Чинне законодавство України про мiсцеве самоврядування. Закон України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" вiд 21 травня 1997 рокуМета. Проаналiзувати Закон України "Про мiсцеве самоврядування", визначити його роль у правовiй основi мiсцевого самоврядування. Продовжити роботу над формуванням умiнь учнiв опрацьовувати законодавчi акти й робити висновки. Виховувати в учнiв повагу до законiв України.

Очiкуванi результати. Учнi повиннi навчитися аналiзувати Закон України "Про мiсцеве самоврядування" та з'ясувати його роль у правовiй системi.

Основнi поняття. Мiсцеве самоврядування, територiальна громада.

Методи i прийоми. Словеснi (бесiда, розповiдь), методи "Мiкрофон", практичнi (аналiз закону).

Обладнання. Пiдручник, Закон України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" вiд 21 травня 1997 року (додається).

Тип уроку . Комбiнований.

Хiд уроку

I. Перевiрка вивченого матерiалу

Бесiда

1. Який документ мiстить стандарти щодо органiзацiї управлiння на мiсцях на засадах мiсцевого самоврядування для країн - членiв Ради Європи ?

2. Коли було прийнято Європейську хартiю мiсцевого самоврядування?

3. Яка органiзацiя, створена Радою Європи, стала першим загальноєвропейським органом для мiсцевих органiв влади?

4. Ким було прийнято Європейську хартiю мiсцевого самоврядування?

Назвiть головну мету Європейської хартiї мiсцевого самоврядування.

II. Вивчення нового матерiалу

Розповiдь учителя.

Загальним i основним законом у галузi мiсцевого самоврядування в Українi є Закон України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" вiд 21 травня 1997 року. Цей Закон визначає систему мiсцевого самоврядування, засади органiзацiї й дiяльностi органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, їх функцiї, повноваження й вiдповiдальнiсть та гарантiї мiсцевого самоврядування.

У Законi визначаються форми безпосереднього здiйснення територiальними громадами мiсцевого самоврядування (мiсцевi референдуми, мiсцевi iнiцiативи тощо), повноваження представницьких органiв мiсцевого самоврядування - сiльських, селищних, мiських, районних i обласних рад та їх виконавчих органiв, статус сiльського, селищного, мiського голови, матерiальна й фiнансова основи мiсцевого самоврядування.

Важливим нововведенням цього Закону є визначення:

основних термiнiв;

основних принципiв мiсцевого самоврядування;

системи мiсцевого самоврядування, основних форм безпосереднього волевиявлення територiальними громадами;

органiзацiйно-правових, матерiальних, фiнансових основ мiсцевого самоврядування;

механiзму його здiйснення;

гарантiй мiсцевого самоврядування;

вiдповiдальностi органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування.

Запитання до учнiв.

Згадайте з попереднiх урокiв i назвiть принципи мiсцевого самоврядування, встановленi Законом України " Про мiсцеве самоврядування в Українi ".

Учнi, використовуючи метод " Мiкрофон", називають принципи мiсцевого самоврядування, що закрiпленi в ст. 4 Закону

народовладдя;

законнiсть ;

гласнiсть ;

колегiальнiсть ;

поєднання мiсцевих i загальнодержавних iнтересiв;

виборнiсть ;

правова, органiзацiйна та матерiально-фiнансова самостiйнiсть територiальних громад та їх органiв у межах повноважень, визначених законом;

пiдзвiтнiсть та вiдповiдальнiсть перед територiальними громадами їх органiв та посадових осiб;

державна пiдтримка та гарантiї мiсцевого самоврядування ;

судовий захист прав мiсцевого самоврядування.

Робота в групах. Учитель дiлить клас на 5 груп по 4-6 чоловiк.

Кожна група одержує завдання по опрацюванню Закону України "Про мiсцеве самоврядування".I група опрацьовує Роздiл I. Загальнi положення.

II група - Роздiл II. Органiзацiйно-правова основа мiсцевого самоврядування. Глава 1. Повноваження сiльських, селищних, мiських рад. Глава 2. Повноваження виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських рад.

III група - Глава 3. Сiльський, селищний, мiський голова.

Глава 4. Повноваження районних i обласних рад.

Глава 5. Порядок формування, органiзацiя роботи органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування.

IV група - Роздiл III. Матерiальна i фiнансова основа мiсцевого самоврядування.

V група - Роздiл IV. Гарантiї мiсцевого самоврядування. Вiдповiдальнiсть органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування.

Роздiл V. Прикiнцевi та перехiднi положення.

Учнi повиннi переглянути Закон i зробити короткi повiдомлення про змiст. За браком часу можна звернути увагу на окремi статтi, загальнi положення.

III. Пiдведення пiдсумкiв уроку

Отже, загальним i основним законом у галузi мiсцевого самоврядування в Українi є Закон України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", який визначає систему мiсцевого самоврядування, засади органiзацiї й дiяльностi органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, їх функцiї, повноваження й вiдповiдальнiсть та гарантiї мiсцевого самоврядування.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити матерiал пiдручника на с.32-33, опрацювати Закон України "Про мiсцеве самоврядування".На головну

Hosted by uCoz