—утн≥сть, завданн¤ та ≥нформац≥йна база л≥зингових операц≥й банкуќдним ≥з напр¤м≥в анал≥зу послуг комерц≥йного банку кредитного характеру Ї вивченн¤ л≥зингових операц≥й банку.

“ерм≥н "л≥зинг" походить в≥д англ≥йського д≥Їслова "to lease" - орендувати, брати в оренду. Ћ≥зингов≥ операц≥њ прир≥внюютьс¤ до кредитних з ус≥ма правами та нормами державного регулюванн¤, ¤к≥ випливають ≥з цього. ѕроте в≥д кредиту л≥зинг в≥др≥зн¤Їтьс¤ тим, що п≥сл¤ зак≥нченн¤ його терм≥ну та виплати вс≥Їњ обумовленоњ суми договору об'Їкт л≥зингу залишаЇтьс¤ власн≥стю л≥зин-годавц¤ (¤кщо договором не передбачено викуп об'Їкта л≥зингу за залишковою варт≥стю або переданн¤ у власн≥сть л≥зингоотри-мувача). ѕри кредит≥ банк залишаЇ за собою право власност≥ на об'Їкт ¤к заставу позики. Ћ≥зинг - це довгострокова здача в оренду з правом викупу основних засоб≥в, куплених орендодавц¤ми з метою њх виробничого використанн¤.

–озр≥зн¤ють три форми л≥зингу:

- пр¤мий; -зворотний;

- зм≥шаний.

ѕр¤мий л≥зинг передбачаЇ п≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну оренди перех≥д права власност≥ на об'Їкт л≥зингу до орендар¤. —утн≥сть зворотного л≥зингу пол¤гаЇ в тому, що п≥дприЇмство продаЇ своЇ майно л≥зингов≥й компан≥њ (банку) ≥ в≥дразу бере його в довгострокову оренду. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ л≥зингового контракту право власност≥ на майно знову переходить до п≥дприЇмства-орендар¤. “ака ситуац≥¤ може виникати, коли п≥дприЇмству на даний момент необх≥дн≥ грошов≥ кошти. «м≥шаний л≥зинг передбачаЇ пайову участь орендар¤ та л≥зинговоњ ф≥рми у витратах, пов'¤заних ≥з придбанн¤м об'Їкта л≥зингу. ÷¤ форма оренди застосовуЇтьс¤ зазвичай стосовно дорогого майна ≥ Ї поширеною формою ф≥нансуванн¤ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств у пер≥од њх становленн¤. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну оренди право власност≥ на майно переходить до орендар¤.

Ћ≥зингов≥ операц≥њ можуть бути двох вид≥в: операц≥йний л≥-≥ипг та ф≥нансовий л≥зинг.

ќперац≥йний л≥зинг передбачаЇ л≥зингов≥ контракти, що укладаютьс¤ на короткий та середн≥й терм≥ни (¤к правило, менше амортизац≥йного пер≥оду), зг≥дно з ¤кими орендатору надаЇтьс¤ право у будь-¤кий час скасувати догов≥р. як водитьс¤, це виникаЇ, коли орендатори об'Їкта л≥зингу швидко м≥н¤ютьс¤. «азвичай л≥зингова компан≥¤ бере на себе техн≥чне обслуговуванн¤ об'Їкта л≥зингу - плановий ремонт, страхуванн¤ тощо. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ договору л≥зингу предмет договору може бути повернений власников≥ або знову зданий в оренду.

‘≥нансовий л≥зинг - характеризуЇтьс¤ тривалим терм≥ном контракту (в≥д п'¤ти до дес¤ти рок≥в) та амортизац≥Їю вс≥Їњ або б≥льшоњ частини обладнанн¤. ‘актично ф≥нансовий л≥зинг Ї формою довгострокового кредитуванн¤ куп≥вл≥. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну д≥њ орендатор може повернути об'Їкт оренди, подовжити або укласти нову угоду, а також купити об'Їкт за залишковою варт≥стю.

«а умовами договору розр≥зн¤ють нев≥дмовний та в≥дмовний л≥зинг.

Ќев≥дмовний л≥зинг анулюЇтьс¤ в одному з таких випадк≥в:

-з дозволу орендодавц¤;

- п≥сл¤ того, ¤к в≥дбулас¤ певна непередбачена под≥¤;

- ¤кщо орендарем укладаЇтьс¤ нова угода про оренду цього ж або екв≥валентного активу з тим же орендодавцем.

