Редактор текстів Ворд (Система уроків)Діти, які в дошкільному віці не почали систематично спілкуватися з комп'ютером , у підлітковому віці безнадійно відстають.

А. П. Єршов

Що таке педагогічні інновації?

Це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних ідей.

У цьому творчому пошуку є дві лінії розвитку:

0 прямий вихідний продукт - нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи вчителя як керівника;

0 побічний продукт - зростання педагогічної майстерності вчителя, зокрема, рівня його культури, мислення, світогляду.

Усе це має бути направлене на те, щоб кожна дитина могла відчути свою значимість і отримати право на успіх ужитті. Це і задоволення базових потреб дитини, її прагнення реалізуватись, виконання намічених планів і цілей, це і розвиток інтелектуального рівня дитини, це і розвиток наполегливості, вироблення здатності самостійно приймати рішення.

Підходи до вивчення інформатики

На даному етапі перед учителями поставлене завдання - готувати молодь до життя й праці у світі з постійним розвитком інформаційних технологій, що неможливо без застосування у навчально-виховному процесі новітніх педагогічних методів.

Можна виділити декілька підходів до вивчення інформатики як у зарубіжному так і у вітчизняному досвіді роботи. Перший - надання особливої уваги програмістському алгоритмічному) підходу, другий - виділення користувацьких умінь і навичок. Процес використання комп'ютерів учнями школи ,як молодшими так і старшими, стає дедалі актуальнішим і незворотнім. Питання постає у таких проблемах як оптимізація методів і змісту навчання інформатики.

Найбільш уживаною й загальною моделлю системи навчання предметів є сукупність п'яти складових, що нерозривно пов'язані між собою. Зміна одного з елементів призводить до зміни інших. Назвемо ці елементи:

0 цілі навчання

0 зміст навчання

0 форми організації навчання

0 методи навчання

0 засоби навчання

Напрямок, що займає основне місце в інформатизації освіти, вимагає постановку нових цілей у навчанні. Багато хто з педагогів може й заперечити це , бо не існує одностайної думки у порушеному питанні. Але врахувавши й проаналізувавши різні думки, є можливість виділити три аспекти у розвитку напрямків цілепокладань:

0 основною метою вивчення інформаційного матеріалу у школі зводиться до формування комп'ютерної грамотності у вузькому розумінні цього слова (навчити дітей друкувати слова, обчислювати, виконувати основні комп'ютерні програми зі шкільних предметів, тобто користувацький підхід. У даному випадку задачі розливального характеру реалізуються на основі названих програм);

0 основна мета - формування комп'ютерної грамотності у широкому розумінні цього слова, причому за основу можна поставити - формування операційного стиля мислення;

0 основна мета - формування інформаційної культури дітей.

До комп'ютерної грамотності в широкому розумінні слова тут додаються питання культури обробки , передачі та зберігання інформації. Дані завдання по мірі застосування включає в себе попередні.

Забезпеченню послідовності між різними ланками навчання, дотриманню між предметних зв'язків, використання вікових особливостей школярів сприятиме останній спосіб визначення цілей вивчення інформаційного матеріалу. Конкретизація проявляється в наступних завданнях вивчення інформатики в школі. У учнів повинні бути сформовані : вміння і навички планувати послідовність операцій; розрізняти і описувати властивості заданих об'єктів; організовувати пошук відомостей (інформації), які необхідні для розв'язання тих чи інших завдань; виконувати дії за заданими умовами; свідомо використовувати комп'ютер під час виконання стандартних і творчих задач; учні мають оволодіти культурою оперування інформацією, зокрема, культурою мовлення.

Крім специфічних, особливо важливих для вивчення інформатики, цілей, має бути забезпечено формування теоретичного мислення учнів, розвиток їх творчих здібностей та дослідницьких навичок, пізнавальної самостійності, кмітливості, логічної грамотності, реалізація виховних завдань (особливо естетичного розвитку).

Добір змісту будь-якого навчального предмета завжди супроводжується значними дискусіями, особливо, коли це стосується нового навчального предмета. Інформатизація середньої школи на теперішній час набула здебільшого стихійного розвитку і нерідко зводиться до імітації вивчення інформатики. Усе тут залежить від особистих уподобань вчителя, наявність тих чи інших програмно-педагогічних засобів.

Програма комп'ютеризації сільської школи розширює можливості як учителів так і учнів при вивченні школярами інформатики.

Навчання учнів та дидактичне конструювання предметів свідчать, проте, що діти повинні розрізняти, вміти застосувати й оперувати такими поняттями як

інформація,

код,

модель,

комп'ютер,

можливості комп'ютера як засобу переробки, збереження й передачі інформації,

основні пристрої комп'ютера,

режими роботи комп'ютера,

команди,

мова комп'ютера,

комп'ютерні програми,

алгоритми,

принцип виконання алгоритмів,

мови програмування,

складання програм на вивчених мовах.

Учні також повинні засвоїти наступні вміння:

дотримуватись техніки безпеки під час роботи

вмикати й вимикати комп'ютер

викликати зміст диска

викликати програму із заданим ім'ям

запускати її

записувати комп'ютерні програми

користуватись навчальними та ігровими програмами, зокрема, редакторами, конструкторами, базами даних, електронними таблицями, експертними системами

оволодіти клавіатурними навичками

моделювати орієнтуватись в різновидах знакових моделей, інтерпретувати знакові моделі, здійснювати модельні переходи

володіти культурою мовлення, зокрема, математичною.

Дану частину можна вважати базисною для змісту курсу "Інформатика". До даної частини можна додати вміння складати графічні примітиви на одній з мов програмування.

Застосування психолого-педагогічних аспектів викладання до занять з інформатики

Переступивши рубіж тисячоліть і, захопивши собою всі досягнення сторіччя, що минуло, люди вже не мислять прогрес без комп'ютерів, що впевнено зайняли провідне місце у нашому житті. Повторюючи шлях людини-творця, комп'ютер знайшов своє місце в багатьох сферах людського життя: в науці, в економіці, в мистецтві, в освіті тощо. І чим ширшими можливостями наділяє людину комп'ютер тим різноманітніше стає їх застосування.

