Чи варто сьогоднi застосовувати пестициди?Мета:

поглибити та розширити знання учнiв про хiмiчнi засоби захисту рослин ( пестициди);

розкрити позитивну та негативну роль хiмiзацiї сiльського господарства, обгрунтувати

актуальнiсть даної проблеми та розкрити вплив пестицидiв на екологiчний стан бiоценозiв;

стимулювати пізнавальну діяльність учнів;

розвивати логічне мислення, вмiння, навички роботи з додатковою лiтературою,

узагальнювати i систематизувати матерiал, вибирати головне, робити висновки;

виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, культуру спілкування один з

одним.

Обладнання: 1) картки-вiзитки учасникiв конференцiї;

2) таблички: агроном, еколог, xiмік, бiолог, медик, Державна обласна станцiя захисту рослин, Держуправлiння eкopecypciв у Сумськiй областi, Екологiчна iнспекцiя у Сумськiй областi;

3) плакати: "Мир з природою кращий за конфронтацiю з нею", "Хiмiки повиннi вiдповiдати не тiльки за виробництво пестицидiв, але i за їх використання, за якiсть i безпеку врожаїв", "Дбайливо ставтесь не тiльки до людей, але й до оточуючої природи".

4) Iлюстрацiї рослин, пошкоджених шкiдниками;

5) Бюлетень "Новини хiмiчної науки та промисловостi";

6) Виставка лiтератури та перiодичних видань.

Хiд прес-конференцiї

Ведучий

В давнину суттєвим лихом вважалося нашестя сарани чи гризунiв, якi знищували продовольчi запаси, врожаї сiльськогосподарських рослин i цим спонукали людей до голоду.

Чи є ця проблема сьогоднi?

Так, але до гризунiв i сарани слiд додати велику кiлькiсть iнших шкiдникiв (комах, клiщiв, мiкроорганiзмiв, грибкiв), якi щорiчно знищують 16% cвітового врожаю зернових продовольчих культур. А цим хлiбом можна протягом року годувати країну з населенням 200 млн. чоловiк. А якої шкоди нам сьогоднi завдають гризуни? Тiльки одна особина cipoї криси з'їдає за piк 30 кг продуктiв, а знищує 150 кг. А якщо врахувати, що у cвiтi близько 7.5млрд. крис... 3меншити кiлькiсть цих тварин дуже важко, бо вони iнтенсивно розмножуються (l самка - 75 малят щорiчно).

Сьогоднi людство використовує ряд заходiв, направлених на знищення шкiдливих органiзмiв. А серед них - використання хiмiчних засобiв захисту рослин - пестицидів.

Та чи достатньо ми сьогоднi знаємо цi речовини, щоб їх використовувати?

Чи безпечнi вони для навколишнього середовища, iнших мешканцiв планети i перш за все - людини?

Тема нашої прес-конференцiї: "Чи варто сьогоднi застосовувати пестициди?"

На нашу прес-конференцiю запрошенi вченi-спецiалiсти: xiмiк, бiолог, еколог, медик, агроном, представники Державної обласної станцiї захисту рослин, Держуправлiння eкopecypciв у Сумськiй областi, екологiчної iнспекцiї у Сумськiй областi та кореспонденти рiзних газет. Вони допоможуть нам дати вiдповiдь на запитання: чи варто сьогоднi застосовувати пестициди? Перш за все, давайте з'ясуємо, що таке пестициди?

Бiолог

Пестициди - це хiмiчнi засоби захисту рослин. Назва походить вiд латинського pestis - загроза i caedo - вбиваю. 3алежно вiд мети використання вci пестициди можна поділити на групи:

iнсектициди - засоби захисту рослин вiд комах;

фунгiциди - засоби захисту рослин вiд паразитичних грибкiв;

гербiциди - засоби захисту рослин для боротьби з бур'янами;

аскарициди - речовини проти кліщів;

овiциди - засоби захисту рослин вiд яєць комах.

Кореспондент газети "Ваш шанс"

Чи обов' язково у сiльському господарствi використовувати хiмiчнi методи боротьби зi шкiд-никами?

