‘орми управл≥нськоњ д≥¤льност≥1. ѕон¤тт¤ форми та iњ сп≥вв≥дношенн¤ з функц≥Їю управл≥нн¤.

2. ѕравов≥ та не правов≥ форми державного управл≥нн¤.

¬иди форм управл≥нськоњ д≥¤льност≥ та њхн¤ адм≥н≥стративно-правова характеристика.

1. ” тем≥ "ѕредмет адм≥н≥стративного права" ми зауважили, що зм≥стом управл≥нськоњ д≥¤льност≥ Ї реал≥зац≥¤ управл≥нських функц≥й. ќстанн≥ ж практично вт≥люютьс¤ у житт¤ через р≥зного характеру д≥њ правомочних представник≥в органу управл≥нн¤ - службових oci6. «овн≥шнЇ вираженн¤ управл≥нськоњ д≥¤льност≥ у конкретних практичних д≥¤х ≥менуЇтьс¤ формою управл≥нн¤ (форма ¤к категор≥¤ - це зовн≥шнЇ вираженн¤ будь-¤кого зм≥сту). ‘ормою державного управл≥нн¤ треба вважати будь-¤ке зовн≥шнЇ вираженн¤ конкретних однор≥дних д≥й державного органу, його структурних п≥дрозд≥л≥в та службових oci6, котр≥ зд≥йснюютьс¤ з метою реал≥зац≥њ функц≥й управл≥нн¤. “ак, функц≥й п≥дбору, розстановки, п≥дготовки кадр≥в реал≥зуЇтьс¤ через так≥ форми управл≥нськоњ д≥¤льност≥, ¤к призначенн¤ (обранн¤) на посаду, зам≥щенн¤ такоњ за конкурсом, за контрактом, атестац≥њ службовц≥в, проведенн¤ науково-практичних конференц≥й з обм≥ну досв≥дом тощо. Ѕ≥льш≥сть д≥й на шл¤ху реал≥зац≥њ "кадровоњ" функц≥њ знаходить своЇ вираженн¤ у так≥й основн≥й форм≥ управл≥нськоњ д≥¤льност≥, ¤к юридичн≥ акти управл≥нн¤.

 орел¤ц≥ю "функц≥¤ управл≥нн¤" та "форма управл≥нн¤" опосередковуЇ компетенц≥¤ державного органу (про¤вом ¤коњ Ї владне повноваженн¤ њњ представника - службовоњ особи): ‘ункц≥¤- о (державно-владне повноваженн¤) - ‘ќ (форма управл≥нськоњ д≥¤льност≥).

2. ‘орми вираженн¤ зм≥сту управл≥нськоњ д≥¤льност≥ - це встановленн¤ норм права; застосуванн¤ таких норм; орган≥зац≥йна робота; проведенн¤ матер≥ально-техн≥чних операц≥й. ѕерш≥ дв≥ форми знаход¤ть вираженн¤ в актах державного управл≥нн¤, ¤к≥ уособлюють правову форму виконавчоњ i розпор¤дчоњ д≥¤льност≥ орган≥в управл≥нн¤.

Ќе правов≥ форми управл≥нськоњ д≥¤льност≥, навпаки, звод¤тьс¤ до вчиненн¤ тих або ≥нших управл≥нських д≥й, що безпосередньо не пов'¤зан≥ з виданн¤м акт≥в управл≥нн¤.

ќтже, i перша, i друга форми пов'¤зан≥ з реал≥зац≥Їю державно-владних повноважень. јле у першому випадку спостер≥гаЇтьс¤ б≥льш повна юридична регламентац≥¤ (нер≥дко вона набуваЇ значенн¤ юридичного факту), скрупульозний п≥дб≥р метод≥в реал≥зац≥њ припис≥в акт≥в управл≥нн¤, передбачаЇтьс¤ юридична в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ (невиконанн¤) таких. ‘орми ж другоњ групи теж пов'¤зан≥ з компетенц≥Їю органу, державно-владним повноваженн¤м його представник≥в, проте це повноваженн¤ ви¤вл¤Ї себе не ¤к пр¤ме юридичне вел≥нн¤, а опосередковано через позаюридичн≥ засоби, i лише њхн≥ передумови та результати можуть бути юридично заф≥ксован≥.