Учителювання сягає своїми коренями глибокої давнини, воно несе в собі мудрість і досвід, який збирали по крихтам попередні покоління. Інформатика у порівнянні з іншими предметами зовсім молода наука, але вона стрімко розвивається й набуває все більшої популярності. Що може дати інформатика дітям, що привносить вона в процес навчання, чим вона є метою чи засобом? Спробуємо дати відповідь на поставлене запитання.

Дана проблема виникає невипадково, тому що з часу появи інформатики в школі не один із заданих аспектів не є основним. З другого боку, комп'ютер сам стає об'єктом вивчення. Учні ознайомлюються з апаратною частиною, навчаються роботі з програмним забезпеченням. Крім того, вивчення мов програмування, можливість створювати власні програми, що керують роботою комп'ютера і розкривають його можливості, відкривають нові перспективи розвитку в інформатиці.

Кожний з перерахованих аспектів є, безумовно важливим і ми обов'язково повернемося до їх розгляду. Але спочатку спробуємо визначити, які можливості надає комп'ютер.

Будь-яке навчання, пов'язане зі сприйняттям, аналізом та накопиченням інформації. Як відомо, людина в змозі сприймати звукову, зорову і чуттєву інформацію. Кожна людина надає перевагу одному із видів сприйняття і за цією ознакою відноситься психологами до аудіалів, візуалів або кінестетиків. Наочність, можливість побачити відіграє важливу роль у зацікавленні й розумінні матеріалу. Тому традиційні плакати, стенди, роз даткові картки можуть бути змінені яскравою комп'ютерною графікою і навіть рухомими діючими моделями процесів, що розглядаються. Якщо учень працює з програмою індивідуально, підключається ще й чуттєвий аспект отримання інформації, важливий для кінестетиків. Дитина сама керує швидкістю подачі інформації і за можливостями програми, її обсягом і глибиною. А дотики до клавіатури створюють відчуття причетності до інформації, що з'являється на моніторі.

Крім того із використанням комп'ютера з'являється можливість зробити уроки динамічнішими. Наприклад, уроки інформатики на яких лекції чергуються з практичними заняттями дають змогу урізноманітнити подачу матеріалу і тому довше утримуватиме увагу учнів. До того ж, залежно від матеріалу, який вивчається, комп'ютер дає змогу перетворити урок або його частину на захоплюючу гру, значно підвищує інтерес до предметів. Відчуття гри знімає напругу й нервозність у дітей, особливо підліткового віку, які надто критично оцінюють свої можливості та свій власний рейтинг у колективі. Саме підлітковий вік є критичним із точки зору психології своєю вразливістю, підвищеною емоційністю та болісним сприйняттям зауважень товаришів. Комп'ютер і гра сприяють покращенню взаємовідносин між дітьми.

Зацікавленість і доступність подачі матеріалу значно підвищують можливості учня у вивченні інформатики. Щоб зрозуміти "як це зроблено", він готовий опрацювати не тільки ігровий матеріал, але й значно складніші та серйозніші розділи теорії. Крім самих уроків інформатики, на мотивацію дитини впливають телебачення, сучасні журнали, оточуюче життя, у якому, як ми вже зазначали, позиції комп'ютера все стійкіші. Цікаво, що на підвищений інтерес дітей до комп'ютера впливає проблема "дітей і батьків". Оскільки , більшість батьків не володіють комп'ютером і відносяться до них з обережністю і цікавістю, тому діти через обізнаність можуть довести свою "дорослість". Це має велике значення для самоствердження в підлітковому віці. Одночасно інтерес і зацікавлення комп'ютерами, як правило, заохочується і самими батьками.

Інформатика відкриває для дитини перспективи для самонавчання в напрямку, що її цікавить. Сучасні журнали на доступному рівні дають інформацію про новинки в апаратній частині комп'ютера і в програмному забезпеченні, полиці магазинів рясніють літературою, що навчає роботі з Microsoft Office, Windows та іншими популярними програмними продуктами. Слід сказати і про те, що така література на даний момент є досить дорогою, крім того, націлена швидше за все на навчання користувача прикладних програм, а не навчання початкам програмування і алгоритмізації.

Повертаючись до уроків інформатики, хотілося поділити їх умовно на два таких типи:

уроки, на яких комп'ютер використовується як допоміжний засіб і на яких учень працює з готовим програмним забезпеченням;

уроки, на яких вивчаються основи програмування і створюються власні програми.

Звернемося спочатку до уроків, на яких використовуються готові програмні продукти. Вони здебільшого або навчальні, або контролюючі. У середньому в наших школах учитель інформатики має можливість посадити за комп'ютер не більше двох учнів, тому з деяким припущенням можемо вважати, що розглядається ситуація , у якій дитина один на один спілкується з комп'ютером. У протилежному випадку слід розглядати питання групового навчання, а не індивідуального, про яке мова піде далі.

Література є на даний момент досить дорогою, крім того, націлена швидше за все на навчання користувача прикладних програм, а не навчання початкам програмування й алгоритмізації.

Проблема використання навчальних та контролюючих програм досліджується в роботі Ю.І.Машбіца. великою перевагою у використання на уроках інформатики навчальних програм є індивідуалізація навчання. вона передбачає індивідуальний темп подачі та сприйняття інформації, що типова кожній дитині окремо, тоді як у класичному лекційно груповому варіанті вчитель вимушений орієнтуватися на "середнього учня". Не менш важливий в індивідуальному навчанні є той момент, коли учень не потрапляє під оцінку оточуючих. Зникають психологічні бар'єри типу "не висовуватись" або "бути не гіршим за інших", у цій ситуації учень сміливіше звертається по допомогу до програми або вчителя, оскільки кожний з тих , хто навчається, зайнятий програмою, із якою він працює, учитель без шкоди для інших може приділити час відстаючим учням і така допомога, як правило, є конструктивною, оскільки не травмує і не акцентує на ньому увагу, як на невстигаючому. Цікаво, що оцінка контролюючої програми сприймається менш болісно і вважається учнем більш об'єктивною порівняно із суб'єктивністю оцінювання його знань учителем.

