≈колог≥чна культура - складова морально-етичного вихованн¤ л≥цењст≥в« дит¤чих рок≥в людина звикаЇ до чар≥вноњ краси ≥ дуже часто почутт¤ ¬≥тчизни приходить до нас через природу, њњ красу, ¤ка повн≥стю њњ захоплюЇ.

¬≥дбираючи впродовж сотень м≥льйон≥в рок≥в, немов чарод≥йний селекц≥онер, усе життЇдайне, досконале, доц≥льне, природа стала колискою людства.

—п≥лкуванн¤ з природою завжди вважалос¤ важливим засобом вихованн¤. ¬асиль —ухомлинський доводив, що природа сама по соб≥ не виховуЇ, а виховуЇ лише активна взаЇмод≥¤ дитини з нею.

¬ихованн¤ повинно пол¤гати в побудов≥ гуман≥стичних в≥дносин людини ≥ природи. ѕочинати треба з самоњ дитини. ¬она не може полюбити так≥ досить абстрактн≥ пон¤тт¤, ¤к планета, тварина, людство. —початку треба навчити њњ ц≥нувати себе, ¤к живу ≥стоту, пот≥м своњх батьк≥в, пот≥м дерево, ¤ке вона посадила. Ќехай в дитин≥ розвиваЇтьс¤ вм≥нн¤ в≥дчувати, ц≥нувати реальн≥ предмети та ¤вища, а воно поступово зростатиме ≥ охоплюватиме все нов≥ ≥ нов≥ сфери св≥тогл¤ду маленькоњ людини. ќсь вона вже любить не лише свою кв≥тку,а й ≥нш≥ рослини в саду, намагаЇтьс¤ в≥дчути запахи та звуки лист¤ного л≥су, куди ходить з батьками на прогул¤нку. ѕоступово, без вс¤кого примусу, виникаЇ думка, що кожна ≥стота маЇ таке ж право на ≥снуванн¤, ¤к ≥ ти сам. “ак формуЇтьс¤ основа еколог≥чного вихованн¤.

—еред багатьох сучасних проблем школи одн≥Їю з найважлив≥ших Ї проблема п≥дготовки громад¤н нашоњ держави з високим р≥внем еколог≥чних знань, на баз≥ ¤ких формуватиметьс¤ њх еколог≥чна св≥дом≥сть ≥ культура.

¬они мають забезпечити потреби особистост≥ у необх≥дност≥ будувати гармон≥йн≥ в≥дносини з природою. ÷е складний ≥ багатогранний процес, ¤кий починатиметьс¤ з с≥м'њ ≥ продовжуватиметьс¤ все житт¤, поступово оволод≥ваючи системою знань про дозв≥лл¤ та застосовуючи основн≥ принципи еколог≥чноњ осв≥ти та вихованн¤.

Ўкола - це основна ланка в еколог≥чн≥й осв≥т≥ ≥ вихованн≥. ћета загальноњ осв≥ти - формуванн¤ особистост≥ з ексцентричним типом мисленн¤ й св≥домост≥, новим ступенем екокультури на основ≥ засвоЇнн¤ еколог≥чноњ методолог≥њ та власних переконань у необх≥дност≥ надбанн¤ зд≥бностей будувати гармон≥йн≥ в≥дносини з природою.

Ўколи III ступеню складають окрему категор≥ю, включаючи г≥мназ≥њ, л≥цењ, в ¤ких випускники основноњ школи поглиблюють еколог≥чн≥ знанн¤, вдосконалюють в≥дпов≥дн≥ ум≥нн¤ та навички в залежност≥ в≥д обраного проф≥лю. ” старшокласник≥в розвиваютьс¤ оц≥ночн≥ судженн¤, де¤к≥ навички прогнозуванн¤ при певн≥й п≥дготовц≥ вони можуть стати наставниками молодших щодо вихованн¤ в них норм повед≥нки у навколишньому середовищ≥.

ѕозитивною св≥товою тенденц≥Їю, а також ≥ перспективою подальшого розвитку еколог≥чноњ осв≥ти в ”крањн≥ Ї введенн¤ еколог≥чних знань до курс≥в навчальних предмет≥в.

ћета еколог≥чного вихованн¤ ≥ його орган≥зац≥¤ повинна реал≥зувати ≥дею збереженн¤ навколишнього середовища, його пол≥пшенн¤ ≥ рац≥онального використанн¤ природн≥х багатств, њњ дос¤гають шл¤хом:

1. «асвоЇнн¤ знань про закони ≥ законом≥рност≥ природи.

2. ‘ормуванн¤ всеб≥чно розвинутоњ особистост≥, прищепленн¤ д≥т¤м почутт¤ в≥дпов≥дальност≥ за р≥дну природу;

3. виробленн¤ навичок ≥ ум≥нь практичноњ д≥¤льност≥ з охорони природи;

4. готовн≥сть до оптимальноњ взаЇмод≥њ з природою.

” нашому л≥цењ важливе значенн¤ надаЇтьс¤ еколог≥ному вихованню,спр¤мованому на формуванн¤ еколог≥чноњ св≥домост≥ л≥цењст≥в що в≥дпов≥дала б не т≥льки б≥олог≥чним, а й психолог≥чним потребам всеб≥чно розвинутоњ особистост≥. “ак л≥цењсти - IV курсу вивчили розташуванн¤ см≥ттЇзвалищ та см≥тник≥в обласного центру. ¬иготовили карту - схему сан≥тарного стану м≥ста. ” по¤снювальн≥й записц≥ в≥дм≥тили м≥сц¤, ¤к≥ дуже давно прибиралис¤ або см≥тт¤ вивоз¤ть не регул¤рно.  ористуючись методами математичноњ статистики та результатами опитуванн¤ населенн¤ ви¤влено залежн≥сть здоров'¤ населенн¤ м≥ста в≥д сан≥тарного стану. « отриманими результатами ознайомлювали мешканц≥в м≥ста у телев≥з≥йних програмах.

