Моя школаПраво на освіту

1 вересня в житті кожної людини особливий день. Саме з цим днем у багатьох пов'язані найприємніші спогади: з початком нового навчального року, новими мріями і очікуваннями. Саме зі школою, через багато років після її закінчення, ми будемо пов'язувати становлення себе, як особистості. Школа для нас не тільки те місце, де ми набуваємо знань з навчальних предметів, що є найголовнішим, а й вчимося думати, спілкуватися, просто жити. Адже в школі ми проводимо майже третину свого часу.

Ніхто не може нам заборонити ходити до школи. "Кожна людина має право на освіту." Так записано у 26-й статті "Загальної декларації прав людини", прийнятої на Генеральній Асамблеї ООН в 1949 році і яку ратифікувала Україна. Тому наша держава у статті 53 Конституції гарантує своїм громадянам це право. Основні засади цього права закріплені в Законах України "Про освіту" і "Про загальну середню освіту".

Ви навчаєтесь в загальноосвітньому навчальному закладі, до якого відносяться школи І, ІІ, ІІІ ступенів (початкова, основна, старша), де молодші школярі, навчаються у початковій школі, учні 5 - 9 класів в основній, а 10 - 11-і класи - в старшій школі. Крім того, до загальноосвітніх закладів відносяться школи - інтернати, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми. Громадяни також мають право на здобуття повної загальної середньої освіти у приватних навчальних закладах.

Вставити Ресурс № 1

Закон України

ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти

Завданнями загальної середньої освіти є:

виховання громадянина України;

формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

Як організоване навчання у школі

Кожний загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, тобто має рахунки в банках, штамп, печатку. Він діє на підставі статуту, який розробляється в школі і відповідає нормативним документам Міністерства освіти і науки України.

Весь навчальний процес у школі організований згідно з навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки.

В "Положенні по загальноосвітній навчальний заклад", прийнятому в 2001 році зазначається, що учнів у класі не повинно перевищувати 30 чоловік, що діти до першого класу приймаються з 6 років і будуть навчатися 12 років.

Форми занять можуть бути різні: у вигляді уроків, лекцій, лабораторна - практичних та семінарських занять, диспутів, навчальних екскурсій тощо. Як бачимо спектр дуже великий. В цьому документі регламентується тривалість навчання у навчальному році, тривалість канікул, уроків і перерв між ними.

Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно - гігієнічних вимог і затверджується директором закладу. Зміст, обсяг і характер завдань додому визначається вчителем відповідно до вимог але з урахуванням особливостей учнів.

Знання, уміння, навички учнів оцінюються при проведенні тематичного обліку знань. А ось оцінка за поведінку може виставлятися, коли це закріплюється статутом закладу. У документі про освіту оцінка з поведінки не виставляється. У випускних класах (9 і 11) в кінці року відбувається державна підсумкова атестація. Крім документу про закінчення загальноосвітнього навчального закладу, учні, що відмінно навчалися отримують грамоти і нагороджуються золотою або срібною медалями. Так держава оцінює їх "роботу", бо дійсно гарне навчання це дуже важка праця.

Управління школою

В цьому пункті ми не будемо коментувати "Положення про загальноосвітній навчальний заклад", а наведемо уривок з нього, щоб самі могли зробити власні висновки.

" Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює його директор…

Директор загальноосвітнього навчального закладу:

…забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів…

Організовує навчально-виховний процес;

Забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

Створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі…

Забезпечує права учнів на захист їх будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

Вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

Розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із загальноосвітнього навчального закладу і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання…"

Як бачимо на нього покладається відповідальність за все, що відбувається в школі: від організації навчального процесу до організації медичного обслуговування учнів.

Директор школи є головою педагогічної ради, яка є постійно діючим колегіальним органом управління навчальним закладом. Педагогічна рада розглядає багато питань роботи школи. Вона радить директору як організувати краще навчальний процес, удосконалити роботу вчителів. Педагогічна рада розглядає питання переведення учнів до наступних класів, їх нагородження за успіхи у навчанні, а також може притягнути учнів до дисциплінарної відповідальності за невиконання ними своїх обов'язків.

