≈коном≥чна сутн≥сть, завданн¤ та ≥нформац≥йна база анал≥зуќперац≥њ з валютними ц≥нност¤ми та розрахунки в ≥ноземн≥й валют≥ пос≥дають пров≥дне м≥сце у банк≥вському б≥знес≥. Ќа сучасному етап≥ розвитку в≥тчизн¤н≥ банки не т≥льки обслуговують експортно-≥мпортн≥ розрахунки суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, а й виступають безпосередн≥ми учасниками операц≥й на внутр≥шньому та м≥жнародних валютних ринках, забезпечуючи у такий спос≥б зм≥цненн¤ ринкових перетворень у вс≥х сферах економ≥ки. ѕров≥дна роль банк≥в на валютному ринку обумовлюЇтьс¤ значними обс¤гами операц≥й, що становл¤ть близько 90 %, та спектром послуг, ¤к≥ забезпечують попит широкого кола суб'Їкт≥в. ќсоблив≥стю д≥¤льност≥ банку у сфер≥ валютних операц≥й Ї його функц≥¤ агента валютного контролю, що зобов'¤зуЇ банк зд≥йснювати контроль за дотриманн¤м вимог валютного законодавства.

“ака багатогранна спр¤мован≥сть банку у сфер≥ валютних операц≥й визначаЇ певн≥ вимоги до системи ≥нформац≥йного забезпеченн¤, що використовуЇтьс¤ дл¤ п≥дготовки ≥ прийн¤тт¤ управл≥нських р≥шень. «а валютними операц≥¤ми ц¤ система повинна забезпечувати необх≥дну ≥нформац≥ю дл¤ валютного регулюванн¤ та контролю, плануванн¤ та стратег≥њ, рац≥онального використанн¤ ресурс≥в.

ƒл¤ однозначного тлумаченн¤ валютних операц≥й та валютних ц≥нностей необх≥дне правильне розум≥нн¤ та використанн¤ терм≥н≥в. „инним законодавством, а саме ƒекретом  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро систему валютного регулюванн¤ ≥ валютного контролю", визначено таке.

1) "валютн≥ ц≥нност≥":

валюта ”крањни - грошов≥ знаки у вигл¤д≥ банкнот≥в, казначейських б≥лет≥в, монет ≥ в ≥нших формах, що перебувають в об≥гу та Ї законним плат≥жним засобом на територ≥њ ”крањни, а також вилучен≥ з об≥гу або так≥, що вилучаютьс¤ з нього, але п≥дл¤гають обм≥нов≥ на грошов≥ знаки, ¤к≥ перебувають в об≥гу, кошти на рахунках, у внесках у банк≥вських та ≥нших кредитно-ф≥нансових установах на територ≥њ ”крањни;

плат≥жн≥ документи та ≥нш≥ ц≥нн≥ папери (акц≥њ, обл≥гац≥њ, купони до них, бони, вексел≥ (тратти), боргов≥ розписки, акредитиви, чеки, банк≥вськ≥ накази, депозитн≥ сертиф≥кати, ощадн≥ книжки, ≥нш≥ ф≥нансов≥ та банк≥вськ≥ документи), виражен≥ в ≥ноземн≥й валют≥, валют≥ ”крањни та банк≥вських металах; ≥ноземна валюта - ≥ноземн≥ грошов≥ знаки у вигл¤д≥ банкнот≥в, казначейських б≥лет≥в, монет, що перебувають в об≥гу та Ї законним плат≥жним засобом на територ≥њ в≥дпов≥дноњ ≥ноземноњ держави, а також вилучен≥ з об≥гу або так≥, що вилучаютьс¤ з нього, але п≥дл¤гають обм≥нов≥ на грошов≥ знаки, ¤к≥ перебувають в об≥гу, кошти у грошових одиниц¤х ≥ноземних держав ≥ м≥жнародних розрахункових (кл≥рингових) одиниц¤х, що перебувають на рахунках або внос¤тьс¤ до банк≥вських та ≥нших кредитно-ф≥нансових установ за межами ”крањни;

банк≥вськ≥ метали - це золото, ср≥бло, платина, метали платиновоњ групи, доведен≥ (аф≥нован≥) до найвищих проб в≥дпов≥дно до св≥тових стандарт≥в, у зливках ≥ порошках, що мають сертиф≥кат ¤кост≥, а також монети, вироблен≥ з дорогоц≥нних метал≥в;

