Безробіття у ЧерніговіПлан:

1. Що таке безробіття?

2. Діяльність Державної служби зайнятості.

3. Інтерв'ю з міським, обласним та районним центрами зайнятості.

4. Соціальне опитування населення на тему: "Безробіття у Чернігові".

5. Звіт про діяльність групи.

Безробіття у Чернігові

Мета : розкрити проблему безробіття взагалі, дослідити його рівень в Чернігові в

порівнянні з 2003 р.; прослідкувати за діяльністю служб зайнятості в нашому місті, дізнатися думку суспільства щодо безробіття.

Безробіття - це соціально-економічне явище,при якому частина робочої сили (економічно активне населення) не зайнята у сфері економіки. Тобто у реальному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. В Україні вперше у 1991 році з прийняттям Закону "Про зайнятість населення" законодавчо визначається безробіття. Згідно з нашим законодавством, безробітними вважаються люди працездатного віку, які втратили роботу з незалежних від них причин, не мають заробітку, а також ті громадяни, що виходять вперше на ринок праці, зареєстровані в центрах зайнятості, шукають роботу і здатні приступити до праці.

До безробітних, зареєстрованих в органи державної служби зайнятості, відносяться особи, що не мають роботи, шукають роботу і в установленому порядку отримали офіційний статус безробітного в органах державної служби зайнятості.

Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого - великим суспільним лихом. Всі країни світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. Взагалі експерти Міжнародної організації праці вважають, що найближчими роками в середньому в світі рівень безробіття досягне 10% і повністю ліквідувати його не зможе жодна країна.

Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство - персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних.

Сучасні теорії ринку праці розрізняють переважно три типи безробіття: фрикційне (пов'язане з пошуками або очікуванням роботи, що відповідає кваліфікації безробітних, їхнім уподобанням щодо умов праці), структурне ( є наслідком змін у структурі споживчого попиту і в технологіях, що змінюють структуру загального попиту на робочу силу) й циклічне (спричиняється спадом виробництва). Фрикційне та структурне безробіття мають більш-менш сталий характер і разом утворюють природне безробіття, що віддзеркалює реальні адаптаційні можливості в економіці.

У залежності від причин вивільнення робочої сили безробіття є добровільним та вимушеним. До добровільного відносять фрикційне та інституційне безробіття (створюється інститутом соціального захисту безробітних, а також підвищенням гарантованого мінімуму заробітної плати).

До вимушеного безробіття відносяться такі види: технологічне, структурне, конверцій- не, економічне, маржинальне і молодіжне. Вимушене безробіття в умовах економіки з деформованими ринковими відношеннями виступає як приховане, що пов'язане з так званою зайнятістю.

В залежності від величини часового інтервалу безробіття може бути тривалим (4 - 8 місяців), довготривалим (8 - 18 місяців) і застійним (більше 18-ти місяців); може бути прихованим і легалізованим.

У зв'язку з тим, що економічні, моральні та соціальні втрати від безробіття великі, уряди всіх країн прикладають зусилля, щоб досягти зниження безробіття нижче природного або нормального рівня. Тому вводиться ще одне поняття - оптимального безробіття, що означає безробіття, рівень якого нижче природного. Досвід багатьох країн є свідченням того, що в міру падіння рівня безробіття нижче природного, випуск продукції збільшується вище потенційного. І тут ми зустрічаємося з таким парадоксом, що навіть при досягненні оптимального рівня безробіття добробут населення на максимальному рівні не забезпечується. Це відбувається внаслідокдії законів ринкової економіки: існує тісний зв'язок і залежність заробітної плати, цін на споживчі товари від розмірів безробіття.

Конституція України про право на працю та трудову діяльність(Розділ ? ?):

- Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується(ст.43).

- Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів, відповідно до суспільних потреб(ст.43).

- Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом(ст.43).

- Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення(ст.43).

- Кожен, хто працює, має право на відпочинок(ст.45).

- Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом(ст.42).

- Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з належних від них обставин, у старості та інших випадках, передбачених законом(ст.46).

- Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ, організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення(ст.46).

Державна служба зайнятості

Державна служба зайнятості - єдина в українському суспільстві державна соціальна установа, яка на засадах соціального страхуваня щорічно надає на безоплатній основі широкий спектрсоціальних послуг майже 3 млн. незайнятих та безробітних громадян різного віку, статі, національності на всій території України.

