«акон про вибори ѕрезидента ”крањни–озд≥л I

«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. ќсновн≥ засади вибор≥в ѕрезидента ”крањни

1. ѕрезидент ”крањни обираЇтьс¤ громад¤нами ”крањни на основ≥ загального, р≥вного ≥ пр¤мого виборчого права шл¤хом таЇмного голосуванн¤.

2. —трок повноважень ѕрезидента ”крањни визначаЇтьс¤  онституц≥Їю ”крањни.

—татт¤ 2. «агальне виборче право

1. ¬ибори ѕрезидента ”крањни Ї загальними. ѕраво голосу на виборах ѕрезидента ”крањни мають громад¤ни ”крањни, ¤ким на день вибор≥в виповнилос¤ в≥с≥мнадц¤ть рок≥в.

2. ƒокументом, ¤кий п≥дтверджуЇ громад¤нство ”крањни, Ї:

1) паспорт громад¤нина ”крањни;

2) паспорт громад¤нина ”крањни дл¤ вињзду за кордон;

3) дипломатичний паспорт;

4) службовий паспорт;

5) посв≥дченн¤ особи мор¤ка;

6) посв≥дченн¤ члена ек≥пажу;

7) в≥йськовий квиток дл¤ в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби;

8) тимчасове посв≥дченн¤ громад¤нина ”крањни;

9) картка (дов≥дка) установи крим≥нально-виконавчоњ системи, що повинна м≥стити: пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, число, м≥с¤ць, р≥к народженн¤, громад¤нство, фотокартку особи, п≥дпис кер≥вника та печатку установи, - дл¤ ос≥б, ¤к≥ перебувають в установах крим≥нально-виконавчоњ системи.

3. √ромад¤ни ”крањни, ¤к≥ мають право голосу, можуть брати участь у робот≥ виборчих ком≥с≥й ¤к њх члени, а також у проведенн≥ передвиборноњ аг≥тац≥њ, зд≥йсненн≥ спостереженн¤ за проведенн¤м вибор≥в ѕрезидента ”крањни та ≥нших заходах у пор¤дку, визначеному цим та ≥ншими законами ”крањни.

4. Ѕудь-¤к≥ пр¤м≥ або непр¤м≥ прив≥лењ або обмеженн¤ виборчих прав громад¤н ”крањни за ознаками раси, кольору шк≥ри, пол≥тичних, рел≥г≥йних та ≥нших переконань, стат≥, етн≥чного та соц≥ального походженн¤, майнового стану, м≥сц¤ проживанн¤, за мовними або ≥ншими ознаками заборон¤ютьс¤. Ќе допускаютьс¤ обмеженн¤ щодо участ≥ громад¤н у виборчому процес≥, кр≥м обмежень, передбачених  онституц≥Їю ”крањни та цим «аконом.

5. Ќе маЇ права голосу громад¤нин, визнаний судом нед≥Їздатним.

6. √ромад¤нин ”крањни, ¤кий проживаЇ або перебуваЇ в пер≥од п≥дготовки ≥ проведенн¤ вибор≥в за межами ”крањни, перетнувши державний кордон ”крањни на законних п≥дставах, реал≥зуЇ своЇ право голосу на виборах ѕрезидента ”крањни на загальних п≥дставах.

7. √ромад¤ни ”крањни, ¤к≥ мають право голосу, Ї виборц¤ми.

—татт¤ 3. –≥вне виборче право

1. ¬ибори ѕрезидента ”крањни Ї р≥вними: громад¤ни ”крањни беруть участь у виборах на р≥вних засадах.

2.  ожний громад¤нин ”крањни на виборах ѕрезидента ”крањни маЇ один голос. ¬иборець може використати св≥й голос у день голосуванн¤ т≥льки на одн≥й виборч≥й д≥льниц≥.

3. ”с≥ кандидати на пост ѕрезидента ”крањни мають р≥вн≥ права ≥ можливост≥ брати участь у виборчому процес≥.

4. –≥вн≥сть прав ≥ можливостей участ≥ у виборчому процес≥ забезпечуЇтьс¤:

1) забороною прив≥лењв чи обмежень кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни за ознаками раси, кольору шк≥ри, пол≥тичних, рел≥г≥йних та ≥нших переконань, стат≥, етн≥чного та соц≥ального походженн¤, майнового стану, м≥сц¤ проживанн¤, за мовними або ≥ншими ознаками;

2) забороною втручанн¤ орган≥в державноњ влади ≥ м≥сцевого самовр¤дуванн¤ у виборчий процес, за вин¤тком випадк≥в, передбачених цим «аконом;

3) забороною використанн¤ дл¤ ф≥нансуванн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ ≥нших кошт≥в, кр≥м кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та кошт≥в виборчих фонд≥в кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни.

—татт¤ 4. ѕр¤ме виборче право

¬ибори ѕрезидента ”крањни Ї пр¤мими. √ромад¤ни ”крањни безпосередньо обирають ѕрезидента ”крањни.

—татт¤ 5. ƒобров≥льн≥сть участ≥ у виборах

”часть громад¤н ”крањни у виборах ѕрезидента ”крањни Ї добров≥льною. Ќ≥хто не може бути примушений до участ≥ чи неучаст≥ у виборах.

—татт¤ 6. ¬≥льн≥ вибори

1. ¬ибори ѕрезидента ”крањни Ї в≥льними. ¬иборц¤м забезпечуютьс¤ умови дл¤ в≥льного формуванн¤ своЇњ вол≥ та њњ в≥льного ви¤вленн¤ при голосуванн≥.

2. «астосуванн¤ насильства, погроз, обману, п≥дкупу чи будь-¤ких ≥нших д≥й, що перешкоджають в≥льному формуванню та в≥льному ви¤вленню вол≥ виборц¤, заборон¤Їтьс¤.

3. ¬≥йськовослужбовц≥ голосують на звичайних виборчих д≥льниц¤х, розташованих за межами м≥сць дислокац≥њ в≥йськових частин, за вин¤тком випадк≥в, передбачених цим «аконом. ƒл¤ забезпеченн¤ в≥льного волеви¤вленн¤ в≥йськовослужбовц¤м строковоњ служби надаЇтьс¤ в≥дпустка дл¤ участ≥ в голосуванн≥ не менш ¤к на чотири години.

—татт¤ 7. “аЇмне голосуванн¤

√олосуванн¤ на виборах ѕрезидента ”крањни Ї таЇмним: контроль за волеви¤вленн¤м виборц≥в заборон¤Їтьс¤.

—татт¤ 8. ќсобисте голосуванн¤

 ожний виборець голосуЇ на виборах ѕрезидента ”крањни особисто. √олосуванн¤ за ≥нших ос≥б, а також передача виборцем права голосу будь-¤к≥й ≥нш≥й особ≥ заборон¤ютьс¤.

—татт¤ 9. ѕраво бути обраним

1. ѕрезидентом ”крањни може бути обраний громад¤нин ”крањни, ¤кий на день вибор≥в дос¤г тридц¤ти п'¤ти рок≥в, маЇ право голосу, волод≥Ї державною мовою ≥ проживаЇ в ”крањн≥ прот¤гом дес¤ти останн≥х перед днем вибор≥в рок≥в.

2. ѕроживанн¤ в ”крањн≥ за цим «аконом означаЇ:

1) проживанн¤ на територ≥њ в межах державного кордону ”крањни;

2) перебуванн¤ на судн≥, що перебуваЇ у плаванн≥ п≥д ƒержавним ѕрапором ”крањни;

3) перебуванн¤ громад¤н ”крањни у встановленому законодавством пор¤дку у в≥др¤дженн≥ за межами ”крањни, служба в дипломатичних та ≥нших оф≥ц≥йних представництвах ≥ консульських установах ”крањни, м≥жнародних орган≥зац≥¤х та њх органах;

4) перебуванн¤ на пол¤рних станц≥¤х ”крањни;

5) перебуванн¤ у склад≥ формуванн¤ «бройних —ил ”крањни, дислокованого за межами ”крањни;

6) перебуванн¤ громад¤н ”крањни за њњ межами в≥дпов≥дно до чинних м≥жнародних договор≥в ”крањни.

3. ѕроживанн¤ в ”крањн≥ за цим «аконом включаЇ також проживанн¤ разом з особами, зазначеними у пункт≥ 3 частини другоњ ц≥Їњ статт≥, член≥в њх с≥мей.

4. Ќе може бути висунутим кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни громад¤нин, ¤кий маЇ судим≥сть за вчиненн¤ умисного злочину, ¤кщо ц¤ судим≥сть не погашена ≥ не зн¤та у встановленому законом пор¤дку.

5. ќдна й та сама особа не може бути ѕрезидентом ”крањни б≥льш ¤к два строки п≥др¤д. ќсоба, ¤ка дв≥ч≥ п≥др¤д обиралас¤ на пост ѕрезидента ”крањни, не може бути висунута кандидатом на цей пост.

6. ќсоба, повноваженн¤ ¤коњ на посту ѕрезидента ”крањни були припинен≥ достроково в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни, не може бути висунута кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни на позачергових виборах, призначених у зв'¤зку з вказаним припиненн¤м повноважень.

—татт¤ 10. ѕраво висуванн¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни

1. ѕраво висуванн¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни належить громад¤нам ”крањни, ¤к≥ мають право голосу. ÷е право реал≥зуЇтьс¤ ними через пол≥тичн≥ парт≥њ та њх виборч≥ блоки (дал≥ - парт≥њ (блоки), а також самовисуванн¤м у пор¤дку, визначеному цим «аконом.

2. ѕарт≥¤ (блок) може висунути лише одного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

—татт¤ 11. ¬иборчий процес

1. ¬иборчий процес - це зд≥йсненн¤ суб'Їктами, визначеними статтею 12 цього «акону, виборчих процедур, передбачених цим «аконом.

2. ¬иборчий процес зд≥йснюЇтьс¤ на засадах:

1) законност≥ та заборони незаконного втручанн¤ будь-кого у цей процес;

2) пол≥тичного плюрал≥зму та багатопарт≥йност≥;

3) публ≥чност≥ та в≥дкритост≥ виборчого процесу;

4) р≥вност≥ вс≥х кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни;

5) р≥вност≥ прав парт≥й (блок≥в) - суб'Їкт≥в виборчого процесу;

6) свободи передвиборноњ аг≥тац≥њ, р≥вних можливостей доступу кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни до засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ;

7) неупередженост≥ орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмств, заклад≥в, установ ≥ орган≥зац≥й, њх кер≥вник≥в, ≥нших посадових ≥ службових ос≥б до кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥й (блок≥в).

3. ѕочаток виборчого процесу визначаЇтьс¤ строками, встановленими  онституц≥Їю ”крањни та цим «аконом.

4. ¬иборчий процес включаЇ так≥ етапи:

1) утворенн¤ територ≥альних виборчих округ≥в;

2) утворенн¤ виборчих д≥льниць;

3) утворенн¤ територ≥альних та д≥льничних виборчих ком≥с≥й;

4) формуванн¤ списк≥в виборц≥в, њх перев≥рка та уточненн¤;

5) висуванн¤ та реЇстрац≥¤ кандидат≥в;

6) проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ;

7) голосуванн¤ у день вибор≥в ѕрезидента ”крањни;

8) п≥драхунок голос≥в виборц≥в та встановленн¤ п≥дсумк≥в голосуванн¤ ≥ результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

5. ” раз≥ необх≥дност≥ виборчий процес може включати також так≥ етапи:

1) повторне голосуванн¤;

2) п≥драхунок голос≥в виборц≥в ≥ встановленн¤ п≥дсумк≥в повторного голосуванн¤ та результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

6. ≈тапи, передбачен≥ частиною п'¤тою ц≥Їњ статт≥, мають м≥сце лише у випадках, передбачених цим «аконом.

7. ¬иборчий процес завершуЇтьс¤ оф≥ц≥йним оприлюдненн¤м ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни або оф≥ц≥йною публ≥кац≥Їю поданн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ до ¬ерховноњ –ади ”крањни щодо призначенн¤ повторних вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

—татт¤ 12. —уб'Їкти виборчого процесу

—уб'Їктами виборчого процесу Ї:

1) виборець;

2) виборч≥ ком≥с≥њ, утворен≥ в≥дпов≥дно до цього «акону та «акону ”крањни "ѕро ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю";

3) кандидати на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрован≥ у пор¤дку, встановленому цим «аконом;

4) парт≥њ (блоки), ¤к≥ висунули кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни;

5) уповноважен≥ представники, дов≥рен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д парт≥й (блок≥в) - суб'Їкт≥в виборчого процесу та в≥д кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни.

—татт¤ 13. ѕубл≥чн≥сть ≥ в≥дкрит≥сть виборчого процесу

1. ѕ≥дготовка та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни зд≥йснюютьс¤ публ≥чно ≥ в≥дкрито.

2. ƒл¤ забезпеченн¤ публ≥чност≥ ≥ в≥дкритост≥ виборчого процесу виборч≥ ком≥с≥њ в≥дпов≥дно до своњх повноважень:

1) оприлюднюють в≥домост≥ про св≥й склад, м≥сцезнаходженн¤ та режим роботи, про утворенн¤ територ≥альних виборчих округ≥в ≥ виборчих д≥льниць, про час ≥ м≥сце проведенн¤ голосуванн¤, про основн≥ права виборц≥в, у тому числ≥ про право оскарженн¤ неправом≥рних р≥шень, д≥й чи безд≥¤льност≥ виборчих ком≥с≥й, орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, њх кер≥вник≥в, ≥нших посадових та службових ос≥б, ¤к≥ порушують або обмежують виборч≥ права;

2) забезпечують можлив≥сть ознайомленн¤ громад¤н ≥з списками виборц≥в, в≥домост¤ми про кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, передвиборними програмами кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, з пор¤дком заповненн¤ п≥дписних лист≥в ≥ виборчих бюлетен≥в;

3) оприлюднюють п≥дсумки голосуванн¤ ≥ результати вибор≥в ѕрезидента ”крањни;

4) надають ≥ншу ≥нформац≥ю у випадках, передбачених цим «аконом.

3. –≥шенн¤ виборчих ком≥с≥й довод¤тьс¤ до в≥дома громад¤н через друкован≥ засоби масовоњ ≥нформац≥њ або, у раз≥ неможливост≥, оприлюднюютьс¤ в ≥нший спос≥б.

4. «асоби масовоњ ≥нформац≥њ зобов'¤зан≥ об'Їктивно висв≥тлювати х≥д виборчого процесу. ѓх представникам гарантуЇтьс¤ безперешкодний доступ на вс≥ публ≥чн≥ заходи, пов'¤зан≥ з виборами, а на зас≥данн¤ виборчих ком≥с≥й та на виборч≥ д≥льниц≥ у день вибор≥в та в день повторного голосуванн¤ - на умовах, визначених у частин≥ дев'¤т≥й статт≥ 28 цього «акону. ¬иборч≥ ком≥с≥њ, органи виконавчоњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, посадов≥ ≥ службов≥ особи цих орган≥в зобов'¤зан≥ в межах своњх повноважень ≥ компетенц≥њ надавати представникам засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ необх≥дн≥ њм в≥домост≥ щодо п≥дготовки та проведенн¤ вибор≥в.

5. ¬иборч≥ ком≥с≥њ при дипломатичних та ≥нших закордонних представництвах ”крањни у державах, де проживаЇ значна к≥льк≥сть виборц≥в, забезпечують опубл≥куванн¤ у м≥сцевих засобах масовоњ ≥нформац≥њ в≥домостей про час ≥ м≥сце голосуванн¤ та м≥сцезнаходженн¤ в≥дпов≥дних виборчих д≥льниць. ѕерел≥к таких держав визначаЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

—татт¤ 14. «аконодавство про вибори ѕрезидента ”крањни

ѕ≥дготовка ≥ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни регулюютьс¤  онституц≥Їю ”крањни, цим «аконом, «аконом ”крањни "ѕро ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю", ≥ншими законами ”крањни, постановами ¬ерховноњ –ади ”крањни про призначенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, а також ≥ншими актами законодавства, прийн¤тими в≥дпов≥дно до цього «акону.

–озд≥л II

ѕќ–яƒќ  ≤ —“–ќ » ѕ–»«Ќј„≈ЌЌя “ј ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя ¬»Ѕќ–≤¬ ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»

—татт¤ 15. ¬иди вибор≥в ѕрезидента ”крањни

1. ¬ибори ѕрезидента ”крањни можуть бути черговими, позачерговими та повторними.

2. „ергов≥ вибори ѕрезидента ”крањни провод¤тьс¤ у зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м конституц≥йного строку повноважень ѕрезидента ”крањни.

3. ѕозачергов≥ вибори ѕрезидента ”крањни провод¤тьс¤ у зв'¤зку ≥з достроковим припиненн¤м повноважень ѕрезидента ”крањни у випадках, передбачених  онституц≥Їю ”крањни.

4. ѕовторн≥ вибори ѕрезидента ”крањни провод¤тьс¤ у випадках:

1) ¤кщо до виборчого бюлетен¤ дл¤ голосуванн¤ було включено не б≥льше двох кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни ≥ жодного з них не було обрано;

2) ¤кщо вс≥ кандидати на пост ѕрезидента ”крањни, включен≥ до виборчого бюлетен¤, до дн¤ вибор≥в або до дн¤ повторного голосуванн¤ зн¤ли своњ кандидатури.

—татт¤ 16. ѕор¤док призначенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни

1. ¬ибори ѕрезидента ”крањни призначаютьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни. ѕро призначенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни ¬ерховна –ада ”крањни приймаЇ постанову.

2. ¬ерховна –ада ”крањни приймаЇ постанову про призначенн¤ чергових або позачергових вибор≥в ѕрезидента ”крањни з п≥дстав, визначених  онституц≥Їю ”крањни та цим «аконом.

3. ¬ерховна –ада ”крањни приймаЇ постанову про призначенн¤ повторних вибор≥в ѕрезидента ”крањни на п≥дстав≥ поданн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

—татт¤ 17. —троки призначенн¤ та проведенн¤ вибор≥в

1. „ергов≥ вибори ѕрезидента ”крањни в≥дбуваютьс¤ в останню нед≥лю жовтн¤ п'¤того року повноважень ѕрезидента ”крањни.

2. ¬ерховна –ада ”крањни призначаЇ чергов≥ вибори ѕрезидента ”крањни не п≥зн≥ш ¤к за сто тридц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в. ¬ерховна –ада ”крањни забезпечуЇ опубл≥куванн¤ р≥шенн¤ про призначенн¤ чергових вибор≥в ѕрезидента ”крањни у засобах масовоњ ≥нформац≥њ.

3. ¬иборчий процес чергових вибор≥в ѕрезидента ”крањни розпочинаЇтьс¤ за сто двадц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

4. ѕозачергов≥ вибори ѕрезидента ”крањни в≥дбуваютьс¤ в останню нед≥лю дев'¤ностоденного строку з дн¤:

1) проголошенн¤ ѕрезидентом ”крањни особисто за¤ви про свою в≥дставку на зас≥данн≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни;

2) опубл≥куванн¤ р≥шенн¤ ¬ерховноњ –ади ”крањни про п≥дтвердженн¤ неможливост≥ виконанн¤ ѕрезидентом ”крањни своњх повноважень за станом здоров'¤;

3) опубл≥куванн¤ р≥шенн¤ ¬ерховноњ –ади ”крањни про усуненн¤ ѕрезидента ”крањни з поста в пор¤дку ≥мп≥чменту;

4) прийн¤тт¤ постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни про призначенн¤ позачергових вибор≥в у зв'¤зку ≥з смертю ѕрезидента ”крањни.

5. ѕостанова ¬ерховноњ –ади ”крањни про призначенн¤ позачергових вибор≥в ѕрезидента ”крањни у випадках, передбачених пунктами 1 - 3 частини четвертоњ ц≥Їњ статт≥, приймаЇтьс¤ в≥дпов≥дно в день проголошенн¤ ѕрезидентом ”крањни за¤ви, зазначеноњ у пункт≥ 1 частини четвертоњ ц≥Їњ статт≥, прийн¤тт¤ р≥шень, передбачених пунктами 2, 3 частини четвертоњ ц≥Їњ статт≥.

6. ¬иборчий процес позачергових вибор≥в ѕрезидента ”крањни розпочинаЇтьс¤ з дн¤, наступного за днем, зазначеним у пунктах 1 - 4 частини четвертоњ ц≥Їњ статт≥.

7. ѕовторн≥ вибори ѕрезидента ”крањни в≥дбуваютьс¤ в останню нед≥лю дев'¤ностоденного строку з дн¤ прийн¤тт¤ постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни про призначенн¤ повторних вибор≥в.

8. ѕостанова ¬ерховноњ –ади ”крањни про призначенн¤ повторних вибор≥в приймаЇтьс¤ не п≥зн≥ш ¤к на п'¤тнадц¤тий день п≥сл¤ дн¤ внесенн¤ до ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥дпов≥дного поданн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

9. ¬иборчий процес повторних вибор≥в ѕрезидента ”крањни розпочинаЇтьс¤ наступного дн¤ п≥сл¤ оф≥ц≥йного опубл≥куванн¤ постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни про њх призначенн¤.

—татт¤ 18. ѕор¤док обчисленн¤ строк≥в

1. ”с≥ строки, визначен≥ у цьому «акон≥, обчислюютьс¤ в календарних дн¤х.

2. ѕершим днем строку, ¤кий в≥дпов≥дно до «акону маЇ початис¤ у зв'¤зку з настанн¤м певноњ под≥њ, Ї день, наступний п≥сл¤ дн¤ настанн¤ вказаноњ под≥њ.

3. ќстанн≥м днем строку, ¤кий в≥дпов≥дно до «акону маЇ зак≥нчитис¤ у зв'¤зку з настанн¤м певноњ под≥њ, Ї день, що передуЇ дню вказаноњ под≥њ.

–озд≥л III

“≈–»“ќ–≤јЋ№Ќј ќ–√јЌ≤«ј÷≤я ¬»Ѕќ–≤¬ ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»

—татт¤ 19. ¬иборч≥ округи

1. ¬ибори ѕрезидента ”крањни провод¤тьс¤ по Їдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, ¤кий включаЇ в себе всю територ≥ю ”крањни.

2. ƒл¤ проведенн¤ вибор≥в територ≥¤ ”крањни под≥л¤Їтьс¤ на 225 територ≥альних виборчих округ≥в.  ≥льк≥сть таких округ≥в в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ встановлюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю з урахуванн¤м њх адм≥н≥стративно-територ≥ального устрою та к≥лькост≥ виборц≥в на п≥дстав≥ даних центрального органу виконавчоњ влади з питань статистики. “еритор≥альний виборчий округ включаЇ в себе один або к≥лька район≥в, м≥ст, район≥в у м≥стах.

3. –≥шенн¤ про утворенн¤ територ≥альних виборчих округ≥в приймаЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за сто дес¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в. “еритор≥альн≥ виборч≥ округи утворюютьс¤ з приблизно р≥вною к≥льк≥стю виборц≥в.

4. —писок територ≥альних виборчих округ≥в ≥з зазначенн¤м њх номер≥в, територ≥альних меж, а також центр≥в округ≥в публ≥куЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю в оф≥ц≥йних засобах масовоњ ≥нформац≥њ у триденний терм≥н в≥д дн¤ прийн¤тт¤ нею в≥дпов≥дного р≥шенн¤.

—татт¤ 20. ¬иборч≥ д≥льниц≥

1. ƒл¤ проведенн¤ голосуванн¤ та п≥драхунку голос≥в по виборах ѕрезидента ”крањни територ≥¤ с≥л, селищ, м≥ст, район≥в у м≥стах, що вход¤ть до складу територ≥ального виборчого округу, под≥л¤Їтьс¤ на виборч≥ д≥льниц≥.

2. ¬иборч≥ д≥льниц≥ под≥л¤ютьс¤ на звичайн≥, спец≥альн≥ та закордонн≥.

3. «вичайн≥ виборч≥ д≥льниц≥ утворюютьс¤ дл¤ орган≥зац≥њ голосуванн¤ виборц≥в за м≥сцем њх проживанн¤.

4. —пец≥альн≥ виборч≥ д≥льниц≥ утворюютьс¤ у стац≥онарних л≥кувальних закладах, на суднах, ¤к≥ перебувають у день вибор≥в у плаванн≥ п≥д ƒержавним ѕрапором ”крањни, на пол¤рних станц≥¤х ”крањни, в установах крим≥нально-виконавчоњ системи та ≥нших м≥сц¤х тимчасового перебуванн¤ виборц≥в з обмеженими можливост¤ми пересуванн¤. як вин¤ток, спец≥альн≥ виборч≥ д≥льниц≥ можуть утворюватис¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю за поданн¤м в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ на територ≥њ в≥йськових частин (формувань), дислокованих на значн≥й в≥дстан≥ в≥д населених пункт≥в.

5. «акордонн≥ виборч≥ д≥льниц≥ утворюютьс¤ при дипломатичних та ≥нших оф≥ц≥йних представництвах ≥ консульських установах ”крањни за кордоном, у в≥йськових частинах (формуванн¤х), дислокованих за межами ”крањни.

6. «вичайн≥ виборч≥ д≥льниц≥ утворюютьс¤ територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми за поданн¤м виконавчих ком≥тет≥в с≥льських, селищних, м≥ських (м≥ст, де немаЇ районних рад), районних у м≥стах рад, а у раз≥ в≥дсутност≥ таких орган≥в - за пропозиц≥Їю в≥дпов≥дно с≥льських, селищних, м≥ських гол≥в, гол≥в районних у м≥стах рад або посадових ос≥б, ¤к≥ в≥дпов≥дно до закону зд≥йснюють њх повноваженн¤. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ своњм р≥шенн¤м визначаЇ меж≥ кожноњ звичайноњ виборчоњ д≥льниц≥ та перел≥к будинк≥в, що вход¤ть до нењ, а також м≥сцезнаходженн¤ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

7. —пец≥альн≥ виборч≥ д≥льниц≥ утворюютьс¤ територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми за м≥сцем розташуванн¤ в≥дпов≥дних заклад≥в чи установ або за м≥сцем приписки судна чи пол¤рноњ станц≥њ.

8. «акордонн≥ виборч≥ д≥льниц≥ утворюютьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю за поданн¤м ћ≥н≥стерства закордонних справ ”крањни. «акордонн≥ виборч≥ д≥льниц≥ складають окремий закордонний виборчий округ.

9. ¬иборч≥ д≥льниц≥ утворюютьс¤ з к≥льк≥стю виборц≥в в≥д двадц¤ти до трьох тис¤ч ос≥б. якщо на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ, у в≥дпов≥дному заклад≥ чи установ≥ нал≥чуЇтьс¤ менше або б≥льше в≥д зазначеноњ чисельност≥ виборц≥в ≥ њх (або њх надлишок) неможливо в≥днести до ≥ншоњ виборчоњ д≥льниц≥ або неможливо утворити додаткову виборчу д≥льницю на ц≥й територ≥њ, у в≥дпов≥дному заклад≥ чи установ≥, виборча д≥льниц¤ може бути утворена з меншою або б≥льшою чисельн≥стю виборц≥в.

10. ¬иборч≥ д≥льниц≥ утворюютьс¤ не п≥зн≥ш ¤к за п'¤тдес¤т дн≥в до дн¤ вибор≥в. ” вин¤тковому випадку спец≥альна або закордонна виборча д≥льниц¤ може утворюватис¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за с≥м дн≥в до дн¤ вибор≥в за поданн¤м в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ або ћ≥н≥стерства закордонних справ ”крањни.

11. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ своњм р≥шенн¤м встановлюЇ Їдину нумерац≥ю виборчих д≥льниць у межах територ≥ального виборчого округу, надаЇ пропозиц≥њ ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ щодо номера виборчоњ д≥льниц≥ в раз≥ утворенн¤ спец≥альноњ виборчоњ д≥льниц≥ в≥дпов≥дно до частин четвертоњ та дес¤тоњ ц≥Їњ статт≥.

12. –≥шенн¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про утворенн¤ виборчих д≥льниць ≥з зазначенн¤м њх номер≥в, меж, ор≥Їнтовноњ к≥лькост≥ виборц≥в, м≥сцезнаходженн¤ в≥дпов≥дних д≥льничних виборчих ком≥с≥й оприлюднюЇтьс¤ у друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ не п≥зн≥ш ¤к на п'¤тий день п≥сл¤ дн¤ прийн¤тт¤ цього р≥шенн¤. ” раз≥ утворенн¤ спец≥альноњ чи закордонноњ виборчоњ д≥льниц≥ в≥дпов≥дно до частини дес¤тоњ ц≥Їњ статт≥ р≥шенн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ оприлюднюЇтьс¤ у тому ж пор¤дку не п≥зн≥ш ¤к за п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

–озд≥л IV

¬»Ѕќ–„≤  ќћ≤—≤ѓ

—татт¤ 21. —истема виборчих ком≥с≥й

1. ¬ибори ѕрезидента ”крањни орган≥зовують ≥ провод¤ть:

1) ÷ентральна виборча ком≥с≥¤;

2) територ≥альн≥ виборч≥ ком≥с≥њ;

3) д≥льничн≥ виборч≥ ком≥с≥њ.

2. ѕовноваженн¤ виборчих ком≥с≥й щодо п≥дготовки та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни поширюютьс¤:

1) ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ - на всю територ≥ю ”крањни;

2) територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ - на територ≥ю в≥дпов≥дного територ≥ального виборчого округу;

3) д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ - на територ≥ю в≥дпов≥дноњ виборчоњ д≥льниц≥.

3. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ зд≥йснюЇ також повноваженн¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ в окремому закордонному виборчому окруз≥.

—татт¤ 22. —татус виборчих ком≥с≥й

1. ¬иборч≥ ком≥с≥њ Ї спец≥альними колег≥альними державними органами, уповноваженими орган≥зовувати п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни та забезпечувати повне й однакове дотриманн¤ законодавства ”крањни щодо вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

2. —татус ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ визначаЇтьс¤  онституц≥Їю ”крањни, «аконом ”крањни "ѕро ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю", цим та ≥ншими законами. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ очолюЇ систему виборчих ком≥с≥й, ¤к≥ орган≥зовують п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, ≥ Ї ком≥с≥Їю вищого р≥вн¤ щодо ус≥х територ≥альних та д≥льничних виборчих ком≥с≥й, передбачених цим «аконом.

3. —татус територ≥альних та д≥льничних виборчих ком≥с≥й визначаЇтьс¤ цим «аконом.

4. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ Ї юридичною особою. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ Ї ком≥с≥Їю вищого р≥вн¤ щодо ус≥х д≥льничних виборчих ком≥с≥й на територ≥њ в≥дпов≥дного територ≥ального виборчого округу з питань вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

5. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ не Ї юридичною особою. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ Ї суб'Їктом в≥дпов≥дного виборчого процесу, маЇ право зверненн¤ у межах своњх повноважень до орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмств, заклад≥в, установ та орган≥зац≥й, њх посадових та службових ос≥б. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ маЇ власну печатку, зразок ¤коњ затверджуЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

—татт¤ 23. ”творенн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ та територ≥альних виборчих ком≥с≥й

1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни та «акону ”крањни "ѕро ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю".

2. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за в≥с≥мдес¤т дн≥в до дн¤ вибор≥в у склад≥ голови, заступника голови, секретар¤ та ≥нших член≥в ком≥с≥њ у к≥лькост≥ не менше дес¤ти ос≥б.

3. ѕоданн¤ щодо кандидатур до складу територ≥альних виборчих ком≥с≥й (не б≥льше двох ос≥б до одн≥Їњ виборчоњ ком≥с≥њ в≥д одного кандидата) вноситьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за в≥с≥мдес¤т п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в за п≥дписом кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, засв≥дченим в установленому законом пор¤дку. ” поданн≥ зазначаютьс¤ в≥домост≥ про на¤вн≥сть досв≥ду у запропонованих ос≥б щодо участ≥ в робот≥ виборчих ком≥с≥й, в≥дпов≥дноњ осв≥ти чи п≥дготовки. ƒо поданн¤ додаютьс¤ за¤ви ос≥б, запропонованих до складу в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, про згоду на участь у њњ робот≥.

4. ƒо складу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ включаютьс¤ вс≥ внесен≥ представники в≥д кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни.

5. ” раз≥ ¤кщо у встановлений частиною третьою ц≥Їњ статт≥ строк не над≥йшли поданн¤ щодо складу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ або ¤кщо к≥льк≥сть запропонованих до складу виборчоњ ком≥с≥њ ос≥б становить менше дес¤ти ос≥б, територ≥альна виборча ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю за поданн¤м њњ √олови у к≥лькост≥ дес¤ти ос≥б з обов'¤зковим урахуванн¤м поданих кандидатур в≥д кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, внесених в≥дпов≥дно до частини третьоњ ц≥Їњ статт≥.

6. ƒо складу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ можуть входити громад¤ни ”крањни, ¤к≥ мають право голосу ≥ проживають у межах в≥дпов≥дного територ≥ального округу або м≥ста, на територ≥њ ¤кого розташований цей округ. ќсоба може одночасно входити до складу лише одн≥Їњ виборчоњ ком≥с≥њ.

7. ƒо складу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ не можуть входити кандидати на пост ѕрезидента ”крањни, њх уповноважен≥ представники, дов≥рен≥ особи, посадов≥ та службов≥ особи орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також громад¤ни, ¤к≥ утримуютьс¤ в установах крим≥нально-виконавчоњ системи або мають судим≥сть за вчиненн¤ умисного злочину, ¤кщо ц¤ судим≥сть не погашена або не зн¤та у встановленому законом пор¤дку. ” раз≥ ¤кщо одночасно з виборами ѕрезидента ”крањни провод¤тьс¤ ≥нш≥ вибори, до складу виборчоњ ком≥с≥њ не можуть входити кандидати, ¤к≥ балотуютьс¤ на цих виборах, њх дов≥рен≥ особи, уповноважен≥ особи парт≥й (блок≥в) - суб'Їкт≥в в≥дпов≥дних виборчих процес≥в.

8.  ожний кандидат на пост ѕрезидента ”крањни маЇ право на пропорц≥йну частку посад голови, заступника голови та секретар¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ. „астки таких посад дл¤ кожного кандидата визначаютьс¤ в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ ос≥б, поданих ним та включених до складу територ≥альних виборчих ком≥с≥й, у в≥дношенн≥ до загальноњ к≥лькост≥ ос≥б, включених до складу територ≥альних виборчих ком≥с≥й.

9. √олова, заступник голови та секретар територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ не можуть бути представниками одного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

10. —екретар територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ повинен волод≥ти державною мовою.

11. –≥шенн¤ про утворенн¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ та про њњ склад, а також р≥шенн¤ про зм≥ни в њњ склад≥, прийн¤т≥ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону, п≥дл¤гають оприлюдненню в засобах масовоњ ≥нформац≥њ у в≥дпов≥дному рег≥он≥ не п≥зн≥ш ¤к на трет≥й день з дн¤ њх прийн¤тт¤.

—татт¤ 24. ”творенн¤ д≥льничних виборчих ком≥с≥й

1. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ в≥дпов≥дною територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в у склад≥ голови, заступника голови, секретар¤ та ≥нших член≥в ком≥с≥њ.

2. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ у склад≥ не менше дванадц¤ти ос≥б. Ќа виборчих д≥льниц¤х, де к≥льк≥сть виборц≥в не перевищуЇ п'¤тдес¤ти ос≥б, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ може утворюватис¤ у склад≥ голови, секретар¤ та двох - чотирьох член≥в ком≥с≥њ.

3. ѕоданн¤ щодо кандидатур (не б≥льше двох ос≥б до одн≥Їњ виборчоњ ком≥с≥њ в≥д одного кандидата) до складу виборчих ком≥с≥й звичайних виборчих д≥льниць, а також спец≥альних виборчих д≥льниць, утворених у стац≥онарних л≥кувальних закладах, установах крим≥нально-виконавчоњ системи, вноситьс¤ до в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за сорок п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в за п≥дписом дов≥реноњ особи кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, засв≥дченим головою територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ або в ≥ншому встановленому законом пор¤дку.

4. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ спец≥альноњ виборчоњ д≥льниц≥, утвореноњ на судн≥, ¤ке в день вибор≥в перебуваЇ у плаванн≥ п≥д ƒержавним ѕрапором ”крањни, на пол¤рн≥й станц≥њ ”крањни, утворюЇтьс¤ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю за м≥сцем приписки судна, пол¤рноњ станц≥њ за поданн¤м кап≥тана судна, кер≥вника станц≥њ, ¤ке може надсилатис¤ техн≥чними засобами зв'¤зку у строк, передбачений частиною третьою ц≥Їњ статт≥.

5. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ закордонноњ виборчоњ д≥льниц≥ утворюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю на п≥дстав≥ пропозиц≥й кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни (не б≥льше двох ос≥б на д≥льницю в≥д одного кандидата) у раз≥ њх на¤вност≥ та поданн¤ ћ≥н≥стерства закордонних справ ”крањни.

6. ” раз≥ утворенн¤ спец≥альноњ виборчоњ д≥льниц≥ у вин¤тковому випадку в≥дпов≥дно до частини дес¤тоњ статт≥ 20 цього «акону д≥льнична виборча ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю одночасно з утворенн¤м виборчоњ д≥льниц≥ за поданн¤м територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ѕро п≥дготовку поданн¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ щодо утворенн¤ спец≥альноњ виборчоњ д≥льниц≥ територ≥альна виборча ком≥с≥¤ пов≥домл¤Ї дов≥рених ос≥б у в≥дпов≥дному територ≥альному окруз≥ ус≥х зареЇстрованих кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни та пропонуЇ у строки, визначен≥ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю, зробити поданн¤ щодо кандидатур до складу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ у пор¤дку, встановленому ц≥Їю статтею.

7. ” поданн≥ щодо кандидатур до складу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ зазначаютьс¤ в≥домост≥ про на¤вн≥сть досв≥ду у запропонованих ос≥б щодо участ≥ в робот≥ виборчих ком≥с≥й, в≥дпов≥дноњ осв≥ти чи п≥дготовки. ƒо поданн¤ додаютьс¤ за¤ви ос≥б, запропонованих до складу в≥дпов≥дноњ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, про згоду на участь у њњ робот≥.

8. ƒо складу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ включаютьс¤ ус≥ висунут≥ представники в≥д кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни.

9. ” раз≥ ¤кщо у встановлений частиною третьою ц≥Їњ статт≥ строк не над≥йшли поданн¤ щодо складу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ або ¤кщо к≥льк≥сть запропонованих до складу виборчоњ ком≥с≥њ ос≥б становить менше дванадц¤ти, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ утворюЇтьс¤ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю за поданн¤м њњ голови у к≥лькост≥ дванадц¤ти ос≥б з обов'¤зковим урахуванн¤м ус≥х поданих кандидатур в≥д кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни в≥дпов≥дно до частини третьоњ ц≥Їњ статт≥.

10. ƒо складу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ можуть входити виборц≥, ¤к≥ проживають у межах в≥дпов≥дного територ≥ального округу або м≥ста, на територ≥њ ¤кого розташований цей округ. ¬иборець може одночасно входити до складу лише одн≥Їњ виборчоњ ком≥с≥њ.

11. ƒо складу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ не можуть входити кандидати на пост ѕрезидента ”крањни, њх уповноважен≥ представники, дов≥рен≥ особи, посадов≥ та службов≥ особи орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також громад¤ни, ¤к≥ утримуютьс¤ в установах крим≥нально-виконавчоњ системи або мають судим≥сть за вчиненн¤ умисного злочину, ¤кщо ц¤ судим≥сть не погашена або не зн¤та у встановленому законом пор¤дку. ” раз≥ ¤кщо одночасно з виборами ѕрезидента ”крањни провод¤тьс¤ ≥нш≥ вибори, до складу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ не можуть входити кандидати, ¤к≥ балотуютьс¤ на цих виборах, њх дов≥рен≥ особи, уповноважен≥ особи парт≥й (блок≥в) - суб'Їкт≥в в≥дпов≥дних виборчих процес≥в.

12.  ожний кандидат на пост ѕрезидента ”крањни маЇ право на пропорц≥йну частку посад голови, заступника голови та секретар¤ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ. „астки таких посад дл¤ кожного кандидата в межах територ≥ального округу визначаютьс¤ в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ ос≥б, поданих ним та включених до складу д≥льничних виборчих ком≥с≥й, у в≥дношенн≥ до загальноњ к≥лькост≥ ос≥б, включених до складу д≥льничних виборчих ком≥с≥й.

13. √олова, заступник голови та секретар д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ не можуть бути представниками одного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

14. —екретар д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ повинен волод≥ти державною мовою.

15. –≥шенн¤ про утворенн¤ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та про њњ склад, а також р≥шенн¤ про зм≥ни в њњ склад≥, прийн¤т≥ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону, п≥дл¤гають оприлюдненню в засобах масовоњ ≥нформац≥њ у в≥дпов≥дному рег≥он≥ не п≥зн≥ш ¤к на трет≥й день з дн¤ њх прийн¤тт¤.

—татт¤ 25. ѕовноваженн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ

1. ѕовноваженн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ щодо орган≥зац≥њ п≥дготовки ≥ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни визначаютьс¤ «аконом ”крањни "ѕро ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю", цим та ≥ншими законами.

2. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤, кр≥м повноважень, визначених «аконом ”крањни "ѕро ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю":

1) приймаЇ обов'¤зков≥ дл¤ застосуванн¤ виборчими ком≥с≥¤ми роз'¤сненн¤ з питань виконанн¤ цього «акону, зд≥йснюЇ орган≥зац≥йно-методичне забезпеченн¤ њх д≥¤льност≥;

2) скликаЇ у раз≥ необх≥дност≥ за власною ≥н≥ц≥ативою зас≥данн¤ виборчоњ ком≥с≥њ нижчого р≥вн¤;

3) контролюЇ використанн¤ виборчими ком≥с≥¤ми кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни ≥з залученн¤м до проведенн¤ перев≥рок прац≥вник≥в в≥дпов≥дних державних орган≥в;

4) встановлюЇ норми ≥ перел≥к необх≥дного обладнанн¤, ≥нвентарю, вимоги до такого обладнанн¤ та пор¤док його збер≥ганн¤, вимоги щодо прим≥щень дл¤ голосуванн¤, а також перел≥к послуг, ¤к≥ надаютьс¤ виборчим ком≥с≥¤м;

5) припин¤Ї рух кошт≥в на рахунках виборчих ком≥с≥й в установах банк≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку повноважень виборчих ком≥с≥й або в раз≥ порушенн¤ ними кошторисно-ф≥нансовоњ дисципл≥ни, приймаЇ р≥шенн¤ про перерахуванн¤ залишк≥в кошт≥в на рахунок ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ дл¤ подальшого використанн¤ дл¤ потреб виборчоњ кампан≥њ;

6) реЇструЇ кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, дов≥рених ос≥б кандидат≥в;

7) забезпечуЇ виготовленн¤ ≥ розм≥щенн¤ на загальнодержавних каналах теле- ≥ рад≥омовленн¤ ≥нформац≥йних програм дл¤ виборц≥в з роз'¤сненн¤м засад ≥ пор¤дку проведенн¤ вибор≥в, њх рол≥ у житт≥ сусп≥льства ≥ держави, процедури голосуванн¤, прав та обов'¤зк≥в виборц≥в, механ≥зм≥в контролю за дотриманн¤м законодавства про вибори ѕрезидента ”крањни;

8) вир≥шуЇ в≥дпов≥дно до цього та ≥нших закон≥в ”крањни питанн¤ використанн¤ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ;

9) забезпечуЇ виготовленн¤ передвиборних плакат≥в кандидат≥в;

10) зд≥йснюЇ контроль за надходженн¤м ≥ використанн¤м кошт≥в особистих виборчих фонд≥в кандидат≥в, залучаЇ до проведенн¤ в≥дпов≥дних перев≥рок органи ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни, а також установи банк≥в, в ¤ких в≥дкрито в≥дпов≥дн≥ рахунки;

11) забезпечуЇ централ≥зоване виготовленн¤ виборчих бюлетен≥в установленого зразка, в≥дкр≥пних посв≥дчень, бланк≥в протокол≥в виборчих ком≥с≥й про п≥драхунок голос≥в та встановленн¤ результат≥в голосуванн¤, ≥ншоњ виборчоњ документац≥њ;

12) у трим≥с¤чний строк з дн¤ оф≥ц≥йного опубл≥куванн¤ результат≥в вибор≥в надсилаЇ до –ахунковоњ палати зв≥т про використанн¤ кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, вид≥лених на п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни;

13) зд≥йснюЇ ≥нш≥ повноваженн¤ в≥дпов≥дно до цього та ≥нших закон≥в ”крањни.