2) "валютн≥ операц≥њ":

o операц≥њ, пов'¤зан≥ з переходом права власност≥ на валютн≥ ц≥нност≥, за вин¤тком операц≥й, що зд≥йснюютьс¤ м≥ж резидентами у валют≥ ”крањни; o операц≥њ, пов'¤зан≥ з використанн¤м валютних ц≥нностей у м≥жнародному об≥гу ¤к засобу платежу, з передаванн¤м заборгованостей та ≥нших зобов'¤зань, предметом ¤ких Ї валютн≥ ц≥нност≥;

o операц≥њ, пов'¤зан≥ з увезенн¤м, переказуванн¤м ≥ пересиланн¤м на територ≥ю ”крањни та вивезенн¤м, переказуванн¤м ≥ пересиланн¤м за њњ меж≥ валютних ц≥нностей.

–≥зновидн≥сть валютних операц≥й банку базуЇтьс¤ на сутност≥ операц≥й та њх особливост¤х ≥ вимагаЇ певноњ класиф≥кац≥њ. ѕрактично, ≥нвалютн≥ операц≥њ можна под≥лити на так≥ групи:

-торговельн≥ та неторговельн≥ операц≥њ;

- поточн≥ операц≥њ, що пов'¤зан≥ з рухом кап≥талу, терм≥нов≥ операц≥њ; - власн≥ операц≥њ банку та операц≥њ, що зд≥йснюютьс¤ за дорученн¤м кл≥Їнт≥в. « погл¤ду бухгалтерського обл≥ку, розрахунки в ≥ноземн≥й валют≥ под≥л¤ютьс¤ за датою розрахунк≥в та датою операц≥њ ≥ можуть бути балансовими та позабалансовими. ќтже, ≥снують р≥зн≥ типи валютних операц≥й, що маЇ значенн¤ у процес≥ управл≥нн¤ банк≥вським б≥знесом.

ƒл¤ зд≥йсненн¤ анал≥зу валютних операц≥й, визначенн¤ њх ефективност≥ банк на власний розсуд, залежно в≥д обс¤г≥в та напр¤м≥в операц≥й, зд≥йснюЇ њх групуванн¤. ѕри цьому сл≥д мати на уваз≥, що частина розрахунк≥в кл≥Їнт≥в банку за зовн≥шньо-економ≥чними контрактами зд≥йснюЇтьс¤ у нац≥ональн≥й валют≥, але в≥дпов≥дно до вимог валютного законодавства теж належить до категор≥њ валютних операц≥й.

«важаючи на те, що бухгалтерський обл≥к та форми зв≥тност≥, ¤к≥ базуютьс¤ на його даних, Ї основним джерелом у систем≥ формуванн¤ ≥нформац≥њ, розгл¤немо класиф≥кац≥ю валютних операц≥й за принципом побудови плану рахунк≥в. ¬≥дпов≥дно до цього принципу валютн≥ операц≥њ можуть бути згрупован≥ за такими напр¤мами:

1. ¬≥дкритт¤ та обслуговуванн¤ кореспондентських рахунк≥в.

2. ¬≥дкритт¤ та обслуговуванн¤ поточних та депозитних рахунк≥в кл≥Їнт≥в - суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥.

3. ¬≥дкритт¤ та обслуговуванн¤ поточних та депозитних рахунк≥в кл≥Їнт≥в - ф≥зичних ос≥б.

4. ћ≥жбанк≥вськ≥ кредити в ≥ноземн≥й валют≥.

5. ћ≥жбанк≥вськ≥ депозити в ≥ноземн≥й валют≥.

6.  редитуванн¤ ф≥зичних ос≥б.

7.  редитуванн¤ юридичних ос≥б.

8. ќперац≥њ з ц≥нними паперами, що ем≥тован≥ в ≥ноземн≥й валют≥.

9. ќперац≥њ куп≥вл≥-продажу ≥ноземноњ валюти.

10.ѕерекази в ≥ноземн≥й валют≥.

11. онверс≥йн≥ операц≥њ з гот≥вковою ≥ноземною валютою.

12.–озм≥н або обм≥н банкнот.

13.ќперац≥њ з дорожн≥ми та ≥менними чеками в ≥ноземн≥й валют≥.

14.≤нкасо неплат≥жних банкнот в ≥ноземноњ валют≥.

15.Ќаданн¤ дозволу на вив≥з ≥ноземноњ валюти за меж≥ ”крањни.

16.ѕозабалансов≥ операц≥њ.

17.ќперац≥њ куп≥вл≥-продажу валюти.

16.2. ≤нструменти дл¤ одержуванн¤.

16.3.√арант≥њ, поручительства, акредитиви.

