«наченн¤, завданн¤ та ≥нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу” структур≥ активних операц≥й традиц≥йно найб≥льшу питому вагу мають кредитн≥ операц≥њ. ÷е пов'¤зано з об'Їктивною властив≥стю кап≥талу спр¤мовуватис¤ у сфери, де найвища норма прибутку. —аме анал≥з кредитних операц≥й банку з погл¤ду ступен¤ ризику, забезпеченост≥ та дох≥дност≥ лежить в основ≥ анал≥зу ¤кост≥ актив≥в, що, у свою чергу, Ї важливим напр¤мом рейтинговоњ оц≥нки д≥¤льност≥ банку. ѕозиков≥ операц≥њ ¤вл¤ють собою один ≥з найефективн≥ших, тобто прибуткових способ≥в розм≥щенн¤ ресурс≥в банку. ¬одночас кредитн≥ операц≥њ - це найб≥льш ризикований вид операц≥й банку.  редитн≥ операц≥њ формують його кредитний портфель.

 редитн≥ вкладенн¤, або кредитний портфель комерц≥йного банку, - сукупн≥сть ус≥х позик, наданих банком з метою отриманн¤ доходу.

Ѕанк може надавати кредити безпосередньо, укладаючи угоду з позичальником, або купувати позику чи частину позики, ¤ка була видана ≥ншим кредитором, через укладенн¤ договору з позичальником.

 редитний портфель банку включаЇ агреговану балансову варт≥сть ус≥х кредит≥в, у тому числ≥ прострочених, пролонгованих та сумн≥вних до поверненн¤. –азом з тим до нього не вход¤ть:

в≥дсотки нарахован≥, але не сплачен≥;

зобов'¤занн¤ видати кредит;

кредитн≥ л≥н≥њ, ¤к≥ ще не використан≥;

гарант≥њ та акредитиви;

оперативний л≥зинг. ¬≥д структури ≥ ¤кост≥ кредитного портфел¤ банку значною м≥рою залежить його стаб≥льн≥сть, репутац≥¤ та ф≥нансовий усп≥х. “ому банку необх≥дно анал≥зувати ¤к≥сть позичок, проводити незалежн≥ експертизи великих кредитних проект≥в ≥ заход≥в, ви¤вл¤ти випадки в≥дхиленн¤ в≥д законноњ кредитноњ пол≥тики.

ѕост≥йний анал≥з кредитного портфел¤ в систем≥ управл≥нн¤ банком даЇ змогу вибрати вар≥ант рац≥онального розм≥щенн¤ ресурс≥в, напр¤ми кредитноњ пол≥тики банку, знизити ризик за рахунок диверсиф≥кац≥њ кредитних вкладень, прийн¤ти р≥шенн¤ щодо доц≥льност≥ наданн¤ позики кл≥Їнтам залежно в≥д њх кредитоспроможност≥, галузевоњ належност≥, форм власност≥ ≥ т. д. –езультати анал≥зу дають змогу приймати р≥шенн¤ про зм≥ну напр¤м≥в та метод≥в кредитуванн¤.

јнал≥з кредитноњ д≥¤льност≥ банку передбачаЇ вир≥шенн¤ таких завдань:

¶ визначенн¤ ступен¤ та типу концентрац≥њ ризику кредитного портфел¤, його в≥дпов≥дност≥ зовн≥шньому покриттю ≥ достатност≥ створених резерв≥в покритт¤ фактичних ≥ потенц≥йних збитк≥в;

¶ оц≥нюванн¤ адекватност≥ кредитного ризику сум≥ передбачуваного прибутку;

¶ визначенн¤ кредитоспроможност≥ позичальник≥в з метою зниженн¤ кредитного ризику;

¶ визначенн¤ ефективност≥ кредитних операц≥й, що даЇ змогу вибрати доц≥льний вар≥ант розм≥щенн¤ ресурс≥в;

¶ зниженн¤ ризику неповерненн¤ позики.

јнал≥з кредитних операц≥й доц≥льно проводити в так≥й посл≥довност≥:

=> анал≥зуютьс¤ масштаби кредитноњ д≥¤льност≥ банку пор≥вн¤но з попередн≥ми пер≥одами та ≥ншими банками;

=> анал≥зуЇтьс¤ рух кредит≥в;

=> розраховуЇтьс¤ оборотн≥сть кредит≥в;

=> визначаЇтьс¤ р≥вень диверсиф≥кац≥њ кредитних вкладень, ¤кий даЇ змогу максимально знизити ризик неповерненн¤ позики;

=> оц≥нюЇтьс¤ поверненн¤ позик;

=> проводитьс¤ к≥льк≥сне оц≥нюванн¤ структури кредитного портфел¤ залежно в≥д р≥зноман≥тних класиф≥кац≥йних ознак;

=> ви¤вл¤Їтьс¤ ¤к≥сть кредитного портфел¤ з погл¤ду ризику ≥ ступен¤ забезпеченост≥ кредит≥в;

=> анал≥зуЇтьс¤ дох≥дн≥сть та ефективн≥сть кредитних операц≥й.

