јнал≥з динам≥ки та структури банк≥вських доход≥вјнал≥з доход≥в комерц≥йного банку починаЇтьс¤ з оц≥нки виконанн¤ плану ≥ зм≥н у структур≥ валового доходу через з≥ставленн¤ даних за зв≥тний пер≥од з плановими даними, а також фактичними даними за в≥дпов≥дний пер≥од минулого року. јнал≥з структури доход≥в передбачаЇ також визначенн¤ частки в≥дпов≥дних груп доход≥в у загальн≥й њх сум≥.

—труктурний анал≥з доходу банку передбачаЇ попереднЇ його групуванн¤ за джерелами утворенн¤. «а цим критер≥Їм доходи банку можна розд≥лити на так≥ групи:

ѕроцентн≥ доходи - складаютьс¤ з доход≥в в≥д кошт≥в, розм≥щених в ≥нших банках, плати за кредит, наданий суб'Їктам господарськоњ д≥¤льност≥ ≥ ф≥зичним особам, за ≥нш≥ види кредиту та з доходу в≥д ≥нвестиц≥йних ц≥нних папер≥в.  ом≥с≥йн≥ доходи - охоплюють доходи в≥д розрахунково-касового обслуговуванн¤ банк≥в та кл≥Їнт≥в, ком≥с≥йн≥ доходи в≥д кредитного обслуговуванн¤, ком≥с≥йн≥ доходи за операц≥¤ми з ц≥нними паперами, ком≥с≥йн≥ доходи за операц≥¤ми на валютному ринку та ринку банк≥вських метал≥в, ком≥с≥йн≥ доходи в≥д дов≥рчого обслуговуванн¤ банк≥в та кл≥Їнт≥в, ком≥с≥йн≥ доходи за позабалансовими операц≥¤ми, ком≥с≥йн≥ доходи за операц≥¤ми з ф≥л≥¤ми.

ƒох≥д в≥д торговельних операц≥й Ї результатом торг≥вл≥ ц≥нними паперами, ≥ноземною валютою та ≥ншими ф≥нансовими ≥нструментами, що зд≥йснюЇтьс¤ з ≥н≥ц≥ативи банку ≥ не Ї виконанн¤м доручень кл≥Їнт≥в.

ƒо ≥нших банк≥вських операц≥йних доход≥в належить див≥дендний дох≥д, дох≥д в≥д оперативного л≥зингу, штрафи та пен≥, отриман≥ за банк≥вськими операц≥¤ми, доходи в≥д консультац≥йних послуг ф≥нансового характеру.

≤нш≥ небанк≥вськ≥ операц≥йн≥ доходи Ї насл≥дком зд≥йсненн¤ банком господарських операц≥й. ƒо них належать доходи в≥д продажу основних засоб≥в та матер≥альних ц≥нностей, штрафи та пен≥, отриман≥ за господарськими операц≥¤ми, тощо.

ƒо непередбачених доход≥в належать доходи, ¤к≥ виникли внасл≥док надзвичайних под≥й (в≥дшкодуванн¤ збитк≥в в≥д надзвичайних под≥й державою та страховими компан≥¤ми) та ≥нш≥ непередбачен≥ доходи.

«агальний анал≥з доход≥в банку ірунтуЇтьс¤ на використанн≥ методик вертикального та горизонтального анал≥зу, ¤к≥ дають змогу оц≥нити структуру доход≥в та визначити динам≥ку доходу в ц≥лому ≥ за кожною його складовою. јнал≥з динам≥ки доход≥в банку проводитьс¤ за допомогою стандартних показник≥в: абсолютного зростанн¤, темпу зростанн¤ та темпу приросту. јнал≥з структури доход≥в даЇ можлив≥сть оц≥нити ефективн≥сть окремих вид≥в д≥¤льност≥ банку. ÷ей анал≥з потр≥бно починати з визначенн¤ частки в≥дпов≥дних груп у загальному обс¤з≥ отриманих доход≥в. ѕитома вага операц≥йних доход≥в повинна наближатись до 100 %, а темп приросту пор≥вн¤но з попередн≥м пер≥одом маЇ бути ритм≥чним. ” раз≥ зменшенн¤ приросту операц≥йних доход≥в загальне зб≥льшенн¤ доходу може бути дос¤гнуто за рахунок неоперац≥йних доход≥в. якщо виникаЇ така тенденц≥¤ - зростанн¤ доход≥в в≥д поб≥чноњ д≥¤льност≥, то банку потр≥бно звернути на нењ особливу увагу. ¬иникненн¤ такоњ тенденц≥њ св≥дчить про пог≥ршенн¤ управл≥нн¤ активними операц≥¤ми банку або про пог≥ршенн¤ кон'юнктури ринку кредитних послуг.

” свою чергу, анал≥зуючи структуру операц≥йного доходу, позитивно сл≥д оц≥нювати тенденц≥ю до зб≥льшенн¤ питомоњ ваги процентних доход≥в. «б≥льшенн¤ частки ком≥с≥йних доход≥в може св≥дчити або про зростанн¤ к≥лькост≥ кл≥Їнт≥в, що обслуговуютьс¤ в банку, або про подорожчанн¤ банк≥вських послуг (зб≥льшенн¤ тариф≥в). јнал≥з указаного питанн¤ можна зд≥йснити також за допомогою коеф≥ц≥Їнта залежност≥ банку в≥д непроцентних доход≥в. ÷ей показник розраховуЇтьс¤ за такою формулою:

 ом≥с≥йний дох≥д до загальних актив≥в =  ом≥с≥йний дох≥д / —ередн≥ загальн≥ активи.

Ќаведений показник анал≥зуЇтьс¤ в динам≥ц≥. …ого зб≥льшенн¤ може св≥дчити про р≥вень диверсиф≥кац≥њ оплати за ф≥нансов≥ послуги чи нездорове намаганн¤ дос¤гти спекул¤тивного прибутку, щоб замаскувати недостатн≥сть основного банк≥вського доходу в≥д процент≥в.Ќа головну

Hosted by uCoz