Під час лекції або практичних занять із класом учитель намагається привести роботу всіх учнів на уроці "до спільного знаменника" і виконати поставлену перед собою задачу. У цьому випадку досить важко виділити особливості мислення кожного учня і врахувати їх у подальшій роботі. Тут "важкодуми" або сором'язливі частіше всього відмовчуються на уроках, поступаючись місцем своїм жвавим товаришам. Коли ж учні працюють із навчальною програмою самостійно, учитель має можливість спостерігати за ними. Він бачить роботу кожного учня в різних ситуаціях: у груповій роботі, коли діти спілкуються між собою; у роботі з класом, коли вчитель має можливість відчутно впливати на дітей; коли дитина спілкується з комп'ютером один на один у тому ритмі, який зручний безпосередньо для неї. Такий підхід надає розуміння особливостей кожної дитини. Крім того, використовуючи комп'ютер, можна проводити більш тривалий і глибокий аналіз, спостерігати за розвитком розумових здібностей учнів, застосовуючи різні методики тестування. Це можуть використати шкільні психологи та класні керівники. Причому на уроках інформатики таке тестування проходить більш невимушено і природно, зливаючись з роботою за комп'ютером.

Однак не варто забувати, що комп'ютери і програми що використовуються в школах, ще не володіють достатнім рівнем штучного інтелекту, тому мають певний ряд недоліків, які не можна не враховувати.

Так, мова навчальних програм у більшості суха та лаконічна. Стиль викладу матеріалу не завжди підходить учням і може їх дратувати. Це роздратування повинно стати сигналом вчителеві і, оскільки він не має можливості змінювати програму, необхідно спробувати змінити ставлення до неї протестуючого учня або приділити увагу й доповнити інформацію емоційними зауваженнями, згладжуючи тим самим гострі кути, що виникають під час навчання.

Під час використання контролюючих програм, які дають змогу визначити індивідуальний незалежний рейтинг кожного учня, можуть також виникнути деякі проблеми. Більшість контролюючих програм відображають лише результат успішності, враховуючи лише строго визначені фактори: кількість правильних відповідей, довготривалість за часом і т.д. У випадку незадовільних результатів, крім рівня знань, важливим є й те, які теми не були засвоєні та з якої причини. Тому в даному випадку були б бажаними рекомендації вчителя - на що звернути увагу,, які теми довчити, щоб результат або бал, що був проставлений комп'ютером, не сприймався як вирок, а був лише констатацією факту наданий момент і передбачив подальшу роботу.

І ще на один момент варто було б звернути увагу. Багато навчальних програм, на жаль, не передбачають багаторівневості навчання, тобто учень не може отримати додаткову інформацію або уточнення з кожного питання, що виникає в нього під час навчання. вчитель повинен бути готовим прийти на допомогу і ліквідувати проблеми, які виникли, а учень в свою чергу, повинен знати, що він зможе цією допомогою скористатися.

Загалом, використання навчальних і контролюючих програм є дуже ефективний метод навчання, якщо він поєднується з традиційними методиками, а вчитель займає активну позицію і за необхідністю стає проміжною ланкою між комп'ютером і учнем під час практичних занять.

Крім прикладних програм комп'ютер у курсі інформатики використовується також для навчання основам алгоритмізації і програмування. На сучасному етапі розвитку бажано для учнів засвоїти ази програмування на мові Паскаль, що дасть змогу писати курсові роботи. під курсовою роботою слід розуміти не тільки описи теоретичного характеру, а в більшості своїй прикладні програми, що мають свій напрям у відповідності до теми. Необхідною умовою зарахування курсової роботи також можна вважати, те що кожна праця повинна мати дружній естетичний інтерфейс, що дасть можливість використовувати у подальшій роботі. У курсових роботах учні мають можливість застосовувати й упорядкувати отримання знання, побачити їх практичне втілення. Позмагатися в майстерності зі своїми товаришами, а також поглибити свої знання з мови програмування в питаннях, які закономірно виникають під час роботи з проектом.

Узагальнюючи досвід вивчення мови програмування і написання курсових робіт, можна виділити такі психологічні моменти. Навчання програмування розвиває в дитини абстрактне мислення. Оскільки програма кожного учня, як картина художника, має свої особливості та свій власний почерк, дитина набуває різноманітних форм реалізації і розв'язання задачі, вчиться оцінювати створене власноруч та, використовуючи оцінку і критику інших, обирати найкращий варіант. Важливим моментом алгоритмізації є вміння узагальнювати, виділяти закономірність й бачити сутність задачі. Якщо до розв'язання задачі підходити математично, то кожному достатньо знайти один з можливих шляхів і отримати правильну відповідь. Коли дану задачу необхідно запрограмувати, доводиться розглядати всі можливі варіанти розв'язання і врахувати їх у своєму алгоритмі. У цьому випадку для виконання такого завдання учень повинен досить глибоко розібратися в питання, що вивчається, і привести абстрактне узагальнення. Подекуди завдання передбачають творення об'ємних програм, наприклад курсових і лабораторних робіт. Тут учні вчаться планувати свою роботу, розбивати її на окремі етапи й підпрограми, які кінець-кінцем будуть зібрані в єдине ціле. Для успішної роботи необхідно чітко уявляти собі поставлену задачу в цілому, бачити в ній значення кожної окремої підпрограми і зв'язку між ними. Результати успішного або неуспішного планування учень відразу бачить під час написання своєї програми. І це ще важливий психологічний момент, який називається рефлексією, тобто оберненим зв'язком. Працюючи з програмою, налаштовуючи її, учень бачить реакцію комп'ютера на свій алгоритм. Помилки логіки в даному випадку більш очевидні, ніж помилки виявлені вчителем у домашньому завданні.