—татт¤ 26. ѕовноваженн¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ

1. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ щодо орган≥зац≥њ п≥дготовки ≥ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни:

1) зд≥йснюЇ контроль за додержанн¤м законодавства про вибори ѕрезидента ”крањни;

2) утворюЇ виборч≥ д≥льниц≥, встановлюЇ Їдину нумерац≥ю виборчих д≥льниць, визначаЇ меж≥ кожноњ виборчоњ д≥льниц≥;

3) утворюЇ д≥льничн≥ виборч≥ ком≥с≥њ;

4) спр¤мовуЇ д≥¤льн≥сть д≥льничних виборчих ком≥с≥й;

5) скликаЇ в раз≥ необх≥дност≥ за власною ≥н≥ц≥ативою зас≥данн¤ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ;

6) надаЇ правову, орган≥зац≥йно-методичну, техн≥чну допомогу д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м, орган≥зовуЇ навчанн¤ њх член≥в з питань орган≥зац≥њ виборчого процесу;

7) у пор¤дку, встановленому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, вир≥шуЇ питанн¤ розпод≥лу та використанн¤ кошт≥в д≥льничними виборчими ком≥с≥¤ми, контролюЇ забезпеченн¤ д≥льничних виборчих ком≥с≥й прим≥щенн¤ми, транспортом, засобами зв'¤зку; в межах своЇњ компетенц≥њ розгл¤даЇ ≥ вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤ проведенн¤ вибор≥в;

8) контролюЇ складанн¤ списк≥в виборц≥в ≥ поданн¤ њх дл¤ загального ознайомленн¤; передаЇ списки виборц≥в д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м;

9) спри¤Ї разом з в≥дпов≥дними органами виконавчоњ влади та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ орган≥зац≥њ зустр≥чей кандидат≥в з виборц¤ми;

10) забезпечуЇ передачу д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м виборчих бюлетен≥в та в≥дкр≥пних посв≥дчень встановленого зразка, виготовленн¤ та постачанн¤ бланк≥в ≥ншоњ документац≥њ в≥дпов≥дно до цього «акону;

11) встановлюЇ п≥дсумки голосуванн¤ по територ≥альному виборчому округу, складаЇ протокол про п≥дсумки голосуванн¤ та надсилаЇ його до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ;

12) визнаЇ голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ нед≥йсним у випадках, передбачених цим «аконом;

13) забезпечуЇ проведенн¤ повторного голосуванн¤ в≥дпов≥дно до р≥шенн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ про призначенн¤ повторного голосуванн¤ по виборах ѕрезидента ”крањни, а також проведенн¤ повторних вибор≥в в≥дпов≥дно до цього «акону;

14) реЇструЇ оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в в≥д кандидат≥в у ѕрезиденти ”крањни та парт≥й (блок≥в) у в≥дпов≥дному територ≥альному окруз≥;

15) забезпечуЇ виготовленн¤ печаток, штамп≥в ≥ передаЇ њх д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м;

16) розгл¤даЇ в межах своњх повноважень зверненн¤, за¤ви ≥ скарги щодо орган≥зац≥њ та проведенн¤ вибор≥в у межах територ≥ального виборчого округу, а також зверненн¤, за¤ви ≥ скарги на р≥шенн¤ та д≥њ чи безд≥¤льн≥сть д≥льничних виборчих ком≥с≥й ≥ приймаЇ щодо них р≥шенн¤;

17) заслуховуЇ ≥нформац≥ю д≥льничних виборчих ком≥с≥й, м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ з питань п≥дготовки ≥ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни;

18) забезпечуЇ передачу на збер≥ганн¤ до в≥дпов≥дноњ державноњ арх≥вноњ установи виборчоњ та ≥ншоњ документац≥њ в пор¤дку, встановленому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю;

19) зд≥йснюЇ ≥нш≥ повноваженн¤ в≥дпов≥дно до цього та ≥нших закон≥в ”крањни.

2. ѕовноваженн¤ територ≥альних виборчих ком≥с≥й починаютьс¤ з дн¤, наступного п≥сл¤ дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про њх утворенн¤, зак≥нчуютьс¤ через п'¤тнадц¤ть дн≥в п≥сл¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю пов≥домленн¤ про результати вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

—татт¤ 27. ѕовноваженн¤ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ

1. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ щодо орган≥зац≥њ п≥дготовки ≥ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни:

1) зд≥йснюЇ контроль за додержанн¤м та однаковим застосуванн¤м законодавства про вибори ѕрезидента ”крањни;

2) отримуЇ список виборц≥в в≥д територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, складаЇ список виборц≥в у випадках, передбачених цим «аконом, уточнюЇ список виборц≥в, подаЇ його дл¤ загального ознайомленн¤ та у випадках, передбачених цим «аконом, вносить до нього зм≥ни;

3) створюЇ умови дл¤ ознайомленн¤ виборц≥в з в≥домост¤ми про вс≥х кандидат≥в, њх передвиборними програмами, а також ≥з р≥шенн¤ми ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, власними р≥шенн¤ми та пов≥домленн¤ми;

4) завчасно вручаЇ або надсилаЇ виборц¤м ≥менн≥ запрошенн¤ ≥з зазначенн¤м дати проведенн¤ вибор≥в, адреси прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤, часу початку ≥ зак≥нченн¤ голосуванн¤, номера виборц¤ у списку виборц≥в на д≥льниц≥;

5) забезпечуЇ п≥дготовку прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ та виборчих скриньок;

6) вносить за р≥шенн¤м ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ у випадках, передбачених цим «аконом, зм≥ни до виборчого бюлетен¤;

7) орган≥зовуЇ голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥;

8) проводить п≥драхунок голос≥в, поданих на виборч≥й д≥льниц≥, складаЇ протокол про п≥дсумки голосуванн¤ та надсилаЇ його до в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ;

9) визнаЇ нед≥йсним голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ у випадках, передбачених статтею 80 цього «акону;

10) розгл¤даЇ зверненн¤, за¤ви ≥ скарги з питань внесенн¤ зм≥н до списку виборц≥в, орган≥зац≥њ та проведенн¤ голосуванн¤ ≥ п≥драхунку голос≥в на виборч≥й д≥льниц≥ та в межах своњх повноважень приймаЇ щодо них р≥шенн¤;

11) зд≥йснюЇ ≥нш≥ повноваженн¤ в≥дпов≥дно до цього та ≥нших закон≥в ”крањни.

2. ѕовноваженн¤ д≥льничних виборчих ком≥с≥й починаютьс¤ з дн¤, наступного п≥сл¤ дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про њх утворенн¤, ≥ зак≥нчуютьс¤ через п'¤тнадц¤ть дн≥в п≥сл¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю пов≥домленн¤ про результати вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

—татт¤ 28. ќрган≥зац≥¤ роботи виборчих ком≥с≥й

1. ќсновною формою роботи виборчоњ ком≥с≥њ Ї зас≥данн¤, ¤ке скликаЇтьс¤ головою ком≥с≥њ, в раз≥ його в≥дсутност≥ - заступником голови, а в раз≥ в≥дсутност≥ голови та його заступника - секретарем ком≥с≥њ. «ас≥данн¤ виборчоњ ком≥с≥њ скликаЇтьс¤ також на вимогу третини складу ком≥с≥њ.

2. ” раз≥ необх≥дност≥ зас≥данн¤ виборчоњ ком≥с≥њ може бути скликане за р≥шенн¤м виборчоњ ком≥с≥њ вищого р≥вн¤.

3. ѕерше зас≥данн¤ виборчоњ ком≥с≥њ скликаЇтьс¤ не п≥зн≥ш ¤к на трет≥й день п≥сл¤ дн¤ њњ утворенн¤, а наступн≥ - за необх≥дност≥. ” раз≥ утворенн¤ виборчоњ ком≥с≥њ одночасно з утворенн¤м виборчоњ д≥льниц≥ в≥дпов≥дно до частини дес¤тоњ статт≥ 20 цього «акону перше зас≥данн¤ ком≥с≥њ скликаЇтьс¤ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ дн¤ њњ утворенн¤.

4. «ас≥данн¤ виборчоњ ком≥с≥њ Ї повноважним, ¤кщо в ньому бере участь не менш ¤к дв≥ третини складу ком≥с≥њ.

5. «ас≥данн¤ виборчоњ ком≥с≥њ скликаЇтьс¤ з обов'¤зковим пов≥домленн¤м ус≥х член≥в ком≥с≥њ про час, м≥сце проведенн¤ зас≥данн¤ та його пор¤док денний.

6. „ленам виборчоњ ком≥с≥њ надаютьс¤ проекти р≥шень ком≥с≥њ та необх≥дн≥ матер≥али, ¤к правило, не п≥зн≥ш ¤к за день до дн¤ проведенн¤ зас≥данн¤ ком≥с≥њ.

7. «ас≥данн¤ виборчоњ ком≥с≥њ веде голова ком≥с≥њ або його заступник; у раз≥ невиконанн¤ ними ц≥Їњ функц≥њ ком≥с≥¤ визначаЇ ≥з свого складу головуючого на зас≥данн≥.

8. ¬иборча ком≥с≥¤ на вимогу трьох член≥в ком≥с≥њ в≥д њњ складу, а також за р≥шенн¤м виборчоњ ком≥с≥њ вищого р≥вн¤ зобов'¤зана розгл¤нути на своЇму зас≥данн≥ питанн¤, що в≥днос¤тьс¤ до њњ повноважень, не п≥зн≥ш ¤к у триденний строк, але не п≥зн≥ше дн¤ вибор≥в, а в день вибор≥в, кр≥м д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, - нев≥дкладно. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ зобов'¤зана розгл¤нути на своЇму зас≥данн≥ зверненн¤, ¤к≥ над≥йшли до нењ в день вибор≥в чи в день повторного голосуванн¤, нев≥дкладно п≥сл¤ зак≥нченн¤ голосуванн¤.

9. Ќа зас≥данн¤х виборчоњ ком≥с≥њ, у тому числ≥ при п≥драхунку голос≥в та встановленн≥ результат≥в голосуванн¤, на виборч≥й д≥льниц≥ в день вибор≥в чи в день повторного голосуванн¤ у прим≥щенн≥, де проводитьс¤ голосуванн¤, мають право бути присутн≥ми без дозволу чи запрошенн¤ в≥дпов≥дноњ ком≥с≥њ лише члени виборчих ком≥с≥й вищого р≥вн¤, кандидати на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥рен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥й (блок≥в) - суб'Їкт≥в виборчого процесу (разом не б≥льше двох ос≥б в≥д одного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни та парт≥њ (блоку), ¤ка його висунула), а також оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д ≥ноземних держав ≥ м≥жнародних орган≥зац≥й, представники засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ (не б≥льше двох ос≥б в≥д одного засобу масовоњ ≥нформац≥њ).

10. ≤нш≥ особи, кр≥м зазначених у частин≥ дев'¤т≥й ц≥Їњ статт≥, можуть бути присутн≥ми на зас≥данн≥ ком≥с≥њ т≥льки з дозволу або на запрошенн¤ ц≥Їњ ком≥с≥њ, про що приймаЇтьс¤ р≥шенн¤ на зас≥данн≥ ком≥с≥њ. ѕеребуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ п≥д час проведенн¤ голосуванн¤ ос≥б, не передбачених частиною дев'¤тою ц≥Їњ статт≥, не дозвол¤Їтьс¤.

11. ¬иборча ком≥с≥¤ може прийн¤ти мотивоване р≥шенн¤ про позбавленн¤ права присутност≥ на зас≥данн≥ ос≥б, зазначених у частинах дев'¤т≥й та дес¤т≥й ц≥Їњ статт≥, ¤кщо вони неправом≥рно перешкоджають його проведенню. “аке р≥шенн¤ приймаЇтьс¤ двома третинами в≥д њњ складу.

12. Ќа зас≥данн≥ виборчоњ ком≥с≥њ ведетьс¤ протокол, що п≥дписуЇтьс¤ головуючим на зас≥данн≥ та секретарем ком≥с≥њ (чи виконуючим обов'¤зки секретар¤, ¤кий визначаЇтьс¤ на зас≥данн≥). ѕротокол зас≥данн¤ ком≥с≥њ надаЇтьс¤ дл¤ ознайомленн¤ членам ком≥с≥њ не п≥зн≥ше наступного зас≥данн¤ ком≥с≥њ.

13. –≥шенн¤ виборчоњ ком≥с≥њ приймаЇтьс¤ в≥дкритим голосуванн¤м б≥льш≥стю голос≥в в≥д складу ком≥с≥њ, кр≥м випадк≥в, передбачених цим «аконом.

14. –≥шенн¤ виборчоњ ком≥с≥њ з розгл¤нутого питанн¤ письмово оформл¤Їтьс¤ у форм≥ постанови, ¤ка повинна м≥стити: найменуванн¤ ком≥с≥њ; найменуванн¤ постанови; дату та м≥сце њњ прийн¤тт¤ ≥ пор¤дковий номер; мотивувальну частину з посиланн¤м на обставини, що зумовили розгл¤д питанн¤ на зас≥данн≥ ком≥с≥њ; посиланн¤ на конкретн≥ положенн¤ нормативно-правових акт≥в або постанову виборчоњ ком≥с≥њ вищого р≥вн¤ чи судов≥ р≥шенн¤, ¤кими керувалас¤ ком≥с≥¤ при прийн¤тт≥ постанови; резолютивну частину. ѕостанова п≥дписуЇтьс¤ головуючим на зас≥данн≥ та секретарем ком≥с≥њ (зас≥данн¤). « питань поточноњ д≥¤льност≥ ком≥с≥¤ може приймати протокольн≥ р≥шенн¤.

15. „лен виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий бере участь у њњ зас≥данн≥ ≥ не згоден з р≥шенн¤м, прийн¤тим ком≥с≥Їю, маЇ право у письмов≥й форм≥ висловити окрему думку, ¤ка додаЇтьс¤ до в≥дпов≥дного протоколу зас≥данн¤ виборчоњ ком≥с≥њ.

16. ѕостанови, прийн¤т≥ виборчою ком≥с≥Їю, не п≥зн≥ше ранку наступного дн¤ п≥сл¤ зас≥данн¤ ком≥с≥њ вив≥шуютьс¤ на стенд≥ оф≥ц≥йних матер≥ал≥в ком≥с≥њ, ¤кий обладнуЇтьс¤ в прим≥щенн≥ ком≥с≥њ у м≥сц≥, в≥льно доступному дл¤ в≥дв≥дувач≥в, а також довод¤тьс¤ до в≥дома за≥нтересованих ос≥б.

17. –≥шенн¤ виборчоњ ком≥с≥њ, прийн¤те в межах њњ повноважень, Ї обов'¤зковим дл¤ виконанн¤. Ќ≥хто не маЇ права втручатис¤ у д≥¤льн≥сть виборчих ком≥с≥й, за вин¤тком випадк≥в, передбачених законом.

18. –≥шенн¤ виборчоњ ком≥с≥њ, що суперечить законодавству ”крањни або прийн¤те з перевищенн¤м њњ повноважень, може бути скасоване виборчою ком≥с≥Їю вищого р≥вн¤ або судом. ” такому випадку виборча ком≥с≥¤ вищого р≥вн¤ маЇ право прийн¤ти р≥шенн¤ по сут≥ питанн¤.

19. ƒокументи, за¤ви ≥ скарги, що над≥йшли до територ≥альноњ та д≥льничноњ виборчих ком≥с≥й, мають право приймати члени в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ”с≥ документи, за¤ви ≥ скарги реЇструютьс¤ в територ≥альних та д≥льничних виборчих ком≥с≥¤х у пор¤дку, встановленому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

20. ƒл¤ орган≥зац≥йного, правового, техн≥чного забезпеченн¤ зд≥йсненн¤ повноважень, передбачених цим «аконом, виборча ком≥с≥¤ може залучати в≥дпов≥дних спец≥ал≥ст≥в, техн≥чних прац≥вник≥в.

21. ќргани державноњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њх посадов≥ та службов≥ особи, а також державн≥ п≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ зобов'¤зан≥ створювати належн≥ умови дл¤ зд≥йсненн¤ виборчими ком≥с≥¤ми њх повноважень.

—татт¤ 29. —татус член≥в виборчих ком≥с≥й

1. —татус член≥в ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ визначаЇтьс¤ «аконом ”крањни "ѕро ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю" та цим «аконом.

2. —татус члена територ≥альноњ та д≥льничноњ виборчих ком≥с≥й визначаЇтьс¤ цим «аконом.

3. ¬иборець може входити до складу лише одн≥Їњ виборчоњ ком≥с≥њ, що зд≥йснюЇ п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, а також вибор≥в народних депутат≥в ”крањни, вибор≥в депутат≥в ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, депутат≥в м≥сцевих рад та с≥льських, селищних, м≥ських гол≥в, ¤кщо вказан≥ вибори провод¤тьс¤ одночасно з виборами ѕрезидента ”крањни.

4. «а р≥шенн¤м виборчоњ ком≥с≥њ, ¤ке затверджуЇтьс¤ виборчою ком≥с≥Їю вищого р≥вн¤, голова, заступник голови, секретар або ≥нш≥ члени територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ (загальною к≥льк≥стю не б≥льше чотирьох ос≥б), д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ (загальною к≥льк≥стю не б≥льше трьох ос≥б) прот¤гом усього пер≥оду повноважень виборчоњ ком≥с≥њ або частини цього пер≥оду можуть виконувати своњ повноваженн¤ у виборч≥й ком≥с≥њ з оплатою њх прац≥ в ком≥с≥њ в≥дпов≥дно до статт≥ 40 цього «акону. «азначен≥ особи на цей пер≥од зв≥льн¤ютьс¤ в≥д виконанн¤ виробничих або службових обов'¤зк≥в за основним м≥сцем роботи ≥з збереженн¤м в≥дпов≥дного стажу.

5. „лен виборчоњ ком≥с≥њ маЇ право:

1) брати участь у п≥дготовц≥ питань, що внос¤тьс¤ на розгл¤д виборчоњ ком≥с≥њ;

2) виступати на зас≥данн¤х виборчоњ ком≥с≥њ, ставити ≥ншим учасникам зас≥данн¤ запитанн¤ щодо пор¤дку денного, вносити пропозиц≥њ з питань, в≥днесених до повноважень ком≥с≥њ;

3) за дорученн¤м в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ перев≥р¤ти д≥¤льн≥сть виборчих ком≥с≥й нижчого р≥вн¤;

4) безперешкодно знайомитис¤ з документами виборчоњ ком≥с≥њ, членом ¤коњ в≥н Ї, та виборчих ком≥с≥й нижчого р≥вн¤ на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ;

5) на в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ його життю, здоров'ю чи майну у зв'¤зку з виконанн¤м обов'¤зк≥в члена виборчоњ ком≥с≥њ, в пор¤дку та розм≥р≥, встановлених законодавством.

6. „лен виборчоњ ком≥с≥њ зобов'¤заний:

1) додержуватис¤  онституц≥њ ”крањни, цього та ≥нших закон≥в ”крањни з питань п≥дготовки ≥ проведенн¤ вибор≥в;

2) брати участь у зас≥данн¤х виборчоњ ком≥с≥њ;

3) виконувати р≥шенн¤ виборчоњ ком≥с≥њ та обов'¤зки, покладен≥ на нього зг≥дно з њх розпод≥лом у ком≥с≥њ.

7. „лен виборчоњ ком≥с≥њ маЇ ≥нш≥ права та обов'¤зки в≥дпов≥дно до цього та ≥нших закон≥в ”крањни.

8. „лену виборчоњ ком≥с≥њ п≥д час виконанн¤ своњх обов'¤зк≥в заборон¤Їтьс¤ аг≥тувати за чи проти кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, а також публ≥чно оц≥нювати д≥¤льн≥сть кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни та парт≥й (блок≥в) - суб'Їкт≥в виборчого процесу.

—татт¤ 30. ѕрипиненн¤ повноважень виборчоњ ком≥с≥њ та члена виборчоњ ком≥с≥њ

1. ѕовноваженн¤ члена ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ можуть бути припинен≥ в пор¤дку, встановленому  онституц≥Їю ”крањни та «аконом ”крањни "ѕро ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю".

2. ѕовноваженн¤ територ≥альноњ, д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ можуть бути достроково припинен≥ виборчою ком≥с≥Їю, ¤ка њњ утворила, за власною ≥н≥ц≥ативою або на п≥дстав≥ р≥шенн¤ суду в раз≥ порушенн¤ ком≥с≥Їю  онституц≥њ ”крањни, цього та ≥нших закон≥в ”крањни.

3. ѕовноваженн¤ члена територ≥альноњ, д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ припин¤ютьс¤ одночасно з припиненн¤м повноважень в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

4. ѕовноваженн¤ члена територ≥альноњ, д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ припин¤ютьс¤ достроково виборчою ком≥с≥Їю, ¤ка њњ утворила, у зв'¤зку з:

1) особистою за¤вою про складенн¤ повноважень члена ком≥с≥њ;

2) його в≥дкликанн¤м в≥дпов≥дним кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни;

3) припиненн¤м його громад¤нства ”крањни;

4) його вибутт¤м на пер≥од до дн¤ вибор≥в за меж≥ територ≥ального виборчого округу або населеного пункту, що т¤гне за собою неможлив≥сть виконувати обов'¤зки члена ком≥с≥њ;

5) систематичним невиконанн¤м покладених на нього обов'¤зк≥в, засв≥дченим не менш ¤к двома р≥шенн¤ми з цього приводу виборчоњ ком≥с≥њ, до складу ¤коњ входить особа;

6) реЇстрац≥Їю його кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни, а також кандидатом у народн≥ депутати ”крањни, кандидатом у депутати ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, кандидатом у депутати м≥сцевоњ ради або кандидатом на посаду с≥льського, селищного, м≥ського голови, ¤кщо ц≥ вибори провод¤тьс¤ одночасно з виборами ѕрезидента ”крањни;

7) реЇстрац≥Їю його представником кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ, дов≥реною особою кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, а також дов≥реною особою кандидата у народн≥ депутати ”крањни або кандидата у депутати ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, кандидата у депутати м≥сцевоњ ради або кандидата на посаду с≥льського, селищного, м≥ського голови, ¤кщо ц≥ вибори провод¤тьс¤ одночасно з виборами ѕрезидента ”крањни;

8) систематичним або грубим порушенн¤м ним законодавства ”крањни про вибори, встановленим р≥шенн¤м суду або р≥шенн¤м виборчоњ ком≥с≥њ вищого р≥вн¤;

9) набранн¤м щодо нього законноњ сили обвинувальним вироком суду за вчиненн¤ умисного злочину;

10) входженн¤м його до ≥ншоњ виборчоњ ком≥с≥њ будь-¤кого р≥вн¤, що зд≥йснюЇ п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, а також вибор≥в народних депутат≥в ”крањни, депутат≥в ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, депутат≥в м≥сцевих рад та с≥льських, селищних, м≥ських гол≥в, ¤кщо ц≥ вибори провод¤тьс¤ одночасно з виборами ѕрезидента ”крањни;

11) визнанн¤м його нед≥Їздатним або безв≥сно в≥дсутн≥м;

12) його смертю або оголошенн¤м його померлим.

5. ѕри виникненн≥ обставин, передбачених пунктами 1, 3, 6, 7, 9 - 12 частини четвертоњ ц≥Їњ статт≥, повноваженн¤ члена ком≥с≥њ припин¤ютьс¤ з моменту виникненн¤ або ви¤вленн¤ таких обставин, а обставин, передбачених пунктами 2, 4, 5, 8 частини четвертоњ ц≥Їњ статт≥, - з моменту прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про припиненн¤ повноважень члена ком≥с≥њ.

6. ¬иборча ком≥с≥¤, ¤ка достроково припинила повноваженн¤ виборчоњ ком≥с≥њ, члена виборчоњ ком≥с≥њ або ви¤вила п≥дстави дл¤ припиненн¤ њх повноважень, не п≥зн≥ше наступного дн¤ пов≥домл¤Ї про це в≥дпов≥дну дов≥рену особу кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

7. ” раз≥ дострокового припиненн¤ повноважень виборчоњ ком≥с≥њ в≥дпов≥дна виборча ком≥с≥¤ вищого р≥вн¤ не п≥зн≥ше н≥ж на сьомий день з дн¤ припиненн¤ повноважень ком≥с≥њ, але не п≥зн≥ш ¤к за один день до дн¤ вибор≥в затверджуЇ новий склад ком≥с≥њ в пор¤дку, встановленому цим «аконом.

8. ” раз≥ дострокового припиненн¤ повноважень члена виборчоњ ком≥с≥њ в≥дпов≥дна виборча ком≥с≥¤ вищого р≥вн¤ не п≥зн≥ше н≥ж на сьомий день з дн¤ припиненн¤ його повноважень, але не п≥зн≥ш ¤к за один день до дн¤ вибор≥в, включаЇ до њњ складу ≥ншу особу зам≥сть т≥Їњ, повноваженн¤ ¤коњ припинено, у пор¤дку, встановленому цим «аконом. —уб'Їкт виборчого процесу, за поданн¤м ¤кого до складу ком≥с≥њ було включено особу, повноваженн¤ ¤коњ достроково припинено, маЇ пр≥оритетне право на поданн¤ кандидатури дл¤ включенн¤ до складу виборчоњ ком≥с≥њ зам≥сть вибулого. “аке поданн¤, зд≥йснене в≥дпов≥дно до вимог цього «акону, не може бути в≥дхилене.

9. ” раз≥ систематичного невиконанн¤ головою або заступником голови чи секретарем покладених на нього обов'¤зк≥в територ≥альна або д≥льнична виборча ком≥с≥¤ може звернутис¤ до виборчоњ ком≥с≥њ, ¤ка њњ утворила, з мотивованим р≥шенн¤м про його (њх) зам≥ну, ¤кщо за це проголосувало не менше двох третин член≥в ком≥с≥њ в≥д њњ складу. ÷е р≥шенн¤ п≥дл¤гаЇ обов'¤зковому розгл¤ду у строки, зазначен≥ в частин≥ сьом≥й ц≥Їњ статт≥. “аке р≥шенн¤ не т¤гне за собою припиненн¤ повноважень вказаних ос≥б ¤к член≥в в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

–озд≥л V

—ѕ»— » ¬»Ѕќ–÷≤¬

—татт¤ 31. ѕор¤док складанн¤ загальних списк≥в виборц≥в

1. ƒл¤ п≥дготовки та проведенн¤ голосуванн¤ виконавч≥ органи с≥льських, селищних, м≥ських (у м≥стах, де немаЇ районних у м≥ст≥ рад), районних у м≥стах рад або органи (посадов≥ особи), ¤к≥ в≥дпов≥дно до закону зд≥йснюють њх повноваженн¤, а також консульськ≥ установи та ≥нш≥ оф≥ц≥йн≥ представництва ”крањни за кордоном до 1 липн¤ року проведенн¤ чергових вибор≥в ѕрезидента ”крањни складають загальний список виборц≥в, ¤к≥ пост≥йно проживають на територ≥њ в≥дпов≥дного села, селища, м≥ста, району в м≥ст≥, з використанн¤м в≥домостей, ¤к≥ мають м≥сцев≥ органи ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни, ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни про м≥сце пост≥йного проживанн¤ громад¤н, за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.  ер≥вники структурних п≥дрозд≥л≥в цих орган≥в зобов'¤зан≥ подати необх≥дну дл¤ складанн¤ загального списку виборц≥в ≥нформац≥ю на запит в≥дпов≥дно с≥льського, селищного, м≥ського голови, голови районноњ у м≥ст≥ ради.

2. ƒо загального списку виборц≥в включаютьс¤ громад¤ни ”крањни, ¤к≥ дос¤гли або на день вибор≥в дос¤гнуть в≥с≥мнадц¤ти рок≥в ≥ мають право голосу та ¤к≥ на день складанн¤ списку пост≥йно проживають на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ.

3. ѕ≥сл¤ утворенн¤ виборчих д≥льниць виконавч≥ органи с≥льських, селищних, м≥ських (у м≥стах, де немаЇ районних у м≥ст≥ рад), районних у м≥стах рад або органи (посадов≥ особи), ¤к≥ в≥дпов≥дно до закону зд≥йснюють њх повноваженн¤, на основ≥ в≥дпов≥дного загального списку виборц≥в складають списки виборц≥в по кожн≥й звичайн≥й виборч≥й д≥льниц≥ за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

4. ¬иборець може бути включений до списку виборц≥в т≥льки на одн≥й виборч≥й д≥льниц≥.

—татт¤ 32. ѕор¤док складанн¤ списк≥в виборц≥в дл¤ проведенн¤ голосуванн¤ дл¤ звичайних виборчих д≥льниць

1. ќргани, зазначен≥ у частин≥ трет≥й статт≥ 31 цього «акону, не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в передають списки виборц≥в дл¤ звичайних виборчих д≥льниць у двох прим≥рниках в≥дпов≥дним територ≥альним виборчим ком≥с≥¤м за п≥дписом с≥льського, селищного, м≥ського голови, голови районноњ у м≥ст≥ ради або особи, ¤ка в≥дпов≥дно до закону зд≥йснюЇ його повноваженн¤. «азначена посадова особа забезпечуЇ своЇчасне наданн¤ списк≥в виборц≥в територ≥альним виборчим ком≥с≥¤м та њх достов≥рн≥сть. ѕ≥дпис вказаноњ посадовоњ особи засв≥дчуЇтьс¤ печаткою в≥дпов≥дного органу.

2. ¬≥йськовослужбовц≥, члени њх с≥мей та ≥нш≥ виборц≥, ¤к≥ проживають у межах дислокац≥њ в≥йськових частин (формувань) ≥ голосуватимуть на звичайних виборчих д≥льниц¤х, розташованих за межами м≥сць дислокац≥њ в≥йськових частин (формувань), включаютьс¤ до списк≥в виборц≥в в≥дпов≥дноњ виборчоњ д≥льниц≥ на п≥дстав≥ в≥домостей, поданих командирами в≥йськових частин (формувань) до орган≥в, що складають списки виборц≥в в≥дпов≥дно до частини третьоњ статт≥ 31 цього «акону, не п≥зн≥ш ¤к за сорок дн≥в до дн¤ вибор≥в. «азначен≥ в≥домост≥ подаютьс¤ в одному прим≥рнику за п≥дписом командира в≥йськовоњ частини (формуванн¤) ≥ засв≥дчуютьс¤ печаткою в≥йськовоњ частини (формуванн¤).  омандир в≥йськовоњ частини (формуванн¤) забезпечуЇ своЇчасне наданн¤ зазначених в≥домостей в≥дпов≥дним органам та њх достов≥рн≥сть.

3. ” списку виборц≥в зазначаютьс¤ пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, р≥к народженн¤ (дл¤ ос≥б, ¤ким на день вибор≥в виповнилос¤ або виповнюЇтьс¤ в≥с≥мнадц¤ть рок≥в, - також число та м≥с¤ць народженн¤), адреса м≥сц¤ проживанн¤ виборц¤. «а в≥дсутност≥ в≥домостей про м≥с¤ць ≥ день народженн¤ громад¤нина вважаЇтьс¤, що в≥н народивс¤ 1 с≥чн¤ в≥дпов≥дного року. ” списку виборц≥в передбачаютьс¤ в≥дпов≥дн≥ м≥сц¤ дл¤ п≥дпис≥в виборц≥в за отриманн¤ виборчого бюлетен¤ в день вибор≥в, а також дл¤ п≥дпис≥в члена д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий видав виборчий бюлетень. ¬иборц≥ включаютьс¤ до списку в пор¤дку, зручному дл¤ проведенн¤ голосуванн¤.

4. якщо територ≥альна виборча ком≥с≥¤ не отримала список виборц≥в на звичайн≥й виборч≥й д≥льниц≥ у строки, передбачен≥ частиною першою ц≥Їњ статт≥, вона оскаржуЇ до м≥сцевого суду безд≥¤льн≥сть с≥льського, селищного, м≥ського голови, голови районноњ у м≥ст≥ ради або особи, ¤ка в≥дпов≥дно до закону зд≥йснюЇ його повноваженн¤, у пор¤дку, передбаченому цим «аконом.

5. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть один день до дн¤ вибор≥в передаЇ список виборц≥в (в одному прим≥рнику) в≥дпов≥дн≥й д≥льничн≥й виборч≥й ком≥с≥њ звичайноњ виборчоњ д≥льниц≥. ƒругий прим≥рник збер≥гаЇтьс¤ в територ≥альн≥й виборч≥й ком≥с≥њ. ¬≥д ≥мен≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ список виборц≥в отримують не менше трьох член≥в ц≥Їњ ком≥с≥њ, одним з ¤ких повинен бути голова ком≥с≥њ, а у раз≥ неможливост≥ - заступник голови або секретар ком≥с≥њ. ѕро передачу д≥льничн≥й виборч≥й ком≥с≥њ списку виборц≥в складаЇтьс¤ акт за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

—татт¤ 33. ¬≥дкр≥пн≥ посв≥дченн¤

1. ¬иборець, ¤кий п≥зн≥ше н≥ж за тридц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в включно або п≥сл¤ дн¤ вибор≥в до дн¤ повторного голосуванн¤ включно вибуваЇ з населеного пункту, де в≥н включений до списку виборц≥в на звичайн≥й виборч≥й д≥льниц≥, може звернутис¤ до д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ особисто або, у випадку, зазначеному у частин≥ восьм≥й статт≥ 35 цього «акону, через ≥ншу особу ≥з за¤вою про виключенн¤ його ≥з списку виборц≥в. Ќа п≥дстав≥ ц≥Їњ за¤ви та одного ≥з документ≥в, передбачених частиною другою статт≥ 2 цього «акону, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ видаЇ виборцю або особ≥, вказан≥й у за¤в≥ виборц¤, у випадку, зазначеному в частин≥ восьм≥й статт≥ 35 цього «акону, в≥дкр≥пне посв≥дченн¤. ” списку виборц≥в при цьому зазначаютьс¤ дата видач≥ та номер в≥дкр≥пного посв≥дченн¤, ставл¤тьс¤ п≥дписи виборц¤ або особи, ¤ка отримала посв≥дченн¤, та члена д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий його видав. ” день вибор≥в та в день повторного голосуванн¤ в≥дкр≥пне посв≥дченн¤ не видаЇтьс¤. ” раз≥ втрати виборцем в≥дкр≥пного посв≥дченн¤ воно повторно не видаЇтьс¤.

2. ¬≥дкр≥пн≥ посв≥дченн¤ дл¤ дн¤ вибор≥в та дл¤ дн¤ повторного голосуванн¤ мають в≥дм≥нну форму. ‘орми в≥дкр≥пних посв≥дчень встановлюЇ ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ш ¤к за ш≥стдес¤т дн≥в до дн¤ вибор≥в. ¬≥дкр≥пн≥ посв≥дченн¤ обох вид≥в мають Їдину дл¤ кожного виду нумерац≥ю на вс≥й територ≥њ ”крањни ≥ Ї документами сувороњ зв≥тност≥.

3. Ќа бланку в≥дкр≥пного посв≥дченн¤ передбачаЇтьс¤ м≥сце дл¤ пр≥звища та п≥дпису члена д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий видав посв≥дченн¤, печатки д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, а також п≥дпису виборц¤, ¤кий отримав в≥дкр≥пне посв≥дченн¤. Ѕез п≥дпису виборц¤ в≥дкр≥пне посв≥дченн¤ Ї нед≥йсним.

4. ѕор¤док виготовленн¤ в≥дкр≥пних посв≥дчень, њх отриманн¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю в≥д п≥дприЇмства-виготовлювача, переданн¤ територ≥альним виборчим ком≥с≥¤м встановлюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

5. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ передаЇ разом ≥з списками виборц≥в д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м звичайних виборчих д≥льниць бланки в≥дкр≥пних посв≥дчень у к≥лькост≥, що не перевищуЇ чотири в≥дсотки в≥д ор≥Їнтовноњ к≥лькост≥ виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥, у пор¤дку, зазначеному у частин≥ п'¤т≥й статт≥ 32 цього «акону. ѕро передачу д≥льничн≥й виборч≥й ком≥с≥њ бланк≥в в≥дкр≥пних посв≥дчень складаЇтьс¤ акт за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ƒ≥льничним виборчим ком≥с≥¤м спец≥альних виборчих д≥льниць бланки в≥дкр≥пних посв≥дчень не передаютьс¤.

6. ƒ≥льничним виборчим ком≥с≥¤м закордонних виборчих д≥льниць, утворених при дипломатичних та ≥нших оф≥ц≥йних представництвах та консульських установах ”крањни за кордоном, бланки в≥дкр≥пних посв≥дчень передаютьс¤ у к≥лькост≥, що не перевищуЇ одного в≥дсотка в≥д к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ перебувають на консульському обл≥ку. ¬≥дкр≥пне посв≥дченн¤, видане на закордонн≥й виборч≥й д≥льниц≥, Ї п≥дставою дл¤ включенн¤ до списку виборц≥в лише на звичайн≥й виборч≥й д≥льниц≥.

7. Ѕланки в≥дкр≥пних посв≥дчень, не передан≥ д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м, збер≥гаютьс¤ в територ≥альних виборчих ком≥с≥¤х. Ќа п≥дстав≥ письмового вмотивованого зверненн¤ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ звичайноњ виборчоњ д≥льниц≥ р≥шенн¤м територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ необх≥дна додаткова к≥льк≥сть бланк≥в передаЇтьс¤ вказан≥й д≥льничн≥й виборч≥й ком≥с≥њ у пор¤дку, встановленому цим «аконом.

—татт¤ 34. ѕор¤док уточненн¤ списку виборц≥в та ознайомленн¤ з ним виборц≥в

1. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ звичайноњ виборчоњ д≥льниц≥ п≥сл¤ отриманн¤ списку виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ у пор¤дку ≥ в строки, передбачен≥ частиною п'¤тою статт≥ 32 цього «акону, надаЇ його дл¤ загального ознайомленн¤ у прим≥щенн≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

2.  ожен громад¤нин ”крањни маЇ право ознайомитис¤ ≥з списком виборц≥в у прим≥щенн≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та перев≥рити правильн≥сть внесених до списку в≥домостей. √ромад¤нин маЇ право оскаржити до д≥льничноњ чи територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ або безпосередньо до м≥сцевого суду за м≥сцезнаходженн¤м виборчоњ д≥льниц≥ допущен≥ при складанн≥ списку виборц≥в неправильност≥, в тому числ≥ невключенн¤, неправильне включенн¤ або виключенн¤ ≥з списку виборц≥в його або ≥нших ос≥б.

3. ¬иборець особисто подаЇ скаргу до виборчоњ ком≥с≥њ. —карга за формою, визначеною статтею 95 цього «акону, подана до виборчоњ ком≥с≥њ, розгл¤даЇтьс¤ на зас≥данн≥ ком≥с≥њ, ¤к правило, у присутност≥ за¤вника. —карга, подана не п≥зн≥ш ¤к за день до дн¤ вибор≥в, розгл¤даЇтьс¤ у триденний строк на найближчому зас≥данн≥ ком≥с≥њ, але не п≥зн≥ше дн¤, що передуЇ дню вибор≥в, а подана напередодн≥ дн¤ вибор≥в або до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ в день вибор≥в - нев≥дкладно. «а п≥дсумком розгл¤ду за¤ви виборча ком≥с≥¤ зобов'¤зана прийн¤ти р≥шенн¤ про внесенн¤ зм≥ни до списку виборц≥в або мотивоване р≥шенн¤ про в≥дхиленн¤ скарги.  оп≥¤ мотивованого р≥шенн¤ про в≥дхиленн¤ скарги видаЇтьс¤ за¤внику не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ його прийн¤тт¤, а напередодн≥ дн¤ вибор≥в або в день вибор≥в - нев≥дкладно.

4. —карга щодо обставин, передбачених частиною другою ц≥Їњ статт≥, у день вибор≥в д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю не приймаЇтьс¤ ≥ не розгл¤даЇтьс¤.

5. √ромад¤нин може подати скаргу до м≥сцевого суду щодо обставин, передбачених частиною другою ц≥Їњ статт≥, у пор¤дку, передбаченому законом. —карга, подана до суду до дн¤ вибор≥в, розгл¤даЇтьс¤ у триденний строк, але не п≥зн≥ше дн¤, що передуЇ дню вибор≥в, а подана в день вибор≥в - нев≥дкладно, але не п≥зн≥ше часу зак≥нченн¤ голосуванн¤.

6. —уд приймаЇ р≥шенн¤ за скаргою виборц¤ з питань, передбачених частиною другою ц≥Їњ статт≥, за результатами встановленн¤ м≥сц¤ проживанн¤ виборц¤ з дотриманн¤м вимоги про включенн¤ виборц¤ у списки виборц≥в лише на одн≥й виборч≥й д≥льниц≥.

7. ƒ≥льнична та територ≥альна виборч≥ ком≥с≥њ на вимогу члена ком≥с≥њ, кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, дов≥реноњ особи кандидата мають право звернутис¤ ≥з запитом до в≥дпов≥дних орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, кер≥вник≥в в≥дпов≥дних заклад≥в та установ щодо наданн¤ дл¤ ознайомленн¤ документ≥в, що м≥ст¤ть ≥нформац≥ю про м≥сце проживанн¤ громад¤н або ¤к≥ засв≥дчують њх перебуванн¤ у в≥дпов≥дному заклад≥ чи установ≥. «азначен≥ органи зобов'¤зан≥ надати вказан≥ документи або њх засв≥дчен≥ коп≥њ не п≥зн≥ш ¤к на трет≥й день п≥сл¤ отриманн¤ такого запиту виборчоњ ком≥с≥њ, але не п≥зн≥ш ¤к напередодн≥ дн¤ вибор≥в.

8. ƒ≥льнична або територ≥альна виборча ком≥с≥¤ приймаЇ р≥шенн¤ про внесенн¤ зм≥н до списку виборц≥в на п≥дстав≥ особистих звернень громад¤н, подань орган≥в та посадових ос≥б, зазначених у частин≥ перш≥й статт≥ 31, частин≥ друг≥й статт≥ 32 цього «акону, документ≥в, передбачених у частин≥ сьом≥й ц≥Їњ статт≥, пов≥домлень, отриманих в≥д територ≥альних виборчих ком≥с≥й щодо включенн¤ виборц≥в до списку виборц≥в на ≥нш≥й д≥льниц≥, зазначених у частинах шост≥й та тринадц¤т≥й статт≥ 35 цього «акону та у частин≥ дванадц¤т≥й ц≥Їњ статт≥. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ передаЇ своЇ р≥шенн¤ д≥льничн≥й виборч≥й ком≥с≥њ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ його прийн¤тт¤, а в останн≥й день перед днем вибор≥в ≥ в день вибор≥в - нев≥дкладно. Ќа п≥дстав≥ такого р≥шенн¤ голова, заступник голови або секретар д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ вносить зм≥ни до списку виборц≥в нев≥дкладно п≥сл¤ отриманн¤ такого р≥шенн¤. «м≥ни до списку виборц≥в у зв'¤зку з прийн¤тт¤м р≥шенн¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю внос¤тьс¤ нев≥дкладно п≥сл¤ прийн¤тт¤ цього р≥шенн¤.