≤нформац≥йними джерелами анал≥зу кредитних операц≥й Ї так≥ форми бухгалтерськоњ зв≥тност≥:

o ‘айл 02 - ƒан≥ про обороти та залишки на балансових рахунках у розр≥з≥ код≥в валют та груп крањн;

o ‘айл 03 - ƒан≥ за оборотами про суми та процентн≥ ставки за кредитами та депозитами в розр≥з≥ код≥в терм≥н≥в, код≥в валют та резидентност≥;

o ‘айл 04 - ƒан≥ за оборотами про суми та процентн≥ ставки за кредитами в розр≥з≥ галузей економ≥ки (щом≥с¤чний);

o ‘айл 11 - ƒан≥ про класиф≥кован≥ активи в розр≥з≥ категор≥й ризику, форм власност≥, груп крањн (щом≥с¤чний);

o ‘айл 16 - ƒан≥ про заборгован≥сть за пролонгованими, простроченими та сумн≥вними кредитами;

o ‘айл 17 - ƒан≥ про кредитний портфель та залишки за депозитами;

o ‘айл 22 - дан≥ про структуру актив≥в та пасив≥в за строками до погашенн¤ в розр≥з≥ груп валют;

o ‘айл 30 - дан≥ про розрахунок резерву на в≥дшкодуванн¤ можливих втрат за кредитними операц≥¤ми комерц≥йних банк≥в, щом≥с¤чний;

o ф. є 1ƒ- Ѕ "Ѕаланс комерц≥йного банку" (щоденна);

o ф. є 1- Ѕ "Ѕаланс комерц≥йного банку" (щом≥с¤чна);

o ф. є 10- Ѕ "ќборотно-сальдовий баланс комерц≥йного банку";

o ф. є 11 "Ѕалансовий зв≥т комерц≥йного банку";

o ф. є 611 "«в≥т про дотриманн¤ економ≥чних норматив≥в";

o ф. є 301 "«в≥т про кредитний портфель" (м≥с¤чна);

o о. є 310 "«в≥т про суми ≥ процентн≥ ставки за кредитами";

o ф. є 311 "«в≥т про прострочен≥ активи, за ¤кими не нараховуютьс¤ проценти";

o ф. є 312 "«в≥т про заборгован≥сть за простроченими кредитами, за ¤кими ще нараховуютьс¤ проценти";

o ф. є 314-√ "«в≥т про залишки заборгованост≥ за кредитами кл≥Їнт≥в-резидент≥в ”крањни, у тому числ≥ нарахован≥ та прострочен≥ проценти" (в розр≥з≥ галузей економ≥ки та форм власност≥);

o ф. є314 "«в≥т про залишки заборгованост≥ за кредитами кл≥Їнт≥в-резидент≥в ”крањни, у тому числ≥ нарахован≥ та прострочен≥ проценти" (за видами економ≥чноњ д≥¤льност≥);

o ф. є 315 "«в≥т про заборгован≥сть за пролонгованими кредитами";

o ф. є 316 "«в≥т про залишки заборгованост≥ за кредитами, наданими кл≥Їнтам (класиф≥кац≥¤ за галуз¤ми економ≥ки)";

o ф. є 320 "«в≥т про залишки заборгованост≥ за кредитами, наданими кл≥Їнтам (класиф≥кац≥¤ за видами економ≥чноњ д≥¤льност≥)";

o ф. є 321 "«в≥т про залишки заборгованост≥ за кредитами, наданими кл≥Їнтам (класиф≥кац≥¤ за секторами економ≥ки)";

o ф. є 322 "«в≥т про залишки заборгованост≥ за кредитами, наданими кл≥Їнтам (класиф≥кац≥¤ за ц≥льовим спр¤муванн¤м)";

o ф. є 323 "«в≥т про залишки заборгованост≥ за кредитами, наданими кл≥Їнтам (класиф≥кац≥¤ за формами власност≥)";

o ф. є 604 "–озрахунок резерву на можлив≥ втрати за позичками комерц≥йних банк≥в";

o ф. є 611 "«в≥т про дотриманн¤ економ≥чних норматив≥в";

o ф. є 613 "«в≥т про надан≥ банком "велик≥" кредити";

o ф. є 614 "«в≥т про надан≥ банком "велик≥" кредити (у розр≥з≥ "великих" кредит≥в);

o ф. є 615 "«в≥т про надан≥ банком кредити ≥нсайдерам";

o ф. є 614 "«в≥т про надан≥ банком "велик≥" кредити (у розр≥з≥ позичальник≥в)";

o анал≥тичн≥ дан≥ за кредитними справами позичальник≥в.Ќа головну

Hosted by uCoz