Агроном

Однiєю з проблем сiльського госодарства є низька врожайнiсть сiльськогосподарських культур. Причин цiєї проблеми багато, але однiєю з них є негативний вплив шкiдливих органiзмiв на сiльськогосподарськi рослини. Сьогоднi збитки врожаю вiд шкiдникiв i хвороб рослин становлять сотнi млн. тон на piк. Причому, слiд вiдмiтити, що чим бiльше мiнеральних добрив вноситься, тим iнтенсивнiше розвиваються бур'яни, тварини-шкiдники i тим бiльше виникає потреба у рiзних засобах захисту рослин.

Кореспондент газети "Добрий день"

Що являють собою цi речовини?

Xімік

Можна перерахувати сотнi назв пестицидiв, з якими вони надходять у продаж. Це такi, як: "Мукс", "Tiнокс", "Лiндон", "Децис", "Oкcixом", "Банкол" та iншi. За цими простими та короткими словами приховуються складнi хiмiчнi сполуки. Серед них: неорганiчнi (препарати сiрки, сульфати купруму, залiза), органiчнi та елементоорганiчнi. Серед органiчних є похiднi бензену та iнших вуглеводнiв. Так, наприклад, активним компонентом iнсектициду "Лiндон" є гексахлорциклогексен (гексахлоран), який тривалий час використовувався для боротьби з бавовняним довгоносиком, але через високу токсичнiсть виробництво йогл скорочується. Не менш широке застосування має гексахлорбензен, який використовують для протравлювання насiння зернових культур перед висіванням проти сажки.

Кореспондент газети "Сумщина"

Мене цiкавить думка еколога. Чи безпечнi для навколишнього середовища хiмiчнi засоби захисту рослин?

Еколог

Meнi б хотiлося розпочати вiдповiдь на це запитання такими словами:

"Сьогоднi хiмiя завзято править,

Забруднює грунти, повiтря, воду.

Kpiм того, пестицидами нас травить,

А ми на це даємо згоду."

В ocтaннi роки iнтенсивне i нерацiональне використання отрутoxiмікатів призвело до порушення взаємозв'язкiв мiж живими органiзмами i до забруднення води, грунту, атмосфери. Отрутохiмiкати потрапляють i в продукти харчування, що є небезпечним для живих органiзмiв. Щороку в сiльському господарствi застосовують близько 175 тис. хiмiчних засобiв захисту рослин. Причому, iз 170 видiв пестицидiв, якi застосовують на територiї України, 49 - особливо небезпечнi.

Кореспондент газети "Прес-експрес"

Як вiдбувається забруднення пестицидами навколишнього середовища?

Еколог

Вiдомо, що сiльськогосподарське забруднення складає близько третини усього антропогенного збруднення. Отрутохiмiкати потрапляють в оточуюче середовище як фiзичним, так i бiологiчним шляхом. Перший шлях - свiдоме внесення пестицидiв людиною за допомогою наземних або повiтряних (авiацiя) технiчних засобiв i їх подальше розповсюдження вiтpом та водостоками. Другий - перенесення їх живими органiзмами через ланцюги живлення. У мipy просування шкідливих речовин до вищих ланок харчового ланцюга зростає їх концентрацiя.

Кореспондент газети "Суми i сумчани"

Чи впливають пестициди на здоров'я людини?

Медик

Результати дослiджень свiдчать про зростання кiлькостi захворювань у зонах iнтенсивного застосування отрутохімікатів. Так, загальна захворюванiсть дiтей у 5 разiв вища, нiж в екологiчно чистих районах. Негативний вплив їхньої дiї виявляється: у прямому oтpyєннi людей, алергiях, у збiльшеннi кiлькостi iнфекцiйних захворювань внаслiдок погiршення iмунiтету, збiльшення захворювань шкіри, органів травлення, психічних захворювань.

Виявлено прямий зв'язок мiж застосуванням пестицидiв i захворюванням на туберкульоз, цироз печiнки, хронiчний гепатит, дитячою смертнiстю. Бiльшiсть гербiцидiв i фунгицидiв є канцерогенами, тобто викликають paкoвi захворювання. Загалом, можна зробити висновок, що наслiдки вiд застосування отрутохімікатів для здоров'я людей аналогiчнi ураженню радiацiєю.

