Сучасна політична карта світу. Населення.Мета: узагальнити, систематизувати і поглибити знання учнів з теми; перевірити якість засвоєння вивченого програмового матеріалу, аналізуючи раніше набуті знання, сприяти оволодінню учнями вмінням виявляти загальні ознаки, принципи, закономірності, усвідомлювати світоглядні ідеї. Продовжити формування навиків роботи з картами та іншими джерелами інформації.

Обладнання: політична карта світу, атласи для 10-11 класів, посібники для 10 класу "Тести і практичні роботи", роздаткові матеріали.

1. Вступ. Ознайомлення учнів з завданнями і метою уроку.

2. Усне опитування.

На сучасній політичній карті світу 226 країн. З них 193 держави і 33 залежні країни.

Чим відрізняються поняття "держава" і "країна"?

Класифікація країн за різними показниками може бути різною. Наприклад: за площею, кількістю населення.

Назвати найбільші за площею країни.

Назвати найбільші країни за кількістю населення.

Країни різні за формою правління і державного устрою.

Як класифікують країни за формою правління?

Які бувають форми державного устрою?

Записати на дошці (4 учні) по 5 прикладів республік, монархій, федерацій, унітарних країн.

Сучасна політична карта значною мірою є відображенням тисячолітньої людської цивілізації.

Чи сформована вона остаточно? Наведіть приклади сучасних змін на політичній карті світу.

Країни відрізняються за рівнем соціально-економічного розвитку.

За яким показником визначається цей рівень? (за валовим національним продуктом).

Згідно з розрахунками Світового банку до першої десятки країн за абсолютним рівнем ВНП належать: США (20% валового продукту світу), Китай (9%), Японія (6,4%), Індія (4,4%), ФРН (3,9%), Франція (2,9%), Велика Британія (2,7%), Італія (2,6%), Бразилія (2,3%), Росія (2,3%).

Чи всі з вищеназваних країн є найрозвинутішими? (Китай, Індія, Бразилія, Росія - ні).

Більш чітку характеристику рівня розвитку країн дає ВНП на душу населення, виражений в доларах США.

Використовуючи карту атласу (ст.8), вказати зміни, які відбулись, пояснити причини. (Люксембург, США, Швейцарія, Монако, Сінгапур, Данія, Японія, Ісландія, Канада, Нідерланди, Франція).

За цим показником, а саме 6000 дол. США на душу населення, ООН проводить межу між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються.

На які типи поділяються країни за рівнем соціально-економічного розвитку? (Високорозвинуті, країни перехідної економіки (пострадянські і постсоціалістичні) і країни, що розвиваються).

3. Письмові тести.

З трьох запропонованих типів країн вибрати правильну відповідь на запитання.

Високорозвинуті країни.

Країни перехідної економіки.

Країни, що розвиваються.

Для країн цього типу характерний 2 тип відтворення населення.

Жодної з них немає в Африці.

Відносяться нові індустріальні країни.

Це - Куба, Чехія, Болгарія, Киргизстан.

15 з них входять до Європейського Союзу.

Належать країни СНД.

Частка економічно активного населення порівняно найменша і становить 42-45%.

У віковій структурі найбільша частка дітей.

Столиці країн: Мадрид, Оттава, Веллінгтон, Берн, Стокгольм.

Найбільша частка зайнятого населення у невиробничій сфері.

Правильні відповіді: 3232123311.

4. Робота з картами.

Використовуючи карти атласу (стор. 10-13), визначити і нанести на контурну карту посібника (стор. 7) по 5 країн з найвищими і найнижчими показниками:

тривалості життя (1 варіант);

урбанізації (2 варіант);

природного приросту (3 варіант);

питомої ваги зовнішніх мігрантів (4 варіантів);

зайнятості населення в сільському господарстві (5 варіант);

зайнятості населення в невиробничій сфері (6 варіант).

Проаналізувати одержані дані. Додаткові запитання:

Як тривалість життя впливає на забезпеченість трудовими ресурсами? Які шляхи вирішення проблеми забезпечення трудовими ресурсами країн 1 типу відтворення? (1 варіант).

Дати визначення термінів "урбанізація", "субурбанізація", "псевдоурбанізація". (2 варіант).

Проаналізувати три стовпчикові діаграми вікової структури населення (назви країн не вказані) і визначити, до якого типу країн вони відносяться. (На схемі високорозвинута країна, Україна і країна, що розвивається). (3 варіант).

Назвати причини сучасних міграційних процесів. (4 варіант).

Як рівень розвитку країни впливає на зайнятість населення в галузях народного господарства? (5,6 варіанти).

5. Індивідуальні завдання на картках.

Вибрати правильне географічне твердження:

Урбанізація - це скупчення навколо великого міста міст-супутників. (Твердження неправильне. Правильна відповідь: це агломерація0.

Для другого типу відтворення характерний високий природний приріст. (Твердження правильне).

Країни-карлики це: Ватикан, Андорра, Болгарія, Сан-Марино. (Правильна відповідь: всі, крім Болгарії0.

Кількість населення Землі в ХХІ ст. Перестала збільшуватися. (Твердження неправильне. Правильна відповідь: зростає, але темпи росту сповільнились).

У високорозвинутих країнах найбільша частка зайнятого населення у сфері послуг. (Твердження правильне).

Вибрати пару країн найвищого рівня розвитку: 1) Китай - Іспанія; 2) Велика Британія - Італія; 3) Росія - Франція. (Правильна відповідь 2).

До індоєвропейської мовної сім"ї належать романська та індоарійська мовні групи. (Твердження правильне).

Найрозвинутіші країни Азії: 1) Японія, Ізраїль, Туреччина; 2) Японія, Китай, Індія. (Правильна відповідь 1).

Найпоширеніші мови світу: китайська, англійська, німецька. ( Правильна відповідь: китайська, іспанська, хінді).

6. Підведення підсумків, оцінювання, пояснення домашнього завдання.На головну

Hosted by uCoz