Основні елементи інтерфейсу програми Flash.Інтерфейс Flash включає рядок меню, головну панель інструментів, панель інструментів малювання, часову шкалу, робочу область, де розміщене робоче поле, строку стану, панель запуску та інструментальні панелі. Окрім цього існують контекстні меню Flash, які з'являються при натискуванні на праву кнопку миші на вибраному на часовій шкалі, в бібліотеці або на робочому полі елементі, і повторюють більшість функцій і команд різноманітних меню, панелей і діалогових вікон. В зв'язку з тим, що дія значної частини пунктів меню і команд випливає з їх назви або аналогічна пунктам меню і командам поширених сучасних програмних продуктів, роз'яснення будемо приводити тільки там, де це має свою специфіку для Flash .

Рядок меню містить такі пункти:

File (Файл); Edit (Правка); View (Вид); Insert (Вставка); Modify (Изменить);

Text (Текст); Control (Управление); Window (Окно); Help (Справка).

Пункт меню File (Файл) містить такі підпункти:

" New (Создать) - створення нового документа;

" Open (Открыть) - відкриваються файли в форматах, що сумісні з Flash: .FLA, .SPA, .SSK, SWF. Рекомендується попередньо створювати резервні копії файлів, створених в молодших версіях Flash;

" Open as Library (Открыть как библиотеку) - відкривається файл фільму Flash, бібліотеку якого передбачається використати;

" Open as Shared Library (Открыть как совместную библиотеку);

" Close (Закрыть);

" Save (Сохранить);

" Save as (Сохранить как);

" Revert (Вернуть) - повертання до збереженого останній раз варіанту фільму;

" Import (Импорт) - доступними для імпортування є файли в форматах: .EPS, .AI, .AIF, .DXF, .BMP, .DIB, .EMF, .SWF, .SPL, .FH7, .FT7, .FT9, .GIF, .JPG, .MP3, .PNG, .MOV, .AU, .WAV, .WMF; зі встановленою програмою QuickTime 4: .PSD, .PCT, .PNTG, QTIF, .SGI, TGA, TIF;

" Export Movie (Экспорт фильма) - забезпечується експортування фільму в один із форматів: .AI, .GIF, .BMP, .DXF, .EMF, .EPS, .SWF, .SPL, .SWT, .JPG, .PNG, .MOV, .WAV, .AVI, .WMF;

" Export Image (Экспорт изображения) - забезпечується експортування зображень в один із форматів: .AI, .GIF, .BMP, .DXF, .EMF, .EPS, .SWF, .SPL, .SWT, .JPG, .PNG, .WMF;

" Publish Settings (Параметры публикации);

" Publish Preview (Предварительный просмотр публикации);

" Publish (Публиковать);

" Page Setup (Параметры печати);

" Print Preview (Предварительный просмотр);

" Print (Печать);

" Send (Отправить) - викликає програму електронної пошти;

" Exit (Выход).

Пункт меню Edit (Правка) містить такі підпункти:

" Undo (Отменить) - відміняє дію;

" Redo (Повторить) - відміняє відміну дії;

" Cut (Вырезать);

" Copy (Копировать);

" Paste (Вставить);

" Paste in Place (Вставить на место) - вставка здійснюється точно в те місце, звідки об'єкт був вирізаний чи скопійований;

" Paste Special (Специальная вставка) - вставка в певному форматі, дозволяє створити зв'язок з інформацією іншого фільму;

" Clear (Очистить) - виділені об'єкти видаляються з робочого поля без копіювання до буферу обміну;

" Duplicate (Дублировать) - повторюються виділені об'єкти без використання буферу обміну;

" Select All (Выделить все);

" Deselect All (Отменить все выделения);

" Cut Frames (Вырезать кадры);

" Copy Frames (Копировать кадры);

" Paste Frames (Вставить кадры);

" Edit Symbols (Правка символов);

" Edit Selected (Правка выделения) - редагуються виділені група або символ на окремій вкладці;

" Edit All (Редактировать все) - повертання до редагування звичайної сцени Flash;

" Preferences (Настройка) - містить діалогові вікна для настроювання різноманітних параметрів.

