ќргани управл≥нн¤ у сфер≥ юстиц≥њ та њх повноваженн¤1. ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни
2. ќргани державноњ виконавчоњ служби.
ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни Ї центральним органом виконавчоњ влади, ¤кий орган≥зовуЇ зд≥йсненн¤ державноњ правовоњ пол≥тики, керуЇ дорученою йому сферою управл≥нн¤, несе в≥дпов≥дальн≥сть за њњ стан та розвиток. ћ≥н'юст ”крањни у своњй д≥¤льност≥ керуЇтьс¤  онституц≥Їю ”крањни, законами ”крањни, актами ѕрезидента ”крањни ≥  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ћ≥н≥стерство у встановленому пор¤дку в межах своњх повноважень вир≥шуЇ питанн¤, що випливають ≥з загальновизнаних норм м≥жнародного права та м≥жнародних договор≥в ”крањни, згода на обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬–”. ќсновними завданн¤ми ћ≥н'юсту Ї:
1. орган≥зац≥¤ зд≥йсненн¤ державноњ правовоњ пол≥тики, п≥дготовка пропозиц≥й щодо проведенн¤ в ”крањн≥ правовоњ реформи, спри¤нн¤ розвитку правовоњ науки; 2. п≥дготовка пропозиц≥й щодо вдосконаленн¤ законодавства, розробленн¤ проект≥в нормативних акт≥в та м≥жнародних договор≥в з правових питань, зд≥йсненн¤ правовоњ експертизи проект≥в нормативних акт≥в, державна реЇстрац≥¤ нормативних акт≥в, систематизац≥¤ законодавства ”крањни; 3. п≥дготовка за поданн¤м м≥н≥стерств та ≥нших центральних орган≥в виконавчоњ влади щор≥чних план≥в законопроектноњ роботи та план≥в роботи з адаптац≥њ законодавства ”крањни до законодавства ™вропейського —оюзу, координац≥¤ нормотворчоњ д≥¤льност≥ в центральних органах виконавчоњ влади та контроль за ц≥Їю д≥¤льн≥стю; 4. забезпеченн¤ захисту прав ≥ свобод людини ≥ громад¤нина;
5. орган≥зац≥¤ та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤ суд≥в загальноњ юрисдикц≥њ, орган≥зац≥¤ виконанн¤ судових р≥шень, роботи з кадрами, експертне забезпеченн¤ правосудд¤; 6. орган≥зац≥¤ роботи нотар≥ату;
ћ≥н'юст ”крањни в≥дпов≥дно до покладених на нього завдань:
1. забезпечуЇ реал≥зац≥ю державноњ правовоњ пол≥тики, готуЇ пропозиц≥њ щодо праводенн¤ правовоњ реформи;
2. готуЇ разом з в≥дпов≥дними м≥н≥стерствами, ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади, науковими установами проекти концепц≥й напр¤м≥в розвитку законодавства та њх наукове обірунтуванн¤ з урахуванн¤м св≥тового досв≥ду; 3. розробл¤Ї за дорученн¤м президента ”крањни,  аб≥нету м≥н≥стр≥в ”крањни та власноњ ≥н≥ц≥ативи проекти закон≥в та ≥нших нормативно-правових акт≥в, що стосуЇтьс¤ прав ≥ свобод людини , в≥дносин м≥ж громад¤нином ≥ державною владою ≥ т.д. 4. зд≥йснюЇ правову експертиз щодо в≥дпов≥дност≥  онституц≥њ та законам ”крањни, вимогам нормопроектноњ техн≥ки проект≥в закон≥в, ≥нших акт≥в законодавства, що подаютьс¤ на розгл¤д ¬–”, президента ”крањни,  ћ”, а також нормативно-правових акт≥в ¬– ј– ; 5. готуЇ зауваженн¤ ≥ пропозиц≥њ до прийн¤тих ¬– закон≥в ”крањни при п≥дготовц≥ њх на п≥дпис ѕрезидентов≥ ”крањни
6. координуЇ роботу з проведенн¤ судовоњ реформи;
7. вносить ѕрезидентов≥ ”крањни пропозиц≥њ з питань мереж≥ м≥сцевих суд≥в ≥ к≥лькост≥ в них судд≥в;
8. забезпечуЇ доб≥р та п≥дготовку кандидат≥в у судд≥, готуЇ за рекомендац≥¤ми в≥дпов≥дних квал≥ф≥кац≥йних ком≥с≥й судд≥в матер≥али дл¤ призначенн¤ та обранн¤ судд≥в, гол≥в суд≥в ≥ т.д.