¬ одному з район≥в м≥ста (вул. ѕулю¤) впроваджено методику сортуванн¤ см≥тт¤, використанн¤ та переробку. ”чн≥ беруть участь в акц≥њ "ƒерево в м≥ст≥". «роблено каталог ц≥нних, в ≥сторичному план≥, та старих дерев. –езультати напрацювань передан≥ у в≥дпов≥дн≥ адм≥н≥стративн≥ органи м≥ста.

« метою актив≥зац≥њ виховноњ роботи регул¤рно провод¤тьс¤ еколог≥чн≥ тижневики, конкурси малюнк≥в та плакат≥в, брейн - ринги та  ¬  з тематики про охорону природи.

Ќова програма дала в≥дчутн≥ результати. Ћ≥цењсти зайн¤ли перше м≥сце у ¬сеукрањнськ≥й асамблењ (ол≥мп≥ад≥) та призов≥ м≥сц¤ в ≥нших конкурсах. —ередн≥й бал усп≥шност≥ учн≥в зр≥с з 3,6 до 4,5. ¬важаЇмо за доц≥льне поширити нашу програму еколог≥чного навчанн¤ на ≥нш≥ учбов≥ заклади нашого м≥ста та област≥. “ак наш≥ л≥цењсти брали активну участь в ”крањнсько-јмериканському проект≥ по еколог≥чному вихованн≥, екотеатр л≥цею брав участь у презентац≥њ у м. ’мельницьку, еколог≥чного клубу, брали участь у робот≥ ¬сеукрањнськоњ еколог≥чноњ асамблењ.

Ћ≥цењстка “имк≥в Ќ. «ахищала наукову роботу "¬плив побутових в≥дход≥в на здоров'¤ жител≥в м≥ста" у м.  иЇв≥.

ўор≥чно л≥цењсти захищають науково - досл≥дницьк≥ роботи "≈колог≥чн≥ проблеми нашого м≥ста та њх вплив на систему орган≥в людського орган≥зму", де ними збираютьс¤ статистичн≥ дан≥ про певне захворюванн¤, анал≥зуютьс¤ чинники, ¤к≥ викликають захворюванн¤;

пор≥внюютьс¤ захворюванн¤ м≥ських та с≥льських рег≥он≥в.  урс "≈колог≥њ та фенолог≥њ".

«авданн¤ л≥цею пол¤гаЇ в тому, щоб поглиблювати фундаментальну п≥дготовку з природничих дисципл≥н, та системну п≥дготовку кращих учн≥в до проф≥льних ол≥мп≥ад, конкурс≥в, захист≥в ћјЌ.

«д≥йснюЇтьс¤ вона шл¤хом ≥ндив≥дуальних консультац≥й, зан¤тт¤х в ћјЌ, участ≥ у р≥зноман≥тних конкурсах, про що св≥дчать результати щор≥чних ол≥мп≥ад.

¬ажливим шл¤хом реал≥зац≥њ екоосв≥ти Ї краЇзнавство.“≥льки глибоке ≥ всеб≥чне вивченн¤ свого р≥дного краю забезпечить п≥двищений р≥вень готовност≥ л≥цењст≥в до практичноњ еколог≥чноњ д≥¤льност≥. « ц≥Їю метою у л≥цењ започатковано проведенн¤ еколог≥чноњ практики у сел≥ Ѕистриц¤ Ќадв≥рн¤нського р-ну. Ћ≥цењсти кр≥м в≥дпочинку оч≥кують ≥ особливих вражень . ÷ьому допомагаЇ п≥дкоренн¤ вершин, в≥дв≥данн¤ м≥сцевого дендропарку та знайомство з р≥дк≥сною флорою нашого краю, зб≥р та упор¤дкуванн¤ гербар≥ю, знайомство з видами, ¤к≥ занесен≥ до „ервоноњ книги.

ƒоступ до Internet надаЇ велик≥ можливост≥ дл¤ надзвичайно ц≥нноњ роботи по еколог≥чному вихованню: можливе використанн¤ м≥жнародних проект≥в.

Ќа основ≥ роботи нашого л≥цею розроблено дит¤чий еколог≥чний проект " рок у майбутнЇ".

ќсновна мета проекту : розвиток у д≥тей почутт¤ причетност≥ до вир≥шенн¤ еколог≥чних проблем через залученн¤ њх до р≥зних вид≥в д≥¤льност≥ по вивченню та покращенню умов у район≥, по приверненню уваги громадськост≥ до м≥сцевих еколог≥чних проблем.

≈колог≥чна осв≥та не Ї пр≥ор≥тетом украњнського сусп≥льства. ÷е реальн≥сть. —кор≥ше за все це означаЇ, що ми ще не в≥дчуваЇмо близькоњ еколог≥чноњ катастрофи.

ћета еколог≥чноњ осв≥ти - допомагати люд¤м усв≥домити ц≥нн≥сть довк≥лл¤, дати њм знанн¤ ≥ розум≥нн¤ проблем, з ним пов'¤заних.Ќа головну—в≥т географ≥њ та туризму
Hosted by uCoz