9. ¬иборець, ¤кий прибув до дн¤ вибор≥в або до дн¤ повторного голосуванн¤ включно до населеного пункту не за м≥сцем свого проживанн¤ ≥ в≥дпов≥дно до частини першоњ статт≥ 33 був виключений ≥з списку виборц≥в на звичайн≥й виборч≥й д≥льниц≥ за м≥сцем проживанн¤, включаЇтьс¤ головою, заступником голови або секретарем д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ звичайноњ виборчоњ д≥льниц≥ до списку виборц≥в без р≥шенн¤ ком≥с≥њ, на п≥дстав≥ його письмовоњ за¤ви, одного з документ≥в, зазначених у частин≥ друг≥й статт≥ 2 цього «акону, та в≥дпов≥дного в≥дкр≥пного посв≥дченн¤, ¤ке долучаЇтьс¤ до списку виборц≥в. ¬≥дкр≥пне посв≥дченн¤ не може бути п≥дставою дл¤ включенн¤ виборц¤ до списку виборц≥в на спец≥альн≥й виборч≥й д≥льниц≥ (кр≥м випадк≥в, зазначених у статт≥ 35 цього «акону), а також на звичайн≥й виборч≥й д≥льниц≥ у тому ж населеному пункт≥, де воно було видане.

10. ” раз≥ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ суду щодо внесенн¤ зм≥н до списку виборц≥в голова, заступник голови або секретар виборчоњ ком≥с≥њ на виконанн¤ такого р≥шенн¤ вносить в≥дпов≥дн≥ зм≥ни до списку виборц≥в нев≥дкладно п≥сл¤ отриманн¤ р≥шенн¤ суду.

11. ѕри включенн≥ виборц¤ до списку виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ у пор¤дку уточненн¤ в≥домост≥ про нього, передбачен≥ формою списку виборц≥в, внос¤тьс¤ у к≥нц≥ списку виборц≥в зг≥дно з документами, що були п≥дставою включенн¤ виборц¤ до списку виборц≥в. ѕри цьому у граф≥ поруч з пр≥звищем виборц¤ зазначаютьс¤ номер в≥дкр≥пного посв≥дченн¤, дата ≥ номер постанови д≥льничноњ чи територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ або р≥шенн¤ суду про включенн¤ виборц¤ до списку виборц≥в.

12. якщо при розгл¤д≥ питанн¤ про включенн¤ виборц¤ до списку виборц≥в було ви¤влено можливост≥ включенн¤ цього виборц¤ до списк≥в виборц≥в на одн≥й чи дек≥лькох ≥нших д≥льниц¤х, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ пов≥домл¤Ї територ≥альну виборчу ком≥с≥ю виборчого округу, до ¤кого вона належить, про включенн¤ виборц¤ до списку виборц≥в та ≥нш≥ можлив≥ м≥сц¤ його включенн¤ до списк≥в виборц≥в. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤, ¤ка отримала зазначене пов≥домленн¤, забезпечуЇ нев≥дкладну передачу цього пов≥домленн¤ до д≥льничних виборчих ком≥с≥й, де вказана особа могла бути включена до списку виборц≥в.

13. ¬носити будь-¤к≥ зм≥ни до списку виборц≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ голосуванн¤ заборон¤Їтьс¤.

—татт¤ 35. ѕор¤док складанн¤ та уточненн¤ списку виборц≥в на спец≥альних та закордонних виборчих д≥льниц¤х

1. Ќа спец≥альних (кр≥м д≥льниць у стац≥онарних л≥кувальних закладах) та закордонних виборчих д≥льниц¤х списки виборц≥в складаютьс¤ за формою, зазначеною у частин≥ трет≥й статт≥ 31 цього «акону, в≥дпов≥дними д≥льничними виборчими ком≥с≥¤ми на п≥дстав≥ в≥домостей, поданих кер≥вниками заклад≥в, установ, представництв, кап≥танами суден, командирами в≥йськових частин (формувань), де утворен≥ так≥ виборч≥ д≥льниц≥, не п≥зн≥ш ¤к за двадц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

2. ƒо списк≥в виборц≥в на день њх складанн¤ на закордонних виборчих д≥льниц¤х, утворених при дипломатичних та ≥нших оф≥ц≥йних представництвах ≥ консульських установах ”крањни за кордоном, включаютьс¤ на п≥дстав≥ даних консульського обл≥ку прац≥вники цих представництв, установ та члени њх с≥мей, а також ≥нш≥ громад¤ни ”крањни, ¤к≥ проживають чи перебувають на територ≥њ в≥дпов≥дноњ ≥ноземноњ держави.

3. Ќа спец≥альних виборчих д≥льниц¤х, утворених у стац≥онарних л≥кувальних закладах, списки виборц≥в складаютьс¤ за формою, зазначеною у частин≥ трет≥й статт≥ 31 цього «акону, в≥дпов≥дними д≥льничними виборчими ком≥с≥¤ми на п≥дстав≥ в≥домостей, поданих кер≥вниками в≥дпов≥дних заклад≥в, не п≥зн≥ш ¤к за дес¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в або до дн¤ повторного голосуванн¤. ¬иборц≥, ¤к≥ повинн≥ залишити л≥кувальний заклад до дн¤ вибор≥в чи дн¤ повторного голосуванн¤, до списку виборц≥в на так≥й д≥льниц≥ не включаютьс¤. ¬казан≥ в≥домост≥ подаютьс¤ в одному прим≥рнику за п≥дписом кер≥вника закладу ≥ засв≥дчуютьс¤ в≥дпов≥дною печаткою.  ер≥вник закладу забезпечуЇ своЇчасне поданн¤ д≥льничн≥й виборч≥й ком≥с≥њ та достов≥рн≥сть вказаних в≥домостей.

4. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ спец≥альноњ та закордонноњ виборчоњ ком≥с≥њ на наступний день п≥сл¤ складанн¤ списку виборц≥в на д≥льниц≥ надаЇ його дл¤ загального ознайомленн¤ у прим≥щенн≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

5. ” раз≥ ¤кщо виборець поступив до стац≥онарного л≥кувального закладу п≥зн≥ше ¤к за дес¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в або дн¤ повторного голосуванн¤, однак ран≥ше н≥ж за три дн≥ до вказаного дн¤, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ вносить в≥дпов≥дн≥ зм≥ни до списку виборц≥в на п≥дстав≥ поданн¤ кер≥вника в≥дпов≥дного закладу, п≥дпис ¤кого засв≥дчуЇтьс¤ печаткою в≥дпов≥дного закладу.

6. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ спец≥альноњ виборчоњ д≥льниц≥ пов≥домл¤Ї територ≥альну виборчу ком≥с≥ю виборчого округу, до ¤кого належить ц¤ виборча д≥льниц¤, про включенн¤ кожного виборц¤ до списку виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й д≥льниц≥ та про м≥сц¤ њх включенн¤ до списк≥в виборц≥в за м≥сцем проживанн¤. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤, ¤ка отримала зазначене пов≥домленн¤, забезпечуЇ нев≥дкладне переданн¤ цього пов≥домленн¤ до д≥льничних виборчих ком≥с≥й, де вказана особа включена до списку виборц≥в.

7. ¬иборець, ¤кий проживаЇ у тому ж населеному пункт≥, де знаходитьс¤ л≥кувальний заклад, у ¤кому в≥н перебуваЇ, може звернутис¤ до виборчоњ ком≥с≥њ звичайноњ виборчоњ д≥льниц≥, де в≥н включений до списку виборц≥в, ≥з за¤вою про бажанн¤ проголосувати за м≥сцем свого тимчасового перебуванн¤ у пор¤дку, передбаченому частиною першою статт≥ 77 цього «акону. ” цьому раз≥ до списку виборц≥в на спец≥альн≥й виборч≥й д≥льниц≥ в≥н не включаЇтьс¤.

8. ¬иборець, ¤кий поступив до стац≥онарного л≥кувального закладу, що знаходитьс¤ в ≥ншому населеному пункт≥, за три ≥ менше дн≥в до дн¤ вибор≥в або дн¤ повторного голосуванн¤, може звернутис¤ до виборчоњ ком≥с≥њ звичайноњ виборчоњ д≥льниц≥, де в≥н включений до списку виборц≥в, з за¤вою про наданн¤ йому в≥дкр≥пного посв≥дченн¤. ѕ≥дпис виборц¤ на за¤в≥ засв≥дчуЇтьс¤ кер≥вником л≥кувального закладу. ” за¤в≥ повинна бути вказана особа, ¤ку виборець уповноважуЇ отримати в≥дкр≥пне посв≥дченн¤.

9. „лен д≥льничноњ ком≥с≥њ спец≥альноњ виборчоњ д≥льниц≥, ¤кий внесений до списку виборц≥в звичайноњ виборчоњ д≥льниц≥ в ≥ншому населеному пункт≥, маЇ право проголосувати на виборч≥й д≥льниц≥, де в≥н Ї членом виборчоњ ком≥с≥њ, на п≥дстав≥ в≥дкр≥пного посв≥дченн¤.

10. ” раз≥ утворенн¤ спец≥альноњ виборчоњ д≥льниц≥ у вин¤тковому випадку в≥дпов≥дно до частини дес¤тоњ статт≥ 20 цього «акону списки виборц≥в складаютьс¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за чотири дн≥ до дн¤ вибор≥в на п≥дстав≥ в≥домостей, поданих кер≥вником в≥дпов≥дного закладу, установи, представництва, кап≥таном судна, командиром в≥йськовоњ частини (формуванн¤). ¬казан≥ в≥домост≥ подаютьс¤ до д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ в одному прим≥рнику за п≥дписом кер≥вника закладу, установи, представництва, кап≥тана судна, командира в≥йськовоњ частини (формуванн¤) ≥ засв≥дчуютьс¤ в≥дпов≥дною печаткою.

11. ¬иборець, ¤кий прибув до закордонноњ виборчоњ д≥льниц≥ до дн¤ вибор≥в чи дн¤ повторного голосуванн¤ включно, особисто подаЇ до в≥дпов≥дноњ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ письмову за¤ву про включенн¤ до списку виборц≥в на ц≥й д≥льниц≥, в≥дпов≥дне в≥дкр≥пне посв≥дченн¤ та паспорт громад¤нина ”крањни дл¤ вињзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посв≥дченн¤ особи мор¤ка чи посв≥дченн¤ члена ек≥пажу.

12. ¬иборець, ¤кий прибув до закордонноњ виборчоњ д≥льниц≥ не п≥зн≥ше н≥ж за с≥м дн≥в до дн¤ вибор≥в чи дн¤ повторного голосуванн¤ без в≥дкр≥пного посв≥дченн¤, особисто подаЇ до в≥дпов≥дноњ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ письмову за¤ву про включенн¤ до списку виборц≥в на ц≥й д≥льниц≥ з зазначенн¤м м≥сц¤ проживанн¤, а також паспорт громад¤нина ”крањни дл¤ вињзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посв≥дченн¤ особи мор¤ка чи посв≥дченн¤ члена ек≥пажу.

13. ¬иборча ком≥с≥¤ спец≥альноњ або закордонноњ виборчоњ д≥льниц≥ при включенн≥ до списку виборц≥в ос≥б в≥дпов≥дно до частин першоњ - третьоњ, п'¤тоњ, дес¤тоњ та дванадц¤тоњ ц≥Їњ статт≥, на п≥дстав≥ в≥домостей, поданих кер≥вником в≥дпов≥дного закладу, установи, представництва, кап≥таном судна, командиром в≥йськовоњ частини (формуванн¤), пов≥домл¤Ї територ≥альну виборчу ком≥с≥ю виборчого округу, до ¤кого належить виборча д≥льниц¤, не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ завершенн¤ складанн¤ списк≥в виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й д≥льниц≥ або п≥сл¤ включенн¤ виборц¤ до списку виборц≥в про включенн¤ до списку виборц≥в цих ос≥б та про м≥сце њх проживанн¤.

14. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤, ¤ка отримала пов≥домленн¤, зазначене у частин≥ тринадц¤т≥й ц≥Їњ статт≥, забезпечуЇ нев≥дкладну передачу цього пов≥домленн¤ до д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ за м≥сцем проживанн¤ виборц¤, включеного до списку виборц≥в не за м≥сцем свого проживанн¤. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ на п≥дстав≥ цього пов≥домленн¤ нев≥дкладно приймаЇ р≥шенн¤ про виключенн¤ виборц¤ ≥з списку виборц≥в на ц≥й виборч≥й д≥льниц≥.

—татт¤ 36. —писок виборц≥в дл¤ повторного голосуванн¤

1. ƒл¤ проведенн¤ повторного голосуванн¤ не п≥зн≥ш ¤к на одинадц¤тий день п≥сл¤ дн¤ вибор≥в виготовл¤Їтьс¤ новий прим≥рник списку виборц≥в за встановленою формою з урахуванн¤м уточнень, внесених до нього в пор¤дку, встановленому цим «аконом.

2. —писок виборц≥в дл¤ повторного голосуванн¤ на звичайн≥й виборч≥й д≥льниц≥ виготовл¤Їтьс¤ на основ≥ списку виборц≥в дл¤ голосуванн¤ в день вибор≥в. « ц≥Їю метою на першому зас≥данн≥ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ п≥сл¤ призначенн¤ повторного голосуванн¤ пакети ≥з списками виборц≥в, ¤к≥ використовувалис¤ у день вибор≥в, розкриваютьс¤, про що складаЇтьс¤ акт за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. “акий акт п≥дписуЇтьс¤ ус≥ма присутн≥ми на зас≥данн≥ членами ком≥с≥њ, а також присутн≥ми кандидатами, њх дов≥реними особами, оф≥ц≥йними спостер≥гачами в≥д суб'Їкт≥в виборчого процесу, представниками засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ. ѕ≥сл¤ виготовленн¤ нових прим≥рник≥в списк≥в виборц≥в т≥ списки виборц≥в, ¤к≥ використовувалис¤ дл¤ голосуванн¤ в день вибор≥в, запаковуютьс¤ на зас≥данн≥ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ у пор¤дку, передбаченому частиною дванадц¤тою статт≥ 78 цього «акону. ¬иготовлен≥ виборч≥ списки передаютьс¤ д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м у пор¤дку, встановленому цим «аконом.

3. ƒо списку виборц≥в дл¤ повторного голосуванн¤ на звичайних виборчих д≥льниц¤х додатково включаютьс¤ особи, ¤ким виповнюЇтьс¤ 18 рок≥в до дн¤ повторного голосуванн¤ включно ≥ ¤к≥ пост≥йно проживають на територ≥њ в≥дпов≥дноњ виборчоњ д≥льниц≥.

4. ќсоби, включен≥ до списку виборц≥в на п≥дстав≥ в≥дкр≥пних посв≥дчень на право голосу у день вибор≥в, до списку виборц≥в дл¤ повторного голосуванн¤ не включаютьс¤.

5. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ отримуЇ в≥д територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ та подаЇ список виборц≥в дл¤ повторного голосуванн¤ дл¤ загального ознайомленн¤ не п≥зн≥ш ¤к за с≥м дн≥в до дн¤ повторного голосуванн¤. ”точненн¤ списку проводитьс¤ у пор¤дку, встановленому статт¤ми 34 ≥ 35 цього «акону.

–озд≥л VI

‘≤ЌјЌ—ќ¬≈ ≤ ћј“≈–≤јЋ№Ќќ-“≈’Ќ≤„Ќ≈ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ » “ј ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя ¬»Ѕќ–≤¬ ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»

—татт¤ 37. ‘≥нансуванн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни

1. ¬итрати на п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни зд≥йснюютьс¤ виключно за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та кошт≥в виборчих фонд≥в кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни.

2.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрований ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, дл¤ ф≥нансуванн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ зобов'¤заний утворити св≥й виборчий фонд, що формуЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому цим «аконом.

—татт¤ 38. ‘≥нансове забезпеченн¤ п≥дготовки та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни

1. ‘≥нансове забезпеченн¤ п≥дготовки та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, ¤ка Ї головним розпор¤дником цих кошт≥в.

2. ќбс¤г кошт≥в дл¤ п≥дготовки та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни за поданн¤м ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ передбачаЇтьс¤ окремим р¤дком у закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни.

3. ¬итрати на п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, у тому числ≥ на друкуванн¤ ≥нформац≥йних плакат≥в кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, публ≥кац≥ю в засобах масовоњ ≥нформац≥њ њх передвиборних програм, оплату часу мовленн¤ на рад≥о ≥ телебаченн≥, зд≥йснюютьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю та територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми в≥дпов≥дно до затверджених ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю кошторис≥в видатк≥в у межах кошт≥в, передбачених на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в у ƒержавному бюджет≥ ”крањни.

4.  ошти на п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, передбачен≥ ƒержавним бюджетом ”крањни, перераховуютьс¤ ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ у триденний строк з дн¤ початку виборчого процесу.

5. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ затверджуЇ середн≥ норми видатк≥в територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, а також середн≥ норми видатк≥в дл¤ потреб д≥льничних виборчих ком≥с≥й, ¤к≥ повинн≥ включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) прим≥щень виборчих ком≥с≥й та оплату за використанн¤ матер≥ально-техн≥чних засоб≥в, а також оплату прац≥ член≥в ком≥с≥й.

6. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ у дес¤тиденний строк з дн¤ њњ утворенн¤ на основ≥ середн≥х норм видатк≥в складаЇ Їдиний кошторис видатк≥в дл¤ п≥дготовки ≥ проведенн¤ вибор≥в ≥з включенн¤м до нього власних видатк≥в та видатк≥в дл¤ потреб д≥льничних виборчих ком≥с≥й територ≥ального округу. ™диний кошторис видатк≥в затверджуЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

7. ‘≥нансуванн¤ виборчих ком≥с≥й зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю сп≥льно з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

8. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ зобов'¤зана не п≥зн≥ш ¤к у семиденний строк з дн¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни повернути не використан≥ нею на п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в кошти ƒержавного бюджету ”крањни на рахунок ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ƒержавне казначейство ”крањни у триденний строк ≥нформуЇ ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю про поверненн¤ цих кошт≥в на њњ рахунок.

9. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ в п'¤тнадц¤тиденний строк з дн¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ результат≥в вибор≥в складаЇ та подаЇ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ ф≥нансовий зв≥т про надходженн¤ та використанн¤ кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни у пор¤дку, встановленому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, за формою, затвердженою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю сп≥льно з ƒержавним казначейством ”крањни.

10.  онтроль за правильним та ц≥льовим використанн¤м кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, зд≥йснюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю та в≥дпов≥дними органами державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби у пор¤дку, встановленому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю сп≥льно з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

11. ¬≥дшкодуванн¤ кредиторськоњ заборгованост≥ територ≥альних виборчих ком≥с≥й п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку њх повноважень за умов незавершеного ф≥нансуванн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни у межах кошт≥в, передбачених ƒержавним бюджетом ”крањни на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, забезпечуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни до зак≥нченн¤ наступного ф≥нансового року.

—татт¤ 39. ћатер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤ п≥дготовки та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни

1. ќргани виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њх посадов≥ та службов≥ особи зобов'¤зан≥ спри¤ти виборчим ком≥с≥¤м у реал≥зац≥њ њх повноважень: надавати њм необх≥дн≥ прим≥щенн¤ в≥дпов≥дно до норматив≥в, що встановлюютьс¤ цим «аконом та прийн¤тими в≥дпов≥дно до нього актами ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ; забезпечувати њх охорону, а також охорону виборчих бюлетен≥в та ≥ншоњ виборчоњ документац≥њ; надавати зг≥дно ≥з встановленими ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю нормами транспортн≥ засоби, засоби зв'¤зку, обладнанн¤, ≥нвентар, оргтехн≥ку, що п≥дл¤гають поверненню п≥сл¤ припиненн¤ повноважень виборчих ком≥с≥й. ѕор¤док оплати зазначених послуг та в≥дшкодуванн¤ встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

2. «акуп≥вл¤ товар≥в, оплата роб≥т, послуг дл¤ п≥дготовки ≥ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни п≥д час виборчого процесу зд≥йснюютьс¤ виборчими ком≥с≥¤ми за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 40. ќплата прац≥ член≥в виборчих ком≥с≥й

1. –обота члена виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий виконуЇ своњ повноваженн¤ у виборч≥й ком≥с≥њ на платн≥й основ≥, оплачуЇтьс¤ у розм≥р≥ та в пор¤дку, встановлених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в.

2. –озм≥р зароб≥тноњ плати члена виборчоњ ком≥с≥њ, зв≥льненого в≥д виконанн¤ виробничих або службових обов'¤зк≥в за основним м≥сцем роботи, не може бути нижчим в≥д його середньоњ зароб≥тноњ плати за основним м≥сцем роботи.

3. „ленам виборчих ком≥с≥й у межах загальноњ економ≥њ фонду оплати прац≥, передбаченого кошторисом видатк≥в в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ на п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, може бути нарахована ≥ виплачена одноразова грошова винагорода в пор¤дку, встановленому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

4. –обота член≥в виборчих ком≥с≥й (у тому числ≥ пенс≥онер≥в та ос≥б, ¤к≥ тимчасово не працюють) у день вибор≥в, у день повторного голосуванн¤ ≥ в дн≥ встановленн¤ п≥дсумк≥в голосуванн¤ оплачуЇтьс¤ у розм≥р≥ та в пор¤дку, встановлених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

5. –обота ос≥б, зазначених у частин≥ двадц¤т≥й статт≥ 28 цього «акону, оплачуЇтьс¤ у розм≥р≥ та в пор¤дку, встановлених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в.

—татт¤ 41. ¬иборчий фонд кандидата на пост ѕрезидента ”крањни

1. ¬иборчий фонд кандидата на пост ѕрезидента ”крањни маЇ накопичувальний рахунок, на ¤кий надход¤ть кошти дл¤ ф≥нансуванн¤ виборчоњ кампан≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, а також поточн≥ рахунки, з ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ ф≥нансуванн¤ витрат на виборчу кампан≥ю. Ќа виборч≥ поточн≥ рахунки кошти надход¤ть виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

2.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни в≥дкриваЇ один накопичувальний рахунок виборчого фонду в установ≥ банку ”крањни у м≥ст≥  иЇв≥ ≥ не б≥льше одного поточного рахунку в установ≥ банку в межах територ≥ального виборчого округу.

3. –ахунки виборчого фонду кандидата у ѕрезиденти ”крањни в≥дкриваютьс¤ в установах банк≥в в нац≥ональн≥й валют≥.

4.  андидат зобов'¤заний в≥дкрити накопичувальний рахунок свого виборчого фонду не п≥зн≥ше н≥ж на дес¤тий день з дн¤ його реЇстрац≥њ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ѕ≥дставою дл¤ в≥дкритт¤ накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата Ї коп≥¤ р≥шенн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни. ѕ≥дставою дл¤ в≥дкритт¤ поточного рахунку виборчого фонду кандидата Ї дов≥дка установи банку про в≥дкритт¤ накопичувального рахунку виборчого фонду.

5. ѕор¤док в≥дкритт¤ ≥ закритт¤ рахунк≥в виборчого фонду кандидата на пост ѕрезидента ”крањни встановлюЇтьс¤ Ќац≥ональним банком ”крањни за погодженн¤м ≥з ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за сто дес¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

6. ¬итрачанн¤ кошт≥в з поточного рахунку виборчого фонду зд≥йснюЇтьс¤ виключно у безгот≥вков≥й форм≥.

7. ѕослуги установи банку, пов'¤зан≥ з в≥дкритт¤м ≥ закритт¤м рахунк≥в виборчого фонду та з функц≥онуванн¤м рахунк≥в, надаютьс¤ безоплатно. ”станова банку за користуванн¤ коштами, що знаход¤тьс¤ на рахунках виборчого фонду, в≥дсотки не нараховуЇ ≥ не сплачуЇ.

8. ”станова банку не п≥зн≥ше наступного робочого дн¤ п≥сл¤ дн¤ в≥дкритт¤ рахунку виборчого фонду кандидата пов≥домл¤Ї ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю про в≥дкритт¤ рахунку та його рекв≥зити.

9. ≤нформац≥¤ про в≥дкритт¤ накопичувального рахунку в≥дпов≥дного виборчого фонду та його рекв≥зити одноразово публ≥куЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю в газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр" за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в. ѕодальша ≥нформац≥¤ про рекв≥зити накопичувального рахунку виборчого фонду публ≥куЇтьс¤ у друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ за рахунок кошт≥в в≥дпов≥дного виборчого фонду.

10. ¬итрачанн¤ кошт≥в з поточних рахунк≥в виборчого фонду припин¤Їтьс¤ о 15 годин≥ останнього дн¤ перед днем вибор≥в або днем повторного голосуванн¤.

11. ” раз≥ призначенн¤ повторного голосуванн¤ використанн¤ кошт≥в виборчих фонд≥в кандидат≥в, включених до виборчих бюлетен≥в дл¤ повторного голосуванн¤, поновлюЇтьс¤ з дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про њх включенн¤ до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤.

12. –ахунки виборчого фонду закриваютьс¤ установами банк≥в на п'¤тнадц¤тий день п≥сл¤ дн¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ результат≥в вибор≥в, а дл¤ кандидат≥в, не включених до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤, - з дн¤ опубл≥куванн¤ р≥шенн¤ про призначенн¤ повторного голосуванн¤.

13. јрешт кошт≥в на рахунках виборчого фонду до дн¤ вибор≥в або дн¤ повторного голосуванн¤ не дозвол¤Їтьс¤.

—татт¤ 42. –озпор¤дники рахунк≥в виборчого фонду

1.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни призначаЇ з числа своњх дов≥рених ос≥б не б≥льше двох розпор¤дник≥в накопичувального рахунку виборчого фонду, ¤к≥ мають виключне право на розпор¤дженн¤ зг≥дно ≥з законами ”крањни коштами, ¤к≥ надход¤ть на накопичувальний рахунок. –озпор¤дники накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'¤зан≥ вести обл≥к надходженн¤ та розпод≥лу кошт≥в, що надход¤ть на накопичувальний рахунок виборчого фонду, м≥ж поточними рахунками.

2.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни призначаЇ по одному розпор¤днику поточного рахунку виборчого фонду у в≥дпов≥дному територ≥альному окруз≥, ¤кий маЇ виключне право на розпор¤дженн¤ коштами з в≥дпов≥дного поточного рахунку виборчого фонду. –озпор¤дники поточних рахунк≥в забезпечують додержанн¤ ф≥нансовоњ дисципл≥ни та ц≥льове використанн¤ кошт≥в виборчого фонду, ведуть обл≥к використанн¤ кошт≥в в≥дпов≥дного поточного рахунку виборчого фонду.

3. ”станова банку, в ¤к≥й в≥дкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надаЇ розпор¤дников≥ потижнево або за його зверненн¤м в≥домост≥ про розм≥ри та джерела внеск≥в, що над≥йшли на рахунки виборчого фонду, рух кошт≥в, а також њх залишки на рахунках.

4. –озпор¤дник поточного рахунку виборчого фонду зобов'¤заний не п≥зн≥ш ¤к на сьомий день п≥сл¤ дн¤ вибор≥в (дн¤ повторного голосуванн¤) подати розпор¤днику накопичувального рахунку виборчого фонду ф≥нансовий зв≥т про використанн¤ кошт≥в в≥дпов≥дного поточного рахунку виборчого фонду.

5. –озпор¤дник кошт≥в накопичувального рахунку виборчого фонду не п≥зн≥ш ¤к на п'¤тнадц¤тий день п≥сл¤ дн¤ вибор≥в (у раз≥ включенн¤ кандидата до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ - не п≥зн≥ш ¤к на п'¤тнадц¤тий день п≥сл¤ дн¤ повторного голосуванн¤) подаЇ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ ф≥нансовий зв≥т про надходженн¤ та використанн¤ кошт≥в виборчого фонду.

6. ‘орма ф≥нансового зв≥ту встановлюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за в≥с≥мдес¤т дн≥в до дн¤ вибор≥в.

—татт¤ 43. ѕор¤док формуванн¤ виборчого фонду та використанн¤ його кошт≥в

1. ¬иборчий фонд кандидата на пост ѕрезидента ”крањни формуЇтьс¤ за рахунок його власних кошт≥в, кошт≥в парт≥њ (парт≥й, що вход¤ть до виборчого блоку), ¤к≥ висунули кандидата, а також добров≥льних внеск≥в ф≥зичних ос≥б.

2. √раничний розм≥р виборчого фонду становить п'¤тдес¤т тис¤ч розм≥р≥в м≥н≥мальних зароб≥тних плат. ƒл¤ кандидат≥в, включених до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤, граничний розм≥р виборчого фонду зб≥льшуЇтьс¤ на п'¤тнадц¤ть тис¤ч розм≥р≥в м≥н≥мальних зароб≥тних плат.

3. ƒобров≥льний внесок ф≥зичноњ особи до виборчого фонду одного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни не може перевищувати двадц¤ти п'¤ти розм≥р≥в м≥н≥мальних зароб≥тних плат.

4. «аборон¤Їтьс¤ робити добров≥льн≥ внески до виборчого фонду:

1) ≥ноземц¤м та особам без громад¤нства;

2) анон≥мним жертводавц¤м (без зазначенн¤ в плат≥жному документ≥ в≥домостей, передбачених частиною п'¤тою ц≥Їњ статт≥).

5. ƒобров≥льний внесок ф≥зичноњ особи до виборчого фонду приймаЇтьс¤ установою банку або в≥дд≥ленн¤м зв'¤зку за умови поданн¤ нею одного з документ≥в, зазначених у частин≥ друг≥й статт≥ 2 цього «акону. ” плат≥жному документ≥ при цьому обов'¤зково зазначаютьс¤ пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, дата народженн¤ та адреса м≥сц¤ пост≥йного проживанн¤ особи.

6. ƒобров≥льний внесок перераховуЇтьс¤ установою банку або переказуЇтьс¤ в≥дд≥ленн¤м зв'¤зку на накопичувальний рахунок виборчого фонду не п≥зн≥ше наступного робочого дн¤ з дн¤ отриманн¤ в≥дпов≥дного плат≥жного документа. «агальний строк безгот≥вкового перерахуванн¤ внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банк≥вських дн≥в.

7. –озпор¤дник накопичувального рахунку виборчого фонду маЇ право в≥дмовитис¤ в≥д внеску ф≥зичноњ особи, про що в≥н подаЇ в≥дпов≥дну за¤ву та плат≥жний документ до установи банку, в ¤к≥й в≥дкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду. ÷ей внесок повертаЇтьс¤ ф≥зичн≥й особ≥ за рахунок внеску, а в раз≥ неможливост≥ такого поверненн¤ зараховуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

8. ” раз≥ надходженн¤ добров≥льного внеску ф≥зичноњ особи, ¤кий перевищуЇ розм≥р, встановлений частиною третьою ц≥Їњ статт≥, сума, що перевищуЇ встановлений розм≥р внеску, на п≥дстав≥ в≥дпов≥дноњ за¤ви та плат≥жного документа, поданих розпор¤дником накопичувального рахунку виборчого фонду, повертаЇтьс¤ ф≥зичн≥й особ≥ установою банку, в ¤к≥й в≥дкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих кошт≥в, а в раз≥ неможливост≥ такого поверненн¤ перераховуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

9. –озпор¤дник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'¤заний в≥дмовитис¤ в≥д внеску ф≥зичноњ особи, ¤ка в≥дпов≥дно до цього «акону не маЇ права робити такого внеску, ¤кщо розпор¤днику про це в≥домо. Ќа п≥дстав≥ за¤ви розпор¤дника накопичувального рахунку про в≥дмову в≥д внеску з ц≥Їњ причини установа банку, в ¤к≥й в≥дкрито рахунок виборчого фонду, перераховуЇ такий внесок до ƒержавного бюджету ”крањни. якщо розпор¤днику накопичувального рахунку стало в≥домо про те, що ф≥зична особа, ¤ка зробила внесок, не мала на це права, в≥н зобов'¤заний прот¤гом трьох дн≥в в≥д дн¤, коли йому стало про це в≥домо, в≥дмовитис¤ в≥д цього внеску, перерахувавши в≥дпов≥дн≥ кошти до ƒержавного бюджету ”крањни.

10.  онтроль за надходженн¤м, обл≥ком ≥ використанн¤м кошт≥в виборчих фонд≥в зд≥йснюЇтьс¤ виб≥рково ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю та установою банку, в ¤к≥й в≥дкрито рахунок виборчого фонду, в≥дпов≥дно до пор¤дку, встановленого ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю разом з Ќац≥ональним банком ”крањни та центральним органом виконавчоњ влади з питань зв'¤зку не п≥зн≥ше н≥ж за сто дес¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

11.  ошти виборчого фонду, не використан≥ кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни, висунутим парт≥Їю (блоком), за його письмовою за¤вою, ¤ка засв≥дчуЇтьс¤ у встановленому законом пор¤дку ≥ подаЇтьс¤ не п≥зн≥ш ¤к на дес¤тий день п≥сл¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ п≥дсумк≥в голосуванн¤, у п'¤тиденний строк з дн¤ надходженн¤ такоњ за¤ви перераховуютьс¤ на поточний банк≥вський рахунок в≥дпов≥дноњ парт≥њ (парт≥й, що вход¤ть до блоку). ” раз≥ неподанн¤ у цей строк кандидатом такоњ за¤ви невикористан≥ кошти виборчого фонду перераховуютьс¤ установою банку у безсп≥рному пор¤дку до ƒержавного бюджету ”крањни на п'¤тнадц¤тий день з дн¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю результат≥в вибор≥в або (дл¤ кандидат≥в, не включених до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤) опубл≥куванн¤ р≥шенн¤ про призначенн¤ повторних вибор≥в.  ошти виборчого фонду, не використан≥ кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни, висунутим шл¤хом самовисуванн¤, не п≥зн≥ш ¤к на дес¤тий день п≥сл¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ п≥дсумк≥в голосуванн¤ перераховуютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

12. ” раз≥ скасуванн¤ р≥шенн¤ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни залишки кошт≥в його виборчого фонду не ран≥ше н≥ж на дес¤тий день з дн¤ оприлюдненн¤ в≥дпов≥дного р≥шенн¤ у безсп≥рному пор¤дку перераховуютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

13. ¬несок, що над≥йшов до виборчого фонду п≥сл¤ дн¤ вибор≥в (у раз≥ включенн¤ кандидата до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ - п≥сл¤ дн¤ повторного голосуванн¤), повертаЇтьс¤ установою банку в≥дпов≥дн≥й ф≥зичн≥й особ≥ за рахунок внеску, а в раз≥ неможливост≥ такого поверненн¤ перераховуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

14. ƒан≥ про розм≥ри виборчих фонд≥в кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни та ф≥нансов≥ зв≥ти про використанн¤ њх кошт≥в публ≥куютьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю у газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр" не п≥зн≥ш ¤к на в≥с≥мнадц¤тий день п≥сл¤ дн¤ вибор≥в.

–озд≥л VII

¬»—”¬јЌЌя ≤ –≈™—“–ј÷≤я  јЌƒ»ƒј“≤¬ Ќј ѕќ—“ ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»

—татт¤ 44. «агальний пор¤док висуванн¤ кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни

1. ¬исуванн¤ кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни парт≥¤ми (блоками) та самовисуванн¤ розпочинаЇтьс¤ за сто дев'¤тнадц¤ть дн≥в ≥ зак≥нчуЇтьс¤ за дев'¤носто п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

2.  андидата на пост ѕрезидента ”крањни може висувати парт≥¤, ¤ка зареЇстрована в установленому законом пор¤дку не п≥зн≥ш ¤к за р≥к до дн¤ вибор≥в, або виборчий блок парт≥й за умови, що до його складу вход¤ть парт≥њ, зареЇстрован≥ не п≥зн≥ш ¤к за р≥к до дн¤ вибор≥в.

—татт¤ 45. ѕор¤док утворенн¤ виборчого блоку

1. ¬иборчий блок може бути утворено двома ≥ б≥льше парт≥¤ми, зазначеними у частин≥ друг≥й статт≥ 44 цього «акону, на п≥дстав≥ р≥шень з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) кожноњ з цих парт≥й. “аке р≥шенн¤ п≥дписуЇтьс¤ кер≥вником парт≥њ та скр≥плюЇтьс¤ печаткою парт≥њ. «'њзди (збори, конференц≥њ) парт≥й, ¤к≥ приймають р≥шенн¤ про утворенн¤ виборчого блоку, можуть в≥дбутис¤ в будь-¤кий час до початку виборчого процесу.

2.  ер≥вники або представники парт≥й, ¤к≥ уповноважен≥ з'њздом (зборами, конференц≥Їю), укладають угоду про утворенн¤ виборчого блоку, ¤ка п≥дписуЇтьс¤ ними ≥ скр≥плюЇтьс¤ печатками парт≥й, що утворили блок.

3. ”года про утворенн¤ виборчого блоку повинна визначати:

1) повну та скорочену назву блоку;

2) кер≥вн≥ органи виборчого блоку та умови њх функц≥онуванн¤;

3) норми представництва на м≥жпарт≥йному з'њзд≥ (зборах, конференц≥њ) в≥д парт≥й, що вход¤ть до блоку;

4) пор¤док проведенн¤ м≥жпарт≥йного з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) щодо висуванн¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни;

5) пор¤док прийн¤тт¤ р≥шень м≥жпарт≥йним з'њздом (зборами, конференц≥Їю);

6) пор¤док прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про згоду на приЇднанн¤ ≥ншоњ парт≥њ до виборчого блоку п≥сл¤ його створенн¤.

4. ѕовна назва блоку повинна включати назви ус≥х парт≥й, що вход¤ть до блоку. ѕовна або скорочена назва блоку не може м≥стити назву парт≥њ, що не входить до блоку, або пр≥звище особи, ¤ка не Ї кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни в≥д цього блоку.

5. ѕро утворенн¤ виборчого блоку пов≥домл¤Їтьс¤ ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ш ¤к за два дн≥ до дн¤ проведенн¤ м≥жпарт≥йного з'њзду (збор≥в, конференц≥њ). ƒо пов≥домленн¤ додаютьс¤ угода про утворенн¤ виборчого блоку, вит¤ги з протокол≥в з'њзд≥в (збор≥в, конференц≥й) парт≥й з р≥шенн¤ми про утворенн¤ виборчого блоку, засв≥дчен≥ кер≥вниками парт≥й, що утворили виборчий блок, та скр≥плен≥ печатками цих парт≥й, а також коп≥њ св≥доцтв про реЇстрац≥ю парт≥й, що утворили виборчий блок, та њх статут≥в, засв≥дчених ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни п≥сл¤ оголошенн¤ про початок виборчого процесу. ” раз≥ ¤кщо назва блоку м≥стить пр≥звище особи, до пов≥домленн¤ також додаЇтьс¤ згода особи на використанн¤ њњ пр≥звища за њњ п≥дписом, засв≥дченим у встановленому законом пор¤дку.

—татт¤ 46. «м≥ни у склад≥ виборчого блоку парт≥й

1. ѕарт≥¤, ¤ка в≥дпов≥даЇ вимогам частини другоњ статт≥ 44 цього «акону, не входить до жодного виборчого блоку ≥ не висунула кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, на п≥дстав≥ р≥шенн¤ њњ з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) та згоди на це виборчого блоку, наданоњ в≥дпов≥дно до угоди про утворенн¤ виборчого блоку, може приЇднатис¤ до виборчого блоку, ¤кий висунув кандидата на пост ѕрезидента ”крањни. –≥шенн¤ про приЇднанн¤ до блоку п≥дписуЇтьс¤ кер≥вником парт≥њ та скр≥плюЇтьс¤ печаткою парт≥њ, а р≥шенн¤ блоку про наданн¤ згоди п≥дписуЇтьс¤ кер≥вниками парт≥й, що вход¤ть до блоку, ≥ скр≥плюЇтьс¤ печатками парт≥й, що вход¤ть до блоку. «азначен≥ документи подаютьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за ш≥стдес¤т дн≥в до дн¤ вибор≥в.

2. ѕарт≥¤, що входить до блоку, може не п≥зн≥ше н≥ж за тридц¤ть п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в прийн¤ти р≥шенн¤ про вих≥д ≥з складу блоку. “аке р≥шенн¤ приймаЇтьс¤ з'њздом (зборами, конференц≥Їю) парт≥њ в≥дпов≥дно до њњ статуту. –≥шенн¤ про вих≥д парт≥њ ≥з складу блоку та вит¤г з протоколу з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) про розгл¤д цього питанн¤, п≥дписан≥ кер≥вником парт≥њ, головуючим на з'њзд≥ (зборах, конференц≥њ) та скр≥плен≥ печаткою парт≥њ, прот¤гом трьох дн≥в з дн¤ прийн¤тт¤ такого р≥шенн¤ подаютьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ та кер≥вного органу блоку.

3. ¬их≥д парт≥њ, членом ¤коњ не Ї кандидат на пост ѕрезидента ”крањни, ≥з складу блоку, до ¤кого входить б≥льше н≥ж дв≥ парт≥њ, не впливаЇ на статус блоку ¤к суб'Їкта виборчого процесу незалежно в≥д к≥лькост≥ парт≥й, ¤к≥ в ньому залишилис¤. Ќазва парт≥њ, ¤ка вийшла ≥з складу блоку, вилучаЇтьс¤ у виборчих бюлетен¤х та в ≥нш≥й виборч≥й документац≥њ з перел≥ку назв парт≥й, що вход¤ть до блоку.

4. якщо кандидат на пост ѕрезидента ”крањни, висунутий блоком, не Ї членом парт≥њ, ¤ка вийшла ≥з складу блоку, до ¤кого вход¤ть дв≥ парт≥њ, правонаступником блоку - суб'Їктом виборчого процесу залишаЇтьс¤ парт≥¤, ¤ка не прийн¤ла р≥шенн¤, про вих≥д з блоку. ѕри цьому у виборчих бюлетен¤х та в ≥нш≥й виборч≥й документац≥њ зам≥сть назви блоку зазначаЇтьс¤ назва парт≥њ - правонаступника блоку.

5. якщо особа, висунута блоком кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни, Ї членом парт≥њ, ¤ка вийшла ≥з складу блоку, р≥шенн¤ про њњ висуванн¤ блоком втрачаЇ чинн≥сть з дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ парт≥Їю про вих≥д з блоку.

6. якщо р≥шенн¤, передбачене частиною другою ц≥Їњ статт≥, прийн¤то не п≥зн≥ше н≥ж за дев'¤носто п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в, парт≥¤, що вийшла ≥з складу блоку, а за обставин, зазначених у частин≥ п'¤т≥й ц≥Їњ статт≥, також ≥ блок мають право висунути кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у пор¤дку, передбаченому цим «аконом.

7. якщо р≥шенн¤, передбачене частиною другою ц≥Їњ статт≥, прийн¤то п≥зн≥ше н≥ж за дев'¤носто п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в, парт≥¤, що вийшла ≥з складу блоку, а за обставин, зазначених у частин≥ п'¤т≥й ц≥Їњ статт≥, також ≥ блок втрачають статус суб'Їкта виборчого процесу.

8. Ќа п≥дстав≥ р≥шенн¤, передбаченого частиною другою ц≥Їњ статт≥, ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ приймаЇ р≥шенн¤ в≥дпов≥дно про внесенн¤ в≥дпов≥дних зм≥н до виборчоњ документац≥њ, про в≥дмову у реЇстрац≥њ кандидата або про скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата.

9. ѕарт≥њ, що вход¤ть до блоку, можуть не п≥зн≥ше н≥ж за тридц¤ть п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в прийн¤ти р≥шенн¤ про розпуск виборчого блоку. “ак≥ р≥шенн¤ приймаютьс¤ з'њздами (зборами, конференц≥¤ми) ус≥х парт≥й, що вход¤ть до блоку. –≥шенн¤ про розпуск блоку та вит¤ги ≥з протокол≥в з'њзд≥в (збор≥в, конференц≥й) кожноњ парт≥њ про розгл¤д цього питанн¤, п≥дписан≥ кер≥вником парт≥њ, головуючим на з'њзд≥ (зборах, конференц≥њ) та засв≥дчен≥ печаткою парт≥њ, прот¤гом трьох дн≥в з дн¤ прийн¤тт¤ такого р≥шенн¤ подаютьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

10. якщо р≥шенн¤, передбачен≥ частиною дев'¤тою ц≥Їњ статт≥, прийн¤то не п≥зн≥ше н≥ж за дев'¤носто п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в, кожна з парт≥й, що входила до складу блоку, маЇ право висунути кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у пор¤дку, передбаченому цим «аконом.