Навіть якщо курс інформатики не передбачає поглибленого вивчення мови програмування було б на мою думку, корисно урізноманітнити розв'язування рядових задач програмування невеликих проектів. Нехай це будуть менш вагомі, порівняно з курсовою роботою задача, наприклад, тестуючі, контролюючі чи навчальні програми або програми іншого плану, які надалі можуть бути використані на уроках інформатики. Використання таких авторських програм є стимулом для подальшої роботи учня. Під час розробки проекту, особливо його інтерфейсу. Дитина виявляє окрім логіки мислення, ще й свої художні здібності. Підбір кольорів, форм, розміщення об'єктів на екрані розвиває художній смак і дизайнерство учня. Будь-який проект, великий чи малий, базується на деякій теорії. Це може бути психологія, фізика, економіка, математика або інша наука, моделі й закони якої використовує дана програма. Продумуючи й плануючи свій проект, учень паралельно з програмуванням поглиблено вивчає і розділи інших шкільних предметів. У результаті він бачить практичне застосування своїх знань відразу з кількох предметів, а також розвиток і прогрес, що веде до посилення його інтересу до вивчення відповідних предметів. Під час роботи вчитель інформатики і вчитель -консультант виступають у ролі однодумців та помічників для своїх підопічних. Це сприяє покращенню стосунків між вчителем і учнем та виходу за рамки протиставлених сторін. Як відомо, учні найчастіше ототожнюють ставлення до вчителя і до предмета. Тому так важливо встановлення емоційних зв'язків між учнями та їхнім учителем.

Урок №1

(Інформатика - лекція(1 година))

Тема. Word. Створення документа.

Мета. Ознайомити учнів з вікном програми і основним меню, розглянути основні дії при налаштуванні редактора, а також при введенні тексту на українській , англійській, російських мовах - стандартних мовах, що використовують комп'ютери, навчитись зберігати текст на диску, розглянути редактор виправлення помилок та вихід із редактора.

Хід уроку

Організаційний момент.

Оголошення теми й мети уроку, мотивація.

Мотивація.

Учитель На попередніх уроках ми з вами вивчали одну з частин програмного забезпечення - це системне програмне забезпечення, яке дало нам можливість опрацювати програми, які забезпечували функціонування самої системи комп'ютера. Але ми знаємо, що комп'ютер - це машина, яка використовується в багатьох сферах життя людини. Постає питання, завдяки чому?

Учень Напевно, завдяки іншій складовій програмного забезпечення - прикладному програмному забезпеченню.

Учитель Уявимо собі ситуацію, нам потрібно видати нашу наукову роботу. Для кращого розуміння почерку людини використовують друкарську машинку. Але принцип друкування тексту: якщо є помилки, то постійно доводиться їх виправляти і знову створювати чистовий варіант тексту. Робота дуже складна і має велике навантаження для творчої людини. Щоб спростити цю роботу, була створена програма в операційній оболонці Windows, яка дістала назву Word. Отже запишіть тему уроку.

Тема.

Текстовий редактор Word. Створення документа.

Мета.

Розглянемо основні поняття, які використовує даний редактор Word: запуск програми, налаштування, введення тексту, збереження документа, виправлення помилок і вихід із редактора.

Введення нового матеріалу.

Текстовий редактор можна запустити декількома способами: за допомогою ярлика програми чи документа, офісної панелі, пункту ПРОГРАМИ головного меню.

В основному меню програми існує така команда як ФАЙЛ. Вона дає можливість працювати з документом як з окремим текстовим файлом. Командами ФАЙЛ>ВІДКРИТИ відкривають існуючий документ, а ФАЙЛ>НОВИЙ створюють новий. Відкриється вікно текстового редактора, що міститиме вікно документа з назвою, наприклад, Документ 1.

Вікно програми складається з:

? рядка, в якому є назви програми й документа та кнопки керування вікном програми;

? рядка основного меню з кнопками керування вікна документа;

? панелей інструментів і лінійки, якщо вони ввімкнені;

? робочого поля документа зі смугами прокручування і кнопками задання вигляду документа лівий нижній кут);

? рядка статусу, що містить деякі відомості про поточну сторінку документа.

Налаштування редактора. Наявність у робочому полі І-подібного курсору дає змогу вводити текст. Однак перед першим сеансом користувач готує середовище до роботи. За допомогою команд основного меню або кнопок панелей інструментів він може задати потрібні параметри (режими) функціонування програми. Найчастіше виконують такі підготовчі дії:

? вмикають панелі інструментів і лінійку (ВИГЛЯД);

? задають параметри сторінки: її розмір і поля (ФАЙЛ > ПАРАМЕТРИ СТОРІНКИ);

? вибирають вигляд документа (ВИГЛЯД);

? задають розмір абзацного відступу;

? задають назву шрифту, розмір символів, спосіб вирівнювання тексту;

? вмикають або вимикають засоби автоматичного перевіряння правопису;

? присвоюють паролі документам, якщо його треба захистити.

Підсвічена (натиснена) кнопка на панелі чи в меню відповідає увімкненому режиму, а сіра (ненатиснена) - вимкненому.

Лінійку вмикають (команда ЛІНІЙКА), щоб простежити за горизонтальними та вертикальними розмірами робочого поля сторінки, задати відступ тексту від лівого краю поля (нижній лівий трикутник), відступ від правого краю (верхній трикутник). Відступи у поточному абзаці чи вибраному тексті регулюють, перетягуючи на лінійці трикутники мишею. Інші параметри функціонування програми задають на закладках діалогового вікна команди ПАРАМЕТР, що є у пункті СЕРВІС.

Елементами діалогового вікна є закладки, текстові поля, кнопки, поля-списки, поля лічильники, вимикачі. Щоб розгорнути закладку, необхідно на її назві клацнути мишею.

Отже, після виконання всіх перелічених дій приступаємо до введення документа. Пригадаємо правила введення текстів:

? не натискайте клавішу вводу для переходу на інший рядок;

? не натискайте на клавішу пропуск для створення абзацних відступів і центрування тексту;

? не натискайте на клавішу Back space, щоб перемістити курсор до позиції з помилкою;

? щоб отримати велику літеру, натиcніть на клавішу Shift$

? стежте, щоб не була натиснена клавіша Caps Lock, інакше усі букви будуть великими;

? пам'ятайте, що наступний абзац(після натискання клавіші вводу) набуде вигляду попереднього.

Розглянемо найважливіші дії, які можна виконати над текстовим документом. За допомогою команд пункту ФАЙЛ чи кнопок стандартної панелі інструментів, що їх дублюють, можна:

? створити новий (СТВОРИТИ, Ctrl +N);

? відкрити старий (ВІКРИТИ, Ctrl + O);

? зберегти на диску (ЗБЕРЕГТИ);

? зберегти з новою назвою (ЗБЕРЕГТИ ЯК...);

? закрити(ЗАКРИТИ);

? друкувати (ДРУКУВАТИ, Ctrl + P).