ƒо правових форм належать i так≥ специф≥чн≥ про¤ви реал≥зац≥њ виконавчоњ влади, ¤к укладанн¤ њњ суб'Їктами цив≥льно-правових договор≥в, њхн¤ участь ¤к позивач≥в чи в≥дпов≥дач≥в у судах, д≥¤льн≥сть адм≥н≥страц≥њ по забезпеченню громадського пор¤дку (через орган≥зац≥ю i використанн¤ добров≥льних народних дружин по охорон≥ громадського пор¤дку, товариських суд≥в), численних i р≥зноман≥тних загальнообов'¤зкових правил, що встановлюютьс¤ центральними та м≥сцевими органами виконавчоњ влади, застосуванн¤ нею р≥зних економ≥чних санкц≥й, заход≥в адм≥н≥стративного примусу до порушник≥в юридичних заборон галузевого, в≥домчого характеру.

ќрган≥зац≥йн≥ д≥њ можуть вчин¤тис¤ ¤к усередин≥ державного органу, так i поза ним.

1) ” межах певного управл≥нського апарату зд≥йснюютьс¤ розпод≥л службових повноважень, заходи щодо оптимального поЇднанн¤ Їдиноначальност≥ та колег≥альност≥, ≥нструктуванн¤ прац≥вник≥в (роз'¤сненн¤ мети, зм≥сту, особливостей законодавчих i нормативних акт≥в тощо), встановленн¤ загального та ≥ндив≥дуального режиму роботи, п≥дготовка та проведенн¤ нарад, зас≥дань тощо.

2) ѕоза апаратом, ≥з спр¤муванн¤м на управл≥нське середовище, вид≥лимо д≥ю такого орган≥зац≥йного заходу, ¤к ≥нспектуванн¤. 3 метою його неперервного зд≥йсненн¤ створено ≥нститут ≥нспектор≥в i аналог≥чних посад - ф≥нансових i податкових м≥л≥ц≥йних i житлових, пожежних та охорони природи, митних, у справах кадр≥в, благоустрою, рибного нагл¤ду, сан≥тарних, торговельних тощо. ≥нспектор - основна посада, своЇр≥дна п≥двалина вciЇњ управл≥нськоњ п≥рам≥ди, а ≥нспектуванн¤ знаходить св≥й ви¤в не т≥льки у формах перев≥рок, вказ≥вок, роз'¤снень, а й ¤к ≥нструктуванн¤ у письмов≥й форм≥ (п≥дготовка та розсиланн¤ циркул¤р≥в, огл¤д≥в, ≥нформац≥йних лист≥в з роз'¤сненн¤м завдань i зм≥сту закон≥в тощо).

ƒо орган≥зац≥йних д≥й треба в≥днести орган≥зац≥ю та проведенн¤ службових нарад, анкетуванн¤ службовц≥в i громад¤н з метою урахуванн¤ громадськоњ думки та коригуванн¤ стратег≥њ i тактики управл≥нн¤, наданн¤ практичноњ допомоги на м≥сц¤х та ≥н.

3) ћатер≥ально-техн≥чн≥ операц≥њ хоч i зд≥йснюютьс¤ на юридичн≥й основ≥, проте не спр¤мован≥ на дос¤гненн¤ юридичного результату, не створюють правового ефекту, мають допом≥жний (техн≥чний, господарський) характер. ѕрикладом матер≥ально-техн≥чних операц≥й Ї документооб≥г, що включав п≥дготовку, обробку, збер≥ганн¤, наданн¤ ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл¤ виданн¤ акт≥в управл≥нн¤, дл¤ зд≥йсненн¤ управл≥нських процедур, оформленн¤ будь-¤ких службових документ≥в, що юридично п≥дтверджують ¤к≥сь факти або право на щось, складанн¤ план≥в, анкет, дов≥док службового характеру, веденн¤ обл≥ковостатистичноњ, картотечноњ роботи, apxiвiв, д≥ловодство (веденн¤ канцел¤рських справ). ќдне слово, документооб≥г забезпечуЇ зовн≥шн≥ зв'¤зки органу, стосунки м≥ж його структурними п≥дрозд≥лами.

4) јдм≥н≥стративна угода застосовуЇтьс¤ ¤к cnoci6 найманн¤ кер≥вником кадр≥в прац≥вник≥в i означаЇ, що в≥дпов≥дна службова особа - кер≥вник п≥дрозд≥лу - маЇ сп≥вбес≥ду з претендентом на посаду у п≥дрозд≥л про умови прац≥, ¤к≥ мають двосторонн≥й характер. јдм≥н≥стративна угода передаЇ факт призначенн¤ на посаду наказом кер≥вника держоргану (або затвердженн¤ -- наказом про результати обранн¤, конкурсу, що маЇ юридичне значенн¤ дл¤ оплати прац≥). ÷¤ форма поступово зм≥нюЇтьс¤ контрактною системою найманн¤ службовц≥в та ≥нших прац≥вник≥в.

