Основні проблеми економіки та їх ринкове розв'язанняМета: сформувати в учнів знання про основні проблеми економіки та визначення механізмів їх розв'язання в ринковій та плановій економіках; з'ясувати яку роль відіграє конкуренція у функціонуванні ринкової економіки; що таке досконала і недосконала конкуренція; як співвідносяться конкуренція і монополія; сприяти розвитку економічного мислення; розвивати вміння оцінювати, чи варто розпочинати справу, яку технологію обрати, хто є потенційним покупцем; стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати свою відповідь.

Обладнання: посібники "Перевір себе", таблиця 1, бланки завдань "Логічність", практикуми з економіки для 10 -11 класів Г.О.Горленко.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Структура уроку:

І. Організаційний момент………………………………………….1 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів……………………..7 хв.

ІІІ. Мотивація навчальної й пізнавальної діяльності учнів……….1 хв.

І V. Вивчення нового матеріалу……………………………………25 хв.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів…………………………8 хв.

VІ. Підсумок уроку………………………………………………….2 хв.

VІІ. Домашнє завдання...…………………………………………….1 хв.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Бесіда за запитаннями.

Чи можна пояснити обмеженість ресурсів безмежністю потреб?

Яке відношення має ваша майбутня професія до економічного життя?

Розгляньте бланки запитань "Логічність", на якому дані завдання з двома зв'язаними між собою категоричними судженнями й висновок (силогізм). Висновки частково наведені логічні, а в деяких випадках не правильні. Потрібно визначити, які висновки правильні, які помилкові.

Бланк завдання "Логічність"

Усі виробничі ресурси обмежені.

Сонячна енергія - ресурс.

Значить, сонячна енергія обмежена.. (Ні)

2. Людські потреби є безмежними.

Комп'ютер - це потреба.

Отже, його програма повністю ніколи не задовольнить.(Так)

3. Неефективні методи виробництва ведуть до часткового безробіття.

Фермер не ефективно веде господарство.

Отже, він частково безробітний.. (Так)

У сучасному товарному виробництві існує тенденція до дальшого його розширення.

Це проявляється у спеціалізації праці, перетворенні результатів наукових досліджень на товар, зростанні ролі нематеріального виробництва.

Значить, потрібно буде відкривати більше шкіл, наукових центрів. (Ні)

Бесіда із запитаннями.

1. Якою діяльністю ви щойно займались? (Вибирали)

Як часто стоїть перед вами проблема вибору?

ІІІ. Мотивація навчальної й пізнавальної діяльності учнів

Розповідь учителя.

Економіка як сфера життя суспільства, де здійснюється виробництво товарів і послуг, обмін ними, розподіл та споживання, завжди передбачає можливість вибору для її суб'єктів. Так, підприємці вибирають найкращі серед ринків збуту продукції, закупівлі сировини, між перспективами розширення й згортання виробництва; споживачі вибирають серед великої маси товарів і послуг, ті у які можна вкласти свої обмежені кошти. Як продавцям, так і покупцям необхідно робити вибір, аби найоптимальніше використати ресурси й отримати максимальну вигоду.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Завдання.

Уявіть себе на місці підприємця, який бажає зайнятись виробництвом дитячих іграшок. Які питання він перш за все повинен поставити перед собою? (Що виробляти? Як виробляти? Для якого віку?)

Проблеми - що виробляти? як виробляти? для кого виробляти? - вважаються головними.

Запитання.

Чому саме ці питання вважаються головними в усіх економічних системах різних країн і в різні часи? (Усі інші проблеми є похідними від них, бо три головні питання стосуються мети виробництва та засобів її досягнення. Ці питання стають як перед економікою країни, так і перед кожним виробником)

Розповідь учителя.

Яким же чином головні економічні питання розв'язує ринок? До вашої уваги блок-схема у посібнику "Перевір себе" на ст. 28 і таблиця.

Розглянемо перше питання - що виробляти? Його доводиться розв'язувати підприємцям при організації своїх виробництв. Необхідно вибрати такий вид продукції, який забезпечив би прибуток і процвітання фірми. У ринковій економіці відповідь на це питання дає сам ринок. Якщо різко зростає потреба в якомусь товарі (збільшуються його закупки), значить буде розширюватись виробництво даного товару. А це означатиме збільшення цін і попиту на відповідні ресурси. Зовсім іншою буде ситуація, якщо з певних причин попит на товар знизиться. "Голосування" грошима зорієнтує виробника на те, щоб виробництво цього товару зменшити, а ресурси використати в іншій сфері, для виробництва інших товарів.

Отже на запитання "що виробляти?" відповідають самі споживачі своїми коштами. "Голосування" споживачів відбувається постійно: кожну хвилину, день, місяць, рік. Ринок створює досить надійний механізм виробничої орієнтації виробників, оскільки в його основу покладені потреби людей, зорієнтовані на їх доходи.