11. якщо р≥шенн¤, передбачен≥ частиною дев'¤тою ц≥Їњ статт≥, прийн¤то п≥зн≥ше н≥ж за дев'¤носто п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в, парт≥њ, що входили до складу блоку, втрачають статус суб'Їкт≥в виборчого процесу.

12. якщо р≥шенн¤, передбачен≥ частиною дев'¤тою ц≥Їњ статт≥, прийн¤то до реЇстрац≥њ кандидата, висунутого блоком, ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ не розгл¤даЇ питанн¤ про його реЇстрац≥ю. якщо зазначен≥ р≥шенн¤ прийн¤то п≥сл¤ реЇстрац≥њ кандидата, ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ на п≥дстав≥ цих р≥шень скасовуЇ реЇстрац≥ю цього кандидата.

—татт¤ 47. ѕор¤док висуванн¤ кандидат≥в парт≥¤ми (блоками)

1. ѕарт≥¤ (блок) може висунути одного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

2. ѕарт≥¤ (блок) може висунути кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни особу, ¤ка Ї членом ц≥Їњ парт≥њ (членом парт≥њ, ¤ка входить до блоку), або позапарт≥йного громад¤нина, ¤кий в≥дпов≥дно до статт≥ 9 цього «акону маЇ право бути обраним ѕрезидентом ”крањни.

3. ѕарт≥¤, що входить до виборчого блоку, не може самост≥йно висувати кандидата на пост ѕрезидента ”крањни та входити до складу ≥ншого виборчого блоку.

4. ¬исуненн¤ кандидата парт≥Їю зд≥йснюЇтьс¤ на њњ з'њзд≥ (зборах, конференц≥њ), а блоком - на м≥жпарт≥йному з'њзд≥ (зборах, конференц≥њ) парт≥й, що вход¤ть до блоку. ” з'њзд≥ (зборах, конференц≥њ), на ¤кому зд≥йснюЇтьс¤ висуванн¤ кандидата, повинно брати участь не менше 200 делегат≥в.

5. ќсоба може бути висунута кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни лише одн≥Їю парт≥Їю (одним блоком) зг≥дно з волею кандидата.

6. ” протокол≥ з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) парт≥њ, м≥жпарт≥йного з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) парт≥й, що вход¤ть до блоку, зазначаютьс¤: дата його проведенн¤, пор¤док денний, в≥домост≥ про особу, висунуту кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни (пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, число, м≥с¤ць ≥ р≥к народженн¤, громад¤нство, парт≥йн≥сть, посада (зан¤тт¤), м≥сце роботи ≥ м≥сце пост≥йного проживанн¤), п≥дсумки голосуванн¤ щодо кандидата на пост ѕрезидента ”крањни. ѕротокол п≥дписуЇтьс¤ головуючим на з'њзд≥ (зборах, конференц≥њ) та скр≥плюЇтьс¤ печаткою парт≥њ (парт≥й, що вход¤ть до блоку).

7. ѕро час ≥ м≥сце проведенн¤ з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) парт≥њ або м≥жпарт≥йного з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) парт≥й, що вход¤ть до блоку, з метою висуненн¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни кер≥вник парт≥њ (кер≥вники парт≥й, що вход¤ть до блоку) пов≥домл¤Ї у письмов≥й форм≥ ÷ентральну виборчу ком≥с≥ю не п≥зн≥ш ¤к за два дн≥ до дн¤ проведенн¤ з'њзду (збор≥в, конференц≥њ). Ќа такому з'њзд≥ (зборах, конференц≥њ) за дорученн¤м √олови ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ маЇ право бути присутн≥м член ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

8. ѕро час ≥ м≥сце проведенн¤ з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) з метою висуненн¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни заздалег≥дь пов≥домл¤ютьс¤ засоби масовоњ ≥нформац≥њ. ѕор¤док акредитац≥њ представник≥в засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ на такому з'њзд≥ (зборах, конференц≥њ) визначаЇтьс¤ орган≥заторами заходу.

—татт¤ 48. ѕор¤док самовисуванн¤

1. √ромад¤нин ”крањни, ¤кий в≥дпов≥дно до статт≥ 9 цього «акону може бути обраним ѕрезидентом ”крањни, особисто подаЇ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ засв≥дчену в установленому законом пор¤дку за¤ву про самовисуненн¤ кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни.

2. ” за¤в≥ про самовисуненн¤ на пост ѕрезидента ”крањни мають м≥ститис¤ згода на оприлюдненн¤ б≥ограф≥чних в≥домостей ≥ декларац≥њ про майно та доходи, зобов'¤занн¤ в раз≥ обранн¤ передати у пор¤дку, встановленому законом, прот¤гом м≥с¤ц¤ п≥сл¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ результат≥в вибор≥в в управл≥нн¤ ≥нш≥й особ≥ належн≥ йому п≥дприЇмства та корпоративн≥ права ≥ припинити д≥¤льн≥сть чи скласти представницький мандат, ¤к≥ в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни та закон≥в ”крањни несум≥сн≥ з зайн¤тт¤м посту ѕрезидента ”крањни.

3. ƒо за¤ви додаютьс¤ документи, передбачен≥ частиною першою статт≥ 51 цього «акону.

—татт¤ 49. √рошова застава

1. √рошова застава вноситьс¤ парт≥Їю (парт≥¤ми, що вход¤ть до блоку), ¤ка висунула кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, або кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни у безгот≥вковому пор¤дку на спец≥альний рахунок ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ в розм≥р≥ п'¤тисот тис¤ч гривень.

2. ” раз≥ прийн¤тт¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю р≥шенн¤ про в≥дмову в реЇстрац≥њ кандидата внесена грошова застава у п'¤тиденний строк п≥сл¤ прийн¤тт¤ в≥дпов≥дного р≥шенн¤ перераховуЇтьс¤ на рахунок парт≥њ (парт≥й, що вход¤ть до блоку), ¤ка висунула кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, або особи, ¤ка самовисунулас¤ на пост ѕрезидента ”крањни.

3. ѕри скасуванн≥ р≥шенн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни грошова застава перераховуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни у п'¤тиденний строк п≥сл¤ прийн¤тт¤ в≥дпов≥дного р≥шенн¤. ” раз≥ скасуванн¤ р≥шенн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни за його за¤вою, поданою не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в, грошова застава перераховуЇтьс¤ на рахунок парт≥њ (парт≥й, що вход¤ть до блоку), ¤ка висунула кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, або кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

4. √рошова застава повертаЇтьс¤ парт≥њ (парт≥¤м, що вход¤ть до блоку), ¤ка висунула кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, чи кандидату на пост ѕрезидента ”крањни, ¤кщо кандидат на пост ѕрезидента ”крањни отримав не менш ¤к 7 в≥дсотк≥в голос≥в виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥. якщо кандидат на пост ѕрезидента ”крањни отримав менше 7 в≥дсотк≥в голос≥в виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥, грошова застава перераховуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

—татт¤ 50. ƒекларац≥¤ про майно та доходи кандидата на пост ѕрезидента ”крањни

1. ƒекларац≥¤ про майно та доходи кандидата на пост ѕрезидента ”крањни та член≥в його с≥м'њ за р≥к, що передуЇ року вибор≥в, заповнюЇтьс¤ власноручно кандидатом за формою декларац≥њ про майно та доходи державного службовц¤ першоњ категор≥њ, затвердженою ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни станом на 1 с≥чн¤ року проведенн¤ вибор≥в.

2. ƒостов≥рн≥сть в≥домостей, поданих у декларац≥њ, перев≥р¤Їтьс¤ ƒержавною податковою адм≥н≥страц≥Їю ”крањни за дорученн¤м ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ѕомилки ≥ неточност≥, ви¤влен≥ в декларац≥њ, п≥дл¤гають виправленню ≥ не Ї п≥дставою дл¤ в≥дмови в реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

3. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ публ≥куЇ декларац≥ю про майно та доходи кожного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у триденний строк п≥сл¤ реЇстрац≥њ кандидата в газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр", а також розм≥щуЇ на оф≥ц≥йному сайт≥ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

—татт¤ 51. –еЇстрац≥¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни

1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ реЇструЇ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни за умови отриманн¤ таких документ≥в:

1) анкети кандидата на пост ѕрезидента ”крањни за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю (заповнюЇтьс¤ кандидатом особисто);

2) автоб≥ограф≥њ особи, висунутоњ кандидатом, обс¤гом до двох тис¤ч друкованих знак≥в, що обов'¤зково повинна м≥стити: пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, число, м≥с¤ць, р≥к ≥ м≥сце народженн¤, в≥домост≥ про громад¤нство, осв≥ту, трудову д≥¤льн≥сть, посаду (зан¤тт¤), м≥сце роботи, громадську роботу (в тому числ≥ на виборних посадах), парт≥йн≥сть, склад с≥м'њ, адресу м≥сц¤ проживанн¤ ≥з зазначенн¤м часу проживанн¤ в ”крањн≥, в≥домост≥ про судим≥сть, не погашену ≥ не зн¤ту у встановленому законом пор¤дку;

3) передвиборноњ програми кандидата, викладеноњ державною мовою, обс¤гом до дванадц¤ти тис¤ч друкованих знак≥в;

4) документа про внесенн¤ грошовоњ застави в≥дпов≥дно до статт≥ 49 цього «акону;

5) декларац≥њ про майно та доходи в≥дпов≥дно до статт≥ 50 цього «акону;

6) фотограф≥й кандидата за розм≥рами та у к≥лькост≥, встановленими ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

2. ƒл¤ реЇстрац≥њ кандидатом у ѕрезиденти ”крањни особи, висунутоњ парт≥Їю (блоком), кр≥м документ≥в, передбачених частиною першою ц≥Їњ статт≥, подаютьс¤ також так≥ документи:

1) поданн¤ про реЇстрац≥ю кандидата, п≥дписане кер≥вником парт≥њ (кер≥вниками парт≥й, що вход¤ть до блоку) та скр≥плене печаткою парт≥њ (печатками парт≥й, що вход¤ть до блоку);

2) коп≥њ св≥доцтва про реЇстрац≥ю парт≥њ (парт≥й, що вход¤ть до блоку) та њњ статуту (статут≥в парт≥й, що вход¤ть до блоку), засв≥дчен≥ безоплатно ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни п≥сл¤ початку виборчого процесу;

3) вит¤г з протоколу з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) кожноњ парт≥њ, що ув≥йшла до складу виборчого блоку, про утворенн¤ виборчого блоку, засв≥дчений п≥дписом кер≥вника парт≥њ та скр≥плений печаткою ц≥Їњ парт≥њ - у раз≥ висуненн¤ кандидата блоком;

4) угода про утворенн¤ виборчого блоку (у раз≥ висуненн¤ кандидата блоком);

5) вит¤г з протоколу з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) парт≥њ (м≥жпарт≥йного з'њзду (збор≥в, конференц≥њ) парт≥й, що вход¤ть до блоку) про висуненн¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни в≥д парт≥њ (блоку), ¤кий повинен м≥стити в≥домост≥, передбачен≥ частиною шостою статт≥ 47 цього «акону. ¬ит¤г з протоколу повинен бути засв≥дчений кер≥вником парт≥њ (кер≥вниками парт≥й, що вход¤ть до блоку) та скр≥плений печаткою парт≥њ (печатками парт≥й, що вход¤ть до блоку);

6) за¤ва особи, висунутоњ кандидатом, про згоду балотуватис¤ кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни в≥д ц≥Їњ парт≥њ (блоку) та у зв'¤зку з цим на оприлюдненн¤ б≥ограф≥чних в≥домостей та декларац≥њ про майно та доходи, зобов'¤занн¤ в раз≥ обранн¤ передати у пор¤дку, встановленому законом, прот¤гом м≥с¤ц¤ п≥сл¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ результат≥в вибор≥в в управл≥нн¤ ≥нш≥й особ≥ належн≥ йому п≥дприЇмства та корпоративн≥ права та припинити д≥¤льн≥сть чи скласти представницький мандат, ¤к≥ в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни та закон≥в ”крањни несум≥сн≥ з зайн¤тт¤м посту ѕрезидента ”крањни.

3. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ видаЇ уповноваженому представнику парт≥њ, виборчого блоку парт≥й, ¤кий подав документи, зазначен≥ у частинах перш≥й та друг≥й ц≥Їњ статт≥, дов≥дку про њх прийн¤тт¤. ƒов≥дка маЇ м≥стити перел≥к прийн¤тих документ≥в, число, м≥с¤ць ≥ р≥к, а також час њх прийн¤тт¤, посаду ≥ пр≥звище особи, ¤ка прийн¤ла документи.

4. ƒокументи, подан≥ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ п≥сл¤ початку виборчого процесу в пор¤дку, передбаченому частиною п'¤тою статт≥ 45 цього «акону, повторно не подаютьс¤.

5. ѕоданн¤ документ≥в до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ дл¤ реЇстрац≥њ кандидат≥в зак≥нчуЇтьс¤ за дев'¤носто дн≥в до дн¤ вибор≥в.

6. ќсоба, висунута кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни, маЇ право до дн¤ реЇстрац≥њ њњ кандидатом в≥дкликати свою за¤ву про самовисуненн¤ чи про згоду балотуватис¤ кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни в≥д в≥дпов≥дноњ парт≥њ (блоку). ѕовторна за¤ва особи про самовисуненн¤ чи про згоду балотуватис¤ на виборах ѕрезидента ”крањни в≥д ц≥Їњ парт≥њ (блоку) не приймаЇтьс¤.

7. ” раз≥ реЇстрац≥њ кандидата уповноваженому представнику парт≥њ (блоку) або кандидата на пост ѕрезидента ”крањни не п≥зн≥ше наступного дн¤ видаЇтьс¤ коп≥¤ постанови про реЇстрац≥ю.  андидату на пост ѕрезидента ”крањни не п≥зн≥ш ¤к у триденний строк з дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про його реЇстрац≥ю видаЇтьс¤ посв≥дченн¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. –≥шенн¤ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у цей же строк оприлюднюЇтьс¤ в газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр".

8. якщо ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ ви¤вить у передвиборн≥й програм≥ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни ознаки положень, спр¤мованих на л≥кв≥дац≥ю незалежност≥ ”крањни, зм≥ну конституц≥йного ладу насильницьким шл¤хом, порушенн¤ суверен≥тету ≥ територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ держави, п≥дрив њњ безпеки, незаконне захопленн¤ державноњ влади, пропаганду в≥йни, насильства, розпалюванн¤ м≥жетн≥чноњ, расовоњ, рел≥г≥йноњ ворожнеч≥, пос¤ганн¤ на права ≥ свободи людини, здоров'¤ населенн¤, вона зобов'¤зана у п'¤тиденний терм≥н з дн¤ подач≥ документ≥в, передбачених ц≥Їю статтею, звернутис¤ до ¬ерховного —уду ”крањни щодо встановленн¤ судом цього факту.

9. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ приймаЇ р≥шенн¤ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни або в≥дмову у реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни прот¤гом п'¤ти дн≥в з дн¤ прийн¤тт¤ документ≥в, передбачених ц≥Їю статтею. ” випадку, передбаченому частиною восьмою ц≥Їњ статт≥, р≥шенн¤ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни приймаЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю у п'¤тиденний терм≥н з дн¤ отриманн¤ р≥шенн¤ ¬ерховного —уду ”крањни.

10. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ зак≥нчуЇ реЇстрац≥ю кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни не п≥зн≥ше н≥ж за в≥с≥мдес¤т п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

11. ѕерел≥к кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрованих ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, ≥з зазначенн¤м пр≥звища, ≥мен≥, по батьков≥, року народженн¤, осв≥ти, м≥сц¤ пост≥йного проживанн¤, основного м≥сц¤ роботи (зан¤тт¤), парт≥йност≥, суб'Їкта висуванн¤ у п'¤тиденний строк п≥сл¤ зак≥нченн¤ реЇстрац≥њ кандидат≥в оприлюднюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю в газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр".

12. «ареЇстрован≥ кандидати мають р≥вн≥ права незалежно в≥д пор¤дку висуненн¤.

—татт¤ 52. ¬≥дмова у реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни

1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ в≥дмовл¤Ї у реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у раз≥:

1) порушенн¤ встановленого законом пор¤дку утворенн¤ виборчого блоку та висуненн¤ кандидата;

2) встановленн¤ ¬ерховним —удом ”крањни на¤вност≥ у передвиборн≥й програм≥ кандидата положень, спр¤мованих на л≥кв≥дац≥ю незалежност≥ ”крањни, зм≥ну конституц≥йного ладу насильницьким шл¤хом, порушенн¤ суверен≥тету ≥ територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ держави, п≥дрив њњ безпеки, незаконне захопленн¤ державноњ влади, пропаганду в≥йни, насильства, розпалюванн¤ м≥жетн≥чноњ, расовоњ, рел≥г≥йноњ ворожнеч≥, пос¤ганн¤ на права ≥ свободи людини, здоров'¤ населенн¤;

3) в≥дсутност≥ або неналежного оформленн¤ документ≥в, зазначених у статт≥ 51 цього «акону;

4) припиненн¤ громад¤нства ”крањни або невиходу ≥з громад¤нства ≥ншоњ держави особою, висунутою кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни;

5) вињзд особи, висунутоњ кандидатом, за меж≥ ”крањни дл¤ пост≥йного проживанн¤;

6) визнанн¤ особи, висунутоњ кандидатом, нед≥Їздатною чи набранн¤ щодо нењ законноњ сили обвинувальним вироком суду за вчиненн¤ умисного злочину;

7) виникненн¤ обставин, зазначених у частин≥ п'¤т≥й статт≥ 46 цього «акону.

2. –≥шенн¤ про в≥дмову в реЇстрац≥њ кандидата повинно м≥стити вичерпн≥ п≥дстави в≥дмови.  оп≥¤ цього р≥шенн¤ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ його прийн¤тт¤ видаЇтьс¤ (надсилаЇтьс¤) уповноваженому представнику в≥дпов≥дноњ парт≥њ (блоку) або кандидата.

3. ¬≥дмова у реЇстрац≥њ кандидата не виключаЇ можлив≥сть повторного поданн¤ парт≥Їю (блоком) чи кандидатом за¤ви про реЇстрац≥ю кандидата.

4. ѕовторна за¤ва про реЇстрац≥ю кандидата разом з виправленими в≥дпов≥дно до вимог цього «акону документами може бути подана до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за в≥с≥мдес¤т в≥с≥м дн≥в до дн¤ вибор≥в.

—татт¤ 53. «б≥р п≥дпис≥в виборц≥в на п≥дтримку кандидата на пост ѕрезидента ”крањни

1. Ќа п≥дтримку кандидата на пост ѕрезидента ”крањни маЇ бути з≥брано не менш ¤к п'¤тсот тис¤ч п≥дпис≥в виборц≥в, ¤к≥ мають право голосу, в тому числ≥ не менш ¤к по двадц¤ть тис¤ч п≥дпис≥в у кожному з двох третин рег≥он≥в (јвтономна –еспубл≥ка  рим, област≥, м≥ста  ињв та —евастополь) ”крањни.

2. ѕ≥дписн≥ листи на п≥дтримку кандидата на пост ѕрезидента ”крањни мають бути подан≥ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за сорок дн≥в до дн¤ вибор≥в.

—татт¤ 54. ѕ≥дписний лист

1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ у триденний строк з дн¤ реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни приймаЇ р≥шенн¤ про затвердженн¤ форми п≥дписного листа дл¤ кожного кандидата.  оп≥¤ р≥шенн¤ разом ≥з затвердженою формою п≥дписного листа дл¤ кожного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни видаютьс¤ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ уповноваженому представнику парт≥њ (блоку), кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

2. ѕ≥дписн≥ листи видаютьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю уповноваженим представникам парт≥њ (блоку) або кандидату на пост ѕрезидента ”крањни у к≥лькост≥, необх≥дн≥й дл¤ збиранн¤ п≥дпис≥в виборц≥в у к≥лькост≥, зазначен≥й у частин≥ перш≥й статт≥ 53 цього «акону, з урахуванн¤м дес¤тив≥дсоткового резерву. ѕ≥дписн≥ листи видаютьс¤ у п'¤тиденний строк з дн¤ прийн¤тт¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю р≥шенн¤ про затвердженн¤ форми п≥дписного листа дл¤ в≥дпов≥дного кандидата.

3. ѕарт≥¤ (блок), ¤ка висунула кандидата, кандидат, ¤кий самовисунувс¤, мають право виготовл¤ти будь-¤ку к≥льк≥сть п≥дписних лист≥в друкарським способом, ксерокоп≥юванн¤м або ≥ншим способом з неухильним дотриманн¤м встановленоњ форми п≥дписного листа.

4. ѕ≥дписний лист на п≥дтримку кандидата на пост ѕрезидента ”крањни в≥д парт≥њ (блоку) повинен м≥стити:

1) пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥, р≥к народженн¤, в≥домост≥ про м≥сце прац≥ (посаду), парт≥йн≥сть кандидата;

2) повну назву пол≥тичноњ парт≥њ або виборчого блоку, ¤к≥ висунули кандидата, та повн≥ назви парт≥й, що вход¤ть до блоку, або зазначенн¤ про самовисуненн¤ кандидата;

3) в≥домост≥ про особу, ¤ка збираЇ п≥дписи виборц≥в (пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, число, м≥с¤ць, р≥к народженн¤, громад¤нство, м≥сце проживанн¤, за на¤вност≥ - номер телефону);

4) повну назву населеного пункту, в ¤кому проводитьс¤ зб≥р п≥дпис≥в, а також села, селища, м≥ста, району, област≥, јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, до складу ¤ких входить цей населений пункт.

5. ѕ≥дписний лист повинен мати графи:

1) пор¤дковий номер виборц¤ у п≥дписному лист≥;

2) пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥ виборц¤;

3) р≥к народженн¤ виборц¤ (дл¤ виборц≥в, ¤ким у р≥к вибор≥в виповнюЇтьс¤ в≥с≥мнадц¤ть рок≥в, - число, м≥с¤ць та р≥к народженн¤);

4) громад¤нство виборц¤;

5) м≥сце проживанн¤ виборц¤;

6) назва, номер ≥ сер≥¤ документа, що посв≥дчуЇ особу виборц¤, з числа зазначених у частин≥ друг≥й статт≥ 2 цього «акону;

7) дата проставленн¤ п≥дпису виборцем;

8) особистий п≥дпис виборц¤.

—татт¤ 55. ѕор¤док збиранн¤ та врахуванн¤ п≥дпис≥в на п≥дтримку кандидата на пост ѕрезидента ”крањни

1. ѕ≥дписи виборц≥в на п≥дтримку кандидата на пост ѕрезидента ”крањни за письмовим дорученн¤м кандидата або його дов≥реноњ особи можуть збирати громад¤ни ”крањни, ¤к≥ на час збору п≥дпис≥в мають право голосу.

2. ќсоба, ¤ка збираЇ п≥дписи виборц≥в, до початку њх збиранн¤ повинна власноручно внести до п≥дписних лист≥в в≥домост≥ про себе, передбачен≥ пунктом 3 частини четвертоњ статт≥ 54 цього «акону.

3. √рафи п≥дписного листа, що стосуютьс¤ виборц¤, заповнюютьс¤ ним власноручно, а в раз≥ неможливост≥ за станом здоров'¤ власноручно заповнити п≥дписний лист - на його проханн¤ особою, ¤ка збираЇ п≥дписи. ѕравильн≥сть в≥домостей, внесених до п≥дписного листа про себе власноручно виборцем або особою, ¤ка збираЇ п≥дписи, засв≥дчуЇтьс¤ особистим п≥дписом виборц¤.

4. ”с≥ записи у п≥дписному лист≥ виконуютьс¤ ручкою (не ол≥вцем) без скорочень.

5. ƒопущена помилка у п≥дписному лист≥ виправл¤Їтьс¤ особою, ¤ка њњ зробила, у спос≥б, ¤кий дозвол¤Ї прочитати попередн≥й запис; виправленн¤ засв≥дчуЇтьс¤ окремим п≥дписом особи, ¤ка зробила виправленн¤.

6. Ќ≥хто не маЇ права примушувати виборц¤ п≥дтримати своњм п≥дписом кандидата на пост ѕрезидента ”крањни. «аборон¤Їтьс¤ платити коштами, товарами або послугами за п≥дписи на п≥дтримку кандидата, а також перешкоджати виборцю у п≥дтримц≥ кандидат≥в.

7. «аборон¤Їтьс¤ збирати п≥дписи в органах державноњ влади та органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤, на п≥дприЇмствах, в закладах, установах та орган≥зац≥¤х.

8. ¬ одному п≥дписному лист≥ враховуютьс¤ п≥дписи виборц≥в лише одного населеного пункту.

9. ќсоба, ¤ка збирала п≥дписи виборц≥в, п≥дписуЇ заповнений п≥дписний лист та проставл¤Ї цифрами ≥ прописом к≥льк≥сть з≥браних у цьому п≥дписному лист≥ п≥дпис≥в виборц≥в.

10. ”часть орган≥в виконавчоњ влади, виконавчих орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њх посадових ос≥б, власник≥в чи кер≥вник≥в п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й або уповноважених ними орган≥в у збиранн≥ п≥дпис≥в виборц≥в на п≥дтримку кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни заборон¤Їтьс¤.

11. ¬становленн¤ обмежень щодо пор¤дку збиранн¤ п≥дпис≥в, не передбачених ц≥Їю статтею, заборон¤Їтьс¤.

12. ѕ≥дписн≥ листи передаютьс¤ уповноваженим представником кандидата на пост ѕрезидента ”крањни до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за сорок дн≥в до дн¤ вибор≥в. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ видаЇ уповноваженому представнику кандидата на пост ѕрезидента ”крањни дов≥дку про к≥льк≥сть прийн¤тих п≥дписних лист≥в та п≥дпис≥в у них.

13. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ забезпечуЇ зд≥йсненн¤ контролю за додержанн¤м вимог цього «акону щодо п≥дписних лист≥в шл¤хом њх виб≥рковоњ перев≥рки членами ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ ≥з залученн¤м прац≥вник≥в секретар≥ату ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ та спец≥ал≥ст≥в, передбачених частиною двадц¤тою статт≥ 28 цього «акону.

14. ѕри встановленн≥ на п≥дстав≥ п≥дписних лист≥в к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ п≥дтримали кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, не враховуютьс¤ п≥дписи окремих виборц≥в:

1) у раз≥ в≥дсутност≥ у п≥дписному лист≥ вс≥х або окремих в≥домостей про виборц¤, ¤кий п≥дтримуЇ своњм п≥дписом кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, передбачених формою п≥дписного листа;

2) ¤кщо при внесенн≥ в≥домостей про виборц¤, ¤кий п≥дтримуЇ своњм п≥дписом кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, порушено вимоги частин третьоњ, четвертоњ ≥ п'¤тоњ ц≥Їњ статт≥;

3) вчинен≥ зам≥сть виборц¤ ≥ншою особою;

4) вчинен≥ особою, ¤ка на день вчиненн¤ п≥дпису не мала права голосу;

5) ¤к≥ не Ї мешканц¤ми населених пункт≥в, де проводивс¤ зб≥р п≥дпис≥в;

6) ¤кщо п≥дписи вчинен≥ виборцем дек≥лька раз≥в на п≥дтримку одного ≥ того ж кандидата.

15. ѕри встановленн≥ на п≥дстав≥ п≥дписних лист≥в к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ п≥дтримали кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, не враховуютьс¤ п≥дписн≥ листи:

1) п≥дписи виборц≥в в ¤ких з≥бран≥ особою, ¤ка на день збору п≥дпис≥в не мала права голосу;

2) ¤к≥ м≥ст¤ть недостов≥рн≥ в≥домост≥ про особу, ¤ка збирала п≥дписи виборц≥в;

3) у ¤ких в≥дсутн≥ в≥домост≥ про особу, ¤ка збирала п≥дписи виборц≥в;

4) у ¤ких зам≥сть п≥дпису особи, ¤ка збирала п≥дписи виборц≥в, м≥ститьс¤ п≥дпис ≥ншоњ особи;

5) у ¤ких п≥дписи виборц≥в з≥бран≥ в органах державноњ влади та органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤, на п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥¤х;

6) невстановленоњ форми;

7) п≥дроблен≥;

8) п≥дписи в ¤ких з≥брано насильно, шл¤хом п≥дкупу або обману.

16. ѕро результати збиранн¤ п≥дпис≥в на п≥дтримку кандидата на пост ѕрезидента ”крањни ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ше дес¤того дн¤ з дн¤ отриманн¤ п≥дписних лист≥в складаЇ в≥дпов≥дний протокол, а про неврахуванн¤ п≥дпис≥в у п≥дписних листах та (або) п≥дписних лист≥в приймаЇ в≥дпов≥дне р≥шенн¤.  оп≥ю р≥шенн¤ ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ у триденний строк з дн¤ його прийн¤тт¤ видаЇ представнику кандидата або кандидату, ≥ в цей же строк в≥н може ознайомитис¤ з в≥дпов≥дним протоколом.

17. ѕраво на ознайомленн¤ з п≥дписними листами, поданими до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, мають особи, зазначен≥ у частин≥ тринадц¤т≥й ц≥Їњ статт≥, а також представник кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ.

—татт¤ 56. —касуванн¤ р≥шенн¤ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни

1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ розгл¤даЇ питанн¤ про зверненн¤ до ¬ерховного —уду ”крањни щодо скасуванн¤ р≥шенн¤ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у раз≥:

1) зверненн¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у будь-¤кий час п≥сл¤ його реЇстрац≥њ, однак не п≥зн≥ше н≥ж за п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в або дн¤ повторного голосуванн¤, з письмовою за¤вою про в≥дмову в≥д балотуванн¤;

2) неподанн¤ за сорок дн≥в до дн¤ вибор≥в визначеноњ частиною першою статт≥ 53 цього «акону к≥лькост≥ п≥дпис≥в на п≥дтримку кандидата на пост ѕрезидента ”крањни;

3) зверненн¤ парт≥њ (блоку) не п≥зн≥ш ¤к за п'¤тнадц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в про скасуванн¤ р≥шенн¤ щодо реЇстрац≥њ висунутого парт≥Їю (блоком) кандидата на пост ѕрезидента ”крањни в≥дпов≥дно до р≥шенн¤, прийн¤того у такому ж пор¤дку, ¤к ≥ р≥шенн¤ про висуненн¤ кандидата;

4) виникненн¤ обставин, передбачених частинами п'¤тою та дванадц¤тою статт≥ 46 цього «акону;

5) припиненн¤ громад¤нства ”крањни кандидата;

6) вибутт¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни за меж≥ ”крањни дл¤ пост≥йного проживанн¤;

7) визнанн¤ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни нед≥Їздатним чи набранн¤ щодо нього законноњ сили обвинувальним вироком суду за вчиненн¤ умисного злочину;

8) реЇстрац≥њ його кандидатом у народн≥ депутати ”крањни, кандидатом у депутати ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, кандидатом на м≥сцевих виборах, ¤кщо ц≥ вибори провод¤тьс¤ одночасно з виборами ѕрезидента ”крањни.

2. ¬ерховний —уд ”крањни розгл¤даЇ за¤ву ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ про скасуванн¤ р≥шенн¤ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у пор¤дку та у строки, встановлен≥ законом.

3. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ оголошуЇ попередженн¤ кандидату на пост ѕрезидента ”крањни та парт≥њ (блоку), ¤ка його висунула, у раз≥:

1) встановленн¤ судом у пор¤дку, встановленому законом, факту п≥дкупу виборц≥в або член≥в виборчих ком≥с≥й кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни, його дов≥реною особою, посадовою особою парт≥њ (блоку), ¤ка висунула кандидата, а також на проханн¤ кандидата або за дорученн¤м кандидата або парт≥њ (блоку), ¤ка його висунула, - ≥ншою особою;

2) встановленн¤ судом у пор¤дку, встановленому законом, факту наданн¤ п≥д час виборчого процесу виборц¤м або членам виборчих ком≥с≥й грошей чи безоплатно або на п≥льгових умовах товар≥в, роб≥т, послуг, ц≥нних папер≥в, кредит≥в, лотерей, ≥нших матер≥альних ц≥нностей орган≥зац≥Їю, засновником, власником або членом кер≥вного органу ¤коњ Ї кандидат на пост ѕрезидента ”крањни, посадова особа парт≥њ (одн≥Їњ з парт≥й, що входить до блоку), ¤ка висунула кандидата;

3) встановленн¤ судом у пор¤дку, встановленому законом, факту використанн¤ кандидатом при ф≥нансуванн≥ передвиборноњ аг≥тац≥њ, кр≥м кошт≥в свого виборчого фонду, ≥нших кошт≥в;

4) ¤кщо кандидат на пост ѕрезидента ”крањни, ¤кий займаЇ посаду, у тому числ≥ за сум≥сництвом, в органах державноњ влади чи в органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤, на державних чи комунальних п≥дприЇмствах, у закладах, установах, орган≥зац≥¤х, у в≥йськових формуванн¤х, утворених в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни, залучав або використовував дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ п≥длеглих йому ос≥б, службовий транспорт, зв'¤зок, устаткуванн¤, прим≥щенн¤, ≥нш≥ об'Їкти та ресурси за м≥сцем роботи;

5) ви¤вленн¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю суттЇвоњ недостов≥рност≥ поданих в≥дпов≥дно до цього «акону в≥домостей про кандидата, св≥домо спотворених з метою ввести в оману виборц≥в;

6) у раз≥ проведенн¤ кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни парт≥Їю (блоком), ¤ка висунула кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, пр¤моњ чи опосередкованоњ передвиборноњ аг≥тац≥њ поза строками, встановленими статтею 57 цього «акону;

7) порушенн¤ ≥нших вимог цього «акону.

4. –≥шенн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ про оголошенн¤ попередженн¤ кандидату на пост ѕрезидента ”крањни чи парт≥њ (блоку) оприлюднюЇтьс¤ в державних засобах масовоњ ≥нформац≥њ.

5. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ розгл¤даЇ питанн¤ про зверненн¤ до ¬ерховного —уду ”крањни ≥з за¤вою про скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни чи про оголошенн¤ кандидату або парт≥њ (блоку) попередженн¤ у присутност≥ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни або уповноваженого представника парт≥њ (блоку), ¤ка висунула цього кандидата. ѕро час розгл¤ду цього питанн¤ зазначен≥ особи пов≥домл¤ютьс¤ не п≥зн≥ш ¤к у день, що передуЇ дню розгл¤ду. ” раз≥ в≥дсутност≥ вказаних ос≥б без поважних причин, а при розгл¤д≥ цього питанн¤ менш ¤к за три дн≥ до дн¤ вибор≥в чи дн¤ повторного голосуванн¤ - незалежно в≥д причини це питанн¤ розгл¤даЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю за в≥дсутност≥ зазначених ос≥б.

6. ” випадках порушень, зазначених у частин≥ трет≥й ц≥Їњ статт≥, за ¤к≥ законом встановлено крим≥нальну або адм≥н≥стративну в≥дпов≥дальн≥сть, ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ вносить поданн¤ до суду щодо прит¤гненн¤ кандидата чи ≥ншоњ особи, ¤ка допустила таке порушенн¤, до крим≥нальноњ чи адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

7. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ доводить до в≥дома кандидата на пост ѕрезидента ”крањни та парт≥њ (блоку), ¤ка його висунула, р≥шенн¤ про скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата або про оголошенн¤ йому попередженн¤ не п≥зн≥ш ¤к наступного дн¤ з дн¤ його прийн¤тт¤ та надаЇ кандидату на пост ѕрезидента ”крањни або представнику парт≥њ (блоку), ¤ка його висунула, коп≥ю цього р≥шенн¤ у той же строк. якщо вказане р≥шенн¤ прийн¤то напередодн≥ дн¤ вибор≥в чи дн¤ повторного голосуванн¤, коп≥¤ цього р≥шенн¤ видаЇтьс¤ зазначеним у ц≥й частин≥ особам нев≥дкладно.

8. ” раз≥ смерт≥ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни або визнанн¤ його безв≥сно в≥дсутн≥м ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ оголошуЇ його таким, що вибув з балотуванн¤. ÷е р≥шенн¤ оприлюднюЇтьс¤ в засобах масовоњ ≥нформац≥њ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ його прийн¤тт¤, але не п≥зн≥ш ¤к за один день до дн¤ вибор≥в.

–озд≥л VIII

ѕ≈–≈ƒ¬»Ѕќ–Ќј ј√≤“ј÷≤я

—татт¤ 57. —троки проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ

1.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни може розпочинати проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ наступного дн¤ п≥сл¤ його реЇстрац≥њ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

2. ѕередвиборна аг≥тац≥¤ зак≥нчуЇтьс¤ о 24 годин≥ останньоњ п'¤тниц≥ перед днем вибор≥в.

3. јг≥тац≥¤ перед повторним голосуванн¤м розпочинаЇтьс¤ з дн¤, наступного п≥сл¤ призначенн¤ повторного голосуванн¤, ≥ зак≥нчуЇтьс¤ о 24 годин≥ останньоњ п'¤тниц≥ перед днем повторного голосуванн¤.

4. ѕередвиборна аг≥тац≥¤ у пер≥од виборчого процесу поза строками, встановленими у ц≥й статт≥, заборон¤Їтьс¤.

—татт¤ 58. ‘орми ≥ засоби передвиборноњ аг≥тац≥њ

1. ѕередвиборна аг≥тац≥¤ може зд≥йснюватис¤ у будь-¤к≥й форм≥ та будь-¤кими засобами, що не суперечать  онституц≥њ ”крањни та законам ”крањни.

2. √ромад¤ни ”крањни мають право в≥льно ≥ всеб≥чно обговорювати передвиборн≥ програми кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, пол≥тичн≥, д≥лов≥ та особист≥ ¤кост≥ кандидат≥в, вести аг≥тац≥ю за або проти кандидат≥в.

3. ƒо передвиборноњ аг≥тац≥њ не в≥днос¤тьс¤ оф≥ц≥йн≥ пов≥домленн¤ в пер≥од виборчого процесу (без коментар≥в, ¤к≥ можуть мати аг≥тац≥йний характер, а також в≥део-, ауд≥озапис≥в, к≥нозйомок, фото≥люстрац≥й) про д≥њ кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, пов'¤зан≥ з виконанн¤м ними посадових (службових) повноважень, передбачених  онституц≥Їю ”крањни або законами ”крањни.

4. ѕередвиборна аг≥тац≥¤ зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, дл¤ ц≥лей, визначених цим «аконом, та кошт≥в виборчих фонд≥в кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни.

5. ѕередвиборна аг≥тац≥¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, зд≥йснюЇтьс¤ з додержанн¤м принципу р≥вних умов наданн¤ кандидатам на пост ѕрезидента ”крањни однакових друкованих площ у друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ та еф≥рного часу на рад≥о ≥ телебаченн≥.

6. ќргани виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ за зверненн¤м в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ надають прим≥щенн¤, придатн≥ дл¤ проведенн¤ публ≥чних заход≥в передвиборноњ аг≥тац≥њ, ¤к≥ орган≥зовуЇ територ≥альна виборча ком≥с≥¤. ѕри цьому територ≥альна виборча ком≥с≥¤ зобов'¤зана забезпечити р≥вн≥ можливост≥ дл¤ вс≥х кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрованих ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ќплата за використанн¤ наданих прим≥щень зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому у частин≥ друг≥й статт≥ 39 цього «акону.

7.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрований ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, маЇ право на догов≥рн≥й основ≥ за рахунок кошт≥в виборчого фонду орендувати будинки ≥ прим≥щенн¤ ус≥х форм власност≥ дл¤ проведенн¤ збор≥в, м≥тинг≥в, дебат≥в, дискус≥й та ≥нших публ≥чних заход≥в передвиборноњ аг≥тац≥њ.

8.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни або його дов≥рена особа пов≥домл¤Ї про час ≥ м≥сце проведенн¤ публ≥чних заход≥в передвиборноњ аг≥тац≥њ в≥дпов≥дну територ≥альну виборчу ком≥с≥ю.

9. ” раз≥ ¤кщо будинок (прим≥щенн¤) незалежно в≥д форми власност≥ було надано дл¤ проведенн¤ передвиборного публ≥чного заходу чи передвиборноњ аг≥тац≥њ за одного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, власник (володар, користувач) цього будинку (прим≥щенн¤) не маЇ права в≥дмовити в його наданн≥ на тих же умовах ≥ншому кандидату на пост ѕрезидента ”крањни. «азначена вимога не стосуЇтьс¤ прим≥щень, що перебувають у власност≥ чи пост≥йному користуванн≥ парт≥й (блок≥в) - суб'Їкт≥в виборчого процесу.

—татт¤ 59. ≤нформац≥йн≥ плакати та матер≥али передвиборноњ аг≥тац≥њ

1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ за рахунок кошт≥в, що вид≥л¤ютьс¤ з ƒержавного бюджету ”крањни на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, забезпечуЇ виготовленн¤ не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в ≥нформац≥йних плакат≥в кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрованих ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, ≥з розрахунку по п'¤ть прим≥рник≥в на кожну виборчу д≥льницю. ÷≥ плакати повинн≥ м≥стити передвиборн≥ програми кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, подан≥ ними до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ при реЇстрац≥њ кандидат≥в, ≥з зазначенн¤м пр≥звища, ≥мен≥, по батьков≥, року народженн¤, посади (зан¤тт¤), м≥сц¤ роботи та проживанн¤, парт≥йност≥ кандидата, а також фотограф≥ю кандидата. ‘орма, розм≥р та пол≥граф≥чне виконанн¤ ≥нформац≥йних плакат≥в встановлюютьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

2. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ погоджуЇ з кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни або його уповноваженим представником текст ≥нформац≥йного плаката.

3. ≤нформац≥йн≥ плакати кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни повинн≥ бути однаковими за формою, розм≥ром, пол≥граф≥чним виконанн¤м, встановленими ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

4. ¬иготовлен≥ ≥нформац≥йн≥ плакати кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни з розрахунку по п'¤ть прим≥рник≥в кожного плаката на кожну виборчу д≥льницю у встановленому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю пор¤дку передаютьс¤ в≥дпов≥дним виборчим ком≥с≥¤м, решта - кандидату або його уповноваженому представнику. ≤нформац≥йн≥ плакати передаютьс¤ на виборч≥ д≥льниц≥ не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

5.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни може на власний розсуд виготовл¤ти матер≥али передвиборноњ аг≥тац≥њ за рахунок ≥ в межах кошт≥в виборчого фонду кандидата. ѕарт≥¤, ¤ка висунула кандидата (парт≥¤, що входить до блоку, ¤кий висунув кандидата), може виготовл¤ти друкований матер≥ал передвиборноњ аг≥тац≥њ кандидата з використанн¤м майна, що њй належить.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни може у такий же спос≥б виготовл¤ти матер≥али своЇњ передвиборноњ аг≥тац≥њ. ¬≥домост≥, що м≥ст¤тьс¤ у цих матер≥алах, повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам закону.

6.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥¤ (блок), ¤ка висунула кандидата, зобов'¤зан≥ подати по одному прим≥рнику кожного друкованого матер≥алу передвиборноњ аг≥тац≥њ, виготовленого за рахунок кошт≥в виборчого фонду та з використанн¤м майна, що њм належить, не п≥зн≥ш ¤к на сьомий день з дн¤ його виготовленн¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

7. ƒрукован≥ матер≥али передвиборноњ аг≥тац≥њ повинн≥ м≥стити в≥домост≥ про установу, що зд≥йснила друк, або вказ≥вку, що друк зд≥йснено з використанн¤м майна в≥дпов≥дно кандидата на пост ѕрезидента ”крањни або парт≥њ, њх тираж, ≥нформац≥ю про ос≥б, в≥дпов≥дальних за випуск.

