–еал≥зац≥¤ зм≥сту модул¤ "ѕроектуванн¤ та виготовленн¤ вироб≥в з металу" у програмах з трудового навчанн¤ дл¤ учн≥в 5-9 клас≥вЌавчальний матер≥ал модул¤ "Ћюдина ≥ виробництво" структуровано за чотирма розд≥лами:

"ќснови виробничоњ д≥¤льност≥", "ќснови граф≥чноњ п≥дготовки", "ќснови техн≥ки", "≈лектротехн≥чн≥ роботи". ¬ свою чергу розд≥л "ќснови виробничоњ д≥¤льност≥" маЇ дв≥ зм≥стов≥ л≥н≥њ: "Ћюдина в трудовому процес≥" (безпека прац≥; технолог≥¤ ¤к процес взаЇмод≥њ людини ≥з засобами та предметами прац≥; орган≥зац≥¤ прац≥ на виробництв≥; основи профес≥йноњ ор≥Їнтац≥њ; основи вибору профес≥њ) та "ќснови виробничих процес≥в" (виготовленн¤ продукц≥њ на виробництв≥; конструкц≥йн≥ матер≥али; технолог≥чна документац≥¤; основи економ≥чних та еколог≥чних знань).

ѕевна автономн≥сть модул¤ "Ћюдина ≥ виробництво" обумовлена визначенн¤м його зм≥сту ¤к базового дл¤ засвоЇнн¤ ≥нших складових предмета "“рудове навчанн¤". ћатер≥ал цього модул¤ пост≥йно використовують учн≥ на практичних зан¤тт¤х з матер≥алообробки та с≥льськогосподарськоњ прац≥.

”с≥ розд≥ли модул¤ Ї наскр≥зн≥. ” кожному клас≥ збер≥гаЇтьс¤ посл≥довн≥сть засвоЇнн¤ тем, њх наступн≥сть.

«м≥ст навчального матер≥алу розд≥л≥в "ќснови граф≥чноњ п≥дготовки" та "ќснови техн≥ки" ірунтуЇтьс¤ на початкових знанн¤х та вм≥нн¤х, отриманих учн¤ми в 1 - 4 класах.

ѕ≥д час формуванн¤ зм≥сту модул¤ зд≥йснено диференц≥йний п≥дх≥д у добор≥ зм≥сту та розпод≥лу його за годинами (дл¤ м≥ських та с≥льських шк≥л, дл¤ груп д≥вчат та хлопц≥в, дл¤ клас≥в, що не под≥л¤ютьс¤ на групи). Ќаприклад, зм≥ст розд≥лу "≈лектротехн≥чн≥ роботи" дл¤ д≥вчат розроблено з урахуванн¤м життЇвого досв≥ду використанн¤ побутових електроприлад≥в.

ўоб допомогти вчителю ор≥Їнтуватис¤ у темах, наводимо ор≥Їнтовний план њх зм≥сту та практичних роб≥т.

“рудове навчанн¤ - це дисципл≥на, ¤ка впливаЇ на формуванн¤ св≥тогл¤ду дитини. ѕ≥д час њњ освоЇнн¤ учн≥ повинн≥ не т≥льки оволод≥ти загальнотехн≥чними знанн¤ми з основ виробництва, а й бути соц≥альне ор≥Їнтованими на участь у виробництв≥ в умовах ринковоњ економ≥ки. “ому перед методикою викладанн¤ трудового навчанн¤ постаЇ питанн¤ пошуку шл¤х≥в, ¤к≥ б змогли традиц≥њ у викладанн≥ "переломити через нов≥ економ≥чн≥ умови, ¤к≥ закладаютьс¤ в нашому сусп≥льств≥" (¬.  ремень) .