Учасники навчально - виховного процесу

Учасниками цього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є вчителі, інші спеціалісти школи, керівники, учні та їх батьки. Уривками з "Положення" продемонструємо, які права вони мають і які обв'язки на них покладені під час навчання.

"42. Учні мають право на:

Доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти…

Вибір певного загальноосвітнього навчального закладу, форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

Переатестацію з навчальних предметів;

Безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

Користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною…базою загальноосвітнього навчального закладу;

Участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

Участь у органах громадського самоврядування…

Участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

Захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність, та інші права.

Учні … зобов'язані:

Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;

Дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

Бережно ставитися до державного громадського і особистого майна;

Дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу;

44. Учні… залучаються за їх згодою та згодою батьків… до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці …

45. Педагогічні працівники… мають право:

Самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

Брати участь у роботі … органів самоврядування навчального закладу, заходах пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

Вносити пропозиції керівництву… щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

Об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян…

46. Педагогічні працівники … зобов'язані:

Забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм…

Сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

Виконувати статут загальноосвітнього навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

Виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

Готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

Дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

Виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

54. Батьки учнів та особи, які їх замінюють… мають право:

Обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

Звертатися до органів управління освітою, керівника… і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу…

На захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних органах.

55. Батьки учнів та особи, які їх замінюють… зобов'язані:

Забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

Виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини."

Ресурс № 2

Ну і ну

Міський суд Цюріха (Швейцарія) засудив до штрафів 7 учениць середньої школи за прогули уроків. Після цього у цій школі значно зросло відвідування уроків.

А міський суд Швабаха (ФРН) засудив до штрафу вчителя, який не задавав домашнього завдання і не ставив поганих оцінок.

За матеріалами зарубіжної преси

Прогуляв син - штрафують батька

Батьками бути нелегко - цю істину навряд щоб хтось наважився заперечити. Голландські власті сприймають цю проблему дуже серйозно і навіть вирішили надати допомогу - принаймні освітню - тим мамам і татам, чиї чада порушують шкільну дисципліну, часто-густо прогулюючи заняття.

Загалом м'яке голландське законодавство до питань виховання підростаючого покоління ставиться досить серйозно. Батьки, чиї діти помічені у систематичних прогулах. Можуть бути оштрафовані. Проте цей захід виявився не дуже ефективним. Коли кількість офіційно зареєстрованих тривалих прогулів дійшла до 30 тисяч на рік, влада вирішила, що час вживати заходи не тільки каральні, а й певною мірою "виправні".

Міністерство юстиції зараз розглядає пропозицію змінити закон таким чином, щоб суди, які розглядають справи про відповідальність батьків за прогули дітей, могли не тільки штрафувати, а й зобов'язати пройти спеціальні "батьківські курси", щось схоже на існуюче покарання - неоплачуване відробляння певних годин на благо суспільства.

До програми "класів для батьків", розробленої фахівцями з освіти Лейденського університету, ввійдуть лекції із структури і функціонування шкільної системи, контролю за додержанням дітьми щоденного шкільного і домашнього розкладу, а також окремий курс під назвою "Психологія зрілості".

Три великих міста країни збираються пропонувати такий "всеобуч" батькам прогульників поки що на добровільних засадах. Якщо виявиться, що вони справді допомагають знизити кількість прогулів, то на них зможуть посилати і примусово за рішенням суду.

Журнал "Однокласник", !999р.

Шкільне самоврядування

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у навчальному закладі є загальні збори всього колективу. У статуті навчального закладу визначено порядок скликання, повноваження, чисельність та склад учасників цих зборів.

У період між загальними зборами, які відбуваються раз на рік, діє рада загальноосвітнього навчального закладу. Міністерство освіти і науки України видало типове положення "Про раду загальноосвітнього навчального закладу".

Метою діяльності ради в першу чергу є сприяння демократизації навчального процесу, об'єднання всіх учасників цього процесу щодо розвитку навчального закладу, підвищення ролі громадськості, батьків у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально -виховного процесу.