8. ћ≥сцев≥ органи виконавчоњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ не п≥зн≥ш ¤к за сто двадц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в в≥двод¤ть м≥сц¤ та обладнують стенди, дошки оголошень у людних м≥сц¤х дл¤ розм≥щенн¤ матер≥ал≥в передвиборноњ аг≥тац≥њ.

—татт¤ 60. «агальний пор¤док використанн¤ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ

1. ѕередвиборна аг≥тац≥¤ з використанн¤м засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ ус≥х форм власност≥ проводитьс¤ з дотриманн¤м принципу р≥вних умов та в пор¤дку, передбаченому цим «аконом.

2. ѕередвиборна аг≥тац≥¤ у засобах масовоњ ≥нформац≥њ проводитьс¤ у форм≥ публ≥чних дебат≥в, дискус≥й, "круглих стол≥в", прес-конференц≥й, ≥нтерв'ю, виступ≥в, пол≥тичноњ реклами, теленарис≥в, в≥деоф≥льм≥в, ≥нших публ≥кац≥й та пов≥домлень про кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥ю (блок), ¤ка висунула кандидата, та в ≥нших формах, що не суперечать  онституц≥њ ”крањни та законам ”крањни.

3.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрований ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, маЇ право користуватис¤ державними та комунальними засобами масовоњ ≥нформац≥њ за рахунок та в межах кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, на умовах, передбачених цим «аконом.

4. ѕор¤док наданн¤ еф≥рного часу та друкованих площ за рахунок ≥ в межах кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в, встановлюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

5. ѕередвиборна аг≥тац≥¤ у засобах масовоњ ≥нформац≥њ ус≥х форм власност≥ за рахунок кошт≥в виборчого фонду кандидата на пост ѕрезидента ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ на умовах р≥вноњ оплати за одиницю еф≥рного часу чи друкованоњ площ≥ та обмежуЇтьс¤ лише граничним розм≥ром витрат виборчого фонду.

6. –озц≥нки вартост≥ одиниц≥ друкованоњ площ≥ та одиниц≥ еф≥рного часу встановлюютьс¤ в≥дпов≥дними засобами масовоњ ≥нформац≥њ не п≥зн≥ш ¤к за сто тридц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в у розм≥р≥, ¤кий не може перевищувати в≥дпов≥дний середньозважений показник за останн≥й квартал року, що передуЇ року проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни. —ередньозважений показник вартост≥ одиниц≥ друкованоњ площ≥ та одиниц≥ еф≥рного часу визначаЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю разом з Ќац≥ональною радою ”крањни з питань телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤ та ƒержавним ком≥тетом телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤ ”крањни. –озц≥нки вартост≥ одиниц≥ друкованоњ площ≥ та одиниц≥ еф≥рного часу дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ не можуть зм≥нюватис¤ прот¤гом виборчого процесу. «ас≥б масовоњ ≥нформац≥њ не може надавати знижку на оплату окремому кандидату на пост ѕрезидента ”крањни чи парт≥њ (блоку), що висунула кандидата.

7. «асоби масовоњ ≥нформац≥њ у раз≥ оприлюдненн¤ результат≥в опитуванн¤ громадськоњ думки, пов'¤заного з виборами ѕрезидента ”крањни, зобов'¤зан≥ зазначити орган≥зац≥ю, що проводила опитуванн¤, час його проведенн¤, к≥льк≥сть опитаних, метод збору ≥нформац≥њ, точне формулюванн¤ питанн¤, статистичну оц≥нку можливоњ помилки.

8. «ас≥б масовоњ ≥нформац≥њ, ¤кий надав еф≥рний час або друковану площу кандидату на пост ѕрезидента ”крањни, не може в≥дмовити у наданн≥ еф≥рного часу чи друкованоњ площ≥ на тих же умовах ≥ншому кандидату. ÷¤ вимога не поширюЇтьс¤ на засоби масовоњ ≥нформац≥њ, засновниками (власниками) ¤ких Ї парт≥њ - суб'Їкти виборчого процесу (парт≥њ, що вход¤ть до блоку - суб'Їкта виборчого процесу).

9. ” раз≥ призначенн¤ повторного голосуванн¤ ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ забезпечуЇ наданн¤ еф≥рного часу, друкованих площ та друкуванн¤ аг≥тац≥йних матер≥ал≥в за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в, у сум≥ п'¤тнадц¤ти тис¤ч розм≥р≥в м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати на кожного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, включеного до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤.

—татт¤ 61. ѕор¤док використанн¤ електронних (ауд≥ов≥зуальних) засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ

1. ”с≥ телерад≥оорган≥зац≥њ зобов'¤зан≥ не п≥зн≥ше н≥ж за сто двадц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни опубл≥кувати в друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ розц≥нки вартост≥ одн≥Їњ хвилини (секунди) еф≥рного часу ≥ над≥слати ц≥ розц≥нки ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ.

2. ≈ф≥рний час дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ за рахунок ≥ в межах кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, надаЇтьс¤ державними та комунальними телерад≥оорган≥зац≥¤ми м≥ж 19 та 22 годинами.

3. „ас мовленн¤ (розклад мовленн¤) телерад≥оорган≥зац≥й, ¤к≥ мають л≥ценз≥њ Ќац≥ональноњ ради ”крањни з питань телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤ на право користуванн¤ загальнонац≥ональними каналами мовленн¤, зм≥нюЇтьс¤ (без зм≥ни обс¤гу мовленн¤) на час передвиборноњ аг≥тац≥њ в пер≥од вибор≥в ѕрезидента ”крањни з метою забезпеченн¤ рег≥ональним державним телерад≥оорган≥зац≥¤м можливостей поширенн¤ њхн≥х програм та передвиборних передач у в≥дпов≥дних рег≥онах.

4.  андидату на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрованому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, телерад≥оорган≥зац≥¤ми надаЇтьс¤ загальний час дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ за рахунок ≥ в межах кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку та проведенн¤ вибор≥в, не менше 30 хвилин на загальнонац≥ональному телеканал≥ та 45 хвилин на загальнонац≥ональному рад≥оканал≥, а також по 30 хвилин на рег≥ональних телеканалах та по 20 хвилин на рег≥ональних рад≥оканалах у кожному з рег≥он≥в ”крањни (јвтономна –еспубл≥ка  рим, област≥, м≥ста  ињв та —евастополь). ÷ей час кандидату надаЇтьс¤ на кожному ≥з зазначених канал≥в трич≥ у р≥вних частках в≥д загального часу. ќбс¤г та пор¤док використанн¤ еф≥рного часу, що вид≥л¤Їтьс¤ за рахунок кошт≥в, передбачених частиною дев'¤тою статт≥ 60 цього «акону, ≥з забезпеченн¤м р≥вних умов дл¤ кандидат≥в визначаЇ ÷ентральна виборча ком≥с≥¤.

5. ѕрот¤гом 20 хвилин до ≥ п≥сл¤ теле-, рад≥отрансл¤ц≥њ передвиборноњ аг≥тац≥йноњ теле-, рад≥опрограми в≥дпов≥дного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни заборон¤Їтьс¤ у будь-¤к≥й форм≥ коментувати чи оц≥нювати зм≥ст передвиборноњ аг≥тац≥йноњ програми, давати будь-¤ку ≥нформац≥ю щодо цього кандидата, ц≥Їњ парт≥њ (блоку).

6. –озклад еф≥рного часу ≥з зазначенн¤м передвиборних аг≥тац≥йних теле-, рад≥опрограм, конкретноњ дати ≥ часу виходу њх в еф≥р складаЇтьс¤ в≥дпов≥дними державними та комунальними телерад≥оорган≥зац≥¤ми за результатами жеребкувань, що провод¤тьс¤ в≥дпов≥дно ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, одн≥Їю з територ≥альних виборчих ком≥с≥й за р≥шенн¤м ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ у кожному з рег≥он≥в ”крањни (јвтономна –еспубл≥ка  рим, област≥, м≥ста  ињв та —евастополь) за участю кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥рених ос≥б або уповноважених представник≥в кандидат≥в.

7. –езультати жеребкуванн¤ щодо наданн¤ еф≥рного часу дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, оприлюднюютьс¤ в≥дпов≥дно в газетах "√олос ”крањни" ≥ "”р¤довий кур'Їр", м≥сцевих державних чи комунальних засобах масовоњ ≥нформац≥њ у триденний строк з дн¤ затвердженн¤ њх ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю та в≥дпов≥дними територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми.

8. ќплата за наданий еф≥рний час зд≥йснюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю та в≥дпов≥дними територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми зг≥дно ≥з затвердженими ними кошторисами в межах кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, та за в≥дпов≥дними угодами, що укладаютьс¤ м≥ж ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю ≥ Ќац≥ональною телекомпан≥Їю ”крањни, Ќац≥ональною рад≥окомпан≥Їю ”крањни, м≥ж в≥дпов≥дними територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми ≥ рег≥ональними державними чи комунальними телерад≥оорган≥зац≥¤ми.

9. ≈ф≥рний час за рахунок кошт≥в виборчого фонду кандидата на пост ѕрезидента ”крањни надаЇтьс¤ на п≥дстав≥ угоди, що укладаЇтьс¤ м≥ж розпор¤дником поточного рахунку виборчого фонду кандидата та телерад≥оорган≥зац≥Їю будь-¤коњ форми власност≥. Ѕез укладенн¤ такоњ угоди та надходженн¤ кошт≥в на рахунок телерад≥оорган≥зац≥њ наданн¤ еф≥рного часу заборон¤Їтьс¤.

10. “елерад≥оорган≥зац≥њ зобов'¤зан≥ зд≥йснювати ауд≥о-, в≥деозаписи ус≥х передач, що м≥ст¤ть передвиборну аг≥тац≥ю, ≥ збер≥гати њх до зак≥нченн¤ тридц¤тиденного строку з дн¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ результат≥в вибор≥в.

11. “елерад≥оорган≥зац≥њ ус≥х форм власност≥ за письмовими запитами ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, Ќац≥ональноњ ради ”крањни з питань телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤ зобов'¤зан≥ надавати ≥нформац≥ю про вид≥ленн¤ еф≥рного часу дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ, а в раз≥ необх≥дност≥ - коп≥њ в≥дпов≥дних угод, плат≥жних документ≥в ≥ передач у запису на пл≥вц≥ та ≥нших нос≥¤х ≥нформац≥њ.

—татт¤ 62. ѕроцедура ≥ строки проведенн¤ передвиборних теледебат≥в

1. ѕередвиборн≥ дебати з використанн¤м електронних (ауд≥ов≥зуальних) засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ (теледебати) м≥ж кандидатами на пост ѕрезидента ”крањни в≥дбуваютьс¤ в строки, передбачен≥ статтею 57 цього «акону дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ. “еледебати провод¤тьс¤ м≥ж 19 та 22 годинами в пр¤мому еф≥р≥.

2. ¬ одних теледебатах п≥д час передвиборноњ кампан≥њ одночасно можуть брати участь не б≥льше двох кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни. √раф≥к проведенн¤ теледебат≥в складаЇтьс¤ за результатами жеребкуванн¤, що проводитьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю за участю кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни або њх дов≥рених ос≥б. –езультати жеребкуванн¤ щодо граф≥ка проведенн¤ теледебат≥в оприлюднюютьс¤ в газетах "√олос ”крањни", "”р¤довий кур'Їр" у триденний строк з дн¤ затвердженн¤ цих результат≥в ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни.

3.  ≥льк≥сть теледебат≥в маЇ бути такою, щоб забезпечити кожному з кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни можлив≥сть участ≥ в них не б≥льше одного разу за на¤вност≥ висловленого ними бажанн¤ про таку участь.

4. “ривал≥сть теледебат≥в за участю одн≥Їњ групи кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни маЇ бути не менше ш≥стдес¤ти хвилин безперервного еф≥рного часу.

5. ” раз≥, ¤кщо прийн¤то р≥шенн¤ про проведенн¤ повторного голосуванн¤, за п'¤ть дн≥в до дн¤ повторного голосуванн¤ в пр¤мому еф≥р≥ на ѕершому Ќац≥ональному канал≥ Ќац≥ональноњ телекомпан≥њ ”крањни м≥ж 19 та 22 годинами орган≥зовуютьс¤ теледебати м≥ж кандидатами на пост ѕрезидента ”крањни, включеними до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤, тривал≥стю не менше ста хвилин. “ак≥ теледебати обов'¤зково транслюютьс¤ на першому канал≥ Ќац≥ональноњ рад≥окомпан≥њ ”крањни та можуть безкоштовно транслюватис¤ ≥ншими каналами мовленн¤.  андидати на пост ѕрезидента ”крањни беруть участь в теледебатах особисто. ” раз≥ в≥дмови одного з кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни вз¤ти участь в теледебатах або неможливост≥ його участ≥ у них вид≥лений дл¤ теледебат≥в час надаЇтьс¤ ≥ншому кандидату на пост ѕрезидента ”крањни дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ.

6. ѕроведенн¤ теледебат≥в м≥ж кандидатами на пост ѕрезидента ”крањни орган≥зовуЇтьс¤ Ќац≥ональною телекомпан≥Їю ”крањни. “еледебати можуть також орган≥зовуватис¤ та проводитис¤ ≥ншими телерад≥оорган≥зац≥¤ми, що мають л≥ценз≥ю на право користуванн¤ каналами мовленн¤, незалежно в≥д форми власност≥ за ≥н≥ц≥ативою телерад≥оорган≥зац≥њ.

7. ќплата за наданий еф≥рний час дл¤ проведенн¤ теледебат≥в зд≥йснюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю в межах кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, за в≥дпов≥дною угодою, що укладаЇтьс¤ м≥ж ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю ≥ Ќац≥ональною телекомпан≥Їю ”крањни.

8. “елерад≥оорган≥зац≥¤м заборон¤Їтьс¤ переривати трансл¤ц≥ю теледебат≥в.

—татт¤ 63. ѕор¤док використанн¤ друкованих засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ

1.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрований ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, маЇ право за рахунок ≥ в межах кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, опубл≥кувати в однаковому дл¤ вс≥х кандидат≥в пол≥граф≥чному виконанн≥ в газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр" свою передвиборну програму, подану при його реЇстрац≥њ, обс¤гом не б≥льше дванадц¤ти тис¤ч друкованих знак≥в. ”года про публ≥кац≥ю зазначених матер≥ал≥в з редакц≥¤ми зазначених газет укладаЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

2.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрований ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, маЇ право за рахунок ≥ в межах кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, опубл≥кувати в однаковому дл¤ вс≥х кандидат≥в пол≥граф≥чному виконанн≥ в м≥сцевих державних чи комунальних друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ свою передвиборну програму, подану при його реЇстрац≥њ. ”года про публ≥кац≥ю вказаних матер≥ал≥в з редакц≥Їю в≥дпов≥дного засобу масовоњ ≥нформац≥њ укладаЇтьс¤ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю, зазначеною у частин≥ шост≥й статт≥ 61 цього «акону. ќбс¤г та пор¤док використанн¤ друкованоњ площ≥, що вид≥л¤Їтьс¤ за рахунок кошт≥в, передбачених частиною дев'¤тою статт≥ 60 цього «акону, ≥з забезпеченн¤м р≥вних умов дл¤ кандидат≥в визначаЇ ÷ентральна виборча ком≥с≥¤.

3. „ергов≥сть друкуванн¤ передвиборних програм за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в, встановлюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю та в≥дпов≥дними територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми шл¤хом жеребкуванн¤ за участю кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни чи њх дов≥рених ос≥б.

4. –езультати жеребкуванн¤ щодо черговост≥ друкуванн¤ передвиборних програм кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни оприлюднюютьс¤ в≥дпов≥дно у газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр", у м≥сцевих державних чи комунальних друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ у триденний строк п≥сл¤ дн¤ њх затвердженн¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю чи в≥дпов≥дною територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю.

5.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни маЇ право за рахунок кошт≥в свого виборчого фонду публ≥кувати аг≥тац≥йн≥ матер≥али в друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ ус≥х форм власност≥.

6. јг≥тац≥йн≥ матер≥али, зазначен≥ у частин≥ п'¤т≥й ц≥Їњ статт≥, публ≥куютьс¤ на п≥дстав≥ угоди, що укладаЇтьс¤ м≥ж розпор¤дником поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост ѕрезидента ”крањни та редакц≥Їю друкованого засобу масовоњ ≥нформац≥њ. Ѕез укладенн¤ угоди та надходженн¤ кошт≥в на рахунок редакц≥њ друкованого засобу масовоњ ≥нформац≥њ публ≥кац≥¤ цих матер≥ал≥в заборон¤Їтьс¤.

7. –едакц≥њ друкованих засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ ус≥х форм власност≥ за письмовими запитами ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ зобов'¤зан≥ надавати њй ≥нформац≥ю про використанн¤ друкованоњ площ≥ дл¤ розм≥щенн¤ аг≥тац≥йних матер≥ал≥в кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, а в раз≥ необх≥дност≥ - надсилати њй коп≥њ в≥дпов≥дних угод, плат≥жних документ≥в, а також в≥дпов≥дн≥ публ≥кац≥њ.

—татт¤ 64. ќбмеженн¤ щодо веденн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ

1. ”часть у передвиборн≥й аг≥тац≥њ заборон¤Їтьс¤:

1) особам, ¤к≥ не Ї громад¤нами ”крањни;

2) органам виконавчоњ влади та органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њх посадовим ≥ службовим особам;

3) членам виборчих ком≥с≥й п≥д час виконанн¤ обов'¤зк≥в член≥в виборчих ком≥с≥й.

2. ” в≥йськових частинах (формуванн¤х) та в установах крим≥нально-виконавчоњ системи передвиборна аг≥тац≥¤ обмежуЇтьс¤. ¬≥дв≥данн¤ в≥йськових частин (формувань) та установ крим≥нально-виконавчоњ системи окремими кандидатами на пост ѕрезидента ”крањни чи њх дов≥реними особами заборон¤Їтьс¤. «устр≥ч≥ цих ос≥б з виборц¤ми орган≥зовуютьс¤ в≥дпов≥дними територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми разом з командирами в≥йськових частин (формувань) або кер≥вниками установ крим≥нально-виконавчоњ системи з обов'¤зковим пов≥домленн¤м не п≥зн≥ш ¤к за три дн≥ до дн¤ зустр≥ч≥ ус≥х дов≥рених ос≥б кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни у в≥дпов≥дному територ≥альному окруз≥.

3. ѕоширенн¤ у будь-¤к≥й форм≥ матер≥ал≥в, що м≥ст¤ть заклики до л≥кв≥дац≥њ незалежност≥ ”крањни, зм≥ни конституц≥йного ладу насильницьким шл¤хом, порушенн¤ суверен≥тету ≥ територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ держави, п≥дриву њњ безпеки, незаконного захопленн¤ державноњ влади, пропаганду в≥йни, насильства та розпалюванн¤ м≥жетн≥чноњ, расовоњ, рел≥г≥йноњ ворожнеч≥, пос¤ганн¤ на права ≥ свободи людини, здоров'¤ населенн¤, заборон¤Їтьс¤.

4. ƒержавним та комунальним засобам масовоњ ≥нформац≥њ, њх посадовим та службовим особам ≥ творчим прац≥вникам п≥д час виборчого процесу у своњх матер≥алах ≥ передачах, не обумовлених угодами, укладеними в≥дпов≥дно до вимог частини дев'¤тоњ статт≥ 61 ≥ частини шостоњ статт≥ 63 цього «акону, заборон¤Їтьс¤ аг≥тувати за або проти кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, оц≥нювати њхн≥ передвиборн≥ програми або в≥ддавати њм перевагу в будь-¤к≥й форм≥. ” раз≥ порушенн¤ ними ц≥Їњ вимоги за поданн¤м ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ або в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ д≥¤льн≥сть цих засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ за р≥шенн¤м суду може бути тимчасово припинена.

5. «аборон¤Їтьс¤ розповсюдженн¤ зав≥домо неправдивих в≥домостей про кандидата на пост ѕрезидента ”крањни. «ас≥б масовоњ ≥нформац≥њ, що оприлюднив ≥нформац≥ю, ¤ку кандидат на пост ѕрезидента ”крањни вважаЇ ¤вно недостов≥рною, не п≥зн≥ш ¤к через три дн≥ п≥сл¤ дн¤ оприлюдненн¤ таких матер≥ал≥в, але не п≥зн≥ш ¤к за два дн≥ до дн¤ вибор≥в зобов'¤заний надати кандидату на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥њ (блоку), щодо ¤ких поширено недостов≥рн≥ в≥домост≥, на њх вимогу можлив≥сть спростувати так≥ матер≥али: надати такий же еф≥рний час в≥дпов≥дно на телебаченн≥ чи рад≥о або опубл≥кувати в друкованому засоб≥ масовоњ ≥нформац≥њ наданий кандидатом чи парт≥Їю (блоком) матер≥ал, ¤кий повинен бути набраний таким самим шрифтом ≥ розм≥щений п≥д рубрикою "спростуванн¤" на тому ж м≥сц≥ шпальти в обс¤з≥ не меншому, н≥ж обс¤г пов≥домленн¤, що спростовуЇтьс¤. —простуванн¤ повинно м≥стити посиланн¤ на в≥дпов≥дн≥ публ≥кац≥ю в друкованому засоб≥ масовоњ ≥нформац≥њ, передачу на телебаченн≥, рад≥о та на факти, що спростовуютьс¤. —простуванн¤ маЇ бути оприлюднене без додатк≥в, коментар≥в та скорочень ≥ зд≥йснюватис¤ за рахунок засобу масовоњ ≥нформац≥њ.

6. «аборон¤Їтьс¤ проводити передвиборну аг≥тац≥ю, що супроводжуЇтьс¤ наданн¤м виборц¤м грошей чи безоплатно або на п≥льгових умовах товар≥в, послуг, роб≥т, ц≥нних папер≥в, кредит≥в, лотерей. “ака передвиборна аг≥тац≥¤ або наданн¤ виборц¤м грошей чи безоплатно або на п≥льгових умовах товар≥в, послуг, роб≥т, ц≥нних папер≥в, кредит≥в, лотерей, що супроводжуЇтьс¤ закликами або пропозиц≥¤ми голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванн¤м його ≥мен≥, вважаЇтьс¤ п≥дкупом виборц≥в, зазначеним у пункт≥ 1 частини третьоњ статт≥ 56 цього «акону.

7. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ забезпечуЇ розм≥щенн¤ в державних засобах масовоњ ≥нформац≥њ роз'¤сненн¤ щодо заборони наданн¤ грошей чи безоплатно або на п≥льгових умовах товар≥в, послуг, роб≥т, ц≥нних папер≥в, кредит≥в, лотерей. “екст роз'¤сненн¤ затверджуЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю ≥ дв≥ч≥ на тиждень друкуЇтьс¤ в газетах "√олос ”крањни" ≥ "”р¤довий кур'Їр" на перш≥й стор≥нц≥ та транслюЇтьс¤ телерад≥оорган≥зац≥¤ми, починаючи за тридц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

8. –ег≥ональн≥ державн≥ та комунальн≥ телерад≥оорган≥зац≥њ не повинн≥ перекривати своњми передачами передвиборн≥ програми кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, ¤к≥ транслюютьс¤ на загальнонац≥ональних каналах мовленн¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в.

9. ÷ентральний орган виконавчоњ влади з питань ≥нформац≥йноњ пол≥тики, телебаченн¤ та рад≥омовленн¤ разом з п≥дпор¤дкованими йому державними телерад≥оорган≥зац≥¤ми зобов'¤заний забезпечити пор¤док, за ¤ким трансл¤ц≥¤ передвиборноњ аг≥тац≥йноњ програми одного кандидата на ѕершому Ќац≥ональному канал≥ Ќац≥ональноњ телекомпан≥њ ”крањни не повинна зб≥гатис¤ в час≥ з трансл¤ц≥Їю такоњ програми ≥ншого кандидата на першому канал≥ Ќац≥ональноњ рад≥окомпан≥њ ”крањни, ¤кщо еф≥рний час дл¤ обох програм надаЇтьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, що вид≥л¤ютьс¤ на п≥дготовку ≥ проведенн¤ вибор≥в.

10. ¬ключенн¤ до ≥нформац≥йних теле-, рад≥опрограм передвиборних аг≥тац≥йних матер≥ал≥в кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни або пол≥тичноњ реклами заборон¤Їтьс¤. ѕол≥тична реклама повинна бути в≥докремлена в≥д ≥нших матер≥ал≥в ≥ означена ¤к така.

11. «аборон¤Їтьс¤ переривати передач≥ передвиборних програм кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥й (блок≥в), ¤к≥ њх висунули, рекламою товар≥в, роб≥т, послуг та ≥ншими пов≥домленн¤ми.

12. «аборон¤Їтьс¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ в заруб≥жних засобах масовоњ ≥нформац≥њ, що д≥ють на територ≥њ ”крањни.

13. «асобам масовоњ ≥нформац≥њ ус≥х форм власност≥, що д≥ють на територ≥њ ”крањни, заборон¤Їтьс¤ прот¤гом останн≥х п'¤тнадц¤ти дн≥в перед днем вибор≥в поширювати ≥нформац≥ю про результати опитувань громадськоњ думки щодо кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни.

14. «аборон¤Їтьс¤ розм≥щенн¤ друкованих передвиборних аг≥тац≥йних матер≥ал≥в, пол≥тичноњ реклами та пов≥домлень про переб≥г виборчого процесу на пам'¤тках арх≥тектури, а також у м≥сц¤х, де вони перешкоджають безпец≥ дорожнього руху.

15.  андидатам на пост ѕрезидента ”крањни, ¤к≥ займають посади, у тому числ≥ за сум≥сництвом, в органах виконавчоњ влади та органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤, на державних, комунальних п≥дприЇмствах, у закладах, установах, орган≥зац≥¤х, в≥йськових частинах (формуванн¤х), заборон¤Їтьс¤ залучати дл¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ або використовувати дл¤ будь-¤коњ роботи, пов'¤заноњ з проведенн¤м передвиборноњ аг≥тац≥њ, п≥длеглих њм ос≥б (у робочий час), службовий транспорт, зв'¤зок, устаткуванн¤, прим≥щенн¤, ≥нш≥ об'Їкти та ресурси за м≥сцем роботи, а також використовувати службов≥ чи виробнич≥ наради, збори колективу дл¤ проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ.

16. «аборон¤Їтьс¤ виготовленн¤ та розповсюдженн¤ друкованих передвиборних аг≥тац≥йних матер≥ал≥в, що не м≥ст¤ть в≥домостей про установу, ¤ка зд≥йснила друк, њх тираж, ≥нформац≥ю про ос≥б, в≥дпов≥дальних за випуск.

17. ѕроведенн¤ активноњ аг≥тац≥њ (публ≥кац≥¤ аг≥тац≥йних матер≥ал≥в у засобах масовоњ ≥нформац≥њ, розповсюдженн¤ виборчих лист≥вок, розклеюванн¤ виборчих плакат≥в, публ≥чн≥ заклики голосувати за чи проти кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни) та розповсюдженн¤ пол≥тичноњ реклами з часу припиненн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ заборон¤Їтьс¤. ѕередвиборн≥ аг≥тац≥йн≥ матер≥али зн≥маютьс¤ з 24 години останньоњ п'¤тниц≥, що передуЇ дню вибор≥в чи дню повторного голосуванн¤, в≥дпов≥дними службами м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

18. «аборон¤Їтьс¤ оприлюдненн¤ в день вибор≥в результат≥в опитуванн¤ виборц≥в щодо њх волеви¤вленн¤ п≥д час голосуванн¤ до його зак≥нченн¤.

19. ” раз≥ надходженн¤ до ÷ентральноњ або територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ за¤ви, скарги щодо порушень вимог частин третьоњ, шостоњ, дес¤тоњ - в≥с≥мнадц¤тоњ ц≥Їњ статт≥ в≥дпов≥дна виборча ком≥с≥¤ негайно надсилаЇ цю за¤ву чи скаргу до в≥дпов≥дних правоохоронних орган≥в дл¤ перев≥рки ≥ реагуванн¤ в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни.

–озд≥л IX

√ј–јЌ“≤ѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤  јЌƒ»ƒј“≤¬ Ќј ѕќ—“ ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ» “ј ќ‘≤÷≤…Ќ»’ —ѕќ—“≈–≤√ј„≤¬

—татт¤ 65. √арант≥њ д≥¤льност≥ кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни

1.  андидату на пост ѕрезидента ”крањни не може бути в≥дмовлено у зв≥льненн≥ на пер≥од передвиборноњ аг≥тац≥њ в≥д виконанн¤ виробничих або службових обов'¤зк≥в за м≥сцем роботи з наданн¤м неоплачуваноњ в≥дпустки.

2.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни з часу своЇњ реЇстрац≥њ до зак≥нченн¤ виборчого процесу не може бути зв≥льнений з роботи з ≥н≥ц≥ативи власника п≥дприЇмства, закладу, установи, орган≥зац≥њ або уповноваженого ним органу, командира в≥йськового формуванн¤ (частини).  андидат без його згоди не може бути переведений на ≥ншу роботу, скерований у в≥др¤дженн¤, а також призваний на в≥йськову або альтернативну (нев≥йськову) службу, навчальн≥ (перев≥рн≥) та спец≥альн≥ збори в≥йськовозобов'¤заних.

3.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни маЇ право на безоплатний проњзд вс≥ма видами пасажирського транспорту (за вин¤тком такс≥) в межах територ≥њ ”крањни за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, вид≥лених на проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

4. ƒержава забезпечуЇ охорону кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни п≥д час виборчого процесу в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну охорону орган≥в державноњ влади та посадових ос≥б".

—татт¤ 66. ”повноважен≥ представники кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни

1.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни, зареЇстрований ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, маЇ право делегувати одного уповноваженого представника до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ з правом дорадчого голосу, ¤кий представл¤Ї його ≥нтереси в ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ п≥д час виборчого процесу.

2. ”повноваженим представником кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ може бути громад¤нин ”крањни, ¤кий маЇ право голосу. Ќе може бути уповноваженим представником кандидата на пост ѕрезидента ”крањни член виборчоњ ком≥с≥њ, посадова особа орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, в≥йськовослужбовець, службовець р¤дового та начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни, —лужби безпеки ”крањни, особа, ¤ка проходить альтернативну (нев≥йськову) службу.

3. «а¤ва про реЇстрац≥ю уповноваженого представника кандидата на пост ѕрезидента ”крањни за п≥дписом, засв≥дченим в установленому законом пор¤дку, особи, висунутоњ кандидатом на пост ѕрезидента ”крањни, подаЇтьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ одночасно ≥з за¤вою про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни. ” за¤в≥ про реЇстрац≥ю уповноваженого представника кандидата на пост ѕрезидента ”крањни зазначаютьс¤ пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ уповноваженого представника, його громад¤нство, день, м≥с¤ць ≥ р≥к народженн¤, м≥сце роботи, займана посада (зан¤тт¤), м≥сце проживанн¤, номер телефону. ƒо за¤ви додаЇтьс¤ письмова згода ц≥Їњ особи представл¤ти ≥нтереси кандидата на пост ѕрезидента ”крањни в ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ.

4. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ше третього дн¤ п≥сл¤ надходженн¤ документ≥в, зазначених у частин≥ трет≥й ц≥Їњ статт≥, реЇструЇ уповноваженого представника кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ та видаЇ йому посв≥дченн¤ за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ” раз≥ в≥дмови у реЇстрац≥њ (скасуванн¤ реЇстрац≥њ) кандидата на пост ѕрезидента ”крањни повноваженн¤ уповноваженого представника кандидата у ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ вважаютьс¤ припиненими з моменту настанн¤ зазначених обставин.

5. ”повноважений представник кандидата на пост ѕрезидента ”крањни з дн¤ його реЇстрац≥њ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю до припиненн¤ своњх повноважень або зак≥нченн¤ виборчого процесу маЇ право на зв≥льненн¤ в≥д виробничих або службових обов'¤зк≥в без збереженн¤ зароб≥тноњ плати за погодженн¤м ≥з власником п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ або уповноваженим ним органом.

6. ”повноважений представник кандидата на пост ѕрезидента ”крањни маЇ право у будь-¤кий час до дн¤ вибор≥в звернутис¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ ≥з за¤вою про складенн¤ своњх повноважень.

7.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни у будь-¤кий час до дн¤ вибор≥в або дн¤ повторного голосуванн¤ може прийн¤ти р≥шенн¤ про в≥дкликанн¤ уповноваженого представника та про делегуванн¤ ≥ншоњ кандидатури зам≥сть вибулоњ. ¬≥дпов≥дна за¤ва разом з коп≥Їю р≥шенн¤ та ≥ншими документами подаЇтьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ у пор¤дку, встановленому частиною третьою ц≥Їњ статт≥.

8. Ќа п≥дстав≥ за¤ви, поданоњ в≥дпов≥дно до частини шостоњ або сьомоњ ц≥Їњ статт≥, не п≥зн≥ше третього дн¤ п≥сл¤ њњ надходженн¤, а поданоњ напередодн≥ ≥ в день вибор≥в, - нев≥дкладно ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ приймаЇ р≥шенн¤ про скасуванн¤ реЇстрац≥њ уповноваженого представника кандидата.  оп≥¤ р≥шенн¤ видаЇтьс¤ уповноваженому представнику кандидата або надсилаЇтьс¤ на адресу кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

9. ѕосв≥дченн¤ уповноваженого представника кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, повноваженн¤ ¤кого припинено до зак≥нченн¤ виборчого процесу, негайно повертаЇтьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

10. ”повноважений представник кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ маЇ право:

1) бути присутн≥м на вс≥х зас≥данн¤х ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ п≥д час обговоренн¤ питань, пов'¤заних з виборами ѕрезидента ”крањни, та брати участь у њх обговоренн≥ з правом дорадчого голосу;

2) знайомитис¤ ≥з зм≥стом протокол≥в зас≥дань ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, њњ р≥шенн¤ми, документами ≥ матер≥алами, на п≥дстав≥ ¤ких ц≥ р≥шенн¤ приймалис¤, отримувати коп≥њ цих р≥шень;

3) знайомитис¤ нев≥дкладно з протоколами, телефонограмами та ≥ншими оф≥ц≥йними пов≥домленн¤ми, що надход¤ть до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ в≥д територ≥альних виборчих ком≥с≥й, про п≥дсумки голосуванн¤ у в≥дпов≥дному територ≥альному виборчому окруз≥, а також протоколами в≥дпов≥дних д≥льничних виборчих ком≥с≥й про п≥драхунок голос≥в на виборч≥й д≥льниц≥;

4) на ≥нш≥ права, передбачен≥ цим «аконом.

—татт¤ 67. ƒов≥рен≥ особи кандидата на пост ѕрезидента ”крањни

1.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни може мати не б≥льше п'¤ти дов≥рених ос≥б в Їдиному загальнодержавному виборчому окруз≥ та по одн≥й дов≥рен≥й особ≥ у кожному територ≥альному окруз≥. ƒов≥рена особа кандидата повинна в≥дпов≥дати вимогам, зазначеним у частин≥ друг≥й статт≥ 66 цього «акону.

2. ƒов≥рен≥ особи кандидата ведуть аг≥тац≥ю за обранн¤ його ѕрезидентом ”крањни, спри¤ють кандидату на пост ѕрезидента ”крањни у проведенн≥ виборчого процесу, представл¤ють ≥нтереси кандидата у в≥дносинах з виборчими ком≥с≥¤ми, ≥ншими державними органами та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, засобами масовоњ ≥нформац≥њ, об'Їднанн¤ми громад¤н, виборц¤ми.

3. «а¤ва про реЇстрац≥ю дов≥рених ос≥б кандидата за п≥дписом кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, засв≥дченим у встановленому законом пор¤дку, подаЇтьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ у будь-¤кий час п≥сл¤ реЇстрац≥њ кандидата. ” за¤в≥ про реЇстрац≥ю дов≥рених ос≥б зазначаютьс¤ пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ кожноњ дов≥реноњ особи, в≥дпов≥дний виборчий округ, громад¤нство дов≥реноњ особи, день, м≥с¤ць ≥ р≥к народженн¤, м≥сце роботи, займана посада (зан¤тт¤), м≥сце проживанн¤, номер телефону. ƒо за¤ви додаютьс¤ письмов≥ згоди цих ос≥б представл¤ти ≥нтереси кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у в≥дпов≥дному виборчому окруз≥. ѕ≥дписи зазначених ос≥б засв≥дчуютьс¤ у встановленому законом пор¤дку.

4. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ше третього дн¤ п≥сл¤ надходженн¤ документ≥в, зазначених у частин≥ трет≥й ц≥Їњ статт≥, реЇструЇ дов≥рених ос≥б кандидата на пост ѕрезидента ”крањни та видаЇ уповноваженому представнику кандидата на пост ѕрезидента ”крањни њх посв≥дченн¤ за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

5. ƒов≥рена особа кандидата з дн¤ њњ реЇстрац≥њ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю до припиненн¤ њњ повноважень або зак≥нченн¤ виборчого процесу маЇ право на зв≥льненн¤ в≥д виробничих або службових обов'¤зк≥в без збереженн¤ зароб≥тноњ плати за погодженн¤м ≥з власником п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ або уповноваженим ним органом.

6. ” раз≥ скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни повноваженн¤ дов≥рених ос≥б кандидата вважаютьс¤ припиненими з дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата.

7. ƒов≥рена особа кандидата маЇ право у будь-¤кий час до дн¤ вибор≥в звернутис¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ ≥з за¤вою про складенн¤ своњх повноважень.

8.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни у будь-¤кий час до дн¤ вибор≥в може прийн¤ти р≥шенн¤ про в≥дкликанн¤ дов≥реноњ особи та про внесенн¤ ≥ншоњ кандидатури зам≥сть вибулоњ. ¬≥дпов≥дна за¤ва разом з письмовою згодою внесеноњ кандидатури подаЇтьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ у пор¤дку, встановленому у частин≥ трет≥й ц≥Їњ статт≥.

9. Ќа п≥дстав≥ за¤ви, поданоњ в≥дпов≥дно до частини сьомоњ або восьмоњ ц≥Їњ статт≥, не п≥зн≥ше третього дн¤ п≥сл¤ њњ надходженн¤, а поданоњ напередодн≥ ≥ в день вибор≥в, - нев≥дкладно ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ приймаЇ р≥шенн¤ про скасуванн¤ реЇстрац≥њ дов≥реноњ особи кандидата.  оп≥¤ р≥шенн¤ видаЇтьс¤ уповноваженому представнику кандидата або надсилаЇтьс¤ на його адресу.

10. ѕосв≥дченн¤ дов≥реноњ особи кандидата, повноваженн¤ ¤коњ припинено до зак≥нченн¤ виборчого процесу, негайно повертаЇтьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

—татт¤ 68. ќф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥

1. ” виборчому процес≥ можуть брати участь оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥й (блок≥в), ¤к≥ висунули кандидат≥в. ќф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д ≥ноземних держав та м≥жнародних орган≥зац≥й можуть вести спостереженн¤ за ходом виборчого процесу.

2. ѕовноваженн¤ оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в починаютьс¤ з дн¤ њх реЇстрац≥њ в≥дпов≥дною виборчою ком≥с≥Їю у пор¤дку, передбаченому цим «аконом, ≥ припин¤ютьс¤ п≥сл¤ встановленн¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

3. ¬иборча ком≥с≥¤, ¤ка зареЇструвала оф≥ц≥йного спостер≥гача, може достроково припинити його повноваженн¤ у раз≥ встановленн¤ факт≥в грубого або систематичного порушенн¤ ним  онституц≥њ ”крањни та закон≥в ”крањни. ѕро припиненн¤ повноважень оф≥ц≥йного спостер≥гача приймаЇтьс¤ мотивоване р≥шенн¤.

—татт¤ 69. ќф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥й (блок≥в), ¤к≥ висунули кандидата

1. ќф≥ц≥йним спостер≥гачем в≥д кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, в≥д парт≥њ (блоку), ¤ка висунула кандидата, зареЇстрованого ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, може бути громад¤нин ”крањни, ¤кий маЇ право голосу ≥ не Ї членом виборчоњ ком≥с≥њ. Ќе може бути оф≥ц≥йним спостер≥гачем член виборчоњ ком≥с≥њ, посадова або службова особа орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, в≥йськовослужбовець, службовець р¤дового та начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, —лужби безпеки ”крањни та особа, ¤ка проходить альтернативну (нев≥йськову) службу.

2. ќф≥ц≥йний спостер≥гач в≥д кандидата на пост ѕрезидента ”крањни реЇструЇтьс¤ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю за поданн¤м дов≥реноњ особи кандидата у в≥дпов≥дному територ≥альному окруз≥ за п≥дписом ц≥Їњ дов≥реноњ особи.

3. ќф≥ц≥йний спостер≥гач в≥д парт≥њ (блоку), ¤ка висунула кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, реЇструЇтьс¤ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю за поданн¤м в≥дпов≥дно республ≥канськоњ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, обласноњ,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ськоњ орган≥зац≥њ парт≥њ (орган≥зац≥й парт≥й, що вход¤ть до блоку), ¤ка висунула кандидата, за умови, що ц≥ орган≥зац≥њ зареЇстрован≥ у встановленому законом пор¤дку, за п≥дписом кер≥вника в≥дпов≥дноњ орган≥зац≥њ парт≥њ (орган≥зац≥й парт≥й, що вход¤ть до блоку), засв≥дченим печаткою ц≥Їњ орган≥зац≥њ парт≥њ (печатками в≥дпов≥дних орган≥зац≥й парт≥й, що вход¤ть до блоку).

4. ” поданн≥ про реЇстрац≥ю оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в зазначаютьс¤ њх пр≥звища, ≥мена та по батьков≥, громад¤нство, адреса м≥сц¤ проживанн¤, номери телефон≥в. ƒо поданн¤ додаютьс¤ за¤ви про згоду цих ос≥б бути оф≥ц≥йними спостер≥гачами в≥д в≥дпов≥дного кандидата, в≥дпов≥дноњ парт≥њ (блоку).

5. ѕоданн¤ про реЇстрац≥ю спостер≥гача в≥д кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥њ (блоку), ¤ка висунула кандидата, зазначене у частинах трет≥й та четверт≥й ц≥Їњ статт≥, вноситьс¤ до в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

6. ¬≥дпов≥дна територ≥альна виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ш ¤к наступного дн¤ п≥сл¤ внесенн¤ поданн¤ видаЇ оф≥ц≥йним спостер≥гачам посв≥дченн¤ за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

7. ќф≥ц≥йний спостер≥гач маЇ право:

1) перебувати на виборчих д≥льниц¤х п≥д час голосуванн¤, спостер≥гати з будь-¤коњ в≥дстан≥ за д≥¤ми член≥в ком≥с≥њ, у тому числ≥ п≥д час видач≥ бюлетен≥в виборц¤м ≥ п≥драхунку голос≥в, не заважаючи членам ком≥с≥њ ф≥зично;

2) робити фото-, к≥нозйомки, ауд≥о- та в≥деозаписи;

3) бути присутн≥м при видач≥ виборчих бюлетен≥в членам д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ дл¤ орган≥зац≥њ голосуванн¤ виборц≥в за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ та при проведенн≥ такого голосуванн¤;

4) бути присутн≥м з дотриманн¤м вимог цього «акону на зас≥данн¤х д≥льничних та територ≥альноњ виборчих ком≥с≥й в≥дпов≥дного територ≥ального виборчого округу з урахуванн¤м положень, встановлених частиною дев'¤тою статт≥ 28 цього «акону, в тому числ≥ п≥д час п≥драхунку голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥, встановленн¤ п≥дсумк≥в голосуванн¤ в територ≥альному виборчому окруз≥;

5) звертатис¤ до в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ ≥з скаргою щодо порушень цього «акону в раз≥ њх ви¤вленн¤;

6) складати акти про ви¤влен≥ порушенн¤ цього «акону, що п≥дписуютьс¤ ним та не менш ¤к двома виборц¤ми, ¤к≥ засв≥дчують факт цього порушенн¤, ≥з зазначенн¤м њх пр≥звищ, ≥мен, по батьков≥, адреси м≥сц¤ проживанн¤, та подавати њх до в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ у строки, передбачен≥ статтею 94 цього «акону;

7) отримувати коп≥њ протокол≥в про передачу виборчих бюлетен≥в, про п≥драхунок голос≥в ≥ встановленн¤ результат≥в голосуванн¤, а також ≥нших документ≥в у випадках, передбачених цим «аконом;

8) мати ≥нш≥ права, передбачен≥ цим «аконом.