16.4.  редитн≥ л≥н≥њ.

16.5.ќперац≥њ застави.

як≥сть анал≥зу валютних операц≥й банк≥в значною м≥рою залежить в≥д повноти ≥ достов≥рност≥ даних бухгалтерського обл≥ку та зв≥тност≥. „инний ѕлан бухгалтерського обл≥ку комерц≥йних банк≥в сьогодн≥ надаЇ можлив≥сть повною м≥рою в≥добразити розрахунки в ≥ноземн≥й валют≥ та реально оц≥нити валютн≥ активи ≥ пасиви банку.

¬≥дображенн¤ валютних операц≥й у баланс≥ банку маЇ певн≥ особливост≥, ¤к≥ необх≥дно враховувати, зд≥йснюючи анал≥тичн≥ процедури:

- валютн≥ операц≥њ в≥дображаютьс¤ у баланс≥ банку у подв≥йн≥й оц≥нц≥ - за ном≥налом та в гривневому екв≥валент≥ за оф≥ц≥йним курсом;

- принцип мультивалютност≥, ¤кий пол¤гаЇ у в≥дображенн≥ операц≥й в ≥ноземн≥й валют≥ за тими ж рахунками, що й операц≥њ у гривн¤х. «в'¤зок м≥ж операц≥¤ми в ≥ноземн≥й та нац≥ональн≥й валютах забезпечуЇтьс¤ використанн¤м техн≥чних рахунк≥в;

- под≥л статей балансу, де в≥дображаютьс¤ валютн≥ операц≥њ, на монетарн≥ та немонетарн≥.

S ћонетарн≥ статт≥ - статт≥ балансу про грошов≥ кошти, а також про так≥ активи й зобов'¤занн¤, ¤к≥ будуть отриман≥ або сплачен≥ у ф≥ксован≥й (або визначен≥й) сум≥ грошей або њх екв≥валент≥в. ћонетарн≥ статт≥ балансу переоц≥нюютьс¤ п≥д час кожноњ зм≥ни оф≥ц≥йного валютного курсу; S Ќемонетарн≥ статт≥ - статт≥ ≥нш≥, н≥ж монетарн≥ статт≥ балансу. ќперац≥њ, ¤к≥ належать до ц≥Їњ категор≥њ, в≥дображаютьс¤ у баланс≥ у нац≥ональн≥й валют≥ за курсом, чинним на дату в≥дображенн¤ у бухгалтерському обл≥ку. ѕрикладом немонетарних статей балансу можуть бути деб≥торська заборгован≥сть за авансами з придбанн¤ основних засоб≥в, нематер≥альних актив≥в, товарно-матер≥альних ц≥нностей та кредиторська заборгован≥сть з продажу основних засоб≥в, нематер≥альних актив≥в, товарно-матер≥альних ц≥нностей тощо. ¬они в≥дображаютьс¤ у ф≥нансов≥й зв≥тност≥ за оф≥ц≥йним валютним курсом на дату розрахунку.

ќсновною метою анал≥зу валютних операц≥й Ї:

o забезпеченн¤ необх≥дною ≥нформац≥Їю процесу управл≥нн¤ та прийн¤тт¤ р≥шень стосовно операц≥й з ≥ноземною валютою;

o забезпеченн¤ можливост≥ розробленн¤ аргументованоњ концепц≥њ розвитку банку, ¤ка базуЇтьс¤ на комплексному п≥дход≥ до анал≥зу валютних актив≥в та пасив≥в банку, зовн≥шнього та внутр≥шнього середовища, що даЇ змогу проводити д≥агностику та прогнозуванн¤ банк≥вськоњ д≥¤льност≥ в ц≥лому ≥ на валютному ринку зокрема;

o формуванн¤ л≥м≥тноњ пол≥тики банку;

o дотриманн¤ норматив≥в ЌЅ” у сфер≥ валютних операц≥й. ќсновними завданн¤ми анал≥зу валютних операц≥й, ¤к≥ забезпечують виконанн¤ даноњ мети, Ї:

o оц≥нюванн¤ д≥¤льност≥ банку на валютному ринку, його масштабност≥ та конкурентоспроможност≥;

o визначенн¤ достатност≥ можливостей банку дл¤ повного та адекватного сп≥вв≥дношенн¤ обс¤г≥в валютних операц≥й з≥ ступенем прийн¤того ризику ≥ р≥внем прибутковост≥;

o контроль показник≥в валютного ризику, що забезпечуЇтьс¤ дотриманн¤м установлених норматив≥в в≥дкритоњ валютноњ позиц≥њ;

o оц≥нка ефективност≥ формуванн¤ та використанн¤ валютних ресурс≥в;

o визначенн¤ способ≥в залученн¤ валютних кошт≥в на виг≥дних умовах;

o оц≥нюванн¤ прибутковост≥ валютних операц≥й;

o обірунтуванн¤ доц≥льност≥ зд≥йсненн¤ тих чи ≥нших валютних операц≥й банку;

o оц≥нюванн¤ ефективност≥ впровадженн¤ нових банк≥вських продукт≥в;

o визначенн¤ об'Їктивних та суб'Їктивних фактор≥в, що впливають на зд≥йсненн¤ валютних операц≥й.