До її складу пропорційно обираються представники від педагогічного колективу, учнів 5 - 11 класів, батьків і громадськості. На чергових зборах склад ради поновлюється на третину. Головою ради обирається один з членів ради. Директор або його заступники не можуть бути головами ради. Рада розглядає будь-які питання, що стосуються діяльності закладу і рішення приймаються простою більшістю голосів. Якщо не суперечить законодавству та Статуту навчального закладу, то воно повідомляється всім. Адміністрація може не погодитися з цим рішенням. Тоді спір вирішується узгоджувальною комісією, куди входять представники ради, адміністрації, профспілкового комітету.

У навчальному закладі можуть (за рішенням загальних зборів або ради)створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет тощо.

Що можуть учні

Думати про те, що учні не можуть впливати на життя школи це значить протирічити загальноприйнятій світовій практиці впливу учнів на життя громади, школи.

Після дому школа є ідеальним місцем для залучення дітей і молоді до участі і прийняття рішень, і в останні десятиріччя почався рух за поширення можливості дітей в роботі шкіл у всьому світі. У Франції, наприклад, вибрані представники шкіл представлені у національній раді освіти і приймають рішення, що стосуються освіти. В Словенії створені шкільні парламенти, які стають форумом для виявлення думки дітей. Раз в рік мери і представники шкіл проводять зустрічі для обговорення запропонованих питань, дітям які учаться .

Право дітей на те, щоб їх думка враховувалась, також зміцнюється завдяки громадянській участі. У всьому світі все частіше відбуваються дитячі вибори і організовуються дитячі парламенти. В цьому парламентарному процесі молоді люди набувають досвіду демократії. Наприклад, в африканській країні Мозамбік перші дитячі вибори були організовані навіть раніше перших виборів для дорослих. У ході виборів діти знайомились з технологією самих виборів. У Лівані в 1996 році 128 дітей у віці від 8 до 16 років у ході однієї сесії замінили депутатів національного парламенту і декілька разів зустрічались зі спікером обговорюючи проблеми, що цікавлять їх. Причому спікер звертався до них "колеги" весь час підкреслюючи важливість цього обговорення.

Погляди дітей враховуються у місцевому самоуправлінню. В одному районі Індії був створений дитячий парламент. Діти навіть приймали рішення у наданні роботи шкільним вчителям. Це велика відповідальність - приймати такі рішення. І одного разу вони проголосували проти одного вчителя: "Цей вчитель був поганим, він не звертав уваги на нас. Він не проводив занять, спав, розмовляв з перехожими чи займався ще чимось. Тому ми від нього звільнились." В невеличкому французькому місті Жексе з місцевих шкіл була обрана рада у складі 21 учня, які провели 30 засідань. Вони переконали міську думу побудувати каток, прийняли участь у днях охорони навколишнього середовища і зібрали кошти на благодійну діяльність в інтересах дітей.

Як бачимо, учні у всьому світі відіграють активну роль у шкільному житті. В Швеції у кожному класі є рада у складі учнів і вчителя, яка обговорює питання, що цікавлять весь клас. Учні беруть участь у шкільній конференції і можуть впливати на рішення, що стосуються шкільного бюджету і розкладу занять.

Учнівське самоврядування в школах України є однією з форм впливу учнів на навчально - виховний процес. У кожному окремому випадку воно набуває специфічних форм. В одній школі структура самоврядування може бути одна, в іншій зовсім інша. Учнівське самоврядування в широкому розумінні - це управління самими школярами справами учнівського колективу. Як і будь-яка діяльність вона несе виховну ціль - формування соціальної активності, демократичних і громадянських цінностей. Самоврядування учнів - це форма демократичного життя учнівського колективу і школи в цілому. Воно передбачає широку участь учнівських організацій та їх виборних органів в управлінні найважливішими питаннями, що цікавлять учнів навчального закладу.

Органи шкільного самоврядування взаємодіють з педагогами на принципах співробітництва. Самоврядування це своєрідна практична частина громадянської освіти, коли на практиці засвоюються демократичні права та обов'язки. Але функціонування самоуправління учнів може здійснюватись тільки за певних умов:

Самостійність школярів у виборі форм, змісту, мети свого самоврядування.