¬≥дмовний л≥зинг - це будь-¤ка ≥нша оренда, кр≥м в≥дмовноњ. Ќа¤вн≥сть певних переваг л≥зингу перед звичайними позиками спри¤Ї його поширенню. ƒо них в≥днос¤ть:

1) малим та середн≥м п≥дприЇмствам прост≥ше отримати контракт за л≥зингом, н≥ж позику. Ћ≥зингов≥ компан≥њ зазвичай не вимагають в≥д орендар¤ н≥¤ких додаткових гарант≥й, оск≥льки забезпеченн¤м угоди Ї саме обладнанн¤. ” раз≥ невиконанн¤ орендарем своњх зобов'¤зань л≥зингова компан≥¤ в≥дразу забираЇ своЇ майно;

2) л≥зинг передбачаЇ 100% кредитуванн¤ ≥ не вимагаЇ негайного початку платеж≥в. ќрендн≥ платеж≥, ¤к правило, починаютьс¤ п≥сл¤ поставки майна орендарю або п≥зн≥ше;

3) л≥зингова угода б≥льш гнучка, н≥ж позика, ≥ надаЇ можлив≥сть вибрати зручну дл¤ покупц¤ схему ф≥нансуванн¤;

4) ризик стар≥нн¤ обладнанн¤ повн≥стю л¤гаЇ на орендодавц¤. ќрендар маЇ можлив≥сть поступово оновлювати своЇ обладнанн¤;

5) платеж≥ за л≥зингом включаютьс¤ до складу витрат (у тому числ≥ ≥ в податковому обл≥ку). —ума платеж≥в за л≥зингом ф≥ксуЇтьс¤ при написанн≥ договору ≥ не залежить в≥д коливань валютного курсу та зм≥н банк≥вського процента за довгостроковим кредитуванн¤м. ¬одночас л≥зинговим операц≥¤м притаманн≥ ≥ недол≥ки:

o у випадку ф≥нансового л≥зингу, незважаючи на моральне стар≥нн¤ обладнанн¤ п≥д впливом науково-техн≥чного прогресу, орендн≥ платеж≥ не припин¤ютьс¤ до к≥нц¤ д≥њ контракту;

o варт≥сть л≥зингу б≥льша кредиту, але ризик стар≥нн¤ обладнанн¤ л¤гаЇ на орендодавц¤, ≥ беретьс¤ б≥льша ком≥с≥¤ дл¤ компенсуванн¤ цих втрат.

 омерц≥йн≥ банки в основному використовують ф≥нансовий л≥зинг, за ¤кого роль банку зводитьс¤ до виплати постачальников≥ вартост≥ обладнанн¤, замовленого орендарем, ≥ переданн¤ його в оренду.

ќсновною метою анал≥зу л≥зингових операц≥й Ї визначенн¤ њх рол≥ дл¤ банку ¤к додаткового джерела отриманн¤ доход≥в та пошук невикористаних резерв≥в п≥двищенн¤ р≥вн¤ њх ефективност≥.

ƒос¤гненн¤ ц≥Їњ мети в≥дбуваЇтьс¤ через вир≥шенн¤ таких завдань:

- визначенн¤ масштаб≥в л≥зингових операц≥й у банк≥вськ≥й д≥¤льност≥;

- оц≥нка динам≥ки та структури л≥зингових операц≥й;

- анал≥з дох≥дност≥ та рентабельност≥ л≥зингових операц≥й;

- визначенн¤ ризикованост≥ л≥зингових операц≥й. ƒжерелами даних дл¤ анал≥зу л≥зингових операц≥й Ї:

o файл 02 - дан≥ про обороти та залишки на балансових рахунках у розр≥з≥ код≥в валют та груп крањн;

o ф. є 1ƒ- Ѕ "Ѕаланс комерц≥йного банку" (щоденна);

o ф. є 1- Ѕ "Ѕаланс комерц≥йного банку" (м≥с¤чна);

o ф. є 10- Ѕ "ќборотно-сальдовий баланс комерц≥йного банку";

o ф. є 11 "Ѕалансовий зв≥т комерц≥йного банку";

o ф. є 2- Ѕ "«в≥т про прибутки та збитки комерц≥йного банку";

o ф. є 611 "«в≥т про дотриманн¤ економ≥чних норматив≥в";

o дан≥ анал≥тичного й оперативного обл≥ку за рахунками 1525, 2075, 4532, 4538, 6018, 6028, 6395,7018,7028,7395.Ќа головну

Hosted by uCoz