¬аш≥й уваз≥ пропонуЇтьс¤ програма дл¤ учн≥в 5-9 клас≥в (див. темплан), ¤ка враховуЇ знанн¤ та вм≥нн¤, отриман≥ в 1 - 4 класах, та Ї базою дл¤ профес≥йного навчанн¤. ѕобудована вона на основних дидактичних принципах ≥ враховуЇ метод наочноњ економ≥ки. —уть цього методу пол¤гаЇ в тому, що на уроках трудового навчанн¤, виготовл¤ючи конкретний об'Їкт прац≥, учень "на дотик" сприймаЇ процес утворенн¤ вартост≥ виробу. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ практичноњ роботи учн≥ заповнюють картки обл≥ку (табл. 1, 2). ” 5 клас≥ учн≥ ведуть обл≥к матер≥альних витрат ≥ часу на виготовленн¤ виробу. ¬ироблена упродовж року звичка веденн¤ обл≥ку створюЇ передумови дл¤ переходу в 6 клас≥ до обл≥ку витрат у варт≥сному вираженн≥ та розрахунку соб≥вартост≥. «асвоЇнн¤ категор≥њ соб≥вартост≥ продукц≥њ, у свою чергу, даЇ змогу у 7 клас≥ ввести розрахунок рентабельност≥ виробництва, та визначати можливост≥ здешевленн¤ продукц≥њ (удосконаленн¤ технолог≥й, економне використанн¤ матер≥ал≥в тощо) з метою п≥двищенн¤ рентабельност≥. ¬≥д розрахунк≥в фактичних показник≥в учн≥ у 8 клас≥ переход¤ть до плануванн¤ соб≥вартост≥ й рентабельност≥ продукц≥њ та пор≥вн¤нн¤ з фактичними показниками, анал≥зу в≥дхилень в≥д запланованих показник≥в, тобто елемент≥в анал≥зу господарськоњ д≥¤льност≥.

” 9 клас≥ метод наочноњ економ≥ки доц≥льно поЇднати з методом практичноњ профор≥Їнтац≥њ у процес≥ проведенн¤ таких активних форм навчально-виховноњ роботи, ¤к д≥лова гра, гра-конкурс "¬ласна справа".

÷¤ робота проводитьс¤ в к≥нц≥ вивченн¤ розд≥лу (див. методичну розробку). ”чн≥(ланки, команди) зд≥йснюють плануванн¤ напр¤му роботи малого п≥дприЇмства, розпод≥л обов'¤зк≥в (¤кий в≥дпов≥даЇ зм≥сту майбутньоњ профес≥њ), обірунтовують економ≥чну доц≥льн≥сть створенн¤ малого п≥дприЇмства (кафе, кондитерськоњ, ремонтноњ майстерн≥, швейного виробництва, цеху художнього ремесла, цеху з переробки ≥ загот≥вл≥ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ тощо), моделюють виробнич≥ ситуац≥њ та стосунки.

“ака навчальна технолог≥¤, де об'Їкт прац≥ водночас виступаЇ у форм≥ д≥йовоњ наочност≥ й сформован≥ на одному етап≥ знанн¤ стають основою дл¤ формуванн¤ складн≥ших, у поЇднанн≥ з принципом практичноњ ор≥Їнтац≥њ, привчаЇ учн≥в п≥д час вир≥шенн¤ техн≥чних завдань враховувати економ≥чн≥ показники, показуЇ м≥сце особистост≥ в створенн≥ малих п≥дприЇмств ≥ в≥дпов≥даЇ пр≥оритетному напр¤му "п≥дготовки п≥дростаючого покол≥нн¤ до житт¤ та прац≥, ¤ким сл≥д вважати ≥н≥ц≥ативн≥сть, здатн≥сть адаптуватис¤ до нових виробництв...".

¬ихованн¤ прагматичного ≥нтелекту в процес≥ трудового навчанн¤ сл≥д поЇднувати з вихованн¤м нац≥ональноњ самосв≥домост≥ через так≥ об'Їкти прац≥, ¤к≥ не т≥льки в≥дпов≥дають зм≥сту програми, в≥ковим та ≥ндив≥дуальним особливост¤м учн≥в, а й несуть нац≥ональне навантаженн¤. “ак, швейн≥ вироби, ¤к≥ виготовл¤ють у 5 - 9 класах, повн≥стю охоплюють елементи нац≥онального костюма (фартух, сорочка, сп≥дниц¤, безрукавний пр¤моспинний од¤г, вишита блузка). ” розд≥л≥ "“ехнолог≥¤ обробки харчових продукт≥в" переважають страви украњнськоњ кухн≥, обр¤довий хл≥б. «м≥ст розд≥лу "“ехнолог≥¤ художн≥х ремесел" (вишивка, в'¤занн¤, робота з природним матер≥алом, писанкарство тощо) не т≥льки формуЇ певн≥ навички з виготовленн¤ нац≥ональне спр¤мованого об'Їкта прац≥, а й даЇ можлив≥сть розкрити св≥тогл¤д попередн≥х покол≥нь, њх внесок до св≥товоњ скарбниц≥ культурних надбань.

¬иробнича д≥¤льн≥сть т≥сно пов'¤зана з впливом на навколишнЇ середовище. “ому до розд≥лу "¬ирощуванн¤ рослин" включено питанн¤ з основ еколог≥чних знань. ¬рахована специф≥ка м≥ст (к≥мнатн≥ рослини, л≥карськ≥ рослини, городництво).