Державна служба зайнятості приділяє велику увагу формуванню активної поведінки безробітних на ринку праці, усвідомленнютого, що вони самі є творцями свого майбутнього, налагоджує ефективне співробітництво з работодавцями, спільно з місцевими органами державної виконавчої влади вдосконалює механізм їх зацікавленості у створенні робочих місць, особливо для соціально незахищених верств населення.

Крім того центральні зайнятості проводяться семінари з самостійного пошуку роботи, тренінги та ярмарки вакансій і професій, націлені на підвищення власної активності безробітних у процесі пошуку роботи, на орієнтування їх щодо відкриття власної справи. У разі неможливості надати підходящу роботу безробітному може бути запропоновано пройти професійну перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію. Крім працевлаштування осіб на постійно діючі місця, регіональні центри зайнятості спільно з органами місцевої влади організовують оплачувані громадські роботи (загальнодоступні види тимчасової трудової діяльності громадян, які не потребують спеціальної кваліфікації і виконуються на договірній основі).

Спеціалісти державної служби зайнятості нададуть необхідну інформацію (про стан ринку праці, потребу підприємств в кваліфікованих кадрах, перспективи розвитку ринку професій, вимоги до професій, можливості професійного росту і самовдосконалення в процесі трудової діяльності, можливості відкриття власної справи і т. д.). Вони допоможуть виявити нахили, здібності, об'єктивно оцінити свої особисті якості, розробити індивідуальний план розвитку кар'єри, а також порадять ту сферу діяльності, яка відповідатиме індивідуальним можливостям безробітного.

Що ж до роботодавців, то їм надається допомога у швидкому та якісному підборі працівників із числа безробітних, підготовці спеціалістів на конкретні робочі місця і т. д.

Громадяни, що потребують спеціального захисту (жінкам, молоді, особам передпенсійного віку) нададуть у центрі зайнятості допомогу в пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, виплату допомоги по безробіттю, їм створюються окремі пільги.

Інтерв'ю з працівниками Чернігівських міського, обласного та районного центрів зайнятості:

Загальні питання щодо інтерв'ю:

Прізвище, ім'я та по-батькові представника; посада.

Основне завдання вашого центру і чи досягаєте ви успіхів щодо його виконання?

Зростає безробіття чи спадає в порявнянні з 2003р.?

Яка успішність вашої діяльності?

Який час безробітна людина може стояти на обліку? Яку допомогу надає служба?

Які професії чи спеціальності зараз мають найбільший попит роботодавців?

Люди якої спеціальності найбільше потребують вашої допомоги?

Чи зостаються задоволеними від вашої допомоги як роботодавці, так і наймані працівники?

Чернігівський міський центр зайнятості вул. Попудренка, 14

Полевиченко О. М. - головний спеціаліст відділу підтримки безробітних.

Успіхів, звичайно ж, досягаємо, а нашим завданням є організація єдиної технології незайнятого населення, яка створює важливий елемент нової адаптованої до умов ринку системи соціального захисту і самозахисту населення, підвищує ефективність роботи державної служби зайнятості щодо надання соціальних послуг безробітним громадянам і роботодавцям.

В основу технології покладено дотримання таких принципів організації роботи персоналу, як синхронність і пропорційність, прямоточність і безперервність, спеціалізація і кооперування праці.

3. В порівнянні з 2003 роком знизився рівень безробіття. За вересень до уваги клієнтів

було запропоновано 1526 вакансій, 605 громадян знайшли роботу.

4. За січень - вересень 2004р. ми досягли таких успіхів:

а) чисельність незайнятого населення, що перебувало на обліку - 12389 чол.;

б) зареєстровано - 8466чол. (134.7% - відповідно до періоду 2003р.);

в) працевлаштувалися - 5607 чол. (126.1% - відповідно до 2003р.);

г) проходило професійне навчання - 1124 чол. (102%);

д) брало участь у громадських роботах - 2063 чол. (102.4%);

е) знято з обліку - 2794 чол. (83%);

є) чисельність незайнятого населення на кінець вересня - 3988 чол.

5. Безробітна людина може стояти на обліку необмежений період або ж до тих пір,

доки не працевлаштується чи відмовиться від допомоги нашого центру за власним

бажанням.