8. ќф≥ц≥йний спостер≥гач не маЇ права:

1) протиправно втручатис¤ в роботу виборчоњ ком≥с≥њ, чинити д≥њ, що порушують х≥д виборчого процесу або заважають членам виборчоњ ком≥с≥њ зд≥йснювати своњ повноваженн¤;

2) заповнювати зам≥сть виборц¤ (у тому числ≥ ≥ на його проханн¤) виборчий бюлетень;

3) бути присутн≥м при заповненн≥ виборцем виборчого бюлетен¤ у каб≥н≥ (к≥мнат≥) дл¤ таЇмного голосуванн¤.

9. ” раз≥ грубого або систематичного порушенн¤ оф≥ц≥йним спостер≥гачем вимог частини восьмоњ ц≥Їњ статт≥ виборча ком≥с≥¤ своњм р≥шенн¤м, прийн¤тим у пор¤дку, передбаченому частиною одинадц¤тою статт≥ 28 цього «акону, може позбавити його права бути присутн≥м на зас≥данн≥ виборчоњ ком≥с≥њ.

10.  ер≥вний орган республ≥канськоњ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, обласноњ,  ињвськоњ, —евастопольськоњ м≥ськоњ орган≥зац≥њ парт≥њ (орган≥зац≥й парт≥й, що вход¤ть до блоку), дов≥рена особа кандидата на пост ѕрезидента ”крањни в≥д ≥мен≥ кандидата мають право в≥дкликати свого оф≥ц≥йного спостер≥гача шл¤хом зверненн¤ з письмовою за¤вою до в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про припиненн¤ його повноважень ≥ подати документи дл¤ реЇстрац≥њ ≥ншоњ особи в пор¤дку, встановленому цим «аконом.

11. ќф≥ц≥йний спостер≥гач маЇ право у будь-¤кий час звернутис¤ до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ ≥з за¤вою про складенн¤ своњх повноважень. Ќа п≥дстав≥ такоњ за¤ви територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю приймаЇтьс¤ р≥шенн¤, коп≥¤ ¤кого надаЇтьс¤ дов≥рен≥й особ≥ кандидата або надсилаЇтьс¤ в≥дпов≥дн≥й орган≥зац≥њ парт≥њ (блоку).

—татт¤ 70. ќф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д ≥ноземних держав, м≥жнародних орган≥зац≥й

1. ќф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д ≥ноземних держав, м≥жнародних орган≥зац≥й реЇструютьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ѕропозиц≥њ щодо њх реЇстрац≥њ подаютьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за дес¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в безпосередньо або через ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни.

2. –≥шенн¤ про реЇстрац≥ю оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в в≥д ≥ноземних держав, м≥жнародних орган≥зац≥й приймаЇтьс¤ не п≥зн≥ш ¤к за п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

3. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ видаЇ оф≥ц≥йним спостер≥гачам в≥д ≥ноземних держав, м≥жнародних орган≥зац≥й посв≥дченн¤ за встановленою нею формою.

4. ќф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д ≥ноземних держав, м≥жнародних орган≥зац≥й зд≥йснюють своњ повноваженн¤ на територ≥њ ”крањни.

5. ќф≥ц≥йний спостер≥гач в≥д ≥ноземноњ держави, м≥жнародноњ орган≥зац≥њ маЇ право:

1) бути присутн≥м на зустр≥чах кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥рених ос≥б, представник≥в парт≥й (блок≥в), ¤к≥ висунули кандидат≥в, з виборц¤ми, на передвиборних зборах, м≥тингах, зас≥данн¤х виборчих ком≥с≥й;

2) знайомитис¤ з матер≥алами передвиборноњ аг≥тац≥њ;

3) бути присутн≥м на виборчих д≥льниц¤х п≥д час голосуванн¤ ≥ п≥драхунку голос≥в виборц≥в та при встановленн≥ п≥дсумк≥в голосуванн¤ територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми;

4) робити фото-, к≥нозйомки, ауд≥о- та в≥деозаписи;

5) висловлювати своњ пропозиц≥њ щодо орган≥зац≥њ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни та вдосконаленн¤ законодавства ”крањни з урахуванн¤м м≥жнародного досв≥ду, проводити прес-конференц≥њ з додержанн¤м вимог законодавства ”крањни;

6) утворювати разом з ≥ншими спостер≥гачами в≥д ≥ноземних держав, м≥жнародних орган≥зац≥й за погодженн¤м з ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю тимчасов≥ групи спостер≥гач≥в дл¤ координац≥њ њх д≥¤льност≥ в межах повноважень, передбачених цим «аконом.

6. ќф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д ≥ноземних держав, м≥жнародних орган≥зац≥й зд≥йснюють спостереженн¤ самост≥йно ≥ незалежно.

7. ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни, ≥нш≥ органи виконавчоњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та виборч≥ ком≥с≥њ повинн≥ спри¤ти оф≥ц≥йним спостер≥гачам в≥д ≥ноземних держав, м≥жнародних орган≥зац≥й у зд≥йсненн≥ ними њх повноважень.

8. ‘≥нансове ≥ матер≥альне забезпеченн¤ д≥¤льност≥ оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в в≥д ≥ноземних держав, м≥жнародних орган≥зац≥й зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок кошт≥в держав чи орган≥зац≥й, ¤к≥ скерували њх в ”крањну, або за власн≥ кошти цих спостер≥гач≥в.

9. ќф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ в≥д ≥ноземних держав, м≥жнародних орган≥зац≥й не мають права використовувати св≥й статус у д≥¤льност≥, не пов'¤зан≥й ≥з спостереженн¤м за ходом виборчого процесу, а також втручатис¤ у роботу виборчих ком≥с≥й.

–озд≥л X

ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя √ќЋќ—”¬јЌЌя, ¬»«Ќј„≈ЌЌя –≈«”Ћ№“ј“≤¬ ¬»Ѕќ–≤¬ ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»

—татт¤ 71. ¬иборчий бюлетень

1. ‘орма ≥ текст виборчого бюлетен¤ дл¤ голосуванн¤ в день вибор≥в ѕрезидента ”крањни, а також форма виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ затверджуютьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за 30 дн≥в до дн¤ вибор≥в. “екст виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ затверджуЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за дес¤ть дн≥в до дн¤ повторного голосуванн¤.

2. ¬иборч≥ бюлетен≥ Ї документами сувороњ зв≥тност≥.

3. ¬иборчий бюлетень повинен м≥стити назву та дату проведенн¤ вибор≥в (бюлетень дл¤ повторного голосуванн¤ - дату повторного голосуванн¤), номер територ≥ального виборчого округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, кр≥м спец≥альних виборчих д≥льниць, ¤к≥ утворен≥ в≥дпов≥дно до частини дес¤тоњ статт≥ 20, а також позначен≥ м≥сц¤ дл¤ печатки д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, пр≥звища, ≥н≥ц≥ал≥в та п≥дпису члена д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий видаватиме виборчий бюлетень.

4. ƒо виборчого бюлетен¤ дл¤ голосуванн¤ в день вибор≥в внос¤тьс¤ в≥домост≥ в алфав≥тному пор¤дку за пр≥звищами зареЇстрованих кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни ≥з зазначенн¤м пр≥звищ, ≥мен, по батьков≥, року народженн¤, м≥сц¤ проживанн¤, м≥сц¤ роботи (зан¤ть), парт≥йност≥ кандидата, суб'Їкта висуненн¤ кандидата. ѕраворуч напроти в≥домостей про кожного кандидата розташовуЇтьс¤ порожн≥й квадрат. ѕ≥сл¤ пр≥звищ ус≥х кандидат≥в у виборчому бюлетен≥ зазначаЇтьс¤: "Ќе п≥дтримую жодного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни" ≥ праворуч в≥д цих сл≥в розташовуЇтьс¤ порожн≥й квадрат.

5. ¬иборчий бюлетень повинен м≥стити роз'¤сненн¤ щодо пор¤дку його заповненн¤ виборцем п≥д час голосуванн¤.

6. ¬иборчий бюлетень маЇ контрольний талон, в≥докремлений л≥н≥Їю в≥дриву.  онтрольний талон повинен м≥стити назву та дату вибор≥в (дату повторного голосуванн¤), номер територ≥ального виборчого округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, а також позначен≥ м≥сц¤ дл¤ номера, за ¤ким виборц¤ внесено до списку виборц≥в на д≥льниц≥, п≥дпису виборц¤, ¤кий отримуЇ виборчий бюлетень, пр≥звища, ≥н≥ц≥ал≥в та п≥дпису члена д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий видаватиме виборчий бюлетень.

—татт¤ 72. ѕор¤док виготовленн¤ виборчих бюлетен≥в

1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ забезпечуЇ виготовленн¤ в централ≥зованому пор¤дку виборчих бюлетен≥в дл¤ голосуванн¤ в день вибор≥в державними пол≥граф≥чними п≥дприЇмствами не п≥зн≥ш ¤к за дес¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в на п≥дстав≥ угод, укладених нею з цими п≥дприЇмствами. ¬иборч≥ бюлетен≥ дл¤ повторного голосуванн¤ повинн≥ бути виготовлен≥ у тому ж пор¤дку не п≥зн≥ш ¤к за ш≥сть дн≥в до дн¤ повторного голосуванн¤.

2. “ехн≥чн≥ в≥дходи, пол≥граф≥чний брак, а також друкарськ≥ форми знищуютьс¤ в пор¤дку та строки, визначен≥ угодою на виготовленн¤ виборчих бюлетен≥в.

3. ¬иборч≥ бюлетен≥ ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ отримуЇ в упаковц≥ п≥дприЇмства-виготовлювача.

4. ¬иборч≥ бюлетен≥ дл¤ голосуванн¤ у день вибор≥в чи в день повторного голосуванн¤ в≥дпов≥дно друкуютьс¤ на однаковому папер≥ за формою та текстом, затвердженими ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, ≥ повинн≥ бути однаковими за розм≥ром, кольором та зм≥стом.

5. ¬иборчий бюлетень друкуЇтьс¤ державною мовою на одному аркуш≥ з текстовою частиною лише з одного боку.

6. Ќа спец≥альн≥й виборч≥й д≥льниц≥, утворен≥й на судн≥, що перебуваЇ в день вибор≥в ѕрезидента ”крањни у плаванн≥ п≥д ƒержавним ѕрапором ”крањни, на пол¤рн≥й станц≥њ ”крањни, виборч≥ бюлетен≥ можуть бути виготовлен≥, ¤к вин¤ток, з дозволу ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ безпосередньо д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю.

7. ” раз≥ скасуванн¤ р≥шенн¤ про реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ приймаЇ р≥шенн¤ про внесенн¤ зм≥н до виборчого бюлетен¤. “ак≥ зм≥ни внос¤тьс¤ до виборчих бюлетен≥в членами д≥льничних виборчих ком≥с≥й з використанн¤м в≥дпов≥дного штампа. ѕро зм≥ни, внесен≥ до виборчого бюлетен¤, пов≥домл¤Їтьс¤ кожному виборцю п≥д час видач≥ виборчого бюлетен¤.

8. ¬иборчий бюлетень, до ¤кого не внесен≥ зм≥ни, передбачен≥ у частин≥ сьом≥й ц≥Їњ статт≥, вважаЇтьс¤ нед≥йсним. ¬иборчий бюлетень, до ¤кого внесен≥ зм≥ни без р≥шенн¤ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ або нев≥дпов≥дно до такого р≥шенн¤, вважаЇтьс¤ нед≥йсним.

—татт¤ 73. ѕор¤док передач≥ виборчих бюлетен≥в виборчим ком≥с≥¤м

1. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ приймаЇ виборч≥ бюлетен≥ в≥д ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ на своЇму зас≥данн≥. ѕро прийн¤тт¤ виборчих бюлетен≥в територ≥альна виборча ком≥с≥¤ складаЇ протокол за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ѕротокол складаЇтьс¤ в трьох прим≥рниках ≥ п≥дписуЇтьс¤ вс≥ма членами територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ та представниками ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤к≥ зд≥йснюють передачу виборчих бюлетен≥в, а також кандидатами на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥реними особами, оф≥ц≥йними спостер≥гачами в≥д кандидат≥в та парт≥й (блок≥в), ¤к≥ присутн≥ на зас≥данн≥ ком≥с≥њ. ѕерший прим≥рник протоколу передаЇтьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, другий - збер≥гаЇтьс¤ в територ≥альн≥й виборч≥й ком≥с≥њ, трет≥й - нев≥дкладно вив≥шуЇтьс¤ в прим≥щенн≥ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ дл¤ загального ознайомленн¤.

2. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ забезпечуЇ збереженн¤ ≥ охорону виборчих бюлетен≥в, отриманих в≥д ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ¬иборч≥ бюлетен≥ збер≥гаютьс¤ у прим≥щенн≥ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ в сейф≥ (металев≥й шаф≥), ¤кий опечатуЇтьс¤ стр≥чкою з проставленн¤м на н≥й п≥дпис≥в ус≥х присутн≥х на зас≥данн≥ ком≥с≥њ та печатки ком≥с≥њ ≥ пост≥йно (до дн¤ голосуванн¤) перебуваЇ п≥д охороною прац≥вника орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни.

3. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ не ран≥ш ¤к за три дн≥ до дн¤ вибор≥в або дн¤ повторного голосуванн¤ на своЇму зас≥данн≥ передаЇ виборч≥ бюлетен≥ д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м. ¬≥д ≥мен≥ кожноњ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ бюлетен≥ приймають не менш ¤к три члени ц≥Їњ ком≥с≥њ, ¤к≥ повинн≥ бути представниками р≥зних кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни.

4. ѕро передачу д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м виборчих бюлетен≥в територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю складаЇтьс¤ протокол за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, в ¤кому зазначаютьс¤:

1) номер територ≥ального виборчого округу;

2) номер виборчоњ д≥льниц≥;

3) к≥льк≥сть виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ зг≥дно з≥ списком виборц≥в на день складанн¤ протоколу;

4) к≥льк≥сть переданих на виборчу д≥льницю виборчих бюлетен≥в дл¤ голосуванн¤;

5) пр≥звища та п≥дписи член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤к≥ прийн¤ли виборч≥ бюлетен≥;

6) к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, ¤к≥ залишаютьс¤ на збер≥ганн≥ в територ≥альн≥й виборч≥й ком≥с≥њ.

5. ѕротокол про передачу д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м виборчих бюлетен≥в складаЇтьс¤ у трьох прим≥рниках ≥ п≥дписуЇтьс¤ вс≥ма присутн≥ми на зас≥данн≥ членами територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, а також кандидатами на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥реними особами, оф≥ц≥йними спостер≥гачами в≥д кандидат≥в та парт≥й (блок≥в), ¤к≥ присутн≥ на зас≥данн≥ ком≥с≥њ. ѕерший прим≥рник протоколу надсилаЇтьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, другий - збер≥гаЇтьс¤ в територ≥альн≥й виборч≥й ком≥с≥њ, трет≥й - нев≥дкладно вив≥шуЇтьс¤ в прим≥щенн≥ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ дл¤ загального ознайомленн¤. ¬ит¤г з протоколу ≥з зазначенн¤м в≥домостей, що стосуютьс¤ в≥дпов≥дноњ виборчоњ д≥льниц≥, надаЇтьс¤ разом з виборчими бюлетен¤ми представникам кожноњ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥.

6. ƒ≥льничним виборчим ком≥с≥¤м закордонних виборчих д≥льниць виборч≥ бюлетен≥ передаютьс¤ у пор¤дку, встановленому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

7. ”с≥ виборч≥ бюлетен≥ ≥з зазначеними номерами виборчих д≥льниць передаютьс¤ в≥дпов≥дним д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м. ¬иборчим ком≥с≥¤м д≥льниць, утворених в≥дпов≥дно до частини дес¤тоњ статт≥ 20 цього «акону, передаютьс¤ виборч≥ бюлетен≥ без зазначенн¤ номера виборчоњ д≥льниц≥ у к≥лькост≥, ¤ка дор≥внюЇ к≥лькост≥ громад¤н, включених до списку виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ на день отриманн¤ бюлетен≥в, з резервом, обс¤г ¤кого встановлюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

8.  ожен член територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, кандидат на пост ѕрезидента ”крањни, його дов≥рена особа, оф≥ц≥йний спостер≥гач в≥д кандидата, парт≥њ (блоку), ¤к≥ були присутн≥ при переданн≥ виборчих бюлетен≥в, мають право на њх проханн¤ нев≥дкладно отримати коп≥њ зазначених у частинах перш≥й та п'¤т≥й ц≥Їњ статт≥ протокол≥в, засв≥дчен≥ головою ≥ секретарем територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ та скр≥плен≥ печаткою ком≥с≥њ, з розрахунку не б≥льш ¤к по одн≥й коп≥њ протоколу дл¤ кожного члена ком≥с≥њ та кожного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

9. „лени д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ транспортують отриман≥ виборч≥ бюлетен≥ до прим≥щенн¤ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ у супровод≥ прац≥вника орган≥в внутр≥шн≥х справ.

10. ѕрийманн¤ виборчих бюлетен≥в в≥дбуваЇтьс¤ нев≥дкладно п≥сл¤ прибутт¤ член≥в ком≥с≥њ, ¤к≥ отримали бюлетен≥, на зас≥данн≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ѕри цьому члени д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ перераховують отриман≥ бюлетен≥, проставл¤ють у визначених м≥сц¤х кожного виборчого бюлетен¤ печатку д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ. Ќа виборчих д≥льниц¤х, утворених в≥дпов≥дно до частини дес¤тоњ статт≥ 20 цього «акону, у визначених м≥сц¤х виборчого бюлетен¤ та контрольного талона проставл¤Їтьс¤ також номер виборчоњ д≥льниц≥. ” раз≥ нев≥дпов≥дност≥ встановленоњ перерахуванн¤м к≥лькост≥ бюлетен≥в та к≥лькост≥, зазначеноњ у вит¤гу з протоколу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про переданн¤ бюлетен≥в, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ складаЇ у двох прим≥рниках акт про це за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю, ≥з зазначенн¤м встановленоњ р≥шенн¤м д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ причини розходженн¤. ќдин прим≥рник акта передаЇтьс¤ до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, а другий збер≥гаЇтьс¤ у д≥льничн≥й виборч≥й ком≥с≥њ. «а на¤вност≥ зазначених розходжень к≥льк≥стю бюлетен≥в, отриманих д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю, вважаЇтьс¤ к≥льк≥сть, встановлена на зас≥данн≥ д≥льничноњ ком≥с≥њ та заф≥ксована в акт≥ про розходженн¤.

11. ¬иборч≥ бюлетен≥ збер≥гаютьс¤ у прим≥щенн≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ в сейф≥ (металев≥й шаф≥), ¤кий опечатуЇтьс¤ стр≥чкою з проставленн¤м на н≥й п≥дпис≥в ус≥х присутн≥х на зас≥данн≥ ком≥с≥њ та печатки ком≥с≥њ ≥ пост≥йно (до дн¤ голосуванн¤) перебуваЇ п≥д охороною прац≥вника орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни.

—татт¤ 74. ѕрим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤

1. √олосуванн¤ проводитьс¤ у спец≥ально в≥дведених та облаштованих прим≥щенн¤х, в ¤ких обладнуютьс¤ каб≥ни (к≥мнати) дл¤ таЇмного голосуванн¤ та визначаютьс¤ м≥сц¤ видач≥ виборчих бюлетен≥в ≥ встановленн¤ виборчих скриньок. ќбладнанн¤ прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ покладаЇтьс¤ на д≥льничну виборчу ком≥с≥ю.

2. ¬иконавч≥ органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ або ≥нш≥ органи (посадов≥ особи), ¤к≥ в≥дпов≥дно до закону зд≥йснюють њх повноваженн¤, забезпечують виборч≥ д≥льниц≥ необх≥дними прим≥щенн¤ми дл¤ голосуванн¤, ¤к≥ придатн≥ дл¤ облаштуванн¤ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону та норматив≥в, встановлених ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ѕрим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ дл¤ малоњ виборчоњ д≥льниц≥ (з к≥льк≥стю виборц≥в до 500 ос≥б) повинно мати площу не менше 50 квадратних метр≥в, середньоњ (в≥д 500 до 1500 виборц≥в) - не менше 75 квадратних метр≥в, великоњ (понад 1500 виборц≥в) - не менше 90 квадратних метр≥в.

3. ѕрим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ повинно бути обладнане достатньою к≥льк≥стю каб≥н (к≥мнат) дл¤ таЇмного голосуванн¤. ƒл¤ малих виборчих д≥льниць к≥льк≥сть таких каб≥н (к≥мнат) повинна бути не менше двох, дл¤ середн≥х не менше чотирьох, дл¤ великих - не менше шести. –озм≥щенн¤ обладнанн¤ у прим≥щенн≥ дл¤ голосуванн¤ плануЇтьс¤ таким чином, щоб м≥сц¤ видач≥ виборчих бюлетен≥в, вх≥д ≥ вих≥д з каб≥н (к≥мнат) дл¤ таЇмного голосуванн¤, виборч≥ скриньки були у пол≥ зору член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та ос≥б, ¤к≥ в≥дпов≥дно до цього «акону мають право бути присутн≥ми в прим≥щенн≥ дл¤ голосуванн¤.

4.  ожна виборча д≥льниц¤ забезпечуЇтьс¤ необх≥дною к≥льк≥стю виборчих скриньок - великих (стац≥онарних) та малих (переносних). ¬иборч≥ скриньки мають розм≥ри ≥ виготовл¤ютьс¤ з прозорого матер≥алу, ¤к≥ визначаютьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ћала виборча д≥льниц¤ повинна мати не менше двох великих та двох малих виборчих скриньок, середн¤ - не менше трьох великих ≥ двох малих скриньок, велика - не менше чотирьох великих ≥ трьох малих скриньок. ¬иборч≥ скриньки встановлюютьс¤ у прим≥щенн≥ дл¤ голосуванн¤ так, щоб виборц≥ при п≥дход≥ до них мали можлив≥сть проходити через каб≥ни (к≥мнати) дл¤ таЇмного голосуванн¤.

5. ” прим≥щенн≥ дл¤ голосуванн¤ або безпосередньо перед ним д≥льнична виборча ком≥с≥¤ в обов'¤зковому пор¤дку розм≥щуЇ плакати, що роз'¤снюють пор¤док голосуванн¤ та в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про вибори ѕрезидента ”крањни, ≥нформац≥йн≥ плакати кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, ¤к≥ розм≥щуютьс¤ в алфав≥тному пор¤дку (в пор¤дку розм≥щенн¤ кандидат≥в у виборчому бюлетен≥).

—татт¤ 75. ѕ≥дготовка до голосуванн¤ у день вибор≥в (день повторного голосуванн¤)

1. √олосуванн¤ проводитьс¤ у день вибор≥в та у день повторного голосуванн¤ з 8 до 20 години. Ќа закордонних виборчих д≥льниц¤х голосуванн¤ проводитьс¤ за м≥сцевим часом крањни, де утворен≥ ц≥ д≥льниц≥.

2. ѕро час ≥ м≥сце голосуванн¤ д≥льнична виборча ком≥с≥¤ пов≥домл¤Ї виборц≥в не п≥зн≥ш ¤к за с≥м дн≥в до дн¤ його проведенн¤, а у вин¤ткових випадках утворенн¤ виборчих д≥льниць в≥дпов≥дно до частини дес¤тоњ статт≥ 20 цього «акону - напередодн≥ дн¤ вибор≥в.

3. ќрган≥зац≥¤ проведенн¤ голосуванн¤ та п≥дтриманн¤ належного пор¤дку у прим≥щенн≥ дл¤ голосуванн¤, забезпеченн¤ таЇмност≥ волеви¤вленн¤ виборц≥в п≥д час голосуванн¤ покладаютьс¤ на д≥льничну виборчу ком≥с≥ю.

4. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ не ран≥ш ¤к за сорок п'¤ть хвилин до початку голосуванн¤ проводить зас≥данн¤, на ¤кому в≥дкриваЇтьс¤ сейф (металева шафа) з виборчими бюлетен¤ми. √олова д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ на п≥дстав≥ вит¤гу ≥з протоколу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про передачу виборчих бюлетен≥в д≥льничн≥й виборч≥й ком≥с≥њ або акта, зазначеного у частин≥ дес¤т≥й статт≥ 73 цього «акону, оголошуЇ к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, отриманих д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю. ÷≥ в≥домост≥ секретар ком≥с≥њ заносить до протоколу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥.

5. ” раз≥ ви¤вленн¤ пошкодженн¤ стр≥чки, ¤кою було опечатано сейф (металеву шафу), або нев≥дпов≥дност≥ п≥дпис≥в чи печатки на н≥й д≥льнична виборча ком≥с≥¤ негайно пов≥домл¤Ї про це органи внутр≥шн≥х справ та територ≥альну виборчу ком≥с≥ю. ѕ≥сл¤ цього члени д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ перераховують виборч≥ бюлетен≥, про що складаЇтьс¤ акт, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ вс≥ма присутн≥ми при цьому на зас≥данн≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та скр≥плюЇтьс¤ печаткою ком≥с≥њ.  ≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, зазначена у вказаному акт≥, вважаЇтьс¤ к≥льк≥стю бюлетен≥в, отриманих д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю.

6. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ звичайноњ виборчоњ д≥льниц≥ встановлюЇ к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ отримали в≥дкр≥пн≥ посв≥дченн¤ дл¤ в≥дпов≥дного голосуванн¤, п≥драховуЇ к≥льк≥сть на¤вних невикористаних бланк≥в в≥дпов≥дних в≥дкр≥пних посв≥дчень. Ќевикористан≥ бланки посв≥дчень погашаютьс¤ шл¤хом в≥докремленн¤ правого нижнього кута. ѕро погашенн¤ бланк≥в в≥дпов≥дних в≥дкр≥пних посв≥дчень складаЇтьс¤ акт за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ¬ акт≥ зазначаютьс¤:

1) к≥льк≥сть та номери отриманих д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю бланк≥в в≥дпов≥дних в≥дкр≥пних посв≥дчень;

2) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ отримали в≥дпов≥дн≥ в≥дкр≥пн≥ посв≥дченн¤;

3) номери невикористаних в≥дпов≥дних в≥дкр≥пних посв≥дчень;

4) к≥льк≥сть погашених в≥дпов≥дних в≥дкр≥пних посв≥дчень.

7. ѕри складанн≥ акта, зазначеного у частин≥ шост≥й ц≥Їњ статт≥, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ перев≥р¤Ї, чи дор≥внюЇ к≥льк≥сть отриманих бланк≥в в≥дпов≥дних в≥дкр≥пних посв≥дчень сум≥ к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ отримали так≥ в≥дкр≥пн≥ посв≥дченн¤, та к≥лькост≥ погашених бланк≥в в≥дкр≥пних посв≥дчень. ” раз≥ нев≥дпов≥дност≥ цих даних д≥льнична виборча ком≥с≥¤ зазначаЇ це у вказаному акт≥, а також зазначаЇ встановлену р≥шенн¤м д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ причину такого розходженн¤.

8. ѕогашен≥ невикористан≥ бланки в≥дпов≥дних в≥дкр≥пних посв≥дчень запаковуютьс¤. Ќа пакет≥ робитьс¤ напис "ѕогашен≥ бланки в≥дкр≥пних посв≥дчень на право участ≥ у виборах ѕрезидента ”крањни", зазначаютьс¤ номери територ≥ального виборчого округу та виборчоњ д≥льниц≥, дата ≥ час пакуванн¤, к≥льк≥сть запакованих погашених бланк≥в в≥дкр≥пних посв≥дчень, ставл¤тьс¤ п≥дписи присутн≥х член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та печатка ком≥с≥њ.

9. ѕакет з погашеними бланками в≥дкр≥пних посв≥дчень та акт про погашенн¤ доставл¤ютьс¤ до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ разом з виборчою документац≥Їю, зазначеною в частин≥ дев'¤т≥й статт≥ 79 цього «акону.

10. √олова д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ на зас≥данн≥ ком≥с≥њ перед початком голосуванн¤ надаЇ дл¤ огл¤ду членам д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, присутн≥м кандидатам на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥реним особам, оф≥ц≥йним спостер≥гачам, представникам засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ по черз≥ вс≥ на¤вн≥ на виборч≥й д≥льниц≥ виборч≥ скриньки. ѕ≥сл¤ огл¤ду кожноњ скриньки вона пломбуЇтьс¤ або опечатуЇтьс¤ печаткою д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, п≥сл¤ чого у нењ опускаЇтьс¤ контрольний лист, у ¤кому зазначаютьс¤ номер територ≥ального округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, час його вкиданн¤ у виборчу скриньку, п≥дписи голови, заступника голови, секретар¤ та ≥нших член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, кандидат≥в, њх дов≥рених ос≥б, оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в, ¤к≥ присутн≥ при цьому.  онтрольний лист п≥дписуЇтьс¤ цими особами, њхн≥ п≥дписи скр≥плюютьс¤ печаткою ком≥с≥њ. ѕ≥сл¤ вкиданн¤ контрольного листа голова ком≥с≥њ надаЇ дл¤ огл¤ду наступну виборчу скриньку ≥ проводить з нею ту ж процедуру. ѕ≥сл¤ опечатуванн¤ останньоњ виборчоњ скриньки та вкиданн¤ до нењ контрольного листа ≥ встановленн¤ великих (стац≥онарних) виборчих скриньок на в≥дведен≥ дл¤ них м≥сц¤ виборча д≥льниц¤ вважаЇтьс¤ готовою до проведенн¤ голосуванн¤. ћал≥ (переносн≥) виборч≥ скриньки розм≥щуютьс¤ у прим≥щенн≥ дл¤ голосуванн¤ отворами дл¤ бюлетен≥в вниз у пол≥ зору член≥в ком≥с≥њ та ≥нших ос≥б, присутн≥х на виборч≥й д≥льниц≥ п≥д час голосуванн¤ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону.

—татт¤ 76. ќрган≥зац≥¤ ≥ пор¤док голосуванн¤

1. ѕри проведенн≥ голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ член д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ на п≥дстав≥ списку виборц≥в по в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥ за умови пред'¤вленн¤ виборцем одного ≥з документ≥в, зазначених у частин≥ друг≥й статт≥ 2 цього «акону, що посв≥дчуЇ його особу та громад¤нство, видаЇ виборцю один виборчий бюлетень дл¤ голосуванн¤. ¬иборець розписуЇтьс¤ за отриманн¤ виборчого бюлетен¤ у визначеному м≥сц≥ на контрольному талон≥ виборчого бюлетен¤ та у списку виборц≥в. „лен д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий видаЇ виборчий бюлетень, вписуЇ своњ пр≥звище та ≥н≥ц≥али ≥ розписуЇтьс¤ у визначеному м≥сц≥ на виборчому бюлетен≥ та контрольному талон≥. –обити на виборчих бюлетен¤х будь-¤к≥ позначки заборон¤Їтьс¤.

2. ¬иборець, ¤кий прибув дл¤ голосуванн¤ на виборчу д≥льницю з в≥дкр≥пним посв≥дченн¤м у день вибор≥в або з р≥шенн¤м суду про його включенн¤ до списку виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥, включаЇтьс¤ до списку виборц≥в у пор¤дку, встановленому частинами дев'¤тою та дес¤тою статт≥ 34 цього «акону. ¬иборчий бюлетень виборцю видаЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому частиною першою ц≥Їњ статт≥.

3. ¬иборець може перебувати у прим≥щенн≥ дл¤ голосуванн¤ прот¤гом часу, необх≥дного дл¤ голосуванн¤.

4. ¬иборч≥ бюлетен≥ заповнюютьс¤ виборцем особисто в каб≥н≥ (к≥мнат≥) дл¤ таЇмного голосуванн¤. ѕ≥д час заповненн¤ виборчих бюлетен≥в заборон¤Їтьс¤ присутн≥сть ≥нших ос≥б. ¬иборець, ¤кий внасл≥док ф≥зичних вад не може самост≥йно заповнити виборчий бюлетень, маЇ право з в≥дома голови або ≥ншого члена д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ скористатис¤ допомогою ≥ншого виборц¤, кр≥м член≥в виборчоњ ком≥с≥њ, кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥рених ос≥б, оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в.

5. ¬иборець не маЇ права передавати св≥й виборчий бюлетень ≥ншим особам. ќтриманн¤ виборчого бюлетен¤ в≥д ≥нших ос≥б (кр≥м уповноваженого члена виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий видаЇ бюлетен≥), заохоченн¤ або змушуванн¤ шл¤хом п≥дкупу, погроз або ≥ншим способом виборц≥в до передач≥ бюлетен¤ ≥ншим особам заборон¤Їтьс¤.

6. ” виборчому бюлетен≥ дл¤ голосуванн¤ виборець робить позначку "плюс" ("+") або ≥ншу, що засв≥дчуЇ його волеви¤вленн¤, у квадрат≥ напроти пр≥звища кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, за ¤кого в≥н голосуЇ. ¬иборець може голосувати дише за одного кандидата або не п≥дтримати жодного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни. ” раз≥ неп≥дтриманн¤ жодного кандидата виборець робить позначку "плюс" ("+") або ≥ншу, що засв≥дчуЇ його волеви¤вленн¤, у квадрат≥ напроти сл≥в: "Ќе п≥дтримую жодного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни".

7. ¬иборець опускаЇ заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку. ¬иборець, ¤кий не може внасл≥док ф≥зичних вад самост≥йно опустити њх до виборчоњ скриньки, маЇ право з в≥дома голови або ≥ншого члена д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ доручити зробити це ≥нш≥й особ≥ у своњй присутност≥, кр≥м член≥в виборчоњ ком≥с≥њ, кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥рених ос≥б, оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в.

8. ” раз≥ пошкодженн¤ виборчоњ скриньки п≥д час голосуванн¤ виборча скринька опечатуЇтьс¤ головою ≥ не менш ¤к трьома членами виборчоњ ком≥с≥њ, ¤к≥ Ї представниками р≥зних кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, у спос≥б, що унеможливлюЇ вкиданн¤ виборчих бюлетен≥в. ÷¤ виборча скринька збер≥гаЇтьс¤ в прим≥щенн≥ дл¤ голосуванн¤ в пол≥ зору член≥в ком≥с≥њ та ≥нших ос≥б, присутн≥х на виборч≥й д≥льниц≥ п≥д час голосуванн¤ в≥дпов≥дно до вимог цього «акону, ≥ не використовуЇтьс¤ до зак≥нченн¤ голосуванн¤.

9. ” раз≥ ¤кщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, в≥н маЇ право нев≥дкладно звернутис¤ з письмовою за¤вою до члена виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий видав йому виборчий бюлетень, з проханн¤м видати йому ≥нший виборчий бюлетень. „лен виборчоњ ком≥с≥њ видаЇ ≥нший виборчий бюлетень у пор¤дку, встановленому частиною першою ц≥Їњ статт≥, т≥льки в обм≥н на з≥псований, про що робить в≥дпов≥дну позначку в списку виборц≥в напроти пр≥звища виборц¤ ≥ розписуЇтьс¤. «≥псований виборчий бюлетень негайно погашаЇтьс¤ ¤к невикористаний, про що складаЇтьс¤ акт. «≥псований ≥ погашений виборчий бюлетень при п≥драхунку голос≥в враховуЇтьс¤ ¤к невикористаний ≥ запаковуЇтьс¤ разом ≥з контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетен¤ми.

10. ќ 20 годин≥ голова д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ оголошуЇ про зак≥нченн¤ голосуванн¤, п≥сл¤ чого мають право проголосувати лише виборц≥, ¤к≥ перебувають у прим≥щенн≥ дл¤ голосуванн¤. ѕродовженн¤ голосуванн¤ п≥сл¤ часу, встановленого цим «аконом, не допускаЇтьс¤. ѕ≥сл¤ виходу з прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ останнього виборц¤ прим≥щенн¤ зачин¤Їтьс¤ ≥ в ньому залишаютьс¤ т≥льки члени ком≥с≥њ та особи, ¤ким цим «аконом надано право бути присутн≥ми на зас≥данн≥ виборчоњ ком≥с≥њ.

11. Ќа виборч≥й д≥льниц≥, утворен≥й на судн≥, що перебуваЇ в день вибор≥в у плаванн≥ п≥д ƒержавним ѕрапором ”крањни, на пол¤рн≥й станц≥њ ”крањни, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ може оголосити голосуванн¤ зак≥нченим ран≥ше часу, визначеного частиною першою статт≥ 75 цього «акону, ¤кщо в голосуванн≥ вз¤ли участь ус≥ виборц≥, включен≥ до списку виборц≥в. ѕ≥драхунок голос≥в на таких д≥льниц¤х проводитьс¤ одразу п≥сл¤ оголошенн¤ про зак≥нченн¤ голосуванн¤ у пор¤дку, встановленому цим «аконом.

—татт¤ 77. ѕор¤док орган≥зац≥њ голосуванн¤ за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤

1. ¬иборець, ¤кий за станом здоров'¤ не може прибути до прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ звичайноњ виборчоњ д≥льниц≥, де в≥н включений до списку виборц≥в, а також виборець, ¤кий включений до списку виборц≥в на спец≥альн≥й виборч≥й д≥льниц≥, утворен≥й у стац≥онарному л≥кувальному заклад≥, ≥ через пост≥льний режим не може прибути до прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤, маЇ право звернутис¤ з письмовою за¤вою до д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ з проханн¤м забезпечити йому голосуванн¤ за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤. “ака за¤ва ≥з зазначенн¤м м≥сц¤ перебуванн¤ виборц¤ може бути подана не п≥зн≥ш ¤к за дванадц¤ть годин до початку голосуванн¤.

2. «а¤ва виборц¤ про бажанн¤ голосувати за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ реЇструЇтьс¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю в окремому журнал≥, де зазначаютьс¤ день ≥ час њњ надходженн¤, пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ та м≥сце проживанн¤ (м≥сце перебуванн¤) виборц¤.

3. Ќа п≥дстав≥ за¤в, зазначених у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ напередодн≥ дн¤ вибор≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку поданн¤ таких за¤в робить вит¤г ≥з списку виборц≥в за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ѕри цьому у списку виборц≥в у граф≥ "п≥дпис виборц¤" секретар д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ робить запис "голосуЇ за м≥сцем перебуванн¤".

4. √олосуванн¤ виборц≥в за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ орган≥зовують не менш ¤к три члени д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, визначен≥ виборчою ком≥с≥Їю. ÷≥ члени ком≥с≥њ повинн≥ бути представниками р≥зних кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни.

5. √олосуванн¤ виборц≥в за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ орган≥зовуЇтьс¤ з таким розрахунком, щоб виборц≥ змогли проголосувати не п≥зн≥ш ¤к за годину до зак≥нченн¤ голосуванн¤.

6. √олова д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ зобов'¤заний оголосити про те, що члени д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ в≥дбувають дл¤ орган≥зац≥њ голосуванн¤ виборц≥в за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤. „ленам виборчоњ ком≥с≥њ видаютьс¤ виборч≥ бюлетен≥ у к≥лькост≥, ¤ка дор≥внюЇ к≥лькост≥ виборц≥в у вит¤гу з≥ списку виборц≥в, вит¤г з≥ списку виборц≥в та опломбована або опечатана переносна виборча скринька, в ¤ку при цьому опускаЇтьс¤ контрольний лист. ” цьому лист≥ зазначаютьс¤ час виходу (година та хвилини) член≥в виборчоњ ком≥с≥њ дл¤ проведенн¤ голосуванн¤ за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤, к≥льк≥сть отриманих виборчих бюлетен≥в, пр≥звища та ≥н≥ц≥али член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤ким видан≥ виборч≥ бюлетен≥.  онтрольний лист п≥дписуЇтьс¤ присутн≥ми членами виборчоњ ком≥с≥њ, кандидатами на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥реними особами, оф≥ц≥йними спостер≥гачами, њхн≥ п≥дписи скр≥плюютьс¤ печаткою ком≥с≥њ.

7. ѕри проведенн≥ голосуванн¤ за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ мають право бути присутн≥ оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥.

8. ѕри орган≥зац≥њ голосуванн¤ виборц¤ за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ член д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ на п≥дстав≥ вит¤гу з≥ списку виборц≥в за умови пред'¤вленн¤ виборцем одного з документ≥в, зазначених у частин≥ друг≥й статт≥ 2 цього «акону, що посв≥дчуЇ його особу та громад¤нство, видаЇ виборцю один виборчий бюлетень. „лен д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ вписуЇ своњ пр≥звище та ≥н≥ц≥али ≥ розписуЇтьс¤ у визначених м≥сц¤х на виборчих бюлетен¤х та контрольних талонах. ¬иборець розписуЇтьс¤ у контрольному талон≥ виборчого бюлетен¤ та у вит¤гу з≥ списку виборц≥в, заповнюЇ виборчий бюлетень у пор¤дку, передбаченому частиною шостою статт≥ 76 цього «акону, та опускаЇ його у виборчу скриньку.

9. ѕ≥сл¤ проведенн¤ голосуванн¤ за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤ член д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборц≥в напроти пр≥звища виборц¤ робить позначку "голосував за м≥сцем перебуванн¤", зазначаЇ своњ пр≥звище та ≥н≥ц≥али ≥ розписуЇтьс¤.

10. ¬ит¤г з≥ списку виборц≥в, за ¤ким орган≥зовувалос¤ голосуванн¤ виборц≥в за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤, додаЇтьс¤ до списку виборц≥в ≥ Ї його нев≥д'Їмною складовою частиною. ƒо списку виборц≥в додаютьс¤ письмов≥ за¤ви виборц≥в, на п≥дстав≥ ¤ких проводилос¤ це голосуванн¤.

11. ѕоложенн¤ ц≥Їњ статт≥ не поширюютьс¤ на закордонн≥ виборч≥ д≥льниц≥.

—татт¤ 78. ѕор¤док п≥драхунку голос≥в на виборч≥й д≥льниц≥

1. ѕ≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дкрито ≥ гласно членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ на њњ зас≥данн≥, ¤ке проводитьс¤ у тому ж прим≥щенн≥, де в≥дбувалос¤ голосуванн¤.

2. «ас≥данн¤ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ починаЇтьс¤ в≥дразу п≥сл¤ зак≥нченн¤ голосуванн¤, проводитьс¤ без перерви ≥ зак≥нчуЇтьс¤ п≥сл¤ складенн¤ та п≥дписанн¤ протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥.

3. ” раз≥ необх≥дност≥ на початку зас≥данн¤ д≥льнична виборча ком≥с≥¤ розгл¤даЇ питанн¤, передбачен≥ частиною восьмою статт≥ 28 цього «акону.

4. ѕ≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ проводитьс¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю у посл≥довност≥ викладених положень ц≥Їњ статт≥.

5. —писок виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ у раз≥ внесенн¤ до нього п≥д час голосуванн¤ доповнень п≥сл¤ зак≥нченн¤ голосуванн¤ п≥дписуЇтьс¤ головою та секретарем д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ ≥ скр≥плюЇтьс¤ печаткою ком≥с≥њ.

6. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ на п≥дстав≥ списку виборц≥в встановлюЇ к≥льк≥сть виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥. ÷¤ к≥льк≥сть оголошуЇтьс¤ ≥ заноситьс¤ секретарем ком≥с≥њ до протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥.

7. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ п≥драховуЇ невикористан≥ виборч≥ бюлетен≥.  ≥льк≥сть таких бюлетен≥в оголошуЇтьс¤ ≥ заноситьс¤ секретарем ком≥с≥њ до протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥. Ќевикористан≥ виборч≥ бюлетен≥ погашаютьс¤ шл¤хом в≥докремленн¤ правого нижнього кута бюлетен¤. ѕогашен≥ невикористан≥ виборч≥ бюлетен≥ разом з бюлетен¤ми, зазначеними у частин≥ дев'¤т≥й статт≥ 76 цього «акону, запаковуютьс¤. Ќа пакет≥ робитьс¤ напис "Ќевикористан≥ виборч≥ бюлетен≥", зазначаютьс¤ номер територ≥ального округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, к≥льк≥сть запакованих виборчих бюлетен≥в, дата ≥ час пакуванн¤, ставл¤тьс¤ п≥дписи присутн≥х член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та печатка ком≥с≥њ.

8. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ п≥драховуЇ к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥, за п≥дписами у списку виборц≥в. ÷¤ к≥льк≥сть оголошуЇтьс¤.

9. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ п≥драховуЇ к≥льк≥сть контрольних талон≥в виборчих бюлетен≥в з п≥дписами виборц≥в та член≥в виборчоњ ком≥с≥њ, ¤к≥ њх видавали.  ≥льк≥сть таких талон≥в оголошуЇтьс¤.

10. ” раз≥ в≥дпов≥дност≥ к≥лькост≥ контрольних талон≥в, зазначених у частин≥ дев'¤т≥й ц≥Їњ статт≥, к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥, визначен≥й у частин≥ восьм≥й ц≥Їњ статт≥, ц¤ к≥льк≥сть оголошуЇтьс¤ ≥ заноситьс¤ до протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ у графу " ≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥".

11. ” раз≥ нев≥дпов≥дност≥ к≥лькост≥ контрольних талон≥в, зазначених у частин≥ дев'¤т≥й ц≥Їњ статт≥, к≥лькост≥ п≥дпис≥в виборц≥в у списку виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥, складаЇтьс¤ акт ≥з зазначенн¤м встановленоњ р≥шенн¤м д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ причини такоњ нев≥дпов≥дност≥, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ присутн≥ми членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ÷ей акт мають право п≥дписати присутн≥ кандидати, њх дов≥рен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥. ѕ≥дписи скр≥плюютьс¤ печаткою ком≥с≥њ. ѕ≥сл¤ цього ком≥с≥¤ приймаЇ р≥шенн¤ щодо встановленн¤ к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥. ÷¤ к≥льк≥сть оголошуЇтьс¤ ≥ заноситьс¤ до протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥.

12. —писок виборц≥в, доданий до нього вит¤г ≥з списку виборц≥в, виготовлений зг≥дно з частиною третьою статт≥ 77 цього «акону, за¤ви, на п≥дстав≥ ¤ких складавс¤ вит¤г ≥з списку, в≥дкр≥пн≥ посв≥дченн¤, р≥шенн¤ суду про включенн¤ виборц¤ до списку виборц≥в у день голосуванн¤ запаковуютьс¤ в окремий пакет. Ќа пакет≥ робитьс¤ напис "—писок виборц≥в", зазначаютьс¤ номер територ≥ального округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, дата ≥ час пакуванн¤, ставл¤тьс¤ п≥дписи присутн≥х член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та печатка ком≥с≥њ.

13.  онтрольн≥ талони виборчих бюлетен≥в запаковуютьс¤. Ќа пакет≥ робитьс¤ напис " онтрольн≥ талони", зазначаютьс¤ номер територ≥ального округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, к≥льк≥сть запакованих контрольних талон≥в, дата ≥ час пакуванн¤, ставл¤тьс¤ п≥дписи присутн≥х член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та печатка ком≥с≥њ.

14. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ перев≥р¤Ї, чи дор≥внюЇ сума к≥лькост≥ невикористаних виборчих бюлетен≥в ≥ к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥, к≥лькост≥ виборчих бюлетен≥в, отриманих д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю. ” раз≥ нев≥дпов≥дност≥ цих даних д≥льнична виборча ком≥с≥¤ складаЇ акт ≥з зазначенн¤м встановленоњ р≥шенн¤м д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ причини такого розходженн¤, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ присутн≥ми членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ÷ей акт мають право п≥дписати присутн≥ кандидати, њх дов≥рен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥. ѕ≥дписи скр≥плюютьс¤ печаткою ком≥с≥њ.

15. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ перев≥р¤Ї ц≥л≥сн≥сть пломб або печаток на виборчих скриньках.

16. ” раз≥ ви¤вленн¤ на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи ≥нших пошкоджень, ¤к≥ порушують ц≥л≥сн≥сть виборчоњ скриньки, складаЇтьс¤ акт ≥з зазначенн¤м характеру ви¤влених пошкоджень, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ присутн≥ми членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ÷ей акт мають право п≥дписати присутн≥ кандидати, њх дов≥рен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥. ѕ≥дписи скр≥плюютьс¤ печаткою ком≥с≥њ.

17. ¬иборч≥ скриньки в≥дкриваютьс¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю почергово. ѕершими в≥дкриваютьс¤ переносн≥ виборч≥ скриньки, що використовувалис¤ при голосуванн≥ виборц≥в за межами прим≥щенн¤ дл¤ голосуванн¤, а останн≥ми в≥дкриваютьс¤, у раз≥ њх на¤вност≥, виборч≥ скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також ≥ншими пошкодженн¤ми, ви¤вленими п≥д час голосуванн¤.

18. ѕри в≥дкритт≥ непошкодженоњ виборчоњ скриньки њњ вм≥ст висипаЇтьс¤ на ст≥л, за ¤ким розм≥щуютьс¤ члени д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, при цьому перев≥р¤Їтьс¤ на¤вн≥сть у скриньц≥ контрольного листа (дл¤ переносноњ виборчоњ скриньки - контрольних лист≥в).

19. ¬иборч≥ бюлетен≥ з пошкодженоњ виборчоњ скриньки виймаютьс¤ по одному без њх перем≥шуванн¤. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ при цьому п≥драховуЇ к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, що знаход¤тьс¤ у ц≥й скриньц≥. ѕри цьому перев≥р¤Їтьс¤ на¤вн≥сть у ц≥й скриньц≥ контрольного листа, ¤кий повинен бути вийн¤тий останн≥м.

20. ” раз≥ в≥дсутност≥ у виборч≥й скриньц≥ контрольного листа д≥льнична виборча ком≥с≥¤ складаЇ у пор¤дку, встановленому ц≥Їю статтею, акт про в≥дсутн≥сть у скриньц≥ контрольного листа, в ¤кому зазначаЇ к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, що знаход¤тьс¤ у ц≥й скриньц≥. ÷≥ виборч≥ бюлетен≥ не враховуютьс¤ при встановленн≥ загальноњ к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥, та при п≥драхунку голос≥в виборц≥в.

21. якщо при в≥дкритт≥ переносноњ виборчоњ скриньки у н≥й ви¤витьс¤ б≥льше виборчих бюлетен≥в, н≥ж зазначено в контрольному лист≥ у ц≥й скриньц≥, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ складаЇ у пор¤дку, встановленому ц≥Їю статтею, акт про таку нев≥дпов≥дн≥сть, в ¤кому зазначаЇ к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, що знаход¤тьс¤ у ц≥й скриньц≥. ÷≥ виборч≥ бюлетен≥ не враховуютьс¤ при встановленн≥ загальноњ к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥, та при п≥драхунку голос≥в виборц≥в.

22. ”. раз≥ виникненн¤ сумн≥в≥в щодо достов≥рност≥ контрольного листа та в ≥нших сумн≥вних випадках р≥шенн¤ щодо визнанн¤ виборчих бюлетен≥в, що знаход¤тьс¤ у виборч≥й скриньц≥, такими, що не п≥дл¤гають урахуванню при встановленн≥ загальноњ к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥, та при п≥драхунку голос≥в виборц≥в, приймаЇтьс¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю шл¤хом голосуванн¤.

23. ¬иборч≥ бюлетен≥, що не п≥дл¤гають врахуванню при встановленн≥ загальноњ к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥, та при п≥драхунку голос≥в виборц≥в, запаковуютьс¤. Ќа пакет≥ робитьс¤ напис "¬иборч≥ бюлетен≥, що не п≥дл¤гають врахуванню", зазначаютьс¤ номер територ≥ального округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, к≥льк≥сть запакованих виборчих бюлетен≥в, дата ≥ час пакуванн¤, ставл¤тьс¤ п≥дписи присутн≥х член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та печатка ком≥с≥њ.

24. ¬иборча ком≥с≥¤ п≥драховуЇ загальну к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, за вин¤тком бюлетен≥в, ¤к≥ не п≥дл¤гають врахуванню. ѕри п≥драхунку виборчих бюлетен≥в визначений виборчою ком≥с≥Їю член ком≥с≥њ рахуЇ виборч≥ бюлетен≥ вголос. ”с≥ предмети, що не Ї виборчими бюлетен¤ми встановленоњ форми, складаютьс¤ окремо ≥ не п≥драховуютьс¤. ” раз≥ виникненн¤ сумн≥в≥в, чи Ї предмет виборчим бюлетенем, д≥льнична виборча ком≥с≥¤ вир≥шуЇ це питанн¤ шл¤хом голосуванн¤. ѕри цьому кожен член виборчоњ ком≥с≥њ маЇ право особисто огл¤нути предмет. Ќа час його огл¤ду п≥драхунок виборчих бюлетен≥в припин¤Їтьс¤. ѕредмети, що не Ї виборчими бюлетен¤ми, запаковуютьс¤ в окремий пакет. ƒо предмет≥в в≥днос¤ть ≥ контрольн≥ листи. Ќа пакет≥ робитьс¤ напис "ѕредмети", зазначаютьс¤ номер територ≥ального округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, дата, час пакуванн¤, ставл¤тьс¤ п≥дписи присутн≥х член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та печатка ком≥с≥њ. ¬становлена у п≥дсумку п≥драхунку к≥льк≥сть Ї к≥льк≥стю виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥. ÷¤ к≥льк≥сть оголошуЇтьс¤ ≥ заноситьс¤ секретарем ком≥с≥њ до протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥.

25. ¬иборч≥ бюлетен≥ розкладаютьс¤ на м≥сц¤, позначен≥ окремими табличками, що м≥ст¤ть з обох бок≥в пр≥звища й ≥н≥ц≥али кандидат≥в, написи "нед≥йсн≥", "проти вс≥х". ѕри розкладанн≥ виборчих бюлетен≥в визначений виборчою ком≥с≥Їю член ком≥с≥њ показуЇ кожний виборчий бюлетень ус≥м членам ком≥с≥њ, виголошуючи результат волеви¤вленн¤ виборц¤. ” раз≥ виникненн¤ сумн≥в≥в щодо зм≥сту виборчого бюлетен¤ виборча ком≥с≥¤ вир≥шуЇ питанн¤ шл¤хом голосуванн¤. ѕри цьому кожен член ком≥с≥њ маЇ право огл¤нути особисто виборчий бюлетень. Ќа час огл¤ду виборчого бюлетен¤ робота з ≥ншими виборчими бюлетен¤ми припин¤Їтьс¤.

26. Ќед≥йсними вважаютьс¤ виборч≥ бюлетен≥:

1) на ¤ких в≥дсутн¤ печатка ц≥Їњ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ;

2) ¤кщо зазначен≥ на виборчому бюлетен≥ номери територ≥ального округу або виборчоњ д≥льниц≥ не в≥дпов≥дають номерам територ≥ального округу чи виборчоњ д≥льниц≥, на ¤к≥й проводитьс¤ п≥драхунок голос≥в;

3) на ¤ких не зазначено пр≥звище та (або) в≥дсутн≥й п≥дпис члена д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий його видав, або м≥ститьс¤ п≥дпис особи, ¤ка не Ї членом виборчоњ ком≥с≥њ ц≥Їњ виборчоњ д≥льниц≥;

4) за на¤вност≥ обставин, зазначених у частин≥ восьм≥й статт≥ 72 цього «акону;

5) ¤кщо у виборчому бюлетен≥ зроблено б≥льш ¤к одну позначку проти пр≥звищ кандидат≥в чи проти пр≥звища кандидата ≥ тексту "Ќе п≥дтримую жодного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни";

6) ¤кщо не поставлено жодноњ позначки;

7) ¤кщо не в≥д≥рвано контрольн≥ талони;

8) ¤кщо неможливо з ≥нших причин встановити зм≥ст волеви¤вленн¤ виборц¤.

27. ” раз≥ виникненн¤ сумн≥в≥в щодо д≥йсност≥ виборчого бюлетен¤ питанн¤ вир≥шуЇтьс¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю шл¤хом голосуванн¤. ѕри цьому кожен член ком≥с≥њ маЇ право особисто огл¤нути виборчий бюлетень. Ќа час огл¤ду виборчого бюлетен¤ п≥драхунок ≥нших виборчих бюлетен≥в припин¤Їтьс¤.

28. Ќед≥йсн≥ виборч≥ бюлетен≥ п≥драховуютьс¤ окремо. ÷¤ к≥льк≥сть оголошуЇтьс¤ ≥ заноситьс¤ секретарем ком≥с≥њ до протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥. Ќед≥йсн≥ виборч≥ бюлетен≥ запаковуютьс¤. Ќа пакет≥ робитьс¤ напис "Ќед≥йсн≥ виборч≥ бюлетен≥", зазначаютьс¤ номер територ≥ального округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, к≥льк≥сть запакованих нед≥йсних виборчих бюлетен≥в, дата ≥ час пакуванн¤, ставл¤тьс¤ п≥дписи присутн≥х член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та печатка ком≥с≥њ.

29. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ п≥драховуЇ к≥льк≥сть голос≥в виборц≥в, поданих за кожного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, а також к≥льк≥сть голос≥в виборц≥в, ¤к≥ не п≥дтримали жодного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни. ѕ≥д час п≥драхунку голос≥в кожен член ком≥с≥њ маЇ право перев≥рити або перерахувати в≥дпов≥дн≥ виборч≥ бюлетен≥. –езультати п≥драхунку голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ оголошуютьс¤ ≥ занос¤тьс¤ секретарем ком≥с≥њ до протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥.

30. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ зобов'¤зана при п≥драхунку голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ перев≥рити, чи дор≥внюЇ к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥ на виборч≥й д≥льниц≥, сум≥ к≥лькостей нед≥йсних виборчих бюлетен≥в на виборч≥й д≥льниц≥, виборчих бюлетен≥в, голоси в ¤ких подан≥ за кожного кандидата, та к≥лькост≥ виборчих бюлетен≥в, у ¤ких виборц≥ не п≥дтримали жодного кандидата. ” раз≥ нев≥дпов≥дност≥ цих даних д≥льнична виборча ком≥с≥¤ складаЇ акт ≥з зазначенн¤м встановленоњ р≥шенн¤м д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ причини такого розходженн¤, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ присутн≥ми членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ÷ей акт мають право п≥дписати присутн≥ кандидати, њх дов≥рен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥. ѕ≥дписи скр≥плюютьс¤ печаткою ком≥с≥њ.

31. ¬иборч≥ бюлетен≥ з голосами виборц≥в, поданими за кожного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, та виборч≥ бюлетен≥, в ¤ких виборц≥ не п≥дтримали жодного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, запаковуютьс¤ окремо. Ќа пакетах зазначаютьс¤ в≥дпов≥дно пр≥звище та ≥н≥ц≥али кандидата, "Ќе п≥дтримали жодного кандидата", номер територ≥ального округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, к≥льк≥сть запакованих виборчих бюлетен≥в, дата ≥ час пакуванн¤, ставл¤тьс¤ п≥дписи присутн≥х член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та печатка ком≥с≥њ.

—татт¤ 79. ѕротокол д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в

1. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ на своЇму зас≥данн≥ складаЇ протокол про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

2. ƒо протоколу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ прописом та цифрами занос¤тьс¤:

1) к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, одержаних д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю;

2) к≥льк≥сть виборц≥в, внесених до списку виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥;

3) к≥льк≥сть невикористаних виборчих бюлетен≥в;

4) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥;

5) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥ на виборч≥й д≥льниц≥;

6) к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, визнаних нед≥йсними;

7) к≥льк≥сть голос≥в виборц≥в, поданих за кожного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни;

8) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ не п≥дтримали жодного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

3. ѕротокол про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ складаЇтьс¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю у к≥лькост≥ прим≥рник≥в, ¤ка на чотири б≥льша, н≥ж к≥льк≥сть ос≥б, ¤к≥ вход¤ть до складу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ѕрим≥рники протоколу нумеруютьс¤ ≥ мають однакову юридичну силу.

4. ” протокол≥ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ зазначаютьс¤ дата ≥ час (година ≥ хвилини) його п≥дписанн¤ членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ.  ожен прим≥рник протоколу п≥дписуЇтьс¤ головою, заступником голови, секретарем та ≥ншими членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤к≥ присутн≥ на зас≥данн≥ ком≥с≥њ. ” раз≥ в≥дсутност≥ п≥дпису члена д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ у протокол≥ проти його пр≥звища зазначаЇтьс¤ причина в≥дсутност≥ п≥дпису. ѕротокол засв≥дчуЇтьс¤ печаткою д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ѕерший прим≥рник протоколу мають право п≥дписати кандидати на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥рен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥, ¤к≥ були присутн≥ при п≥драхунку голос≥в виборц≥в.

5. «аборон¤Їтьс¤ заповненн¤ протокол≥в про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ ол≥вцем, а також внесенн¤ до них без в≥дпов≥дного р≥шенн¤ ком≥с≥њ будь-¤ких виправлень.

6. якщо п≥сл¤ п≥дписанн¤ протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ у в≥дпов≥дному окруз≥ д≥льнична виборча ком≥с≥¤ ви¤вила в ньому неточност≥ (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж зас≥данн≥ розгл¤даЇ питанн¤ про внесенн¤ зм≥н до нього шл¤хом складенн¤ нового протоколу, на ¤кому робитьс¤ пом≥тка "”точнений". ѕри цьому перерахунок бюлетен≥в не робитьс¤. ѕротокол з позначкою "”точнений" складаЇтьс¤ у к≥лькост≥ прим≥рник≥в, зазначених у частин≥ трет≥й ц≥Їњ статт≥.

7. ѕерший ≥ другий прим≥рники протоколу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥, а за на¤вност≥ - ≥ в≥дпов≥дн≥ прим≥рники протоколу з пом≥ткою "”точнений" запаковуютьс¤. Ќа пакет≥ робитьс¤ напис "ѕротокол про п≥драхунок голос≥в", зазначаютьс¤ номер територ≥ального округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, дата ≥ час пакуванн¤, ставл¤тьс¤ п≥дписи присутн≥х член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та печатка ком≥с≥њ. “рет≥й прим≥рник протоколу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ збер≥гаЇтьс¤ у секретар¤ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, четвертий прим≥рник зазначеного протоколу нев≥дкладно вив≥шуЇтьс¤ дл¤ загального ознайомленн¤ в прим≥щенн≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, а решта по одному прим≥рнику протоколу видаЇтьс¤ членам д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

8.  андидатам на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥реним особам, оф≥ц≥йним спостер≥гачам, ¤к≥ були присутн≥ при п≥драхунку голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥, на њх проханн¤ нев≥дкладно видаютьс¤ коп≥њ зазначеного у ц≥й статт≥ протоколу, засв≥дчен≥ головою ≥ секретарем д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та скр≥плен≥ печаткою ком≥с≥њ, з розрахунку не б≥льш ¤к по одн≥й коп≥њ кожного протоколу дл¤ кожного кандидата та дл¤ кожного оф≥ц≥йного спостер≥гача.

9. ѕакети з протоколами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥, виборчими бюлетен¤ми, контрольними талонами ≥ предметами, списками виборц≥в, а також, за на¤вност≥, окремими думками член≥в виборчоњ ком≥с≥њ, викладеними у письмов≥й форм≥, актами, за¤вами, скаргами та р≥шенн¤ми, прийн¤тими ком≥с≥Їю, нев≥дкладно п≥сл¤ зак≥нченн¤ зас≥данн¤ ком≥с≥њ доставл¤ютьс¤ до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

—татт¤ 80. ¬изнанн¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ нед≥йсним

1. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ може визнати голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ нед≥йсним у раз≥ встановленн¤ нею порушень вимог цього «акону, внасл≥док ¤ких неможливо достов≥рно встановити результати волеви¤вленн¤ виборц≥в. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ може визнати голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ нед≥йсним за на¤вност≥ лише таких обставин:

1) випадк≥в незаконного голосуванн¤ (вкиданн¤ виборчого бюлетен¤ до виборчоњ скриньки за виборц¤ ≥ншою особою, кр≥м випадк≥в, передбачених частиною сьомою статт≥ 76 цього «акону; голосуванн¤ особами, ¤к≥ не мають права голосу; голосуванн¤ особами, ¤к≥ не включен≥ до списку виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ або включен≥ до нього безп≥дставно; голосуванн¤ особою б≥льше н≥ж один раз) у к≥лькост≥, що перевищуЇ дес¤ть в≥дсотк≥в к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥ на виборч≥й д≥льниц≥;

2) ви¤вленн¤ у виборчих скриньках виборчих бюлетен≥в у к≥лькост≥, що перевищуЇ б≥льше н≥ж на дес¤ть в≥дсотк≥в к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥ на виборч≥й д≥льниц≥;

3) знищенн¤ або пошкодженн¤ виборчоњ скриньки (скриньок), що унеможливлюЇ встановленн¤ зм≥сту виборчих бюлетен≥в, ¤кщо к≥льк≥сть цих бюлетен≥в перевищуЇ дес¤ть в≥дсотк≥в к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥ на виборч≥й д≥льниц≥.

2. ” раз≥ ви¤вленн¤ обставин, зазначених у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, у кожному випадку д≥льнична виборча ком≥с≥¤ складаЇ в≥дпов≥дний акт, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ вс≥ма присутн≥ми членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та скр≥плюЇтьс¤ печаткою виборчоњ ком≥с≥њ. “акий акт (акти) Ї п≥дставою дл¤ розгл¤ду д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю питанн¤ про визнанн¤ голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ у в≥дпов≥дному окруз≥ нед≥йсним.

3. ” раз≥ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про визнанн¤ голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ нед≥йсним протокол д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ повинен м≥стити лише в≥домост≥, зазначен≥ у пунктах 1 - 6 частини другоњ статт≥ 79 цього «акону. Ќа м≥сц≥ ≥нших в≥домостей ставитьс¤ прочерк. ѕротоколи складаютьс¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю у пор¤дку, встановленому статтею 79 цього «акону.

4. ” раз≥ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про визнанн¤ голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ нед≥йсним виборч≥ бюлетен≥ запаковуютьс¤. Ќа пакет≥ робитьс¤ напис "¬иборч≥ бюлетен≥", зазначаютьс¤ номер територ≥ального округу, номер виборчоњ д≥льниц≥, к≥льк≥сть запакованих виборчих бюлетен≥в, дата ≥ час пакуванн¤, ставл¤тьс¤ п≥дписи присутн≥х член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та печатка ком≥с≥њ.

5. –≥шенн¤ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про визнанн¤ голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ нед≥йсним та акт, на п≥дстав≥ ¤кого прийн¤то це р≥шенн¤, додаютьс¤ до протокол≥в про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥.

—татт¤ 81. ѕор¤док транспортуванн¤ ≥ передач≥ документ≥в до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ

1. “ранспортуванн¤ документ≥в, зазначених у частин≥ дев'¤т≥й статт≥ 79 цього «акону, зд≥йснюЇтьс¤ головою д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ або заступником голови та ≥ншими двома членами ц≥Їњ ком≥с≥њ, ¤к≥ повинн≥ бути представниками р≥зних кандидат≥в, у супровод≥ прац≥вника орган≥в внутр≥шн≥х справ. ≤нш≥ члени д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, кандидати, уповноважен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥ за њх бажанн¤м можуть також супроводжувати транспортуванн¤ таких документ≥в. —упроводженн¤ таких документ≥в ≥ншими особами заборон¤Їтьс¤. ѕ≥д час транспортуванн¤ документ≥в заборон¤Їтьс¤ розпечатувати пакети з виборчими бюлетен¤ми та ≥ншою документац≥Їю.

2. ѕротокол про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ у в≥дпов≥дних виборчих округах та ≥нш≥ документи д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ передаютьс¤ в≥дпов≥дн≥й територ≥альн≥й виборч≥й ком≥с≥њ на њњ зас≥данн≥.

3. «м≥ст протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на спец≥альн≥й виборч≥й д≥льниц≥, утворен≥й на судн≥, що перебуваЇ в день вибор≥в у плаванн≥ п≥д ƒержавним ѕрапором ”крањни, на пол¤рн≥й станц≥њ ”крањни, п≥сл¤ його п≥дписанн¤ членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ нев≥дкладно передаЇтьс¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю за допомогою техн≥чних засоб≥в зв'¤зку до в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ з обов'¤зковою наступною передачею до нењ першого ≥ другого прим≥рник≥в протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥, ≥нших документ≥в, зазначених у частин≥ дев'¤т≥й статт≥ 79 цього «акону.

4. «м≥ст протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на закордонн≥й виборч≥й д≥льниц≥ п≥сл¤ його п≥дписанн¤ членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ нев≥дкладно передаЇтьс¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю за допомогою техн≥чних засоб≥в зв'¤зку до в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ з обов'¤зковою наступною передачею до нењ першого ≥ другого прим≥рник≥в протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ через в≥дпов≥дн≥ центральн≥ органи виконавчоњ влади в пор¤дку, встановленому ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. ƒо протокол≥в додаютьс¤ ≥нш≥ документи, зазначен≥ у частин≥ дев'¤т≥й статт≥ 79 цього «акону.

—татт¤ 82. ѕор¤док прийн¤тт¤ та розгл¤д документ≥в д≥льничних виборчих ком≥с≥й територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю

1. « моменту зак≥нченн¤ голосуванн¤ територ≥альна виборча ком≥с≥¤ розпочинаЇ зас≥данн¤, ¤ке продовжуЇтьс¤ безперервно до встановленн¤ п≥дсумк≥в голосуванн¤ у територ≥альному виборчому окруз≥. Ќа цей час члени територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ не можуть залучатис¤ до виконанн¤ ≥нших функц≥й, кр≥м участ≥ в зас≥данн≥ ком≥с≥њ.

2. «ас≥данн¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, зазначене у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, оформл¤Їтьс¤ протоколом безперервного зас≥данн¤, ¤кий п≥дписуЇтьс¤ головуючим на зас≥данн≥ та секретарем ком≥с≥њ або членом ком≥с≥њ, ¤кий виконував на зазначеному зас≥данн≥ обов'¤зки секретар¤. ƒо протоколу додаютьс¤ (за на¤вност≥) окрем≥ думки член≥в ком≥с≥њ, ¤к≥ брали участь у зас≥данн≥ ≥ не згодн≥ з прийн¤тим ком≥с≥Їю р≥шенн¤м.

3. Ќа початку зас≥данн¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, зазначеного у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, ком≥с≥¤ перераховуЇ, погашаЇ ≥ запаковуЇ невикористан≥ виборч≥ бюлетен≥, ¤к≥ до дн¤ вибор≥в включно збер≥галис¤ у прим≥щенн≥ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ÷≥ д≥њ виконуютьс¤ у пор¤дку, зазначеному у частин≥ сьом≥й статт≥ 78 цього «акону.

4. Ќа зас≥данн≥ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ приймаютьс¤, розгл¤даютьс¤ та оголошуютьс¤ протоколи д≥льничних виборчих ком≥с≥й про п≥дсумки голосуванн¤ на в≥дпов≥дних виборчих д≥льниц¤х, а також передаютьс¤ ≥нш≥ документи д≥льничних виборчих ком≥с≥й, передбачен≥ частиною дев'¤тою статт≥ 79 цього «акону. „ас прийн¤тт¤ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю протоколу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, перел≥к прийн¤тих документ≥в ≥ занесен≥ до протоколу в≥домост≥ ф≥ксуютьс¤ у протокол≥ зас≥данн¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

5. ѕри прийн¤тт≥ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю протоколу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ у в≥дпов≥дному окруз≥ занесен≥ до нього в≥домост≥ оголошуютьс¤.

6. ” раз≥ ви¤вленн¤ у протокол≥ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ виправлень, помилок, неточностей територ≥альна виборча ком≥с≥¤ своњм р≥шенн¤м може зобов'¤зати д≥льничну виборчу ком≥с≥ю внести зм≥ни до цього протоколу в≥дпов≥дно до вимог частини шостоњ статт≥ 79 цього «акону.

ѕ≥д час розгл¤ду цього питанн¤ д≥льничною виборчою ком≥с≥Їю подан≥ до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ прим≥рники протоколу про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ та додан≥ до нього документи збер≥гаютьс¤ в територ≥альн≥й виборч≥й ком≥с≥њ.

7. ƒ≥льнична виборча ком≥с≥¤ зобов'¤зана у строк, визначений територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю, розгл¤нути питанн¤ про внесенн¤ зм≥н до протоколу без перерахунку бюлетен≥в. ѕротокол з пом≥ткою "”точнений" транспортуЇтьс¤ ≥ передаЇтьс¤ територ≥альн≥й виборч≥й ком≥с≥њ в пор¤дку, встановленому статтею 81 цього «акону.

8. «а на¤вност≥ скарг, за¤в, в≥дпов≥дно оформлених акт≥в, складених кандидатами, њх дов≥реними особами та оф≥ц≥йними спостер≥гачами, про порушенн¤ вимог цього «акону п≥д час проведенн¤ голосуванн¤ та (або) п≥драхунку голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥, що ставл¤ть п≥д сумн≥в результати п≥драхунку голос≥в виборц≥в на ц≥й д≥льниц≥, територ≥альна виборча ком≥с≥¤ може прийн¤ти р≥шенн¤ про проведенн¤ повторного п≥драхунку голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥.

9. ” раз≥ на¤вност≥ акта або письмовоњ за¤ви ос≥б, зазначених у частин≥ перш≥й статт≥ 81 цього «акону, про порушенн¤ вимог цього «акону п≥д час транспортуванн¤ протокол≥в про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ та ≥нших документ≥в до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ територ≥альна виборча ком≥с≥¤ може, а у раз≥ на¤вних ознак розпечатуванн¤ пакет≥в ≥з запакованими документами зобов'¤зана прийн¤ти р≥шенн¤ про повторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на ц≥й д≥льниц≥.

10. ѕротоколи про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ та ≥нш≥ документи д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ до проведенн¤ повторного п≥драхунку голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю збер≥гаютьс¤ у прим≥щенн≥ зас≥данн¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

11. ѕовторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ зд≥йснюЇтьс¤ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю з обов'¤зковою участю член≥в д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤к≥ передають виборчу документац≥ю, п≥сл¤ розгл¤ду ≥ прийн¤тт¤ протокол≥в та ≥нших документ≥в в≥д ус≥х д≥льничних виборчих ком≥с≥й. ” повторному п≥драхунку територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥ мають право брати участь ус≥ члени ц≥Їњ д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ≥ можуть бути присутн≥ми кандидати, њх дов≥рен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥.

12. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ у раз≥ повторного п≥драхунку нею голос≥в виборц≥в на ц≥й д≥льниц≥ складаЇ протокол про повторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥ за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю.

13. ѕротоколи про повторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥ складаютьс¤ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю у к≥лькост≥ прим≥рник≥в на чотири б≥льш≥й, н≥ж к≥льк≥сть ос≥б, що вход¤ть до складу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ѕрим≥рники протокол≥в нумеруютьс¤ ≥ мають однакову юридичну силу. ÷≥ протоколи п≥дписуютьс¤ присутн≥ми членами територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ та членами д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤к≥ брали участь у повторному п≥драхунку голос≥в, та засв≥дчуютьс¤ печаткою територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ¬≥домост≥ протокол≥в оголошуютьс¤. ѕерший прим≥рник кожного протоколу мають право п≥дписати кандидати, њх дов≥рен≥ особи, оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥, ¤к≥ були присутн≥ при п≥драхунку голос≥в виборц≥в.

14. ” раз≥ ви¤вленн¤ при повторному п≥драхунку голос≥в виборц≥в територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥ обставин, зазначених у частин≥ перш≥й статт≥ 80 цього «акону, чи ≥нших обставин, внасл≥док ¤ких неможливо достов≥рно встановити результати волеви¤вленн¤ виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥, територ≥альна виборча ком≥с≥¤ може прийн¤ти р≥шенн¤ про визнанн¤ голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ нед≥йсним. ” цьому випадку протокол про повторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на ц≥й виборч≥й д≥льниц≥ складаЇтьс¤ у пор¤дку, зазначеному у частинах дванадц¤т≥й та тринадц¤т≥й ц≥Їњ статт≥, та повинен м≥стити лише в≥домост≥, зазначен≥ в≥дпов≥дно у пунктах 1 - 6 частини другоњ статт≥ 79 цього «акону.

15. ѕерший прим≥рник протоколу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про повторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥ разом з в≥дпов≥дним протоколом д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборч≥й д≥льниц≥, р≥шенн¤м територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про визнанн¤ голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ нед≥йсним додаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до протоколу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥дсумки голосуванн¤ у в≥дпов≥дному територ≥альному виборчому окруз≥. ƒругий прим≥рник протоколу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про повторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥ збер≥гаЇтьс¤ у секретар¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, трет≥й - передаЇтьс¤ д≥льничн≥й виборч≥й ком≥с≥њ, четвертий - в≥дразу вив≥шуЇтьс¤ дл¤ загального ознайомленн¤ у прим≥щенн≥ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, а решта по одному прим≥рнику видаЇтьс¤ членам територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ¬≥домост≥ протоколу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про повторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥ оголошуютьс¤.

16.  андидатам на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥реним особам, оф≥ц≥йним спостер≥гачам, ¤к≥ були присутн≥ при повторному п≥драхунку голос≥в, на њх проханн¤ нев≥дкладно видаютьс¤ коп≥њ зазначеного у ц≥й статт≥ протоколу, засв≥дчен≥ головою ≥ секретарем територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ та скр≥плен≥ печаткою ком≥с≥њ, з розрахунку не б≥льш ¤к по одн≥й коп≥њ кожного протоколу дл¤ кожного кандидата та дл¤ кожного оф≥ц≥йного спостер≥гача.

—татт¤ 83. ¬становленн¤ п≥дсумк≥в голосуванн¤ в межах територ≥ального виборчого округу

1. “еритор≥альна виборча ком≥с≥¤ п≥сл¤ прийн¤тт¤ ≥ розгл¤ду протокол≥в д≥льничних виборчих ком≥с≥й про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборчих д≥льниц¤х, у тому числ≥ з пом≥ткою "”точнений", на п≥дстав≥ протокол≥в д≥льничних виборчих ком≥с≥й про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборчих д≥льниц¤х та пов≥домлень про зм≥ст таких протокол≥в д≥льничних виборчих ком≥с≥й, переданих за допомогою техн≥чних засоб≥в зв'¤зку ≥з спец≥альних виборчих д≥льниць, утворених на суднах, що перебувають у день вибор≥в у плаванн≥ п≥д ƒержавним ѕрапором ”крањни, на пол¤рних станц≥¤х ”крањни, та закордонних виборчих д≥льниць, а у раз≥ повторного п≥драхунку голос≥в виборц≥в - протоколу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про повторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥ встановлюЇ:

1) к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, одержаних територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю;

2) к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, погашених територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю;

3) к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, одержаних д≥льничними виборчими ком≥с≥¤ми територ≥ального округу;

4) к≥льк≥сть виборц≥в, включених до списк≥в виборц≥в на виборчих д≥льниц¤х територ≥ального округу;

5) к≥льк≥сть невикористаних виборчих бюлетен≥в;

6) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥;

7) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥ в межах територ≥ального округу;

8) к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, визнаних нед≥йсними;

9) к≥льк≥сть голос≥в виборц≥в, поданих за кожного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни;

10) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ не п≥дтримали жодного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

2. ¬≥домост≥ про п≥дсумки голосуванн¤ в межах територ≥ального округу цифрами ≥ прописом занос¤тьс¤ до протоколу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥дсумки голосуванн¤ в межах територ≥ального виборчого округу. ¬≥домост≥, зазначен≥ у пунктах 3 - 10 частини першоњ ц≥Їњ статт≥, внос¤тьс¤ ¤к по кожн≥й виборч≥й д≥льниц≥, що входить до складу територ≥ального виборчого округу, так ≥ сумарно по територ≥альному округу.

3. ѕротокол про п≥дсумки голосуванн¤ в межах територ≥ального виборчого округу складаЇтьс¤ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю у к≥лькост≥ прим≥рник≥в на три б≥льш≥й, н≥ж к≥льк≥сть ос≥б, ¤к≥ вход¤ть до складу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ѕрим≥рники протоколу нумеруютьс¤ ≥ мають однакову юридичну силу.

4. «аборон¤Їтьс¤ заповненн¤ протоколу про п≥дсумки голосуванн¤ в межах територ≥ального виборчого округу ол≥вцем, а також внесенн¤ до нього без в≥дпов≥дного р≥шенн¤ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ будь-¤ких виправлень.

5. ѕротокол про п≥дсумки голосуванн¤ в межах територ≥ального виборчого округу п≥дписуЇтьс¤ головою, заступником голови, секретарем та ≥ншими членами територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, ¤к≥ присутн≥ на зас≥данн≥ ком≥с≥њ, та засв≥дчуЇтьс¤ печаткою територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ” протокол≥ зазначаютьс¤ дата ≥ час (година ≥ хвилини) його п≥дписанн¤ членами територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ” раз≥ в≥дсутност≥ п≥дпису члена територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ у протокол≥ проти його пр≥звища зазначаЇтьс¤ причина в≥дсутност≥ п≥дпису. ѕерший прим≥рник протоколу мають право п≥дписати кандидати, њх дов≥рен≥ особи та оф≥ц≥йн≥ спостер≥гач≥, ¤к≥ були присутн≥ при встановленн≥ п≥дсумк≥в голосуванн¤ в межах територ≥ального виборчого округу. якщо п≥сл¤ п≥дписанн¤ зазначеного протоколу до в≥дправки його до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ територ≥альна виборча ком≥с≥¤ ви¤вила в ньому неточност≥ (описку чи помилку у цифрах), вона на своЇму зас≥данн≥ розгл¤даЇ питанн¤ про внесенн¤ зм≥н до протоколу шл¤хом складенн¤ нового протоколу, на ¤кому робитьс¤ позначка "”точнений". ѕротокол з пом≥ткою "”точнений" виготовл¤Їтьс¤ ≥ п≥дписуЇтьс¤ у пор¤дку та в к≥лькост≥ прим≥рник≥в, встановлених ц≥Їю статтею.

6. ѕерший прим≥рник протоколу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥дсумки голосуванн¤ в межах територ≥ального виборчого округу, а у раз≥ внесенн¤ зм≥н до цього протоколу - ≥ протокол, в ¤кому були допущен≥ неточност≥ (описки чи помилки у цифрах), разом з в≥дпов≥дними протоколами та актами д≥льничних виборчих ком≥с≥й, р≥шенн¤ми, прийн¤тими на п≥дстав≥ цих акт≥в, та, за на¤вност≥, протоколами територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про повторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥ в межах територ≥ального виборчого округу, окремими думками член≥в територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, викладеними у письмов≥й форм≥, за¤вами ≥ скаргами про порушенн¤ територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю пор¤дку встановленн¤ п≥дсумк≥в голосуванн¤ в межах територ≥ального виборчого округу та р≥шенн¤ми, прийн¤тими територ≥альною виборчою ком≥с≥Їю за результатами њх розгл¤ду, територ≥альна виборча ком≥с≥¤ нев≥дкладно надсилаЇ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, другий прим≥рник протоколу збер≥гаЇтьс¤ в територ≥альн≥й виборч≥й ком≥с≥њ, трет≥й - нев≥дкладно вив≥шуЇтьс¤ дл¤ загального ознайомленн¤ у прим≥щенн≥ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ, а решта по одному прим≥рнику видаЇтьс¤ членам територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

7.  андидатам на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥реним особам, оф≥ц≥йним спостер≥гачам на њх проханн¤ нев≥дкладно видаЇтьс¤ коп≥¤ протоколу територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥дсумки голосуванн¤ в межах територ≥ального виборчого округу та, за на¤вност≥, протоколу про повторний п≥драхунок голос≥в виборц≥в на в≥дпов≥дн≥й виборч≥й д≥льниц≥ з розрахунку по одн≥й коп≥њ кожного протоколу дл¤ кожного кандидата та на кожного оф≥ц≥йного спостер≥гача.

—татт¤ 84. ¬становленн¤ результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни

1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ на своЇму зас≥данн≥ на п≥дстав≥ протокол≥в територ≥альних виборчих ком≥с≥й про п≥дсумки голосуванн¤ в межах в≥дпов≥дних територ≥альних виборчих округ≥в не п≥зн≥ш ¤к на дес¤тий день з дн¤ вибор≥в встановлюЇ результати голосуванн¤ у день вибор≥в ѕрезидента ”крањни, про що складаЇ протокол. ƒо протоколу про результати голосуванн¤ у день вибор≥в ѕрезидента ”крањни занос¤тьс¤ прописом та цифрами так≥ в≥домост≥:

1) к≥льк≥сть виготовлених виборчих бюлетен≥в;

2) к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, одержаних територ≥альними виборчими ком≥с≥¤ми;

3) к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, одержаних д≥льничними виборчими ком≥с≥¤ми;

4) к≥льк≥сть виборц≥в, внесених до списк≥в виборц≥в на виборчих д≥льниц¤х;

5) к≥льк≥сть невикористаних виборчих бюлетен≥в;

6) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ отримали виборч≥ бюлетен≥;

7) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥;

8) к≥льк≥сть виборчих бюлетен≥в, визнаних нед≥йсними;

9) к≥льк≥сть голос≥в виборц≥в, поданих за кожного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни;

10) в≥дсоток голос≥в виборц≥в, поданих за кожного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, у в≥дношенн≥ до к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥;

11) к≥льк≥сть виборц≥в, ¤к≥ не п≥дтримали жодного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни;

12) в≥дсоток голос≥в виборц≥в, ¤к≥ не п≥дтримали жодного кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, у в≥дношенн≥ до к≥лькост≥ виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥.

2. ¬≥домост≥ про п≥дсумки голосуванн¤ цифрами ≥ прописом занос¤тьс¤ до протоколу ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥дсумки голосуванн¤ в день вибор≥в ѕрезидента ”крањни. ¬≥домост≥, зазначен≥ у пунктах 2 - 12 частини першоњ ц≥Їњ статт≥, внос¤тьс¤ ¤к по кожному територ≥альному виборчому округу, так ≥ сумарно по загальнодержавному округу.

3. ќбраним у день вибор≥в ѕрезидентом ”крањни вважаЇтьс¤ кандидат, ¤кий одержав на виборах б≥льше половини голос≥в виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥. ѕро обранн¤ ѕрезидента ”крањни за п≥дсумками голосуванн¤ у день вибор≥в ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ приймаЇ р≥шенн¤. ” протокол≥ ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ про п≥дсумки голосуванн¤ в день вибор≥в ѕрезидента ”крањни при цьому зазначаютьс¤ пр≥звище й ≥н≥ц≥али кандидата, ¤кий в≥дпов≥дно до цього «акону обраний ѕрезидентом ”крањни.