 р≥м ц≥Їњ форми адм≥н≥стративноњ угоди Ї ще спос≥б реал≥зац≥њ компетенц≥њ держ органу, коли потр≥бна згода двох стор≥н(самого органу та ≥ншоњ сторони) - здача у оренду прим≥щень, майна, п≥дготовка кадр≥в, виконанн¤ експертиз , досл≥джень.

јдм. угоди не мають права породжувати в≥дносин приватного цив≥льно-правового характеру; предметом угоди повинно бути виконанн¤ управл≥нських функц≥й, а державний орган не маЇ втрачати своњх владних повноважень, юридичною основою такоњ угоди може бути ¤к законодавчий так ≥ управл≥нський акт; держорган не може одноб≥чно зм≥нити умови адм. угоди.

5) Ќер≥дко кер≥вник держ. органу , його представник д≥Ї ¤к учасник цив≥льно-правовоњ угоди про оренду прим≥щенн¤, транспорту, про соц≥альне страхуванн¤, юридичне обслуговуванн¤, побутове обслуговуванн¤ та ≥нше.

”кладаючи цив≥льно-правову угоду, кер≥вник органу не перестаЇ бути суб'Їктом адм.-правого в≥дношенн¤ ,не втрачаЇ держ.-владного повноваженн¤ щодо п≥дпор¤дкованих йому орган≥в ≥ службових ос≥б.

«д≥йснюючи управл≥нськ≥ функц≥њ держ. органи через своњх представник≥в ( юрисконсульт≥в), виступають сторонами в судових розгл¤дах у народних чи арб≥тражних судах.

‘ормою д≥¤льност≥ орган≥в виконавчоњ влади Ї також виконанн¤ њхн≥ми службовими особами загальнообов'¤зкових правил паспортного , протипожежного ,в≥йськово-обл≥кового режиму, вимог дотриманн¤ держ. таЇмниц≥. ÷¤ д≥¤льн≥сть не Ї пров≥дною дл¤ кожного органу, але Ї обов'¤зковою ,оск≥льки регламентуЇтьс¤ у законодавчих актах , статутах про упр. органи.

ѕравом≥рним Ї в≥днесенн¤ до форм управл≥нськоњ д≥¤льност≥ i таких питань д≥¤льност≥ орган≥в, ¤к застосуванн¤ њхн≥ми службовими особами заход≥в адм≥н≥стративного примусу у вигл¤д≥ штраф≥в, позбавленн¤ певних прав, припиненн¤ виробничоњ д≥¤льност≥, в≥дстороненн¤ в≥д виконанн¤ трудових обов'¤зк≥в. “ак, yci представники адм≥н≥страц≥њ над≥лен≥ правом в≥дсторон¤ти в≥д роботи oci6, ¤к≥ розпивають на виробництв≥ спиртн≥ напоњ або з'¤вл¤ютьс¤ там у нетверезому стан≥. ѕроте службов≥ особи т≥льки окремих держорган≥в (м≥н≥стерства транспорту, зв'¤зку, л≥сового господарства та JH.) над≥ленн≥ повноваженн¤ми щодо застосуванн¤ адм≥н≥стративних штраф≥в, таких заход≥в адм≥н≥стративного примусу щодо громад¤н чи службовц≥в, представник≥в структур приватного сектора, ¤к≥ е порушниками загальнообов'¤зкових правил галузевого значенн¤.

ќднак найважлив≥шою формою державно-управл≥нськоњ д≥¤льност≥ е виданн¤ в≥дпов≥дними органами нормативних та ≥ндив≥дуальних акт≥в управл≥нн¤. јкти управл≥нн¤ - правова форма вираженн¤ управл≥нських д≥й орган≥в, службових oci6. “ак≥ акти необх≥дн≥ дл¤ забезпеченн¤ юридичних насл≥дк≥в певних управл≥нських д≥й, наприклад, орган≥зац≥йних. ¬ актах управл≥нн¤ i об'ектив≥зуетьс¤ будь-¤ке управл≥нське р≥шенн¤.Ќа головнуHosted by uCoz