«агальн≥ напр¤ми анал≥зу валютних операц≥й банку мають однаков≥ п≥дходи з тими, що застосовуютьс¤ до операц≥й у нац≥ональн≥й валют≥. ¬ин¤тком Ї т≥ валютн≥ операц≥њ, що не мають своњх аналог≥в серед операц≥й у нац≥ональн≥й валют≥. ƒо таких належать:

o торг≥вл¤ ≥ноземною валютою;

o конверс≥йн≥ операц≥њ з гот≥вковою ≥ноземною валютою;

o розм≥н або обм≥н банкнот, ном≥нованих в ≥ноземн≥й валют≥;

o операц≥њ з дорожн≥ми та ≥менними чеками в ≥ноземн≥й валют≥;

o ≥нкасо неплат≥жних банкнот в ≥ноземноњ валют≥;

o наданн¤ дозволу на вив≥з ≥ноземноњ валюти за меж≥ ”крањни;

o розрахунки за зовн≥шньоеконом≥чними контрактами;

o позабалансов≥ валютн≥ ≥нструменти.

јнал≥з цих операц≥й маЇ певн≥ особливост≥ та потребуЇ урахуванн¤ обс¤г≥в, курс≥в, за ¤кими вони зд≥йснюютьс¤, вимог валютного законодавства тощо. ќц≥нка валютних актив≥в та пасив≥в банку повинна базуватись на показниках њх структури, динам≥ки њњ зм≥н, структури операц≥й, њх частки у загальн≥й мас≥ валютних операц≥й, визначенн≥ њх прибутковост≥ взагал≥ тощо.

ƒжерелами ≥нформац≥њ дл¤ проведенн¤ анал≥зу структури валютних актив≥в та пасив≥в, њх динам≥ки та визначенн¤ ефективност≥ використанн¤ валютних кошт≥в Ї:

o баланс комерц≥йного банку (форма 1 ƒ);

o оборотно-сальдовий баланс комерц≥йного банку (форма 10);

o зв≥т про структуру актив≥в та пасив≥в за строками (форма 631);

o розшифруванн¤ валютних рахунк≥в (форма 550 ƒ);

o обороти за рахунками в ≥ноземн≥й валют≥ (форма 550);

o дов≥дка про залучен≥ кошти та њх залишки на кореспондентському рахунку (форма 381);

o зв≥т про дотриманн¤ економ≥чних норматив≥в (форма 611);

o зв≥т про залишки кошт≥в, що розм≥щен≥ в ≥нших банках (форма 618);

o дан≥ про встановленн¤ банками кореспондентських в≥дносин (форма 619);

o дан≥ про рух кошт≥в у гривн¤х на рахунках ≥ноземних банк≥в, що в≥дкрит≥ в банках ”крањни (форма 522);

o дан≥ про структуру актив≥в та пасив≥в за строками в розр≥з≥ груп валют (форма 631);

o ≥нформац≥¤ про курс та обс¤ги операц≥й з гот≥вкою ≥ноземною валютою та банк≥вськими металами (форма 521);

o ≥нформац≥¤ про курс та обс¤ги операц≥й з ≥ноземною валютою на м≥жбанк≥вському валютному ринку ”крањни (форма 520);

o зв≥т про оборот гот≥вковоњ ≥ноземноњ валюти (форма 527);

o виписки за анал≥тичними рахунками балансових рахунк≥в є1001, 1011, 1500, 1510, 1511, 1512, 1515, 1520, 1600, 1819, 1919, 2600, 2620, 2630,2809, 2909, 3800, 3801, 6204;

o документи дн¤;

o протоколи р≥шенн¤ проф≥льних ком≥тет≥в;

o угоди з кл≥Їнтами;

o дан≥ про курси ≥ноземних валют;

o ≥нформац≥¤ стосовно ринкових ц≥н на ресурси тощо.Ќа головну

Hosted by uCoz