—истема орган≥в внутр≥шн≥х справ та њх повноваженьќрагни внутр≥шн≥х справ Ї одним ≥з елемент≥в системи правоохоронних орган≥в ”крањни. ѓхн¤ д≥¤льн≥сть спр¤мована на забезпеченн¤ громадського пор¤дку на вс≥й територ≥њ держави. ≤снують три функц≥њ орган≥в внутр≥шн≥х справ. ƒо основних функц≥й в≥днос¤тьс¤ так≥:

гарантуванн¤ особистост≥ безпеки громад¤н, захист њх прав ,свобод ≥ законних ≥нтерес≥в; забезпеченн¤ охорони громадського пор¤дку; попередженн¤, припиненн¤ злочин≥в та ≥нших правопорушень; своЇчасне ви¤вленн¤, й розкритт¤ й розсл≥дуванн¤ злочин≥в та ос≥б, що скоњли; забезпеченн¤ дорожнього руху; захист власност≥ в≥д злочинних пос¤гань; виконанн¤ крим≥нальних покарань ≥ адм≥н≥стративних ст¤гнень; гарантуванн¤ пожежноњ безпеки.

‘ункц≥њ забезпеченн¤ мають внутр≥шн≥й характер ≥ спр¤мован≥ на забезпеченн¤ ефективноњ д≥¤льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ. ƒо них в≥днос¤ть матер≥ально-техн≥чне постачанн¤, ф≥нансове забезпеченн¤, забезпеченн¤ здорових умов прац≥ сп≥вроб≥тник≥в зазначених орган≥в тощо.

‘ункц≥њ загального кер≥вництва мають на мет≥ забезпеченн¤ ефективност≥ в управл≥нн≥ органами системи ћ¬— ”крањни в процес≥ забезпеченн¤ громадського пор¤дку та боротьби з≥ злочинн≥стю в держав≥.

—истема орган≥в внутр≥шн≥х справ маЇ так≥ групи структурних п≥дрозд≥л≥в :

- галузев≥ служби (п≥дрозд≥ли) ,¤к≥ реал≥зують основн≥ функц≥њ зазначених орган≥в :м≥л≥ц≥¤ ,сл≥дч≥ апарати ,виправно-трудов≥ установи, пожежна охорона ,внутр≥шн≥ в≥йська :

- функц≥ональн≥ служби (п≥дрозд≥ли),¤к≥ виконують забезпечувальн≥ функц≥њ цих орган≥в :кадров≥ ф≥нансово-економ≥чн≥ ,господарч≥ ,медичн≥ служби.

‘ормами д≥¤льност≥ орган≥в ситеми ћ¬— ”крањни Ї: проф≥лактична ,оперативно-розшукова ,крим≥нально-процесуальна ,виконавча ,охоронна (на догов≥рних засадах) та орган≥зац≥йно -правова д≥¤льн≥сть

ѕевн≥ особливост≥ в управл≥нн≥ й функц≥онуванн≥ маЇ система орган≥в внутр≥шн≥х справ на транспорт≥ ,побудована з урахуванн¤м специф≥ки забезпеченн¤ охорони громадського пор¤дку та боротьби з≥ злочинн≥стю на зал≥зничному ,пов≥тр¤ному ,морському й р≥чковому транспорт≥ .

—истема орган≥в внутр≥шн≥х справ на зал≥зничному транспорт≥ п≥дпор¤дковуЇтьс¤ ”правл≥нню внутр≥шн≥х справ на транспорт≥ ћ¬— ”крањни (”¬—“ ћ¬— ”крањни), на чол≥ з начальником управл≥нн¤ ,¤кий призначаЇтьс¤ на посаду наказом м≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни .

” великих аеропортах ,морських ≥ р≥чкових портах функц≥онують в≥дд≥ли внутр≥шн≥х справ ,п≥дпор¤дкован≥ територ≥альним ”ћ¬— областей ,м≥ст .

ƒо складу орган≥в внутр≥шн≥х справ на транспорт≥ вход¤ть ус≥ основн≥ галузев≥ служби ,кр≥м ƒержавто≥нспекц≥њ, паспортноњ, пожежноњ, де¤ких ≥нших п≥дрозд≥л≥в .

Ќа окремих промислових п≥дприЇмствах, в установах та орган≥зац≥¤х ,д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана з особливим режимом роботи (оборонний характер ,особливо значна техн≥чна небезпека виробництва ≥ р¤д ≥нших) створюютьс¤ в≥дд≥ли внутр≥шн≥х справ дл¤ роботи на закритих об'Їктах .

 омпетенц≥¤, завданн¤ та функц≥њ орган≥в внутр≥шн≥х справ ,взаЇмов≥дносини м≥ж ними та окремими службами надають систем≥ орган≥в ћ¬— ”крањни необх≥дноњ ц≥л≥сност≥ ,ч≥ткого п≥дпор¤дкуванн¤ та самост≥йност≥ окремих елемент≥в ,що даЇ можлив≥сть ефективно д≥¤ти на основ≥ Їдиних правових норм .

—истема орган≥в внутр≥шн≥х справ про¤вл¤Ї себе ,¤к будь-¤ка ≥нша соц≥альна система ,¤к об'Їкт ,що управл¤Ї та управл¤Їтьс¤ ,тобто фактично виступаЇ об'Їктом ≥ суб'Їктом управл≥нн¤ .

