Державна влада та місцеве самоврядуванняОгляд уроку. Робота на уроці проводиться на основі міжнародних документів: Всесвітньої Декларації про місцеве самоврядування, а також законів України: Конституції та Закону "Про місцеве самоврядування", тим самим спонукаючи учнів до самостійної творчої роботи над правовими джерелами, здійснюючи правове виховання. Учні, водночас, працюють у зошиті, виконують завдання, яке ставить учитель на початку уроку, виділяють спільні та відмінні риси державної влади й місцевого самоврядування, роблять висновки, використовуючи матеріали посібника.

Очікувані результати. Учні повинні вміти аналізувати джерела; пояснювати поняття, порівнювати різні точки зору, робити висновки.

Основні поняття. Автономний характер місцевого самоврядування, публічної влади.

Методи та прийоми. Робота з документами, самостійна робота над таблицею в зошиті, робота з посібником.

Обладнання та матеріали. Конституція України, Всесвітня Декларація про місцеве самоврядування, Європейська Хартія про місцеве самоврядування, Закон України "Про місцеве самоврядування", посібник "Основи місцевого самоврядування".

Хід уроку

1. Мотивація ( 7 хв.)

Повідомити учням тему уроку, її осмислення; наголосити, що робота буде проводитись з документами: Конституцією України, Всесвітньою Декларацією про місцеве самоврядування, Європейською Хартією про місцеве самоврядування, Законом України "Про місцеве самоврядування". Учні, водночас, повинні пригадати значення слів, "декларація" ( заява однієї або декількох держав з якого - небуть питання міжнародної політики) та "конвенція" (міжнародний договір з якого -небудь спеціального питання).

Державна влада і місцеве самоврядування

Спільні риси Відмінності

2. Вивчення нового матеріалу. (25 хв.). . Учитель наголошує, що державна влада та місцеве самоврядування -

це складові частини народовладдя. Положення про це учні

знаходять у Конституції України, аналізуючи ст. 5.

"Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування". А також розглядають схему посібника " Основи місцевого самоврядування" с. 6, де ще раз можна побачити, що державна влада й місцеве самоврядування - це дві різні форми публічної ( обов'язкової для всіх) влади, тісно пов'язані між собою. Доцільно також порівняти структуру державної влади та органів місцевого самоврядування с. 6 Конституції. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову, ст. 140 Конституції. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом як безпосередньо так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна, ст. 45 Закону "Про місцеве самоврядування". Сільські, селищні, міські районні, обласні ради складаються з депутатів, які обираються населенням відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Як органи державної влади, так і органи місцевого самоврядування, формуються на основі виборів. Риси виборів учні визначають у Конституції ст. 71.

Вибори до органів державної влади й місцевого самоврядування є вільні й відбуваються на основі загального, рівного й прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Учні відмічають також, що повноваження органів державної влади поширюється на всю територію держави, тобто вони значно ширші, ніж повноваження органів місцевого самоврядування, які поширюються лише на територію окремої адміністративної одиниці. ( Учні розглядають повноваження органів місцевого самоврядування в законі України

"Про місцеве самоврядування" - розділ II, глава 1, ст. 26. Див. Додаток). Учні роблять висновок про те, що повноваження місцевого самоврядування пов'язані лише з вирішенням питань місцевого значення, виходячи з інтересів відповідної територіальної громади, тоді як державна влада здійснюється в інтересах всього народу. Учням слід відмітити, що повноваження місцевого самоврядування не можуть скасовуватись іншими центральними або регіональними органами, якщо це не передбачено законом. ( Учні аналізують ст. 4 Європейської Хартії місцевого самоврядування та ст. З Всесвітньої Декларації про міське самоврядування), ст. 4, (Хартія) Повноваження, якими наділяються місцеві власті, як правило мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасуватись чи обмежуватись іншими, центральними або регіональними органами, якщо це не передбачено законом, ст. З(Декларація). Надана органам місцевого самоврядування влада, як правило, має бути повною та виключною. І навіть тоді, коли центральним або раціональним органом державної влади надано конституцією або статутом право втручатись у справи, відповідальність за які вони поділяють з місцевими органами самоврядування, останні мають залишати за собою право на вияв ініціативи та прийняття рішень.

3. Самостійна робота над таблицею і перевірка її. (5 хв.)

Державна влада й місцеве самоврядування

Спільні риси Відмінності
1. Державна влада і місцеве самоврядування є публічною владою.
2. Є формою народовладдя.
3. Виконання їх рішень забезпечується примусом.
4. Здійснюється певними органами влади, які створюються на основі виборів. органами влади, які створюються на основі виборів. 5. їх існування забезпечено
5. Їх існування забезпечено Конституцією та законами України. системи органів державної Державна влада виражає волю
1. Є самостійною формою публічної влади.
2. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади.
3. Мають різну структуру.
4. Органи місцевого самоврядування не входять до органів державної влади і не можуть бути підпорядковані будь - яким державним структурам.
5. Сфера компетенції державної влади - широка, поширюється на всю державну територію, а місцевого самоврядування - обмежена. Це питання місцевого значення. 6. Державна влада виражає волю всього народу, місцеве самоврядування - волю територіального колективу.

4. Закріплення вивченого матеріалу та підведення підсумків уроку (13 хв.) У ході закріплення вчитель наголошує учням на тому, що державна влада й місцеве самоврядування має автономний ( самостійний щодо держави ) характер. Учні на основі вивченого матеріалу виділяють риси автономності місцевого самоврядування:

- державна влада - суверенна, верховна, а місцеве самоврядування - влада підзаконна, здійснюється в межах визначених законам;

різні суб'єкти влади;

територіальна обмеженість місцевого самоврядування;

обмеженість повноважень місцевого самоврядування;

місцеве самоврядування виходить з інтересів відповідної територіальної громади.

Далі учні роблять висновки, що місцеве самоврядування та державна влада - це два самостійних елементи в механізмі управління країною, а в демократичному суспільстві ці елементи застосовуються одночасно, взаємодіють, врівноважують, доповнюють один одного. Доцільно також зачитати слова Президента Л. Д. Кучми. В одному із своїх вступів він говорив так: "Загалом немає єдиного підходу до теорії місцевого самоврядування з правової точки зору. Одні хотіли б бачити його як цілком незалежну від держави муніципальну владу, інші ратують за децентралізацію державної влади на рівень територіальних громад та обраних ним органів, а треті - за поєднання обох цих підходів. Нам, я в цьому переконаний, слід підтримати погляд на місцеве самоврядування, поширений у країнах Європейського Союзу, сутність його в тому, що місцеве самоврядування користується лише правовою, організаційною та фінансовою автономією стосовно державної влади, а не відноситься до окремого її різновиду. Адже джерелом влади в Україні згідно з Конституцією є весь народ, а не окремі його частини - у даному разі громади.

5. Домашнє завдання.

Робота з Конституцією Розд. І. XI. Повторити записи в зошиті. Підготуватись до дискусії " Держава має повністю захищати інтереси громадян".На головну

Hosted by uCoz