Зараз потрібні висококваліфіковані спеціалісти будь-якого профіля. Але зокрема

йде перенасищення юристів, економістів, бугалтерів, натомість, залишається нестача в таких спеціальностях, як: токар, верстатник, електрик, ткач, газоварювальник, фрезерувальник і т. д. Мають попит також вузькі спеціальності (наприклад, маркетинг).

Звичайно ж звертаються люди різних спеціальностей, але найбільше - педагоги.

Безперечно, ми намагаємося як найбільше задовольнити обидві сторони. В більшості випадків це вдається нашому центру, але не завжди.

Обласний центр зайнятості вул. Коцюбинського, 40

Заступник начальника відділу організації сприяння працевлаштування Газука Ігор Григорович.

Основне завдання нашого центру зайнятості: забезпечення соціальної гарантії незайнятому населенню шляхом працевлаштування, навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, профорієнтації, організація громадських робіт і т. д. Ми нама- гаємось зробити все, що від нас залежить.

Безробіття спадає порівняно з 2003р. Зокрема, виконуються показники передбачені "Програмою зайнятості населення області на затвердження 2004р.".

В минулому році в нашому ОЦЗ на обліку стояло - 53444 чол., а в 2004р. - 52603.

Отже, можна зробити висновок, що чисельність людей, що стоять на обліку, зменшується в порівнянні з 2003роком.

Конкретний час звичайно не регламентується,але служба робить все можливе, що б

тривалість безробіття зменшити.

Людині надається допомога в підборі необхідної роботи, наданні матеріальної допомоги в період безробіття.

Мають дуже великий попит на ринку праці будівельні і інструментальні спеціальності, в яких саме і спостерігається нестача.

Це переважна більшість осіб, що зареєстровані в державній службі зайнятості, що

Не користуються попитом (юристи, економісти, бухгалтери) або люди взагалі без спеціальної освіти.

Це, звичайно ж питання не до нас, а до работодавців і найманих працівників, але я

вважаю, що в якійсь мірі вони є задоволеними.

Районний центр зайнятості вул. Шевченка, 103

Провідний спеціаліст відділу працевлаштування - Снітко С. В.

Досягаємо, а завдання центру є шукання працевлаштування незайнятої частини населення шляхом розгортання різних активних програм сприяння зайнятості (створення банку ваканцій, сприяння самозайнятості і таке інше).

Спочатку року до служби звернулося 1169 осіб, а рівень безробіття щодо 2003 року зменшився на 112осіб.

За 9 місяців центром зайнятості було працевлаштовано 595 осіб, пройшло профнавчання 152 особи, брало участь у громадських роботах - 497 осіб.

Людина передпенсійного віку може стояти на обліку 720 календарних днів, молодь після закінчення навчального закладу, демобілізовані з військової служби - 180 календарних днів, а решта - 360 днів служба надає матеріальну допомогу.

Найбільший попит роботодавців мають такі професії, як лікар, тесляр, електрик, продавець, тракторист, маляр-штукатур і інші.

До нас за допомогою звертаються переважно юристи, програмісти, бухгалтери.

Я думаю що так, бо наш центр намагається якнайповніше задовольнити обидві сторони.

Соціологічне опитування населення міста Чернігова на тему: "Безробіття в нашому місті"

Запитання для проведення соціологічного опитування:

а) Чи вважаєте ви безробіття дійсно проблемою і чи турбує вона вас?

б) Хто на вашу думку винен в тій ситуації щодо безробіття, що склалась у нас?

в) Які методи боротьби з ним?

г) Ви працюєте, стоїте на біржі, в центрі зайнятості?

д) Звертались ви до центру зайнятості чи знаєте взагалі про його існування?

1. Міротніченко Ніна Іванівна, 29 років

а) Безробіття - це дуже важлива проблема, яка турбує мене.

б) Я вважаю, що винна держава, яка довела до кризи підприємств, до зменшення робочих місць.

в) Відкривати підприємства.

г) Я працюю медсестрою в обласному госпіталі для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни.

д) Не зверталася до центру зайнятості, але знаю про його існування.

2. Денесенко Володимирович Миколайович, 36 років

а) Безробіття для мене не проблема і не турбує мене.

б) На мою думку винна держава.

в) Потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. Можна займатися приватною

справою(наприклад, торгувати). Якщо хочеш, то знайдеш, де заробити гроші.

г) Я не працюю і не стою на біржі.

д) Звертався, центр зайнятості знайшов мені роботу, але я попрацював 2 місяці і залишив її.