- Як у плановій економіці розв'язується питання "що виробляти"?

Завдання.

Спробуйте практично розв'язати проблему, яка склалася на підприємстві, виконавши завдання 2 у ваших практикумах на ст.21, практична робота №8 "Основні проблеми економіки та їх ринкове розв'язання".

Розповідь учителя.

Друга проблема - як виробляти? (таблиця 1) У її основі лежить спосіб виробництва, його технологія. Проте визначальним фактором є ринкова конкуренція між виробниками. Саме для підтримання конкурентоспроможності підприємці змушені постійно підвищувати якість товару, а значить - удосконалювати виробництво, застосовувати нові технології. При зміні цін на ресурси фірмам часто доводиться змінювати і технологію виробництва, щоб не зростала ціна на їх товар. Тож, у розв'язанні проблеми як виробляти вирішальне значення має конкуренція виробників. Свою роль відіграють також ціни на ресурси.

Завдання.

Виконавши завдання 1 у практикумі, ви зрозумієте, як саме підприємство розв'язує питання "як виробляти".

Розповідь учителя.

Третя проблема - для кого виробляти? (таблиця) Її розв'язання залежить від бажання й можливостей споживачів купити той чи інший товар. Визначаються вони, звичайно, величиною грошових доходів споживачів. Значну роль відіграють також ціни на товари та смаки покупців. Бажання придбати певний товар і можливості покупців також залежать від величини цін на виготовлені продукти та супутні їм товари, їхньої готовності віддати перевагу певним продуктам-замінникам. Оскільки кількість продукту певного виду в конкретний час обмежена, то конкурентними стають споживачі. Конкуренція споживачів може спричинити підвищення цін.

Отже, в цьому випадку на питання для кого виробляти ринок відповів скороченням кола споживачів за рахунок того, хто мав найнижчі доходи.

Завдання.

Виконайте завдання 3 у практикумах, дайте відповіді на запитання у 4 завданні.

Як у плановій економіці розв'язуються питання "як виробляти" і "для кого виробляти"?

Тож, підсумовуючи відповіді на три основні проблеми економіки, можна зробити висновок, що рішення приймаються виробниками й споживачами самостійно. А оскільки у розв'язанні цих проблем їх бере участь велика кількість, то, здавалося б, це повинно привести до диспропорції та хаосу в економіці. Проте ринкова система, незважаючи на окремі недоліки, усе ж забезпечує порядок і стабільність. Як саме?

Виступ учня.

Вперше здатність ринку поєднувати особисті й суспільні інтереси обґрунтував А.Сміт у відомій праці "Дослідження про природу і причини багатства народів". Він проголосив принцип "прихованої руки". Його суть полягає в тому, що кожен індивід, вкладаючи свій капітал із метою одержання максимального прибутку, переслідує власний інтерес, але при цьому він направляється "прихованою рукою" на досягнення суспільного блага.

Відкриття А.Сміта здійснило великий вплив на весь дальший розвиток економічної думки. І хоча з часом історичний досвід довів недоліки ринку, пов'язані з монополією та іншими чинниками, які зумовлюють втручання держави в економіку (забруднення навколишнього середовища та ін.), значення відкриття не зменшується. Воно входить в арсенал тих доктрин, які і сьогодні враховують держави з ринковою економікою в своїй економічній політиці і насамперед у створенні ефективного ринкового механізму.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Чи правильні нижче наведені твердження. Відповідь обґрунтуйте.

Питання "Що? Як? Для кого?" в ринковій економіці вирішуються за допомогою цінового механізму. (так)

Знаючи стан економіки, проілюстрований точкою на КВМ, можна дати відповідь на питання, "для кого розвивається виробництво", на чиї потреби воно орієнтується. (ні)

Проблеми "До? Як? Для кого?" в командній економіці вирішуються автоматично. (ні)

Проблема "для кого виробляти" не існує, якщо кількість виробничих строго фіксується і "прив'язане" до конкретних товарів. (так)

Проблема "що виробляти" може стояти перед приватним підприємцем, але не перед суспільством. (ні)

VІ. Підсумок уроку

Заключне слово вчителя.

- в умовах ринку вибір варіанта використання ресурсів визначаються через взаємодію споживачів із виробниками, що виступають на ринку як покупці і продавці, таким чином визначаючи відповіді на запитання "що? як? для кого?";

- економічні рішення приймаються як виробниками так і споживачами;

- ринкова економіка безпосередньо спирається на економічні інтереси споживачів і виробників. У досягненні своїх інтересів люди конкурують між собою.

VІІ. Домашнє завдання

Прочитати ст.71 - 75 підручника І.Радіонової "Загальна економіка".

Дати відповідь на запитання 1,2 у кінці параграфа.

Скласти проблемні завдання до головних питань економіки.
На головну


Hosted by uCoz