Виборності керівників органів учнівського врядування, до того ж, на альтернативній основі.

Залучення до цих органів як можна найбільшої кількості учнів навчального закладу.

Але за даними опитування учнів навчальні заклади не стають вирішальними у формуванні громадських уявлень старших школярів. Часто причина цього в тому, що шкільні заходи відбуваються без підготовки самими учнями і віддають формалізмом. Учні відчувають себе не учасниками, а глядачами. Тому не дивно, що тільки 25 % учнів бажають брати участь у шкільному самоврядуванні. А деякі взагалі не знають, що таке самоврядування. Це свідчить про те, що органи учнівського самоврядування у цих навчальних закладах серед учнів не мають авторитету.

Їх розвиток і завоювання авторитету якраз і знаходиться в площині самоорганізації учнів, прагнення зробити свій навчальний заклад демократичним, де поважалася б і враховувалася думка і вчителів, і учнів.

Ресурс № 3

Шкільна освіта демократична за своєю природою

Аргументи за те, що освіта подібна демократії

Освіта будується на спільному інтересі і спілкуванні з іншими людьми в процесі вирішення проблем ( у школі - навчальних).

Вона реалізує головну мету демократії - зробити людину самостійною і вільною у поглядах.

Навчання і демократію об'єднує 2 важливих цінності: пошуки істини і обговорення.

Освітні проблеми породжують багатоманітність думок і вимагають компромісу між різними групами: учнями, вчителями, батьками.

Навчання вимагає не підкорення, а діалогу з учнем.

При навчанні кожен робить свій вклад у загальну освіту учнівського колективу. Спільне і індивідуальне навчання взаємозалежні.

Учень в школі вперше в житті має за щось відповідати. Соціальна відповідальність - одна з характеристик демократії.

Аргументи проти того, що освіта має демократичний характер

Прикриваючись ім'ям демократичного суспільства ми вимагаємо обов'язкового відвідування шкіл. Чи не застосовуємо ми примусу і силу, щоб зробити інших щасливими і розумними?

Вчителі ніколи не надають учням повної влади. Адже в школі існує керівництво дорослих.

Школярі не хочуть вчитися так, як того хочуть вчителі.

В школі не всі є рівні, навіть серед учнів.

Свобода дітям не потрібна. Бути вільними - це значить зустріти багато ускладнень і небезпек, а учнів треба від цього захистити. Так їм буде краще. Обмеження породжують прагнення до свободи. Тому в найавторитарніших навчальних закладах учні зростають активними демократами.

Ресурс № 4

З положення про Президентську Раду

середньої школи № 1 м. Чернігова з поглибленим вивченням іноземних мов

Президентська Рада школи є органом шкільного самоврядування учнів школи № 1.

Склад Президентської Ради - від 10 до 15 осіб, які обираються шляхом відкритого голосування 8 - 11 класів школи строком на 1 рік. Членом Президентської Ради може бути учень, що навчається у 8 - 11 класі цієї школи, є активним учасником шкільних заходів.

Чергові вибори членів Президентської Ради відбуваються в останній тиждень жовтня першого року повноважень Президентської Ради на наступний рік…

7. Участь у роботі Президентської Ради його члени беруть у вільний від навчання час.

Засідання Президентської Ради школи проводяться один раз на тиждень. Президентська

Рада може збиратися позачергово для вирішення поточних питань.

8. Права членів Президентської Ради:

мають право вільного висловлювання;

мають право виносити на розгляд питання, що турбують учнів школи;

мають право вносити щодо будь-яких питань шкільного життя.

9. Права Президентської Ради школи:

має право затверджувати перелік центрів та обирати координаторів центрів;

має право приймати рішення з питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

має право вносити пропозиції адміністрації школі, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;

зі згоди Президента школи приймати до свого складу нових членів.