Закінчити роботу з редактором можна або засобами пунктів меню ФАЙЛ > ВИЙТИ, або закривши усі вікна (Alt +F4). Під час зберігання файлу стежте, щоб файл був збережений не в будь-якій папці, а в папці призначеній для даного документа. Для цього потрібно відкрити список папок і вибрати в ньому потрібну папку на заданому диску.

Підсумки уроку і домашнє завдання.

Як підсумок нашої роботи буде написання словника.

Д./з. : конспект, §1. 10 (підручник)

Практична робота №1

(Програмування 2 години)

Тема . WORD. Створення документа.

Мета. Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ.

Хід роботи.

Запустіть текстовий редактор і розгляньте його меню.

Увімкніть панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ та ФОРМАТУВАННЯ і ЛІНІЙКУ. Задайте вигляд документа РОЗМІТКА СТОРІНКИ.

Задайте параметри сторінки.

Змініть шрифт та його розмір.

Переконайтесь, що вигляд шрифту нормальний, і задайте вирівнювання тексту - з обох боків.

Перевірте чи задані сантиметри як одиниці вимірювання на лінійці.

Перевірте чи задано параметри: Автоматично перевіряти орфографію і Пропонувати автоматично правильне слово?

Задайте режим показувати границі області тексту.

Виберіть мову для перевірки правопису - українську чи російську.

Задайте режим автоматичного перенесення слів.

Задайте відступ першого рядка абзацу 1см.

Дайте назву даному документу - ваше прізвище.

Уведіть текст - "ВСТУП" з підручника "Інформатика 10-11 клас"(Де знайти на клавіатурі деякі символи? - є , . ї і - )

Увімкніть режим показу недрукованих символів.

Скільки абзаців, слів і символів є у набраному тексті?

Занесіть текст на дискету.

Перевірте правопис і виправте помилки.

Задайте час авто зберігання документа - 4 хвилини.

Збережіть текст і закрийте програму WORD.

запустіть програму WORD і відкрийте щойно створений документ.

Перші три абзаци залийте кольоровим фоном на свій смак.

Створіть буквиці у першому і другому абзацах.

Закрийте вікна. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

Урок №2

(Інформатика - лекція)

Тема. Word. Форматування текстових документів.

Мета. Навчити дітей форматувати титульні сторінки для своїх робіт, а також використовувати текстовий редактор для написання ділових листів, розвивати культуру мови та записів.

Хід уроку

Організаційний момент.

Оголошення теми й мети уроку, мотивація.

Мотивація.

Використовуючи набір тексту на комп'ютері за допомогою відомого вже нам редактора. Часто постає питання про оформлення документа, про його задання за зразком чи відповідно до вимог користувача. Усі ці можливості теж може вирішити заданий текстовий редактор Word. Він може виконувати певний набір команд і вказівок , які дадуть змогу це все виконати. Тому запишемо тему уроку.

Тема. Форматування документів.

Мета. Отже, розглянемо основні параметри, які використовує текстовий редактор Word для форматування текстових документів. Не тільки за бажанням користувача, але й за стандартами оформлення документації на прикладі майстра ділового листа.

Перевірка домашнього завдання.

Для перевірки домашнього завдання використаємо спосіб тестового опитування учнів. Для цього кожен учень повинен мати при собі чистий листок паперу, на якому буде описувати правильні на його думку відповіді до запитань.

Запитання для опитування:

Як запустити програму-редактор?

Якого елемента не вистачає для повного вигляду програми-редактора?

Яку дію потрібно виконати, щоб закрити вікно документа?

Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

Опишіть основні кроки при підготовці редактора до роботи?

Зобразьте значок, за допомогою якого можна:

А) відкрити документ;

Б) перевірити правопис;

В) переглянути загальний вигляд документа.

Для чого призначена ЛІНІЙКА?

Введення нового матеріалу.

Дамо на початку означення дії форматування: форматувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачеві або, який має деякий зразок.

Форматування виконують за допомогою кнопок панелі форматування або команд із пункту головного меню ФОРМАТ.

Вони дають змогу задати таке(Учитель по мірі розповіді, на дошці виставляє замальовані значки, які зображають відповідні кнопки):

? Стиль документа;

? Назву шрифту;

? Розмір символів у пунктах (28 пунктів = 1 см)

? Вигляд шрифту:

товстий(ж),

курсив(к),

підкреслений(ч)

? Вирівнювання рядків абзацу:

до лівого краю,

до центру, до правого краю, двобічне;

Нумерований список;

Маркований список;

Заливка кольором вибраного фрагмента;

Колір букв у вибраному фрагменті тексту.

Але ці дії можна виконувати лише в тому випадку, коли текст буде виокремлений (вибраний, виділений). Цей текст буде виділений інверсним кольором. Цю дію виконують так: клацають на початку фрагмента і перетягують мишею курсор над текстом або (без миші) переміщають курсор клавішами-стрілками, утримуючи натиснену клавішу Sift.

Ділова переписка - це невід'ємний елемент в роботі багатьох людей. Діловий лист чи лист до друзів або родичів можна написати за допомогою програми Word. Автоматизувати процес створення ділового листа дає змогу засіб МАЙСТЕР ЛИСТІВ, з яким ознайомитеся під час виконання практичної роботи.

Підсумки уроку і домашнє завдання.

Практична робота №2

(Програмування 2 години)

Тема. Форматування текстових документів.

Мета. Уміти форматувати тексти і створювати ділові листи.

Хід роботи.

Запустіть програму редактор і підготуйте документ до введення тексту.

