Конституцiйнi основи мiсцевого самоврядуванняМета. Визначити конституцiйнi основи мiсцевого самоврядування в

Українi.

Формувати вмiння використовувати документи як джерела знань.

Виховувати повагу до права, до Конституцiї України.

Очiкуванi результати. Учнi повиннi навчитися визначати конституцiйно-правовi основи мiсцевого самоврядування; класифiкувати їх у групи вiдповiдно до Конституцiї України.

Основнi поняття. мiсцеве самоврядування; основи мiсцевого самоврядування.

Методи i прийоми . Словеснi (бесiда, розповiдь);

практичнi (складання таблицi, робота з документом);

метод "ПРЕС".

Обладнання. Пiдручник, Конституцiя України.

Тип уроку. Урок вивчення нового матерiалу.

Хiд уроку

I . Актуалiзацiя опорних знань i вмiнь учнiв

Бесiда.

Пояснiть термiн "мiсцеве самоврядування".

Назвiть принципи мiсцевого самоврядування.

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів.

ІII. Вивчення нового матерiалу.

Розповiдь учителя.

Мiсцеве самоврядування вiдiграє важливу роль у суспiльному життi, воно зачiпає iнтереси кожної громади, кожної сiм'ї, кожної людини.

? Запитання до учнiв.

Знайдiть у Конституцiї України визначення мiсцевого самоврядування.

Вiдповiдь учнiв :

У статтi 140 Конституцiї України це поняття визначається так:

"Мiсцеве самоврядування є правом територiальної громади самостiйно вирiшувати питання мiсцевого значення в межах Конституцiї та законiв держави".

Розповiдь учителя :

Мiсцеве самоврядування в Українi базується на фундаментi, який становлять правовi, матерiальнi, фiнансовi, соцiальнi та iншi умови та можливостi дiяльностi територiальних громад, органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування з вирiшення питань мiсцевого значення

(мунiципальної дiяльностi).

Цi умови та можливостi називають основами мiсцевого самоврядування, i серед них можна видiлити конституцiйно-правовi та матерiально-фiнансовi основи.

Конституцiйно-правовi основи мiсцевого самоврядування в Українi становлять норми-принципи Конституцiї України, що закрiплюють найважливiшi вiдносини, якi виникають у процесi органiзацiї й функцiонування мiсцевого самоврядування в Українi, зокрема, територiальну органiзацiю самоврядування, порядок та форми його здiйснення, структуру органiв мiсцевого самоврядування, принципи формування та використання комунальної власностi, гарантiї самоврядних прав територiальних громад.

? Завдання учням. Робота з документом.

У Конституцiї України видiлити статтi, що мiстять правову основу мiсцевого самоврядування.

Аналiзуючи Конституцiю України, учнi видiляють статтi :

5,7,19,32,38,39,40,41,42,46,47,49,53,55,56,71,140,142,143,144,145.

Результати роботи можна звiрити зi схемою у пiдручнику на с.30, у зошитi скласти таблицю.

Розповiдь учителя :

Конституцiйно-правовi основи мiсцевого самоврядування мiстяться бiльш як у 20 статтях Конституцiї України, i їх можна систематизувати у такi групи:

Норми, в яких закрiплюються засади конституцiйного ладу, народовладдя, рiвнiсть усiх форм власностi, гарантуються місцевим самоврядуванням.

Норми, в яких регламентується дiяльнiсть мiсцевого самоврядування щодо забезпечення прав i свобод людини i громадянина.

Норми, що закрiплюють правовi, органiзацiйнi, фiнансовi основи мiсцевого самоврядування.

Норми, в яких закрiпленi правовi гарантiї мiсцевого самоврядування.

Учитель ставить перед учнями завдання :

Систематизуйте статтi Конституцiї України вiдповiдно до названих груп.

Використовуючи метод "П Р Е С", учнi називають статтi й розподiляють їх у групи, обґрунтовуючи свою думку.

1. Ст.5,7,19,140

2. Ст.32,38,39,40,41,42,46,47,49,53,55,56,71

3. Ст.142,143

4. Ст.144,145

III. Пiдведення пiдсумкiв уроку.

Отже, мiсцеве самоврядування в Українi базується на правовiй основi, закрiпленiй у Конституцiї України.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити матерiал пiдручника на с. 29,30, опрацювати Європейську. хартiю мiсцевого самоврядування.На головну

Hosted by uCoz