4. якщо до виборчого бюлетен¤ дл¤ голосуванн¤ у день вибор≥в було включено не б≥льше двох кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни ≥ за результатами голосуванн¤ у день вибор≥в ѕрезидента ”крањни жоден кандидат не був обраний в≥дпов≥дно до вимог частини третьоњ ц≥Їњ статт≥, ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ на п≥дстав≥ пункту 1 частини четвертоњ статт≥ 15 цього «акону приймаЇ р≥шенн¤ про зверненн¤ до ¬ерховноњ –ади ”крањни з поданн¤м про призначенн¤ повторних вибор≥в ѕрезидента ”крањни, про що зазначаЇтьс¤ у протокол≥ про п≥дсумки голосуванн¤ в день вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

5. якщо до виборчого бюлетен¤ дл¤ голосуванн¤ у день вибор≥в було включено б≥льше двох кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни ≥ за результатами голосуванн¤ у день вибор≥в ѕрезидента ”крањни жоден кандидат не був обраний в≥дпов≥дно до вимог частини третьоњ ц≥Їњ статт≥, ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ приймаЇ р≥шенн¤ про проведенн¤ повторного голосуванн¤, про що зазначаЇтьс¤ у протокол≥ про п≥дсумки голосуванн¤ в день вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

6. ѕов≥домленн¤ про результати голосуванн¤ у день вибор≥в ѕрезидента ”крањни та про прийн¤те ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю за п≥дсумками голосуванн¤ р≥шенн¤, передбачене частинами третьою, четвертою або п'¤тою ц≥Їњ статт≥, публ≥куЇтьс¤ нею в газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр" не п≥зн≥ш ¤к на трет≥й день п≥сл¤ п≥дписанн¤ протоколу про результати голосуванн¤.

—татт¤ 85. ѕовторне голосуванн¤

1. ѕовторне голосуванн¤ призначаЇтьс¤ на третю нед≥лю п≥сл¤ дн¤ вибор≥в з додержанн¤м вимог цього «акону. ѕов≥домленн¤ про дату проведенн¤ повторного голосуванн¤ публ≥куЇтьс¤ в газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр" ≥ оприлюднюЇтьс¤ в ≥нших засобах масовоњ ≥нформац≥њ.

2. ƒо виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ включаютьс¤ два кандидати на пост ѕрезидента ”крањни, ¤к≥ у п≥дсумку голосуванн¤ у день вибор≥в одержали найб≥льшу к≥льк≥сть голос≥в, не враховуючи тих кандидат≥в, ¤к≥ п≥сл¤ дн¤ вибор≥в зн¤ли своњ кандидатури.

3. якщо один з кандидат≥в, включених до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤, не п≥зн≥ш ¤к за дес¤ть дн≥в до дн¤ повторного голосуванн¤ зн¤в свою кандидатуру шл¤хом поданн¤ письмовоњ за¤ви до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, або ¬ерховний —уд ”крањни за поданн¤м ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ у пор¤дку, встановленому цим «аконом, прийн¤в р≥шенн¤ про скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата, включеного до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤, ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ нев≥дкладно приймаЇ р≥шенн¤ про включенн¤ до виборчого бюлетен¤ кандидата, наступного за к≥льк≥стю одержаних у день вибор≥в голос≥в.

4. якщо кандидат подав до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ письмову за¤ву про зн¤тт¤ своЇњ кандидатури з балотуванн¤ або ¬ерховний —уд ”крањни за поданн¤м ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ у пор¤дку, встановленому цим «аконом, прийн¤в р≥шенн¤ про скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата, включеного до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤, п≥зн≥ше строку, зазначеного у частин≥ трет≥й ц≥Їњ статт≥, або з ≥нших причин немаЇ кандидат≥в, ¤к≥ могли б бути включеними до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ зам≥сть вибулого, повторне голосуванн¤ проводитьс¤ щодо одн≥Їњ кандидатури.

5. ѕовноваженн¤ члена виборчоњ ком≥с≥њ, ¤кий був включений до складу виборчоњ ком≥с≥њ за поданн¤м кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, не включеного до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤, припин¤ютьс¤ достроково у раз≥ його в≥дсутност≥ дв≥ч≥ посп≥ль на зас≥данн≥ виборчоњ ком≥с≥њ п≥сл¤ дн¤ вибор≥в. ” раз≥ коли к≥льк≥сть член≥в виборчоњ ком≥с≥њ стаЇ при цьому меншою в≥д м≥н≥мальноњ к≥лькост≥, встановленоњ частиною другою статт≥ 23 або частиною другою статт≥ 24 цього «акону, в≥дпов≥дна виборча ком≥с≥¤ вищого р≥вн¤ включаЇ до складу ком≥с≥њ ≥нших ос≥б за поданн¤ми кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, включених до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤, ≥з забезпеченн¤м р≥вного представництва кандидат≥в. ѕоданн¤ до складу д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ може бути п≥дписане дов≥реною особою кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, засв≥дченим у пор¤дку, передбаченому частиною третьою статт≥ 24 цього «акону.

6. √олосуванн¤, проведенн¤ п≥драхунку голос≥в та встановленн¤ п≥дсумку голосуванн¤ у раз≥ повторного голосуванн¤ проводитьс¤ у пор¤дку, встановленому статт¤ми 75 - 83 цього «акону.

7. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ на своЇму зас≥данн≥ на п≥дстав≥ протокол≥в територ≥альних виборчих ком≥с≥й про п≥дсумки повторного голосуванн¤ в межах в≥дпов≥дних територ≥альних виборчих округ≥в не п≥зн≥ш ¤к на п'¤тнадц¤тий день з дн¤ повторного голосуванн¤ встановлюЇ результати повторного голосуванн¤ з вибор≥в ѕрезидента ”крањни, про що складаЇ протокол, до ¤кого занос¤тьс¤ в≥домост≥, передбачен≥ частинами першою та другою статт≥ 84 цього «акону.

8. якщо до бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ було внесено дв≥ кандидатури, обраним ѕрезидентом ”крањни за п≥дсумками повторного голосуванн¤ вважаЇтьс¤ кандидат, ¤кий за п≥дсумками повторного голосуванн¤ одержав б≥льшу, н≥ж ≥нший кандидат, к≥льк≥сть голос≥в виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥.

9. якщо до виборчого бюлетен¤ дл¤ повторного голосуванн¤ було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважаЇтьс¤ обраним ѕрезидентом ”крањни, ¤кщо в≥н одержав б≥льше половини голос≥в виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥.

10. якщо в результат≥ повторного голосуванн¤ обидва кандидати, що балотувалис¤, набрали однакову к≥льк≥сть голос≥в, або ¤кщо голосуванн¤ проводилос¤ по одн≥й кандидатур≥ ≥ вона не отримала б≥льше половини голос≥в виборц≥в, ¤к≥ вз¤ли участь у голосуванн≥, вибори ѕрезидента ”крањни вважаютьс¤ такими, що не в≥дбулис¤.

—татт¤ 86. ќф≥ц≥йне оприлюдненн¤ результат≥в вибор≥в

1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ не п≥зн≥ш ¤к на трет≥й день з дн¤ встановленн¤ результат≥в вибор≥в оф≥ц≥йно оприлюднюЇ результати вибор≥в ѕрезидента ”крањни у газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр" ≥з зазначенн¤м пр≥звища, ≥мен≥, по батьков≥ обраного ѕрезидента ”крањни, його року народженн¤, профес≥њ, посади (зан¤тт¤), м≥сц¤ роботи, м≥сц¤ проживанн¤, парт≥йност≥, суб'Їкта висуванн¤.

2. ќф≥ц≥йне оприлюдненн¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни Ї п≥дставою дл¤ зв≥льненн¤ з роботи (посади), не сум≥сноњ ≥з зайн¤тт¤м поста ѕрезидента ”крањни, та прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про припиненн¤ д≥њ представницького мандата особи, обраноњ ѕрезидентом ”крањни.

—татт¤ 87. Ќабутт¤ повноважень ѕрезидентом ”крањни

1. Ќовообраний ѕрезидент ”крањни вступаЇ на пост не п≥зн≥ш ¤к через тридц¤ть дн≥в п≥сл¤ оф≥ц≥йного оголошенн¤ результат≥в вибор≥в.

2. Ќовообраний ѕрезидент ”крањни набуваЇ повноважень з моменту складенн¤ прис¤ги ”крањнському народов≥ на урочистому зас≥данн≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни.

3. ѕ≥сл¤ складенн¤ прис¤ги ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ вручаЇ новообраному ѕрезидентов≥ ”крањни посв≥дченн¤ ѕрезидента ”крањни.

—татт¤ 88. «бер≥ганн¤ виборчоњ та ≥ншоњ документац≥њ ≥ матер≥альних ц≥нностей

1. ÷ентральна виборча ком≥с≥¤ п≥сл¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни передаЇ виборчу та ≥ншу документац≥ю до в≥дпов≥дноњ центральноњ державноњ арх≥вноњ установи, а територ≥альн≥ виборч≥ ком≥с≥њ - до в≥дпов≥дних м≥сцевих державних арх≥вних установ.

2. ѕерел≥к виборчоњ та ≥ншоњ документац≥њ, що п≥дл¤гаЇ збер≥ганню в державних арх≥вних установах, ≥ пор¤док њњ передач≥ до цих установ визначаютьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю за погодженн¤м ≥з спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади у сфер≥ арх≥вноњ справи.

3. ћ≥сцев≥ органи виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ п≥сл¤ припиненн¤ повноважень д≥льничних ≥ територ≥альних виборчих ком≥с≥й зобов'¤зан≥ забезпечити збереженн¤ виборчих скриньок, каб≥н дл¤ голосуванн¤, печаток, штамп≥в цих ком≥с≥й, методичноњ л≥тератури, що њм надавались на пер≥од виборчого процесу.

4. ѕротоколи виборчих ком≥с≥й про п≥драхунок голос≥в виборц≥в на виборчих д≥льниц¤х, про п≥дсумки голосуванн¤ в територ≥альних виборчих округах, виборч≥ бюлетен≥, контрольн≥ талони виборчих бюлетен≥в, списки виборц≥в, акти, за¤ви, скарги про порушенн¤ вимог цього «акону при проведенн≥ голосуванн¤ ≥ п≥драхунку голос≥в виборц≥в, ≥нш≥ протоколи та р≥шенн¤ виборчих ком≥с≥й збер≥гаютьс¤ у м≥сцевих державних арх≥вних установах прот¤гом трьох рок≥в з дн¤ оф≥ц≥йного оприлюдненн¤ результат≥в вибор≥в ѕрезидента ”крањни, п≥сл¤ чого знищуютьс¤ в установленому пор¤дку.

5. ƒержавн≥ арх≥вн≥ установи забезпечують доступ до виборчоњ документац≥њ вибор≥в ѕрезидента ”крањни у пор¤дку, встановленому законодавством ”крањни.

–озд≥л XI

ѕќ¬“ќ–Ќ≤ “ј ѕќ«ј„≈–√ќ¬≤ ¬»Ѕќ–» ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»

—татт¤ 89. ќсобливост≥ п≥дготовки ≥ проведенн¤ повторних вибор≥в

1. ѕ≥дстави, пор¤док призначенн¤ та строки проведенн¤ повторних вибор≥в ѕрезидента ”крањни визначаютьс¤ в≥дпов≥дно частиною четвертою статт≥ 15, частиною третьою статт≥ 16 та частинами сьомою - дев'¤тою статт≥ 17 цього «акону.

2. ѕовторн≥ вибори ѕрезидента ”крањни провод¤тьс¤ тими ж територ≥альними та д≥льничними виборчими ком≥с≥¤ми на тих же виборчих д≥льниц¤х, що д≥¤ли п≥д час останн≥х чергових (позачергових) вибор≥в. ” раз≥ необх≥дност≥ зм≥ни у склад≥ виборчих ком≥с≥й зд≥йснюютьс¤ у пор¤дку, передбаченому цим «аконом.

3. ѕри проведенн≥ повторних вибор≥в ѕрезидента ”крањни списки виборц≥в складаютьс¤ з використанн¤м списк≥в виборц≥в, ¤к≥ використовувалис¤ п≥д час останн≥х чергових (позачергових) вибор≥в ѕрезидента ”крањни. ”точненн¤ списк≥в виборц≥в проводитьс¤ у пор¤дку, передбаченому цим «аконом.

4. ¬исуванн¤ кандидат≥в розпочинаЇтьс¤ на наступний день п≥сл¤ початку виборчого процесу ≥ зак≥нчуЇтьс¤ за п'¤тдес¤т п'¤ть дн≥в до дн¤ повторних вибор≥в. ѕоданн¤ документ≥в до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ дл¤ реЇстрац≥њ кандидат≥в зак≥нчуЇтьс¤ за п'¤тдес¤т дн≥в до дн¤ повторних вибор≥в. ѕовторне поданн¤ документ≥в в≥дпов≥дно до частин третьоњ та четвертоњ статт≥ 52 цього «акону зак≥нчуЇтьс¤ за сорок п'¤ть дн≥в до дн¤ повторних вибор≥в.

5. Ќа п≥дтримку кандидата на пост ѕрезидента ”крањни маЇ бути з≥брано не менш ¤к дв≥ст≥ п'¤тдес¤т тис¤ч п≥дпис≥в, у тому числ≥ не менш ¤к по 10 тис¤ч п≥дпис≥в у кожному з двох третин рег≥он≥в (јвтономна –еспубл≥ка  рим, област≥, м≥ста  ињв та —евастополь) ”крањни. ѕ≥дписн≥ листи передаютьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

6. ѕоданн¤ кандидатур до складу територ≥альних виборчих ком≥с≥й завершуЇтьс¤ за в≥с≥мдес¤т дн≥в до дн¤ вибор≥в, до д≥льничних виборчих ком≥с≥й - за тридц¤ть п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в. “еритор≥альн≥ виборч≥ ком≥с≥њ утворюютьс¤ не п≥зн≥ш ¤к за с≥мдес¤т дн≥в до дн¤ вибор≥в, д≥льничн≥ виборч≥ ком≥с≥њ (кр≥м вин¤ткових випадк≥в, зазначених у частин≥ шост≥й статт≥ 24 цього «акону) - не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть три дн≥ до дн¤ вибор≥в.

—татт¤ 90. ќсобливост≥ п≥дготовки ≥ проведенн¤ позачергових вибор≥в ѕрезидента ”крањни

1. ѕ≥дстави, пор¤док призначенн¤ та строки проведенн¤ позачергових вибор≥в ѕрезидента ”крањни визначаютьс¤ в≥дпов≥дно частиною третьою статт≥ 15, частиною другою статт≥ 16 та частинами четвертою - шостою статт≥ 17 цього «акону.

2. ƒл¤ проведенн¤ позачергових вибор≥в ѕрезидента ”крањни використовуютьс¤ територ≥альн≥ виборч≥ округи, утворен≥ дл¤ проведенн¤ попередн≥х вибор≥в ѕрезидента ”крањни.

3. ¬иборч≥ д≥льниц≥ дл¤ проведенн¤ повторних вибор≥в (кр≥м вин¤ткових випадк≥в, зазначених у частин≥ дес¤т≥й статт≥ 20 цього «акону) утворюютьс¤ не п≥зн≥ш ¤к за п'¤тдес¤т дн≥в до дн¤ вибор≥в у пор¤дку, встановленому цим «аконом.

4. “еритор≥альн≥ виборч≥ ком≥с≥њ утворюютьс¤ не п≥зн≥ш ¤к за с≥мдес¤т дн≥в до дн¤ вибор≥в у пор¤дку, встановленому цим «аконом, за поданн¤ми парт≥й (блок≥в), ¤к≥ внос¤тьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за в≥с≥мдес¤т дн≥в до дн¤ вибор≥в.

5. ƒ≥льничн≥ виборч≥ ком≥с≥њ (кр≥м вин¤ткових випадк≥в, зазначених у частин≥ шост≥й статт≥ 24 цього «акону) утворюютьс¤ не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть три дн≥ до дн¤ вибор≥в у пор¤дку, встановленому цим «аконом. ѕоданн¤ щодо кандидатур до д≥льничних виборчих ком≥с≥й внос¤тьс¤ до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ за тридц¤ть п'¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

6. ¬исуванн¤ кандидат≥в починаЇтьс¤ на наступний день п≥сл¤ дн¤, зазначеного у пунктах 1 - 4 частини четвертоњ статт≥ 17 цього «акону, ≥ зак≥нчуЇтьс¤ за п'¤тдес¤т п'¤ть дн≥в до дн¤ позачергових вибор≥в. ѕоданн¤ документ≥в до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ дл¤ реЇстрац≥њ кандидат≥в зак≥нчуЇтьс¤ за п'¤тдес¤т дн≥в до дн¤ позачергових вибор≥в. ѕовторне поданн¤ документ≥в в≥дпов≥дно до частин третьоњ та четвертоњ статт≥ 52 цього «акону зак≥нчуЇтьс¤ за сорок п'¤ть дн≥в до дн¤ повторних вибор≥в.

7. Ќа п≥дтримку кандидата на пост ѕрезидента ”крањни маЇ бути з≥брано не менш ¤к дв≥ст≥ п'¤тдес¤т тис¤ч п≥дпис≥в, у тому числ≥ не менш ¤к по дес¤ть тис¤ч п≥дпис≥в у кожному з двох третин рег≥он≥в (јвтономна –еспубл≥ка  рим, област≥, м≥ста  ињв та —евастополь) ”крањни. ѕ≥дписн≥ листи передаютьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

8. —писки виборц≥в складаютьс¤ виконавчими органами с≥льських, селищних, м≥ських (у м≥стах, де немаЇ районних у м≥ст≥ рад), районних у м≥стах рад або органами (посадовими особами), ¤к≥ в≥дпов≥дно до закону зд≥йснюють њх повноваженн¤, на основ≥ списк≥в виборц≥в дл¤ останнього голосуванн¤ на виборах народних депутат≥в ”крањни, виборах ѕрезидента ”крањни, всеукрањнському чи м≥сцевому референдум≥ за формою, встановленою ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. «азначен≥ органи уточнюють ц≥ списки та передають њх д≥льничним виборчим ком≥с≥¤м звичайних виборчих д≥льниць не п≥зн≥ш ¤к за двадц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в. ƒ≥льничн≥ виборч≥ ком≥с≥њ провод¤ть уточненн¤ списк≥в виборц≥в у пор¤дку, встановленому статтею 34 цього «акону.

9. Ќа спец≥альних та закордонних виборчих д≥льниц¤х списки виборц≥в складаютьс¤ у пор¤дку, передбаченому статтею 35 цього «акону.

10. ѕередвиборна аг≥тац≥¤ розпочинаЇтьс¤ за тридц¤ть п'¤ть дн≥в до дн¤ позачергових вибор≥в ≥ проводитьс¤ у пор¤дку, встановленому цим «аконом.

11. ‘орма ≥ текст виборчого бюлетен¤ дл¤ голосуванн¤ на позачергових виборах затверджуютьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю не п≥зн≥ш ¤к за тридц¤ть дн≥в до дн¤ вибор≥в.

–озд≥л XII

ќ— ј–∆≈ЌЌя –≤Ў≈Ќ№, ƒ≤… „» Ѕ≈«ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ —”Ѕ'™ “≤¬ ¬»Ѕќ–„ќ√ќ ѕ–ќ÷≈—”. ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј ѕќ–”Ў≈ЌЌя ¬»Ѕќ–„ќ√ќ «ј ќЌќƒј¬—“¬ј

—татт¤ 91. —уб'Їкти зверненн¤ ≥з скаргою

—уб'Їктом зверненн¤ з≥ скаргою у випадках, передбачених цим «аконом, може бути кандидат на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥¤ (блок) - суб'Їкт виборчого процесу, виборча ком≥с≥¤, а також виборець, виборч≥ права або охоронюван≥ законом ≥нтереси ¤кого щодо участ≥ у виборчому процес≥ порушено р≥шенн¤м, д≥Їю чи безд≥¤льн≥стю суб'Їкта оскарженн¤. ¬≥д ≥мен≥ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни суб'Їктом зверненн¤ ≥з скаргою може бути також його дов≥рена особа.

—татт¤ 92. ѕредмет та суб'Їкти оскарженн¤

—карги, що стосуютьс¤ призначенн¤, п≥дготовки ≥ проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, можуть бути подан≥ на р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть виборчих ком≥с≥й та њх член≥в, орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмств, установ, заклад≥в та орган≥зац≥й, њх посадових ≥ службових ос≥б, акти та д≥њ об'Їднань громад¤н, кр≥м тих, ¤к≥ в≥дпов≥дно до закону, статуту (положенн¤) об'Їднанн¤ громад¤н належать до њх внутр≥шньоњ орган≥зац≥йноњ д≥¤льност≥ або њх виключноњ компетенц≥њ, д≥њ та безд≥¤льн≥сть засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, њх посадових та службових ос≥б, а також ≥нших суб'Їкт≥в виборчого процесу.

—татт¤ 93. —уб'Їкти розгл¤ду скарг

1. —карга, зазначена у статт¤х 91 та 92 цього «акону, розгл¤даЇтьс¤ в≥дпов≥дною виборчою ком≥с≥Їю або судом зг≥дно з цим та ≥ншими законами ”крањни.

2. —карга на р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ розгл¤даЇтьс¤ ¬ерховним —удом ”крањни.

3. якщо скаргу прийн¤то судом до розгл¤ду ≥ з того ж питанн¤ та з тих же п≥дстав њњ подано також до виборчоњ ком≥с≥њ, виборча ком≥с≥¤ зупин¤Ї розгл¤д скарги до набранн¤ р≥шенн¤м суду законноњ сили. —уд зобов'¤заний пов≥домити цю виборчу ком≥с≥ю та ком≥с≥ю вищого р≥вн¤ про надходженн¤ скарги не п≥зн≥ш ¤к на наступний день з дн¤ надходженн¤ скарги.

4. якщо виборча ком≥с≥¤ при розгл¤д≥ скарги визнаЇ необх≥дним проведенн¤ перев≥рки зазначених у скарз≥ обставин правоохоронними органами, в≥дпов≥дн≥ органи за зверненн¤м виборчоњ ком≥с≥њ перев≥р¤ють ц≥ обставини та вживають в≥дпов≥дних заход≥в щодо припиненн¤ порушенн¤ законодавства у триденний строк з дн¤ отриманн¤ зверненн¤, а ¤кщо зверненн¤ отримано менше н≥ж за три дн≥ до дн¤ голосуванн¤, у день голосуванн¤ чи в наступний за ним день, - нев≥дкладно.

—татт¤ 94. —троки оскарженн¤

1. —карга, зазначена у статт¤х 91 та 92 цього «акону, може бути подана прот¤гом семи дн≥в п≥сл¤ дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤, вчиненн¤ д≥њ чи безд≥¤льност≥, кр≥м випадк≥в, зазначених у частинах трет≥й та четверт≥й ц≥Їњ статт≥.

2. Ѕезд≥¤льн≥сть, що може бути оскаржена в≥дпов≥дно до цього «акону, вважаЇтьс¤ вчиненою в останн≥й день строку, у ¤кий мала бути, але не була вчинена в≥дпов≥дна д≥¤.

3. —карга щодо порушень, ¤к≥ мали м≥сце до дн¤ голосуванн¤, може бути подана не п≥зн≥ше часу зак≥нченн¤ дн¤, що передуЇ дню початку голосуванн¤.

4. —карга щодо порушень, ¤к≥ мали м≥сце п≥д час голосуванн¤, може бути подана до виборчоњ ком≥с≥њ, ¤ка допустила порушенн¤, не п≥зн≥ше зак≥нченн¤ голосуванн¤, а до виборчоњ ком≥с≥њ вищого р≥вн¤ або до суду - не п≥зн≥ше двадц¤ть четвертоњ години дн¤, наступного за днем голосуванн¤.

5. —трок поданн¤ скарги продовженню або поновленню не п≥дл¤гаЇ. «м≥на або уточненн¤ вимог скаржника п≥д час розгл¤ду скарги у виборч≥й ком≥с≥њ або в суд≥, викликан≥ ви¤вленн¤м обставин, нев≥домих ран≥ше суб'Їкту зверненн¤ ≥з скаргою, не вважаЇтьс¤ новою скаргою ≥ не п≥дл¤гаЇ встановленим обмеженн¤м строк≥в.

—татт¤ 95. ‘орма та зм≥ст скарги

1. —карга до виборчоњ ком≥с≥њ або до суду подаЇтьс¤ у письмов≥й форм≥.

2. —карга, що подаЇтьс¤ до виборчоњ ком≥с≥њ або до суду, повинна м≥стити:

1) назву виборчоњ ком≥с≥њ або суду, до ¤коњ (¤кого) вона подаЇтьс¤;

2) пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, м≥сце проживанн¤ громад¤нина ”крањни або точну назву та м≥сцезнаходженн¤ (оф≥ц≥йну поштову адресу) виборчоњ ком≥с≥њ чи парт≥њ (блоку) - за¤вника скарги;

3) назву суб'Їкта оскарженн¤ та його поштову адресу;

4) суть порушеного питанн¤;

5) виклад обставин ≥ зазначенн¤ доказ≥в, ¤кими за¤вник скарги обгрунтовуЇ своњ вимоги;

6) ч≥тко сформульован≥ вимоги;

7) перел≥к документ≥в ≥ матер≥ал≥в, що додаютьс¤;

8) зазначенн¤ зац≥кавлених ос≥б, ¤ких суб'Їкт поданн¤ скарги вважаЇ за потр≥бне залучити до розгл¤ду скарги;

9) п≥дпис за¤вника скарги (представника юридичноњ особи - за¤вника) ≥з зазначенн¤м дати п≥дписанн¤.

3. —карга п≥дписуЇтьс¤ особою, ¤ка њњ подаЇ. якщо скарга в≥д ≥мен≥ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни подаЇтьс¤ його дов≥реною особою, то в за¤в≥ зазначаютьс¤ також пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥, м≥сце проживанн¤ або м≥сцезнаходженн¤ (поштова адреса), вид та номер засоб≥в зв'¤зку кандидата, в ≥нтересах ¤кого вона подаЇтьс¤, та засв≥дчений в≥дпов≥дно до вимог законодавства документ, що посв≥дчуЇ повноваженн¤ особи, ¤ка њњ подаЇ. —карга, що подаЇтьс¤ в≥д ≥мен≥ виборчоњ ком≥с≥њ або парт≥њ (блоку), п≥дписуЇтьс¤ њњ головою (кер≥вником) або ≥ншою уповноваженою на те особою ≥з засв≥дченн¤м п≥дпису печаткою виборчоњ ком≥с≥њ або парт≥њ (парт≥й, що вход¤ть до блоку).

4. ƒо скарги додаютьс¤ њњ коп≥њ у к≥лькост≥, ¤ка дор≥внюЇ к≥лькост≥ суб'Їкт≥в оскарженн¤ та зац≥кавлених ос≥б, зазначених у скарз≥.

—татт¤ 96. ѕор¤док ≥ строки розгл¤ду скарг

1. —удовий розгл¤д скарг зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, передбаченому законом, з урахуванн¤м особливостей, встановлених цим «аконом. ѕредставництво виборчоњ ком≥с≥њ в суд≥ зд≥йснюЇ голова ком≥с≥њ або, за р≥шенн¤м ком≥с≥њ, ≥нший член ком≥с≥њ.

2. ѕор¤док розгл¤ду скарги виборчою ком≥с≥Їю встановлюЇтьс¤ ÷ентральною виборчою ком≥с≥Їю. –озгл¤д скарг виборчими ком≥с≥¤ми зд≥йснюЇтьс¤ з запрошенн¤м суб'Їкта зверненн¤ ≥з скаргою та суб'Їкта оскарженн¤.

3. ƒнем подач≥ скарги вважаЇтьс¤ день фактичного отриманн¤ скарги суб'Їктом розгл¤ду скарги.

4. —карга, оформлена без дотриманн¤ вимог статт≥ 95 цього «акону, повертаЇтьс¤ суб'Їктов≥ поданн¤ скарги (представнику юридичноњ особи - суб'Їкта поданн¤ скарги) з в≥дпов≥дними роз'¤сненн¤ми не п≥зн≥ш ¤к на наступний день п≥сл¤ дн¤ надходженн¤ скарги, а подана напередодн≥, в день голосуванн¤ чи наступного дн¤ - нев≥дкладно.

5. —карга розгл¤даЇтьс¤ у п'¤тиденний строк з дн¤ њњ отриманн¤, але стосовно порушень, ¤к≥ мали м≥сце до дн¤ голосуванн¤, - не п≥зн≥ше часу початку голосуванн¤, а щодо порушень, ¤к≥ мали м≥сце в день голосуванн¤, - не п≥зн≥ше дн¤, наступного за днем голосуванн¤.

6. ѕро час ≥ м≥сце розгл¤ду скарги суб'Їкт зверненн¤ та ≥нш≥ за≥нтересован≥ особи можуть пов≥домл¤тис¤ рекомендованими телеграмами, факсим≥льними пов≥домленн¤ми, засобами електронноњ пошти. ƒопускаЇтьс¤ пов≥домленн¤ суб'Їкта зверненн¤ та за≥нтересованих ос≥б про час ≥ м≥сце розгл¤ду скарги по телефону з ф≥ксуванн¤м такоњ д≥њ службовою особою суб'Їкта розгл¤ду скарги окремою письмовою дов≥дкою, ¤ка долучаЇтьс¤ до справи (протоколу).

7. —уди, органи прокуратури та виборч≥ ком≥с≥њ орган≥зують свою роботу п≥д час виборчого процесу, в тому числ≥ у вих≥дн≥ дн≥ та в день голосуванн¤, таким чином, щоб забезпечити прийом та розгл¤д скарг у строки та в спос≥б, встановлен≥ цим «аконом.

—татт¤ 97. ƒокази

1. ƒоказами, на п≥дстав≥ ¤ких виборча ком≥с≥¤ при розгл¤д≥ скарги встановлюЇ на¤вн≥сть чи в≥дсутн≥сть обставин, на ¤ких грунтуютьс¤ вимоги суб'Їкта зверненн¤ ≥ запереченн¤ зац≥кавлених ос≥б, можуть бути:

1) письмов≥ документи ≥ матер≥али, ¤к≥ м≥ст¤ть в≥домост≥ про обставини, що мають значенн¤ дл¤ розгл¤ду скарги;

2) письмов≥ по¤сненн¤ суб'Їкт≥в виборчого процесу, посадових ≥ службових ос≥б орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмств, заклад≥в, установ ≥ орган≥зац≥й, отриман≥ на вимогу член≥в виборчоњ ком≥с≥њ на виконанн¤ повноважень ком≥с≥њ;

3) письмов≥ ≥ речов≥ докази;

4) висновки експерт≥в.

2. ¬иборча ком≥с≥¤ приймаЇ до розгл¤ду лише т≥ докази, ¤к≥ мають значенн¤ дл¤ розгл¤ду скарги.

3. ќбставини (факти), дл¤ доведенн¤ ¤ких законом встановлен≥ певн≥ засоби доказуванн¤, не можуть доводитис¤ ≥ншими засобами доказуванн¤.

4. ѕисьмов≥ докази подаютьс¤ в ориг≥нал≥ або в належним чином засв≥дчен≥й коп≥њ. якщо подано коп≥ю письмового доказу, суб'Їкт розгл¤ду скарги маЇ право вимагати поданн¤ ориг≥налу.

5. ¬иборча ком≥с≥¤ оц≥нюЇ докази з урахуванн¤м досл≥дженн¤ њх в сукупност≥, керуючись законом. Ќ≥¤к≥ докази не мають наперед встановленоњ сили, за вин¤тком факт≥в, встановлених судовим р≥шенн¤м, що набрало законноњ сили.

—татт¤ 98. –≥шенн¤ за п≥дсумком розгл¤ду скарги

1. —уб'Їкт розгл¤ду скарги, встановивши, що р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть суб'Їкта оскарженн¤ не в≥дпов≥дають законодавству про вибори ѕрезидента ”крањни, задовольн¤Ї скаргу, скасовуЇ р≥шенн¤ повн≥стю або частково, визнаЇ д≥њ чи безд≥¤льн≥сть неправом≥рними, зобов'¤зуЇ суб'Їкта оскарженн¤ задовольнити вимоги за¤вника або ≥ншим шл¤хом поновити порушен≥ виборч≥ права громад¤н, права та законн≥ ≥нтереси суб'Їкта виборчого процесу, чи зобов'¤зуЇ суб'Їкта оскарженн¤ та (або) ≥нший орган, парт≥ю (блок), зас≥б масовоњ ≥нформац≥њ, посадову чи службову особу зд≥йснити передбачен≥ законодавством, що регулюЇ орган≥зац≥ю та пор¤док проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, д≥њ, ¤к≥ випливають ≥з факту скасуванн¤ р≥шенн¤, визнанн¤ оскаржених д≥й або безд≥¤льност≥ неправом≥рними.

2. ” раз≥ скасуванн¤ судом р≥шенн¤ в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ, у тому числ≥ з питанн¤ визнанн¤ голосуванн¤ на виборч≥й д≥льниц≥ нед≥йсним, встановленн¤ п≥дсумк≥в ≥ результат≥в голосуванн¤, р≥шенн¤ з цього питанн¤ приймаЇ виборча ком≥с≥¤, р≥шенн¤ ¤коњ було скасовано, або виборча ком≥с≥¤ вищого р≥вн¤ на п≥дстав≥ р≥шенн¤ суду. ѕри цьому виборча ком≥с≥¤ не може прийн¤ти р≥шенн¤, ¤ке по сут≥ повторюЇ р≥шенн¤, скасоване судом.

3. ¬иборча ком≥с≥¤ вищого р≥вн¤ на п≥дстав≥ скарги, р≥шенн¤ суду може скасувати р≥шенн¤ виборчоњ ком≥с≥њ нижчого р≥вн¤ та прийн¤ти р≥шенн¤ по сут≥ питанн¤ або зобов'¤зати виборчу ком≥с≥ю нижчого р≥вн¤ повторно розгл¤нути порушене питанн¤.

4. —уб'Їкт розгл¤ду в≥дмовл¤Ї в задоволенн≥ скарги, ¤кщо встановить, що оскаржуван≥ р≥шенн¤, д≥њ або безд≥¤льн≥сть вчинен≥ в≥дпов≥дно до закону ≥ в межах повноважень, передбачених законом.

5.  оп≥¤ р≥шенн¤ суб'Їкта розгл¤ду скарги видаЇтьс¤ суб'Їкту зверненн¤, суб'Їкту оскарженн¤ та ≥ншим присутн≥м за≥нтересованим особам, а також надсилаЇтьс¤ в≥дпов≥дним виборчим ком≥с≥¤м та ≥ншим особам у день прийн¤тт¤ (проголошенн¤) такого р≥шенн¤.

6. –≥шенн¤ суду першоњ ≥нстанц≥њ набираЇ законноњ сили п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку на апел¤ц≥йне оскарженн¤.

—татт¤ 99. ќсобливост≥ перегл¤ду судових р≥шень

1. ”часники судового розгл¤ду справи мають право оскаржити в апел¤ц≥йному пор¤дку повн≥стю або частково судове р≥шенн¤, ухвалене судом першоњ ≥нстанц≥њ, що не набрало законноњ сили, ¤кщо суд першоњ ≥нстанц≥њ неповно з'¤сував обставини справи, не дав належну оц≥нку доказам, неправильно застосував норми матер≥ального права або ≥стотно порушив норми судочинства.

2. јпел¤ц≥йна скарга також може бути подана третьою особою - суб'Їктом виборчого процесу, ¤ка не брала участ≥ в судовому розгл¤д≥ справи, ¤кщо р≥шенн¤ суду першоњ ≥нстанц≥њ порушуЇ њњ права та свободи, що охорон¤ютьс¤ законом.

3. –≥шенн¤ апел¤ц≥йних суд≥в, ухвален≥ ними у перш≥й ≥нстанц≥њ, перегл¤даютьс¤ в апел¤ц≥йному пор¤дку ¬ерховним —удом ”крањни.

4. јпел¤ц≥йн≥ скарги на р≥шенн¤ суду першоњ ≥нстанц≥њ можуть бути подан≥ прот¤гом двох дн≥в з дн¤, наступного п≥сл¤ дн¤ одержанн¤ коп≥њ р≥шенн¤.

5. —карги, подан≥ п≥сл¤ зак≥нченн¤ строк≥в, встановлених частиною четвертою ц≥Їњ статт≥, залишаютьс¤ без розгл¤ду.

6. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ розгл¤даЇ справу прот¤гом двох дн≥в з дн¤ зак≥нченн¤ строку на апел¤ц≥йне оскарженн¤, а стосовно судових р≥шень, що були ухвален≥ судом першоњ ≥нстанц≥њ до дн¤ голосуванн¤, не п≥зн≥ше часу початку голосуванн¤.

—татт¤ 100. ќсобливост≥ оскарженн¤ р≥шень, д≥й чи безд≥¤льност≥ орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмств, установ, заклад≥в та орган≥зац≥й, њх посадових та службових ос≥б

1. —карга на р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть органу виконавчоњ влади, органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмства, установи, закладу чи орган≥зац≥њ, њх посадовоњ чи службовоњ особи подаЇтьс¤ до м≥сцевого суду за м≥сцезнаходженн¤м органу, п≥дприЇмства, установи, закладу, орган≥зац≥њ, р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть ¤кого чи посадовоњ (службовоњ) особи ¤кого оскаржуютьс¤.

2. –озгл¤д скарги на р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть органу виконавчоњ влади, органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмства, установи, закладу, орган≥зац≥њ, њх посадовоњ та службовоњ особи не виключаЇ прит¤гненн¤ окремих посадових та службових ос≥б до дисципл≥нарноњ, адм≥н≥стративноњ чи крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ у пор¤дку, передбаченому законом.

—татт¤ 101. ќсобливост≥ оскарженн¤ акт≥в чи д≥й об'Їднань громад¤н, виборчих блок≥в

1. ¬иборча ком≥с≥¤, кандидат, парт≥¤ (блок), м≥сцева орган≥зац≥¤ парт≥њ (блок м≥сцевих орган≥зац≥й парт≥й) - суб'Їкт в≥дпов≥дного виборчого процесу, виборець, законн≥ права або охоронюван≥ законом ≥нтереси ¤ких порушено, мають право оскаржувати р≥шенн¤ чи д≥њ об'Їднанн¤ громад¤н, виборчого блоку, його посадовоњ особи чи повноважного представника, ¤к≥ стосуютьс¤ виборчого процесу, кр≥м тих р≥шень чи д≥й, ¤к≥ в≥дпов≥дно до закону, статуту (положенн¤) об'Їднанн¤ громад¤н належать до його внутр≥шньоњ орган≥зац≥йноњ д≥¤льност≥ або його виключноњ компетенц≥њ.

2. —карга з п≥дстав, зазначених у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, подаЇтьс¤ до м≥сцевого суду за м≥сцезнаходженн¤м органу об'Їднанн¤ громад¤н, виборчого блоку, акти чи д≥њ ¤кого оскаржуютьс¤.

—татт¤ 102. ќсобливост≥ оскарженн¤ д≥й чи безд≥¤льност≥ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, њх власник≥в, посадових ≥ службових ос≥б

1.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥¤ (блок) - суб'Їкт виборчого процесу мають право оскаржувати до суду або до в≥дпов≥дноњ виборчоњ ком≥с≥њ д≥њ чи безд≥¤льн≥сть засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, њх власник≥в, посадових та службових ос≥б, ¤к≥ порушують встановлений законом пор¤док д≥¤льност≥ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ п≥д час виборчого процесу, у тому числ≥ стосовно передвиборноњ аг≥тац≥њ, зокрема щодо вимоги спростуванн¤ опубл≥кованих ними неправдивих в≥домостей про кандидата чи парт≥ю (блок), що висунули кандидата.

2. ÷ентральна чи територ≥альна виборча ком≥с≥¤ маЇ право з власноњ ≥н≥ц≥ативи оскаржувати до суду д≥њ чи безд≥¤льн≥сть засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, њх власник≥в, посадових та службових ос≥б, зазначен≥ у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥.

3. —карга на д≥њ чи безд≥¤льн≥сть засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, њх власник≥в, посадових та службових ос≥б подаЇтьс¤ до м≥сцевого суду за м≥сцезнаходженн¤м засобу масовоњ ≥нформац≥њ, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть ¤кого оскаржуютьс¤.

4. —карга на порушенн¤ встановлених законом обмежень щодо веденн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ загальнодержавними засобами масовоњ ≥нформац≥њ подаЇтьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, а рег≥ональними чи м≥сцевими - до в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ. ¬иборча ком≥с≥¤, до ¤коњ над≥йшла скарга, своњм р≥шенн¤м нев≥дкладно надсилаЇ цю скаргу до в≥дпов≥дних правоохоронних орган≥в дл¤ перев≥рки ≥ реагуванн¤ в≥дпов≥дно до закону.

5. –озгл¤д скарги на д≥њ чи безд≥¤льн≥сть засобу масовоњ ≥нформац≥њ, його власник≥в, посадових та службових ос≥б не виключаЇ прит¤гненн¤ зазначеного засобу чи його окремих власник≥в, посадових та службових ос≥б в≥дпов≥дно до закону до цив≥льноњ, адм≥н≥стративноњ чи крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥.

—татт¤ 103. ќсобливост≥ оскарженн¤ д≥й кандидат≥в на пост ѕрезидента ”крањни, њх дов≥рених ос≥б

1.  андидат на пост ѕрезидента ”крањни, парт≥¤ (блок) - суб'Їкт виборчого процесу мають право оскаржувати д≥њ ≥ншого кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, його дов≥реноњ особи, ¤кщо ц≥ д≥њ спр¤мован≥ на порушенн¤ встановленого законом пор¤дку висуненн¤ кандидата, проведенн¤ передвиборноњ аг≥тац≥њ, ≥нш≥ порушенн¤ њх прав або виборчих прав громад¤н.

2. ¬иборець маЇ право оскаржувати д≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни, його дов≥реноњ особи, ¤кщо ц≥ д≥њ порушують його виборч≥ права.

3. —карга на д≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни подаЇтьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ або до јпел¤ц≥йного суду м≥ста  иЇва.

—татт¤ 104. ќсобливост≥ оскарженн¤ р≥шень, д≥й чи безд≥¤льност≥ виборчих ком≥с≥й

1. —уб'Їкт виборчого процесу маЇ право оскаржити р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть виборчоњ ком≥с≥њ, окремого члена виборчоњ ком≥с≥њ.

2. –≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ та њњ член≥в оскаржуютьс¤ до територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ або до м≥сцевого суду за м≥сцезнаходженн¤м д≥льничноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

—уб'Їкт зверненн¤ з≥ скаргою маЇ право звернутис¤ до в≥дпов≥дного апел¤ц≥йного суду з мотивованим клопотанн¤м про зм≥ну п≥дсудност≥ скарги.

3. –≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ або члена такоњ ком≥с≥њ оскаржуютьс¤ до ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ чи до апел¤ц≥йного суду за м≥сцезнаходженн¤м територ≥альноњ виборчоњ ком≥с≥њ.

4. –озгл¤д скарги на р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть виборчоњ ком≥с≥њ чи њњ член≥в не виключаЇ прит¤гненн¤ окремих њњ член≥в до адм≥н≥стративноњ чи крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ у пор¤дку, передбаченому законом.

—татт¤ 105. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про вибори ѕрезидента ”крањни

ќсоби, винн≥ в порушенн≥ законодавства про вибори ѕрезидента ”крањни, прит¤гаютьс¤ до крим≥нальноњ, адм≥н≥стративноњ або ≥ншоњ в≥дпов≥дальност≥ в пор¤дку, встановленому законом.

–озд≥л XIII

ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його оф≥ц≥йного опубл≥куванн¤.

2. ƒл¤ ц≥лей цього «акону м≥сце проживанн¤ особи визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро свободу пересуванн¤ та в≥льний виб≥р м≥сц¤ проживанн¤".

3. ƒо приведенн¤ законодавства ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом закони та ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти застосовуютьс¤ в частин≥, що не суперечить цьому «акону.

4.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у м≥с¤чний строк п≥сл¤ опубл≥куванн¤ цього «акону:

п≥дготувати та подати до ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ щодо приведенн¤ закон≥в ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом;

привести своњ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом;

забезпечити прийн¤тт¤ нормативно-правових акт≥в, передбачених цим «аконом;

забезпечити перегл¤д чи скасуванн¤ м≥н≥стерствами та ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади њх нормативно-правових акт≥в, що суперечать цьому «акону.

5. ÷ентральн≥й виборч≥й ком≥с≥њ:

привести у м≥с¤чний строк п≥сл¤ опубл≥куванн¤ цього «акону своњ акти у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом;

забезпечити прийн¤тт¤ акт≥в, передбачених цим «аконом".Ќа головну

Hosted by uCoz