3. Колосова Євгенія Осіповна, 80 років

а) Я вважаю це проблемою, але вона мене не турбує, бо я пенсіонер і отримує пенсію.

б) Причинами ситуації є зменшення робочих місць, не працюють підприємства і

фабрики.

в) Повинні запрацювати підприемства, потрібно в селах відновити колгоспи, ферми.

г) Я пенсіонерка.

д) Про його існування знаю, але не зверталась.

4. Деркач Олена Генадіївна, 20 років

а) Безробіття в наш час- дуже важлива проблема, вона хвилює мене.

б) Винна держава.

в) Не знаю.

г) Я працюю кондитером на пекарні "Ефес".

д) Знаю про його існування.

5. Дзюба Тетяна Іванівна, 32 роки

а) Так. Безробіття- це дійсно проблема у нашому місті.

б) Мабуть, керівники нашої влади.

в) Потрібно відкривати державні підприємства і працевлаштувати якнайбільше людей,

які цього потребують.

г) Доглядала за дитиною, а на цей час стою на біржі з метою працевлаштування.

6. Ніна Іванівна, 68 років

а) Безробіття мене дуже хвилює, тому що мої діти безробітні і зараз знаходяться в пошуку роботи.

б) Частково винні люди, а в деякій мірі і влада.

в) Не знаю.

г) Я пенсіонер.

д) Не зверталась, але знаю, що він існує.

7. Шумілова Тетяна Георгівна, 44 роки

а) На мою думку, безробіття - це дуже серйозна проблема. Кожного дня все більше людей втрачає роботу, а дуже багато зовсім не можуть її знайти.

б) Влада.

в) Не допускати закриття заводів, підприємств і намагатися сприяти відкриттю нових.

г) Я працюю на підприємстві "Хімволокно".

д) Ні, не зверталась.

Таким чином, можна зробити висновок, що частину населення м. Чернігова зовсім не турбує проблема безробіття (це, переважно, люди пенсійного віку, що отримують пенсію, люди середнього віку, які спокійно працюють або ж не працюють і живуть за кошти одного з членів своєї сім'ї). Друга частина населення (це, переважно, молодь після закінчення навчальних закладів та інші, що стоять на обліку в центрі зайнятості) розуміє ситуацію, але вважає, що винна, майже у всьому, влада, і пропонує збільшувати кількість робочих місць, не думаючи, що це аж ні як не приведе до вирішення проблеми.

Звіт про діяльність групи

Наша група складається з 10 чоловік. Над завданнями працюємо разом. Керівником групи є Овдієнко Валентина. Кожен член колектива має рівні обов'язки і права.

Для досягнення бажаних результатів при виконанні проекту ми поділилися на декілька групок. Анікіна Олександра, Хуторна Юлія і Овдієнко Валентина спілкувались з представниками міського центру зайнятості, Третяк Артем і Дерев'янко Ольга - з представниками обласного центру, а Рудник Ірина і Савченко Наталія - районного. Журенко Марина і Дурицька Ірина опитували населення міста, а Доценко Наталія шукала відповідну інформацію по бібліотеках. Над мета-планом працювали всім колективом.

Що ж до проекту "Безробіття в Чернігові", то ми поставили мету роботи, для розв'язання якої знайшли законодавчу базу, вивчили літературу по проблемі безробіття, відвідали міський, обласний та районний центри зайнятості, провели соц опитування населення міста.

Безробіття - це найболючіша проблема кожної країни. Повністю здолати його не вдалось в жодній державі світу(навіть у країнах з розвинутою, соціально орієнтованою економікою простежується деякий відсоток безробітних). З одного боку, безробіття стимулює активність працюючого населення, а з іншого - є суспільним лихом. В Україні воно є також великою проблемою, особливо в цей час. Раніше кількість безробітних була невисока і приблизно стала, а тепер, у зв'язку з загостреною політичною ситуацією в державі, ця проблема відійшла на другий план. Звичайно ж, центри зайнятості, які є майже в кожному населеному пункті, ведуть дуже активну діяльність щодо працевлаштування людей, проте повна ліквідація безробіття є практично неможливою. Як підсумок, можна сказати, що в кожній країні повинні здійснюватись заходи, проводитись реформи для покращення трудової діяльності населення і зменшення кількості безробітних.На головнуHosted by uCoz