9. забезпечуЇ веденн¤ судовоњ статистики;
10. зд≥йснюЇ легал≥зац≥ю всеукрањнських об'Їднань громад¤н ≥ м≥жнародних громадських орган≥зац≥й, реЇструЇ всеукрањнськ≥ ≥ м≥жнародн≥ благод≥йн≥ орган≥зац≥њ. ‘≥л≥њ, в≥дд≥ленн¤; 11. орган≥зовуЇ роботу установ нотар≥ату, перев≥р¤Ї њх д≥¤льн≥сть;
12. представл¤Ї  ћ” за його дорученн¤м у м≥жнародних орган≥зац≥¤х та п≥д час укладанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни; 13. зд≥йснюЇ правову експертизу на в≥дпов≥дальн≥сть  онституц≥њ ”крањни, законам ”крањни проект≥в м≥жнародних договор≥в ”крањни, готуЇ висновки щодо зд≥йсненн¤ внутр≥шньодержавних процедур, необх≥дних дл¤ набранн¤ чинност≥ м≥жнародними договорами ”крањни, а також юридичн≥ висновки, ≥нш≥ матер≥али, необх≥дн≥ дл¤ набранн¤ чинност≥ м≥жнародними кредитними договорами ”крањни
ћ≥н'юст ”крањни зд≥йснюЇ своњ повноваженн¤ через утворен≥ √оловне управл≥нн¤ юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в ј– , обласн≥,  ињвське та —евастопольське м≥ськ≥ управл≥нн¤ юстиц≥њ, районн≥, районн≥ у м≥стах, м≥ськ≥ управл≥нн¤ юстиц≥њ.  ер≥вники управл≥нь юстиц≥њ призачаютьс¤ на посаду ћ≥н≥стр юстиц≥њ за погодженн¤м з головами в≥дпов≥дних м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й. ћ≥ніюст в межах своњх повноважень на основ≥ та на виконанн¤ акт≥в законодавства ”крањни видаЇ накази, орган≥зовуЇ ≥ контролюЇ њх виконанн¤.
ћ≥ніюст очолюЇ ћ≥н≥стр, ¤кого за поданн¤м ѕреміЇр-м≥н≥стра ”крањни призначаЇ на посаду ѕрезидент ”крањни. ћ≥н≥стр маЇ заступник≥в. ƒл¤ погодженн¤ вир≥шенн¤ питань, що належать до компетенц≥њ ћю, обговоренн¤ найважлив≥ших напр¤м≥в його д≥¤льност≥ у ћ≥н≥стерств≥ утворюЇтьс¤ колег≥¤ у склад≥ ћ≥н≥стра (голова колег≥њ), заступник≥в ћ≥н≥стра (за посадою) . а також ≥нших кер≥вник≥в ћ≥н≥стерства . ћю Ї юридичною особою, маЇ самост≥йний баланс, рахунки в установах банк≥в. ”каз ѕрезидента ”крањни про затвердженн¤ ѕоложенн¤ про ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни в≥д 30.12.97 є1396/97.
2. ƒержавна виконавча служба входить до системи орган≥в ћ≥н≥стерства юстиц≥йњ ”крањни ≥ зд≥йснюЇ виконанн¤ р≥шень суд≥в та ≥нших орган≥в. «авданн¤м державноњ виконавчоњ служби Ї своЇчасне виконанн¤ , повне ≥ неупереджене виконанн¤ р≥шень. ќрганами державноњ виконавчоњ служби Ї :
-департамент державноњ виконавчоњ служба ћю ”крањни;
-в≥дд≥ли державноњ виконавчоњ служби √оловного управл≥нн¤ юстиц≥њ м≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни ј– ,

- державн≥ виконавч≥ служби обласних,  ињвського та —евастопольського м≥ських управл≥нь юстиц≥њ. ¬иконанн¤ р≥шень, перел≥к ¤ких встановлено законом, покладаЇтьс¤ на державних виконавц≥в районних, м≥ських (м≥ст обласного значенн¤), районн≥ у м≥стах в≥дд≥л≥в державноњ виконавчоњ служби.
ƒержавними виконавц¤ми Ї начальник, заступник начальника, старший державний виконавець, державний виконавець районного, м≥ського (м≥ста обласного значенн¤), районного у м≥ст≥ в≥дд≥л≥в державноњ виконавчоњ служби. ƒержавний виконавець зд≥йснюЇ примусове виконанн¤ р≥шень у пор¤дку, передбаченому законом.
ƒержавн≥ виконавц≥ призначаютьс¤ на посаду, зв≥льн¤ютьс¤ з посади начальниками районних, м≥ських, районних у м≥стах в≥дд≥л≥в державноњ виконавчоњ служби в≥дпов≥дних управл≥нь юстиц≥њ. Ќачальники районних, м≥ських, районних у м≥стах в≥дд≥л≥в державноњ виконавчоњ служби призначаютьс¤ на посаду та зв≥льн¤ютьс¤ з нењ начальниками √оловного управл≥нн¤ юстиц≥њ м≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в ј– , обласних,  ињвського та —евастопольського м≥ських управл≥нь юстиц≥њ за поданн¤м начальник≥в в≥дд≥л≥в державноњ виконавчоњ служби в≥дпов≥дних управл≥нь юстиц≥њ. ƒиректор департаменту державноњ виконавчоњ служби ћё”, начальники в≥дд≥л≥в державноњ виконавчоњ служби √оловного управл≥нн¤ юстиц≥њ м≥н≥стерства ёстиц≥њ ”крањни в ј– , управл≥нь юстиц≥њ в област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол¤ ≥ призначаютьс¤ ћ≥н≥стром юстиц≥њ ”крањни.Ќа головнуHosted by uCoz