10. Повноваження Президентської Ради школи:

координація роботи класів, доведення до класів завдань Президентської ради;

організація дозвілля учнів;

контроль за дотриманням прав і обов'язків учнів;

контроль за відвідуванням уроків, участь у обговоренні проблем зовнішнього вигляду учнів під час уроків;

піклування про молодших школярів, організація допомоги ветеранам, дітям-сиротам.

11. Президентська Рада школи шляхом таємного голосування обирає зі свого складу

Президента школи…

14. Президент школи може достроково припинити повноваження Президентської Ради

школи у разі незібрання на засідання протягом ? семестру більшої половини членів

Президентської Ради…

Положення про Президента

Середньої школи № 1 м. Чернігова з поглибленим вивченням іноземних мов

Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

Президент школи є головою Президентської Ради школи…

5. Президент школи:

Вносить на розгляд Президентської Ради питання, що турбують учнів школи;

Має право звертатися до педагогічної ради;

Має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

Має право вносити пропозиції щодо виключення тих чи інших осіб зі складу Президентської Ради;

Координує діяльність Президентської Ради;

Скликає чергові засідання Президентської Ради;

Не має права передавати свої повноваження іншим особам;

Має право " вето " щодо рішень Президентської Ради школи;

Рішення Президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

6. Повноваження Президента припиняються у разі:

Відставки;

Неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

Усунення з поста в порядку імпічменту;

Закінчення школи.

7. … Питання про усунення Президента Школи з поста ініціюється більшістю ( 50 % + 1) загальних зборів школи. Рішення про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту приймається загальними зборами школи, не менш, як 75 % від складу загальних зборів школи…

Запитання і завдання

Як школа впливає на процес соціалізації?

Чому держава повинна контролювати навчально-виховний процес у навчальному закладі?

Чи правильно те що, оцінка за поведінку в документі про закінчення навчання не виставляється? Чому Ви так вважаєте?

Які функції має директор? Навіщо потрібен директор у навчальному закладі?

Проаналізувавши пункт тексту параграфа дайте відповідь на питання: "Хто з учасників навчального процесу має найбільше прав і наділений більшими обов'язками? Які спільні права і обов'язки вони мають

Складіть власні правила для учнів свого класу, в яких відобразіть їх найголовніші права і обов'язки.

Чому директор, на Вашу думку, не може бути головою ради Вашого навчального закладу? Поцікавтесь, як у Вашому навчальному закладі визначені порядок скликання, повноваження, чисельність і склад учасників загальних шкільних зборів. Які питання Вони вирішують? З'ясуйте кількісний склад ради Вашого навчального закладу.

Навіщо потрібні органи самоврядування?

Які питання у навчальному закладі можуть вирішувати учні самостійно? Наведіть не менше 5 найважливіших пропозицій, на Вашу думку, що стосуються безпосередньо учнів.

Чому учні не завжди беруть участь в учнівському самоврядуванні? Що їх стримує?

Напишіть 5 головних тез, відповідаючи на питання: "В якій школі я хотів би вчитися?"

Завдання до ресурсів § 4

Ресурс № 1

Чи можна підтвердити, що ці завдання у Вашому навчальному закладі виконуються?

Якими фактами Ви можете це зробити?

Ресурс № 2

Як Ви вважаєте, чи будуть мати наслідки такі нововведення у Вашому навчальному закладі?

Як Ви гадаєте, хто подав у суд на вчителя: батьки, директор, учні? Чому Ви так вважаєте?

Ресурс № 3

Як, на Вашу думку, можна вирішити вказані парадокси?

Виберіть найголовніший аргумент "за" і "проти" і поясніть, чому Ви вважаєте його найголовнішим?

Як Ви гадаєте, чому ж все таки існують аргументи проти тези, що освіта демократична за своєю природою? Чи можна зменшити їх кількість і яким чином Ви це б зробили?

Ресурс № 4

Чи можна назвати ці документи свідченнями учнівського самоврядування? Чому Ви так вважаєте?

Чи вирішують учні школи ці питання, які, на Вашу думку, повинно вирішувати учнівське самоврядування?

Чи не є Президент школи диктатором при прийнятті важливих рішень?

Чи демократичне учнівське самоврядування?На головну


Hosted by uCoz