Уведіть перший текст - титульну сторінку звіту до практичної роботи. Уведіть текст не форматуючи його, тобто так:

Міністерство освіти і науки України

Гімназія імені Пантелеймона Куліша

(Тут введіть назву предмета)

Лабораторна робота№9

Тема: Редактор текстів. Форматування текстів

Варіант: (тут введіть номер вашого комп'ютера )

Виконав: прізвище та ініціали

Група

Дата

Викладач: прізвище та ініціали

Місто-рік

Сформуйте текст, змінюючи розміри і вигляд шрифті, кольори тощо, так щоб текст зайняв цілу сторінку і мав такий вигляд(клавішею пропуск користуватися не можна)

Міністерство освіти і науки України

(Тут введіть назву предмета)

Лабораторна робота№9

Тема: Редактор текстів. Форматування текстів

Варіант: (тут введіть номер вашого комп'ютера )

Виконав: прізвище та ініціали

Група

Дата

Викладач: прізвище та ініціали

Місто-рік

Перевірте, чи оптимально розташований текст на аркуші

Задайте різні перетворення шрифтів і ефекти анімації над окремими фрагментами.

Проекспериментуйте з командою Символи, що не друкуються.

Збережіть текстовий документ в особистій папці з новою назвою - прізвище 2

Створіть новий документ(тип звичайний), який міститиме діловий лист.

Зразок листа.

79053, м. Львів

Наукова, 3?4

Костівну Р.

19. 03. 2001

Шановний пане Романе Костів!

Дирекція банку з приємністю повідомляє Вас, пане Романе Костів, що за результатами успішної діяльності банку Ваші дивіденди за минулий рік становлять 1250 грн.

З повагою, {тут введіть своє прізвище}

комерційний директор

Збережіть лист в особистій папці з новою назвою - Прізвище 3.

Створіть новий документ з листом до друга. У тексті листа повинна бути фраза "Чи знаєш ти, що ... " і три абзаци з відповідями на три контрольні запитання.

Виправте граматичні помилки у листі.

Застосуйте до трьох абзаців тексту перетворення Нумерований список.

Перетворіть нумерований список у маркований.

Збережіть виправлений текст у файлі - Прізвище 3

Продемонструйте тексти викладачеві

Закрийте вікна. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

Урок №3

(Інформатика - лекція)

Тема. Word. Побудова таблиць і діаграм.

Мета. Розглянути основні способи створення таблиць, а також один із видів подання графічно інформації - діаграми, розібрати переваги даного способу представлення інформації для споглядача, розвивати логічне мислення і культуру мови та записів.

Хід уроку

Організаційний момент.

Роздати роботи, які були написані на попередньому уроці і зробити їх короткий аналіз.

Оголошення теми й мети уроку, мотивація.

Мотивація.

У деяких випадках постає питання про подання в іншому ракурсі інформації, яка дасть змогу краще оцінити об'єм і її цінність. Якщо будемо подавати, наприклад, інформацію про успішність вашого класу, то напевно зручно відобразити це у вигляді таблиці, що дасть змогу компактніше розмістити вибрані повідомлення.

Тема. Побудова таблиць і діаграм.

Мета. Отже, розглянемо основні параметри, які використовує текстовий редактор Word для побудови таблиць і відповідним до діаграм

Перевірка домашнього завдання.

Для перевірки домашнього завдання використаємо спосіб тестового опитування учнів. Для цього кожен учень повинен мати при собі чистий листок паперу, на якому буде описувати правильні на його думку відповіді до запитань.

Запитання для опитування:

Що таке форматування тексту?

Які способи дають змогу виконати дану дію?

З переліку дій виберіть, ті які відносять до форматування: визначення типу документа, розмір шрифту, вирівнювання по лівому краю, правопис, виділення не друкованих символів, нумерований список, розмір споглядання листка, колір букв, назва шрифту.

Як виокремити текст за допомогою клавіатури?(вкажіть набір символів)

Як виокремити текст за допомогою миші?

Вкажіть кнопку, яка дає змогу:

А) ввімкнути маркований список;

Б) надрукувати текст курсивом, напівжирним;

В) задати колір літер;

Г) подати текст у вигляді підкреслених букв;

7. Які є види анімації для шрифтів?

Введення нового матеріалу.

Анкетні чи статистичні дані, дані виробничого характеру тощо часто варто наводити у вигляді таблиць. Таблиці призначені для наочного подання інформації. Елементами таблиці є клітинки(комірки, чарунки), рядки, стовпці рамки і дані ,які є в клітинках.

Є три способи створення таблиць за допомогою таких команд:

? ВСТАВИТИ ТАБЛИЦЮ;

? НАРИСУВАТИ ТАБЛИЦЮ;

? ПЕРЕТВОРИТИ ТЕКСТ В ТАБЛИЦЮ.

Розглянемо більш детальніше кожен спосіб.

У наслідок виконання запропонованої команди, отримаємо діалогове вікно, де треба задати кількість рядків і стовпців майбутньої таблиці. Після натискання ОК таблиця розміститься там де був курсор. Якщо рамки таблиці мають вигляд крапок, то таблиця буде не розграфлена, тобто на папері рамки виводиться не будуть. Щоб їх відобразити, то в пункті меню ФОРМАТ>МЕЖІ І ЗАЛИВКА встановимо потрібний нам вигляд меж таблиці.

Після виконання другої команди, з'явиться панель інструментів ТАБЛИЦЯ І МЕЖІ. Курсор миші набуде вигляду олівця. На цій панелі вибирають тип ліній, її товщину колір тощо. Спочатку рисують зовнішній прямокутник, а потім - усі потрібні лінії. Клацнувши двічі в клітинці лівою кнопкою миші, можна вводити дані. Щоб продовжити рисування, треба клацнути на кнопці з зображенням олівця, а щоб витерти нарисоване - гумку.

Цей спосіб дуже простий: спочатку треба ввести дані. Між даними обов'язково треба набрати розділював - символ, якого немає в даних, наприклад, пропуск, кому, крапку чи інше. Введений текст виокремлюють і застосовують команду ПЕРЕТВОРИТИ ТЕКСТ У ТАБЛИЦЮ з пункту меню ТАБЛИЦЯ. Отримаємо діалогове вікно, в якому потрібно правильно зазначити, що за розділювач використовувався.

