¬ивченн¤ нового матер≥алу.

1.ѕон¤тт¤ та види орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤.

ѕравовий статус орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤ ¤к одного з елемент≥в системи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ визначаЇтьс¤  онституц≥Їю ”крањни (статт¤ 140) та «аконом ”крањни "ѕро органи самоорган≥зац≥њ населенн¤". як≥ , на ¬ашу думку Ї приклади орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤? ¬≥дпов≥дно до цього закону такими органами Ї будинков≥, вуличн≥, квартальн≥ ком≥тети, ком≥тети м≥крорайон≥в, с≥льськ≥, селищн≥ ком≥тети. ¬они створюютьс¤ частиною жител≥в, ¤к≥ тимчасово або пост≥йно проживають на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ в межах села, селища, м≥ста.

«а чиЇю ≥н≥ц≥ативою вони створюютьс¤?

ќргани самоорган≥зац≥њ населенн¤ створюютьс¤ за ≥н≥ц≥ативою самих жител≥в та з дозволу в≥дпов≥дноњ ради на окремих частинах села, селища, м≥ста.

« ≥н≥ц≥ативою про створенн¤ такого органу можуть звернутис¤ до м≥сцевоњ ради збори чи конференц≥¤ жител≥в в≥дпов≥дноњ територ≥њ. Ќа зборах обираЇтьс¤ ≥н≥ц≥ативна група, ¤ка подаЇ за¤ву до ради про створенн¤ органу самоорган≥зац≥њ населенн¤.

2.ѕор¤док формуванн¤ орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤.

як же ми можемо створити орган самоорган≥зац≥њ населенн¤?

якщо рада дала згоду на створенн¤ органу самоорган≥зац≥њ населенн¤, то виконавчий ком≥тет ради орган≥зовуЇ збори чи конференц≥ю, на ¤ких мешканц≥ в≥дпов≥дноњ територ≥њ й обирають цей орган. ¬ибори зд≥йснюютьс¤ на основ≥ загального, пр¤мого р≥вного виборчого права шл¤хом таЇмного голосуванн¤. ѕраво голосу мають жител≥, ¤к≥ дос¤гли 18-ти рок≥в.

ќрган самоорган≥зац≥њ населенн¤ обираЇтьс¤ на строк повноважень в≥дпов≥дноњ ради. –еЇстрац≥¤ органу самоорган≥зац≥њ населенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ виконавчим ком≥тетом в≥дпов≥дноњ ради.

ќрган самоорган≥зац≥њ населенн¤ маЇ колег≥альний характер. ¬≥н обираЇтьс¤ у склад≥ кер≥вника, заступника кер≥вника, секретар¤, ≥нших член≥в. ќсновною формою його роботи Ї зас≥данн¤, ¤ке скликають не р≥дше одного разу на квартал. «ас≥данн¤ Ї правомочним, ¤кщо в ньому бере участь б≥льше половини його загального складу.

як≥ ж функц≥њ виконують органи самоорган≥зац≥њ населенн¤?

” «акон≥ зазначаЇтьс¤, що основними функц≥¤ми органу самоорган≥зац≥њ населенн¤ Ї:

- створенн¤ умов дл¤ участ≥ жител≥в у вир≥шенн≥ питань м≥сцевого значенн¤;

- задоволенн¤ њхн≥х соц≥альних, культурних, побутових потреб шл¤хом спри¤нн¤ у наданн≥ њм в≥дпов≥дних послуг;

- участь у реал≥зац≥њ соц≥ально-економ≥чного, культурного розвитку в≥дпов≥дноњ територ≥њ, ≥нших програм.

ќзнайомтесь ≥з положенн¤м про будинковий ком≥тет житлового фонду територ≥альноњ громади м. Ѕерд¤нська (¬ит¤г), с. 57.

3.ћ≥сцев≥ ≥н≥ц≥ативи.

¬≥дпов≥дно до статт≥ 9 «акону ”крањни "ѕро м≥сцеве самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥" члени територ≥альноњ громади мають право ≥н≥ц≥ювати розгл¤д у рад≥ в поруку м≥сцевоњ ≥н≥ц≥ативи будь- ¤кого питанн¤, в≥днесеного до в≥данн¤ м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

ћ≥сцева ≥н≥ц≥атива, внесена на розгл¤д ради, п≥дл¤гаЇ обов'¤зковому розгл¤ду на в≥дкритому зас≥данн≥ ради за участю член≥в ≥н≥ц≥ативноњ групи з питань м≥сцевоњ ≥н≥ц≥ативи.

–≥шенн¤ ради, прийн¤те з питанн¤, внесеного на њњ розгл¤д, обнародуЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому радою, або статутом територ≥альноњ громади.

IV.«акр≥пленн¤ нових знань

Ѕес≥да за запитанн¤ми.

Ќавед≥ть приклади орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн¤.

як≥ функц≥њ виконують органи самоорган≥зац≥њ населенн¤ ?

3. « ¤кими ≥н≥ц≥ативами ви звернулись би до м≥ськоњ ради? –озкаж≥ть пор¤док вашого звертанн¤ з м≥сцевою ≥н≥ц≥ативою до орган≥в влади.

V. ѕ≥дсумок уроку

«аключне слово вчител¤.

ќрганами самоорган≥зац≥њ населенн¤ Ї будинков≥, вуличн≥, квартальн≥ ком≥тети, ком≥тети м≥крорайон≥в, с≥льськ≥, селищн≥ ком≥тети. ¬они створюютьс¤ частиною жител≥в, ¤к≥ тимчасово або пост≥йно проживають на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ в межах села, селища, м≥ста.

„лени територ≥альноњ громади мають право ≥н≥ц≥ювати розгл¤д у рад≥ в пор¤дку м≥сцевоњ ≥н≥ц≥ативи будь-¤кого питанн¤, в≥днесеного до в≥данн¤ м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

VI. ƒомашнЇ завданн¤

ќпрацювати с. 54-57.Ќа головну

Hosted by uCoz