ѕрограма передбачаЇ ознайомленн¤ школ¤р≥в з масовими роб≥тничими профес≥¤ми та профес≥¤ми ≥нженерно-техн≥чних, обл≥ково-економ≥чних прац≥вник≥в. «авданн¤м розд≥лу "ѕрофор≥Їнтац≥¤" (9 клас) Ї систематизац≥¤ знань з профес≥й, ¤к≥ вже вивчалис¤, профес≥йне самовизначенн¤ на основ≥ тестуванн¤, наданн¤ ≥нформац≥њ про шл¤хи здобутт¤ профес≥й, сучасний та перспективний стан ринку прац≥.

”чн¤м 5-7 клас≥в на зан¤тт¤х у шк≥льних майстерн¤х п≥д час вивченн¤ розд≥лу "“ехнолог≥¤ обробки матер≥ал≥в" можна запропонувати виготовити комплексний вир≥б - нож≥вку слюсарну.

ѕропонований вир≥б в≥дпов≥даЇ основним дидактичним принципам: в≥н маЇ сусп≥льно-корисне значенн¤, в≥дпов≥даЇ матер≥альн≥й баз≥ трудового навчанн¤ у школ≥, посильний дл¤ виготовленн¤ учн¤ми 6 клас≥в на уроках техн≥чноњ прац≥ в шк≥льних майстерн¤х з ручноњ обробки метал≥в.

ѕ≥д час виготовленн¤ слюсарноњ нож≥вки учн≥ виконують так≥ операц≥њ: розм≥чанн¤, свердл≥нн¤, нар≥занн¤ р≥зьби, рубанн¤, обпилюванн¤, клепанн¤.

ƒл¤ виготовленн¤ одн≥Їњ нож≥вки вчителю треба п≥дготувати:

листовий метал 400 х 100 х х4 мм (ручка);

листовий метал 120х 150х х2 мм (нат¤гач);

листовий метал 10 х 20 х 8 мм (гайка);

орган≥чне скло або пластмасу 120 х 80 х мм (накладки);

гвинт ћ6 х «ќ;

алюм≥н≥Ївий др≥т 0 4 завдовжки 10 мм (дл¤ заклепок);

стальний др≥т 02,5 завдовжки 40 мм (дл¤ заклепок);

фарбу.

ѕосл≥довн≥сть виготовленн¤

1. ѕ≥дготувати до розм≥чанн¤ заготовку дл¤ ручки. ≤нструмент: молоток, л≥н≥йка, правильна плита.

2. ¬иконати операц≥ю розм≥чанн¤ зг≥дно з кресленн¤м, або за шаблоном, попередньо п≥дготовленим учителем.

≤нструмент: л≥н≥йка, рисувалка, керн, ѕ≤÷-II, молоток.

3. «аготовку, ¤ка призначаЇтьс¤ дл¤ виготовленн¤ ручки, просвердлити по контуру ≥ вирубати, п≥сл¤ чого напилком надати форми ≥ розм≥р≥в, заданих кресленн¤м.

≤нструмент: Ў÷-≤≤, свердло, 04-6 мм, зубило, молоток, напилки.

4. ¬ирубати по контуру заготовки, ¤к≥ призначаютьс¤ дл¤ виготовленн¤ нат¤гача, п≥сл¤ чого за допомогою напилк≥в надати форми ≥ розм≥р≥в, заданих кресленн¤м;

≤нструмент: Ў÷-≤≤, зубило, молоток, напилки.

5. ¬иготовити гайку та з'Їднати њњ з детал¤ми нат¤гача зварюванн¤м. «а бажанн¤м учитель може розробити власну конструкц≥ю гайки та нат¤гача дл¤ њх з'Їднанн¤ за допомогою заклепок.

≤нструмент: Ў÷-≤≤, свердло 05 мм, керн, м≥тчик, молоток.

6. « орган≥чного скла виготовити дв≥ накладки на руко¤тку ≥ за допомогою алюм≥н≥Ївих заклепок прикр≥пити њх на ручц≥.

≤нструмент: Ў÷-≤≤, свердла 04,1 ≥ 08 мм, керн, молоток, рисувалка, нож≥вка по металу, напилки.

7. –учку з'Їднати з нат¤гачем за допомогою стальноњ заклепки ≥ перев≥рити, щоб з'Їднанн¤ було рухомим.

≤нструмент: Ў÷-≤≤, свердло 04,1 мм, керн, молоток, рисувалка.

8. ќздобити вир≥б. ≤нструмент: шл≥фувальний пап≥р, пензлик.Ќа головну—в≥т географ≥њ та туризму
Hosted by uCoz