Якщо таблиця містить інформацію про діяльність фірм, рекламу, то дані можна оформити також у вигляді діаграми. Щоб вставити відповідну до таблиці діаграму у текстовий документ, її треба виокремити і виконати послідовність команд ВСТАВИТИ > РИСУНОК > ДІАГРАМА. Через деякий час(що залежить від швидкості вашого комп'ютера) з'явиться таблиця в дещо іншому форматі , який називається Exel, також відповідна діаграма - стовпчикового типу. У цей момент можна робити зміни в таблиці - діаграма змінюватиметься автоматично. Вигляд діаграми можна змінити за допомогою команди ТИП ДІАГРАМИ з контекстного меню ДІАГРАМИ. Після виконаного редагування, клацаємо лівою кнопкою миші десь на полі, і через деякий час вона з'явиться на місці курсору. Тепер можна змінити розміри діаграми чи її розташування, повернути об'ємну діаграму.

Діаграма - це об'єкт, який активізують клацанням миші один раз у його межах. Якщо клацнути двічі, то одержимо доступ до всіх елементів діаграми. Активний елемент буде оточений маркерами(чорними прямокутниками).

Підсумки уроку і домашнє завдання.

Як підсумком нашого уроку буде словник з тих слів, які безпосередньо мають відношення до теми "Побудова таблиць і діаграм".

Д. /З. До практичної роботи підготувати такі задачі:

І варіант

Деяка фірма планує рекламний розпродаж трьох видів товарів і сповіщає про це у рекламному повідомленні. Створити таблицю з назвою Наші нові ціни , де буде чотири стовпці з заголовками Наші товари, Назва 1, Назва 2, Назва 3 і два ряди даних, що мають назви Сьогодні, Завтра. Побудувати діаграму для створеної таблиці.

ІІ варіант

Вибори президентів, ректорів вузів, депутатів, лідерів партій і молодіжних організацій супроводжується опитуванням про шанси претендентів. Створити таблицю з назвою Шанси претендентів, де навести дані про шанси декількох претендентів(зі 100%) станом на вчора і сьогодні. Прізвища чотирьох претендентів ввести довільні, наприклад, своїх друзів. Числові дані будь-які, але сума в рядку повинна дорівнювати 100. так таблиця буде містити п'ять стовпців з такими заголовками: Прізвище, конкретне прізвище1, конкретне прізвище2, конкретне прізвище3, конкретне прізвище4 і три рядки , останні два починаються з назв рядів даних: Вчора, Сьогодні. Створити діаграму до даної таблиці.

ІІІ варіант

Створити таблицю з назвою Мої друзі, де є п'ять стовпців і деяка, невідома заздалегідь, кількість рядків з даними про ваших друзів. Заголовки стовпців: Прізвище, Ім'я, Місто, Телефон, Загальний бал навчання. Дані ввести довільні. Створити діаграму до останнього і першого стовпців.

Практична робота №3

(Програмування 2 години)

Тема. Word. Побудова таблиць і діаграм.

Мета. Уміти створювати в текстовому документі таблиці і діаграми.

Хід роботи.

Запустіть текстовий редактор.

Створіть свої таблиці за відповідним завданням, що були запропоновані раніше.

Обведіть сторінку рамкою-рисунком - червоні яблука(змініть її, наприклад на морозиво, торт і тд.).

Збережіть дану роботу під вибраною вами назвою, у своїй особистій папці.

Закінчіть роботу, продемонструйте оформлення своєї роботи.

Урок №4

(Інформатика -підсумковий урок)

Тема. Підсумковий урок по темі "Текстовий редактор WORD."

Мета. Узагальнити і систематизувати знання, уміння й навички з пройденої теми; виявити рівень засвоєння основних понять, які використовує текстовий редактор в оболонці Windows, по теоретичній частині матеріалу. Розвивати культуру мови та записів.

Хід уроку.

Організаційний момент.

Аналізуємо попередньо написану роботу.

Оголошення теми й мети уроку.

Тема. WORD. Основні можливості.

Мета. Ми вже навчилися виконувати основні дії з документами, застосовуючи тестовий редактор. Тому підсумуємо ті знання уміння й навички, яких ви набули протягом декількох занять.

Основна частина.

Щоб краще й змістовніше повторити всі поняття, будемо працювати у такому порядку. За кожну правильну відповідь ви отримуєте фант, вартість якого 2 бали, а за доповнення - 1 бал. По закінченню заняття підведемо підсумки й оцінимо ваші результати. Тому кожен працює й піднімає руку. Намагайтесь давати відповідь, використовуючи ту лексику, ті слова й поняття, що записані у ваших словниках, тобто за допомогою тих понять, які миз вами вже вивчили.

Отже, умови обговорені, переходимо до основної робочої частини. Повторимо початкові, основні поняття, що характеризують текстовий редактор:

? Що таке текстовий редактор, його призначення?

? Як називається редактор в операційній оболонці Windows ?

? Які існують способи запуску програми WORD ?

? Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

? З яких елементів складається вікно програми WORD ?

? Перелічіть правила підготовки до роботи редактора.

? Чи потрібні вони?(відповідь обґрунтуйте).

? Яке призначення лінійки?

? Перелік яких дій дасть змогу "взяти чистий листок"?

? Яка послідовність дій дасть змогу зберегти створений нами документ?

? Як задати режим перевірки правопису?

Програма до роботи запущена і здійснене її налаштування, тобто виставили такі панелі як СТАНДАРТНАЯ, ФОРМАТИРОВАНИЕ і ЛИНЕЙКА.

Далі розглянемо, слідуючи завдання: потрібно розмістити у правильному порядку кнопки з панелі ФОРМАТИРОВАНИЕ. Коли буде вірно дано відповідь на це запитання то дізнаємося, що в перекладі означає ім'я Беатріче (кохана жінка Данте). Вартість цього запитання 6 балів.

Прослідкуємо за виконанням даного завдання і потім допоможемо виправити помилки своєму товаришеві.

Завдання виконано і відповідь до цього запитання - БЛАГОСЛОВЕННА.

Перейдемо до наступних запитань нашого уроку.

(запитання безпосередньо відносяться до карток які будуть виставлені на дошці з попереднього завдання)

? Що означає поняття - форматування текстового документа?

? Які дії треба виконати перед тим як почати формату вати текст?

? Зазначте способи виконання даної дії

? Яка кнопка дасть змогу визначити розмір символів на аркуші паперу?

? Що таке нумерований і маркований списки? Покажіть на дошці їх зображення.

? Що означає вирівнювання тексту?