« урахуванн¤м нин≥шнього адм≥н≥стративно-територ≥ального устрою ”крањни ,соц≥ально-економ≥чних ≥ пол≥тичних обставин ,крим≥ногенноњ ситуац≥њ в крањн≥ та функц≥онального призначенн¤ орган≥в внутр≥шн≥х справ ,сучасна система орган≥в ћ¬— ”крањни складаЇтьс¤ з двох п≥дсистем : центральних ≥ м≥сцевих орган≥в внутр≥шн≥х справ .

ќргани внутр≥шн≥х справ ¤вл¤ють собою систему ,що характеризуЇтьс¤ суворим дотриманн¤м принципу централ≥зованого управл≥нн¤ в≥дпов≥дними елементами (п≥дсистемами) та встановленн¤ м≥ж ними субординац≥йних зв'¤зк≥в . ћ≥сцев≥ органи внутр≥шн≥х справ безпосередньо п≥дпор¤дковуютьс¤ вищесто¤щим органам внутр≥шн≥х справ . ѕравов≥ акти , що, приймаютьс¤ останн≥ми , Ї обов'¤зковими дл¤ м≥сцевих орган≥в внутр≥шн≥х справ.

¬сю систему внутр≥шн≥х справ очолюЇ ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ ”крањни -централ≥зований орган державноњ виконавчоњ влади .

ќсновним завданн¤м ћ¬— ”крањни Ї:

- орган≥зац≥¤ та координац≥¤ д≥¤льност≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥з захисту прав ≥ свобод громад¤н ,≥нтерес≥в сусп≥льства ≥ держави в≥д протиправних пос¤гань ,охорони громадського пор¤дку ≥ забезпеченн¤ громадськоњ безпеки ;

- участь у розробленн≥ та реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики щодо боротьби з≥ злочинн≥стю ;

- забезпеченн¤ запоб≥ганн¤ злочинам, њх припиненн¤, розкритт¤ й розсл≥дуванн¤, розшуку ос≥б ,¤к≥ вчинили злочини вжитт¤ заход≥в до усуненн¤ причин ≥ умов, що спри¤ють учиненню правопорушень ;

- забезпеченн¤ основних напр¤мк≥в удосконаленн¤ роботи орган≥в внутр≥шн≥х справ ,поданн¤ њм орган≥зац≥йно-методичноњ та практичноњ допомоги ;

- забезпеченн¤ виконанн¤ крим≥нальних покарань, участь у соц≥альн≥й реаб≥л≥тац≥њ засуджених ;

- орган≥зац≥¤ роботи, пов'¤заноњ з забезпеченн¤м безпеки дорожнього руху та пожежноњ безпеки ;

- забезпеченн¤ законност≥ в д≥¤льност≥ прац≥вник≥в ≥ в≥йськовослужбовц≥в системи .

ћ¬— ”крањни очолюЇ м≥н≥стр, призначуваний в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни; в≥н входить до складу  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни .

ћ≥н≥стр маЇ заступник≥в ,¤ких за його поданн¤м призначаЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни ,розпод≥л¤Ї м≥ж заступниками м≥н≥стра та визначаЇ повноваженн¤ структурних п≥дрозд≥л≥в м≥н≥стерства .

ћ≥н≥стр внутр≥шн≥х справ ”крањни несе персональну в≥дпов≥дальн≥сть за виконанн¤ покладених на м≥н≥стерство завдань ≥ зд≥йсненн¤ ним своњх функц≥й ,визначаЇ ступ≥нь в≥дпов≥дальност≥ заступник≥в м≥н≥стра ,кер≥вник≥в п≥дрозд≥л≥в м≥н≥стерства .

ƒл¤ погодженого вир≥шенн¤ питань ,що належать до повноважень ћ¬— ”крањни ,обговоренн¤ найважлив≥ших напр¤мк≥в його д≥¤льност≥ у м≥н≥стерств≥ утворюЇтьс¤ колег≥¤ в склад≥ м≥н≥стра (голова колег≥њ),заступник≥в м≥н≥стра за посадою ,а також кер≥вник≥в прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ .

„лени колег≥њ м≥н≥стерства затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни .

–≥шенн¤ колег≥њ провод¤тьс¤ в "житт¤" найчаст≥ше наказами м≥н≥стра .

—истема м≥сцевих орган≥в внутр≥шн≥х справ маЇ так≥ структурн≥ елементи :управл≥нн¤(головн≥ управл≥нн¤) внутр≥шн≥х справ ћ¬— ”крањни в  риму ,в област¤х ,м≥стах ,в≥дд≥ли (управл≥нн¤)внутр≥шн≥х справ у районах ≥ л≥н≥йн≥ в≥дд≥ли (управл≥нн¤) внутр≥шн≥х справ .

¬с≥ ланки системи орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни функц≥онують у т≥сн≥й взаЇмод≥њ ¤к м≥ж собою ,так ≥ з ≥ншими державними органами ,орган≥зац≥¤ми та населенн¤м крањни ,що Ї гарант≥Їю њхньоњ ефективноњ д≥¤льност≥ п≥д час виконанн¤ покладених на них завдань з охорони громадського пор¤дку та боротьби з≥ злочинн≥стю в крањн≥.Ќа головнуHosted by uCoz