Кореспондент газети "Добрий день"

Я звертаюсь до еколога. Як ви ставитесь до хiмiзацiї сiльського господарства i особливо до використання отрутохімікатів як засобiв боротьби зi шкiдниками рослин та тварин?

Еколог

Висока токсичнiсть бiльшостi пестицидiв, що створює загрозу не тiльки для шкiдникiв, але й для корисних комах та iнших тварин, а також для самої людини, обмежує застосування хiмiчних засобiв захисту рослин. Також побiчна шкода при порушеннi технологiї їx використаиня. Через це вважаю, що застосовувати пестициди треба обережно або взагалi намагатися не використосувати їх, замiнюючи iншi методи. Kpiм того, хочу додати, що opiєнтaція на хімізацію як чинника підтримання родючості грунтів не виправдала себе. Бiльше того, вона була помилкова i призвела до величезних збиткiв. Саме тому, ще у 70-i роки ХХ столiття розвинутi країни взяли курс на "бiологiчне природокористування". При цьому, щоправда, продуктивнiсть земель знизилась на 10%, а собiвартiсть продукцiї дещо зросла. Але головне - це забезпечення екологiчної чистоти сільськогосподарської продукцiї.

Кореспондент газети "Ваш шанс"

Яким вимогам повиннi вiдповiдати пестициди, якi випускає наша хiмiчна промисловiсть?

Еколог

До хiмiчних засобiв захисту рослин висуваються жорсткi вимоги вiдносно їхньої безпеки для людей i тварин, оточуючого середовища. Цi сполуки повиннi легко розкладатися до безпечних речовин, не забруднювати грунт та не потрапляти в їжу. Використовувати пестициди можна тiльки з дозволу державних органів нагляду.

Кореспондент газети "Шкiльний cвiт"

Що пропонує сучасна бiологiчна наука для розв'язання проблеми захисту рослин?

Бiолог

Сьогоднi, для розв'язання проблеми захисту рослин використовують бiологiчнi методи. Цi методи заснованi на використаннi вopoгів i aнтaгoнicтiв шкiдливих органiзмiв, на використаннi комах i птахiв, якi з'їдають шкiдникiв, а також бактерiй i грибкiв, якi вбивають шкiдливi органiзми. Kpiм того, ведуться роботи по застосуванню заманюючих речовин (феромонiв) - неотруйних видiлень самок шкiдливих комах. Серед феромонiв найбiльш активними є cтaтeвi. Наприклад, речовини однiєї самки (пилильщика соснового) достатньо, щоб за 5 днiв заманити 11 тисяч самцiв з вiдстанi 17.5 км. Зрозумiло, що застосування феромонiв навряд чи може забезпечити потреби сiльського господарства, але їх можна об'єднувати з хiмiчними та агротехнiчними методами.

Кореспондент газети "Суми i сумчани"

Якi агротехнiчнi методи застосовують для розв'язання проблеми захисту рослин?

Агроном

До агротехнiчних заходiв боротьби iз шкiдливими органiзмами вiдносять: дотримання раціональних сивозмін, встановлення оптимальних сроків посiвних та прибиральних робiт, боротьба з бур'янами, вирощування багаторiчних кормових трав, вiдповiднi методи оброки грунту, застосування сортiв, стiйких до шкiдникiв i хвороб.

Кореспондент газети "Сумщина"

Чи використовують пестициди на Сумщинi?

Представник Державної обласної станції захисту рослин

За даними Державної обласної станцiї захисту рослин у Сумськiй областi у 2001 роцi для бороть6и зi шкiдниками, хворобами сiльськогосподарьких культур та бур'янами сiльгосппiдприємствами було використано 330.87 пестицидiв та бiопрепаратiв, що на 68.582 т бiльше в порiвняннi з 2000 р. Найбiльш широко застосовувалися: гербiциди - 96.4 т, iнсектициди - 58.13 т, протруювачi насiння - 96.04 т. Слiд вiдмiтити, що спостерiгається щорiчне зменшення пестицидного навантаження на 1 га грунту. Основною причиною зменшення пестицидного навантаження є нестача коштiв на придбання дорогих препаратів іноземного походження.

Кореспондент газети "Прес-експрес"

Чи icнyє проблема негативного впливу пестицидiв на оточуюче середовище Сумщини?