? Які існують їх види ? покажіть на дошці їх зображення?

? Заголовок потрібно зробити напівжирним, курсивом і потім підкреслити його? Виберіть потрібні кнопки.

? Як задати розмір шрифту, його тип? Виберіть потрібну кнопку?

? Яка картка залишилась на дошці і яку дію вона означає?

? Які кнопки ще можна додати до даного списку в панелі? Поясніть їх призначення.

Залишилося повторити останню тему, що ми з вами вивчали. Ця тема називалася "Таблиці і діаграми"

? Що таке таблиця?

? Назвіть способи побудови таблиці.

? Який на вашу думку найзручніший? Обґрунтуйте чому?

? Перелічіть і ще які види подачі інформації ви знаєте?

? Дайте означення діаграми.

? Перерахуйте види діаграм, які можна використати для подачі інформації.

Підсумок уроку і домашнє завдання.

Підрахуємо ваші результати за фантами. Виставимо відповідні оцінки до вашої роботи. Хто хоче покращити свої сьогоднішні результати, той зберігає листочки з відповідною набраною кількістю балів, до наступного уроку.

Ще було одне з домашніх завдань. Воно полягало в тому, що потрібно було написати вірш. Отже, хто хоче продемонструвати свої знання не тільки в інформатиці, а й у рідній мові? А ми з вами, як слухачі, оцінимо його. І потім ви самостійно оформите й роздрукуєте на принтері під час практичної роботи.

Д. / З. Переглянути конспект і словник.

1. До практичного заняття підготувати зміст листівок:

? з поздоровленням до свята (на ваш вибір)

? з запрошенням відвідати ресторан "Корал"

? з повідомленням про оплату за комунальні послуги

2. Самостійно опрацювати тему "Поля. Поля злиття."

Практична робота №4

(Програмування 2 години)

Тема. Поля. Поля злиття.

Мета. Уміти готувати зразок ділового листа однакового змісту для розсилання декільком адресатам як документ з полями, злитий з джерелом даних.

Хід роботи.

Запустіть текстовий редактор і створіть новий документ

(вимкніть режим КОДИ ПОЛІВ на закладці ВИГЛЯД команди СЕРВІС > ПАРАМЕТРИ)

Новий документ оголосіть документом злиття на бланку

СЕРВІС>ЗЛИТТЯ> 1 ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ. СТВОРИТИ...>ДОКУМЕНТИ НА БЛАНКУ> АКТИВНЕ ВІКНО> не закривайте це діалогове вікно

Створіть джерело даних для описаного вище типового банківського листа з такими полями: Прізвище, Ім'я, Індекс, Місто, Вулиця, Сума, Закінчення.

2. ДЖЕРЕЛО ДАНИХ. ОТРИМАНІ ДАНІ...> СТВОРИТИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ...>З запропонованого списку ПОЛЯ В РЯДКУ ЗАГОЛОВКА вилучіть кнопкою ВИЛУЧИТИ ПОЛЕ усі поля > Введіть назви своїх полів і додайте їх до списку кнопкою ДОДАТИ ПОЛЕ> ОК > Відкриється вікно для зберігання джерела даних на диску, куди введіть назву файлу для джерела даних і перейдіть у полі ПАПКА до особистої папки > ЗБЕРЕГТИ >РЕДАГУВАТИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ > Введіть п'ять-шість записів з даними про друзів(натискайте клавішу вводу після кожного значення поля) > ОК. Відбудеться перехід до основного документа. З'явиться панель інструментів ЗЛИТТЯ.

Створіть основний документ - лист з банку.

Скористайтесь таким текстом:

< Індекс >, м. < Місто >

< Вулиця >

< Ім'я > < Прізвище >

{Вставте звичайне поле date}

Вельмишановн < закінчення > п. < Ім'я > < Прізвище > !

Дирекція банку з приємністю повідомляє Вас, п. <Ім'я > <Прізвище >, що за результатами успішної діяльності банку Ваші дивіденди за минулий рік становлять < Сума > грн.

З повагою, {Вставте звичайне поле author}

Комерційний директор.

Поля злиття вставляйте спеціальною командою ДОДАТИ ПОЛЯ ЗЛИТТЯ на панелі інструментів ЗЛИТТЯ, вибираючи назви полів з запропонованого списку.

Виконайте злиття документів у новий документ.

СЕРВІС > ЗЛИТТЯ > 3. З'ЄДНАТИ > ПРИЗНАЧЕННЯ: НОВИЙ ДОКУМЕНТ> З'ЄДНАТИ. Перегляньте створені листи

За виконаним зразком створіть відповідно свої завдання, що були задані на лекції.

Підготуйте до підписування один конверт до друга.

СЕРВІС > КОНВЕРТИ І НАКЛЕЙКИ > Напишіть адресу призначення і зворотну адресу > Командою ПАРАМЕТРИ задайте стандартний розмір конверта в Україні С6 - 114*162 мм, в США - DL 110*120мм> Задайте ПАРАМЕТРИ ДРУКУ > ОК> Закрийте вікно КОНВЕРТИ, оскільки їх друкувати не треба.

Методом злиття даних підготуйте основний документ для адресування п'яти конвертів друзям, використовуючи існуюче джерело даних.

СЕРВІС > ЗЛИТТЯ> СТВОРИТИ >КОНВЕРТИ >СТВОРИТИ ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ >ОТРИМАТИ ДАНІ >ВІДКРИТИ ДЖЕРЕЛО ДАНИХ > Виберіть раніше створений файл з даними > ВІДКРИТИ >НАСТРОЮВАННЯ ОСНОВНОГО ДОКУМЕНТА > ПАРАМЕТРИ КОНВЕРТА > Виберіть С6 > ОК >ПРАВИТИ (введіть в основному документі свою зворотну адресу вверху ліворуч)> СЕРВІС > ЗЛИТТЯ >З'ЄДНАТИ > НОВИЙ ДОКУМЕНТ> З'ЄДНАТИ >ОК > ПОПЕРЕДНІЙ ВИГЛЯД >ЗАКРИТИ >ЗБЕРЕГТИ ФОРМУ як документ з вибраною вами назвою.

Закінчить роботу. Продемонструвати виконану роботу.На головну

Hosted by uCoz