Пункт меню View (Вид) містить такі підпункти:

" Goto (Перейти) - містить підменю сцен поточного фільму, включаючи команди переходу до сцен: First (Первая), Previous (Предыдущая), Next (Следующая), Last (Последняя);

" Zoom In (Увеличение масштаба);

" Zoom Out (Уменьшение масштаба);

" Magnification (Увеличение) - містить вісім попередньо заданих рівнів збільшення;

" Outlines (Контуры) - глобальний еквівалент перемикача відображення в вигляді контурів;

" Fast (Быстро) - прискорює відображення шляхом відключення згладжуваності різких меж і розмивання кольорів;

" Antialias (Сглаживание неровностей) - розмиває межі фігур і ліній;

" Antialias Text (Сглаживание неровностей текста);

" Timiline (Временная шкала) - відображає або ховає часову шкалу;

" Work Area (Рабочая область) - робить видимою область, що оточує робоче поле;

" Rulers (Линейки) - відображує або ховає лінійки;

" Grid (Сетка) відображує або ховає сітки та задає їх параметри;

" Guides (Направляющие) - керує параметрами направляючих;

" Snap to Objects (Привязать к объектам);

" Show Shape Hints (Показать указатели формы);

" Hide Edges (Скрыть края) - ховає межі виділення;

" Hide Panels (Скрыть панели).

Пункт меню Insert (Вставка) містить такі підпункти:

" Convert to Symbol (Преобразовать в символ);

" New Symbol (Новый символ);

" Layer (Слой) - створює новий шар, який стає активним, безпосередньо над поточним активним шаром;

" Motion Guide (Направляющая движения) - створює шар з направляючою руху, що з'являється над виділеним шаром;

" Frame (Кадр) - додає новий кадр;

" Remove Frames (Удалить кадры);

" Keyframe (Ключевой кадр) перетворює виділений кадр в ключовий;

" Blank Keyframe (Пустой ключевой кадр);

" Clear Keyframe (Очистить ключевой кадр);

" Create Motion Tween (Создать заполнение кадров с движением);

" Scene (Сцена) - вставляє порожню сцену безпосередньо за поточною активною сценою;

" Remove Scene (Удалить сцену) - видаляє поточну активну сцену.

Пункт меню Modify (Изменить) містить такі підпункти:

" Instance (Экземпляр) - викликається відповідна панель, яка використовується для керування незалежними типами екземплярів символів;

" Frame (Кадр) - викликається відповідна панель;

" Layer(Слой) - викликається діалогове вікно для керування і редагування властивостей активного шару на часовій шкалі;

" Scene (Сцена) - викликається відповідна панель, де можна перейменовувати сцени, змінювати порядок їх слідування, додавати нову і видаляти існуючу сцену;

" Movie (Фильм) - викликається діалогове вікно для зміни параметрів фільму;

" Smooth (Сгладить) - зменшує згини і нерівності кривої;

" Straighten (Выпрямить) - випрямляє лінії і криві;

" Optimize (Оптимизировать) - зменшує кількість кривих у фігурі, що приводить до зменшення розміру файлу;

" Shape (Фигура) - дозволяє перетворювати лінії в заливку, розширяти і стискати заливку та пом'якшувати її краї;

" Trace Bitmap (Трассировка растрового изображения) - використовується для перетворення імпортованого растрового зображення в векторну графіку з дискретними областями кольору, що редагуються;

" Transform (Преобразование) - забезпечує доступ до відповідних команд перетворення зображення, таких як масштабування, повертання, дзеркальне відображення;