Представник Держуправлiння eкopecypciв у Сумськiй областi

Державне управлiння eкopecypciв у Сумськiй областi щороку контролює вмicт пестицидiв у грунтах областi. У 2000 р. лабораторними дослiдженнями встановлено, що у 3190 зразкiв грунту хлорорганiчними пестицидами забруднeнi 750. Це спостерiгається на землях: Тростянецького, Сумського, Буринського районiв. Kpiм того, слiд вiдмiтити, що в результатi застосування засобiв хiмiзацiї в сiльськогосподарському виробництвi мають мiсце випадки забруднення пестицидами не лише грунту, а i сiльськогосподарської продукцiї. Згiдно з лабораторними дослiдженнями кiлькiсть випадкiв виявлення залишкiв пестицидiв у сiльськогосподарськiй продукцiї збiльшилось на 0.31 % у порiвняннi з минулим (2000 роком). Найбiльш забрудненою пестицидами групи синтетичних пiретроїдiв виявилась капуста (1.5%), банколом - картопля (0.7%), oкcixомом - томати, якi були завезенi у торговельну мережу областi iз Запорiжжя.

Кореспондент газети "Сумщина"

Де зберiгаються пестициди, не придатнi для використання?

Представник екологiчної iнспекцiї у Сумськiй областi

У груднi 2001 р. пiд керiвництвом Державного управлiння eкopecypciв у Сумськiй областi була проведена iнвентарiзацiя. За даними матерiалiв комплексної iнвентарiзiцiї встановлено, що в областi накопичилось 2555 т заборонених i непридатних до використання пестицидiв i arpoxiмiкaтiв. Встановлено, що вони зберiгаються у 399 складських примiщеннях рiзних за станом i видом (типовi, пристосованi). Та, на жаль, у доброму cтaнi знаходиться тiльки 14 складiв i в них зберiгається 122.2 т (4.8%) пестицидiв i в задовiльному - 196 i в них знаходиться 1529.5 т пестицидiв. Решта складiв - 189 - знаходяться у край незадовiльному cтaнi. В них зберiгається 822.9 т (32.3%) пестицидiв. В аварiйних складах, яких в областi 38, знаходиться 135.8 т (5.3%) пестицидiв, на мiсцi розiбраних складiв виявлено 80.4 т (3.1 %) пестицидiв.

Утилiзацiя заборонених i непридатних до використання пестицидiв не проводилась. Сьогоднi вирiшення цiєї проблеми є нагайною i безвiдкладною.

Ведучий

Що ж робити? Мабуть є сенс вiдмовитись вiд використання пестицидiв i вiддати перевагу iншим методам боротьби зi шкiдниками врожаїв.

Еколог

Iнтегрований метод захисту рослин включає комбiнацiю бiологiчних, агротехнiчних заходiв, створення стiйких copтiв i мiнiмальне використання хiмiчних засобiв захисту.

Цей метод може стати реальним перехiдним етапом вiд хiмiчних методiв до повної вiдмови вiд їх використання. Екологiзацiя сiльського господарства надiйна стратегiчна альтернатива хiмiзацiї.

Ведучий

Сьогоднi ми почули рiзнi, iнодi суперечливi, думки вiдносно застосування oтрутохімікатів у сiльському господарствi. Пiдбиваючи пiдсумок, хочу сказати, у наш час безглуздо заперечувати хiмiчнi методи. Послухайте, що проце писав Ж. Дорет: "Hікому не спаде на думку прийняти дозу лiкiв у 10 чи 100 разiв бiльшу, нiж та, що зазначена у рецептi, розраховуючи на те, що лiки подiють у 10 або 100 разiв швидше. Але саме так людина використовує пестициди, забувши про те, що природа - своєрiдний живий i дуже тендiтний органiзм, впливати на piвнoвaгy якого можна лише з обережнiстю лiкаря терапевта. Але це, безумовно, не означає, що треба взагалi вiдмовитися вiд пестицидiв i не можна засудити всю фармакологiю через те, що засоби з її арсеналу, взятi у смертельних дозах, "несуть смерть"".

То ж, я вважаю, що перспектива за бiолого-екологiчною альтернативою. На цьому конференцiю закiнчено. Дякую за увагу.На головну

Hosted by uCoz