" Arrange (Упорядочить) - використовується для переміщення виділених об'єктів, символів і груп на передній або задній план поточного активного шару, а також на один крок вперед і назад в стеку елементів цього шару;

" Frames (Кадры) - використовується для оберненого відтворення анімаційної послідовності, синхронізації символів, перетворення виділених кадрів в ключові, а ключові в прості;

" Group (Группировать);

" Ungroup (Разгруппировать);

" Break Apart (Разделить) - використовується для перетворення в графіку груп, блоків тексту, екземплярів, растрових зображень і об'єктів OLE;

Пункт меню Text (Текст) містить такі підпункти:

" Font (Шрифт);" Size (Размер);

" Style (Стиль);

" Align (Выравнивание);

" Tracking (Трекинг) - пропонується скорочений варіант керування відстанню між символами тексту;

" Character (Знак) - викликається відповідна панель для визначення параметрів знаків;

" Paragraph (Абзац) - викликається відповідна панель для визначення параметрів абзацу;

" Options (Параметры) - викликається відповідна панель для визначення параметрів тексту.

Пункт меню Control (Управление) містить такі підпункти:

" Play (Воспроизвести);

" Rewind (Вернуть в начало);

" Step Forward (Шаг вперед);

" Step Backward (Шаг назад);

" Test Movie (Тестирование фильма);

" Debug Movie (Отладка фильма);

" Test Scene (Тестирование сцены);

" Loop Playback (Циклическое воспроизведение);

" Play All Scenes (Воспроизвести все сцены);

" Enable Simple Frame Actions (Разрешить простые действия кадра);

" Enable Simple Buttons (Активизировать простые кнопки);

" Mute Sounds (Приглушить звуки).

Пункт меню Window (Окно) містить такі підпункти:

" New Window (Новое окно);

" Toolbars (Панели инструментов);

" Tools (Инструменты) - відключає для відображення панель інструментів малювання;

" Controller (Контроллер);

" Panels (Панели) - відкриває підменю з групами основних панелей: Info (Инфо), Fill (Заливка), Stroke (Штрих), Transform (Преобразование), Align (Выравнивание), Mixer (Миксер), Swatches (Образцы), Character (Знак), Paragraph (Абзац), Text Options (Параметры текста), Instance (Экземпляр), Effect (Эффект), Clip Parameters (Параметры клипа), Frame (Кадр), Sound (Звук), Scene (Сцена), Generator (Генератор);

" Panel Sets (Набор панелей);

" Save Panel Layout (Сохранить структуру панелей);

" Close All Panels (Закрыть все панели);

" Actions (Действия) - відкриває панель, яка використовується для присвоювання дій і написання сценаріїв ActionScript;

" Movie Explorer (Проводник фильма);

" Output (Вывод) - відображає вікно, яке після експорту файлу в формат SWF відображає повний звіт по кожній сцені, символу і т.п.;

" Debugger (Отладчик);

" Library (Библиотека);

" Common Libraries (Общие библиотеки);

" Generator Objects (Объекты Generator) - працює при встановленій програмі Generator;

" Cascade (Каскад) - розміщує всі відкриті вікна накладеними один на одного зі зсувом вправо і вниз;

" Tile (Мозаика) - розміщує всі вікна відкритих фільмів поряд.

Пункт меню Help (Справка) містить такі підпункти:

" What's New in Flash 5 (Что нового во Flash 5);

" Using Flash (Использование Flash );

" ActionScript Reference (Руководство ActionScript);

" ActionScript Dictionary (Словарь ActionScript);

" Macromedia Dashboard і Flash Support Center - ресурси для навчання;

Register Flash (Зарегистрировать Flash).

Література.

Билл Сандерс , Flash 5

Рейнхардт Р., Лотт Д., Macromedia Flash MX

Лит Г., Финкельштейн Э., Flash 5 для "чайников"

http://distance.edu.vn.ua ,http://www.vn.iatp.org.uaНа головну

Hosted by uCoz