ќргани управл≥нн¤ осв≥тою та њх компетенц≥¤—истема осв≥ти в ”крањн≥ складаЇтьс¤ з:

1. орган≥в управл≥нн¤ осв≥тою (державних ≥ м≥сцевого самовр¤дуванн¤);

2. самовр¤дуванн¤ в галуз≥ осв≥ти;

3. заклад≥в осв≥ти;

4. наукових, науково-методичних ≥ методичних установ;

5. науково-виробничих п≥дприЇмств.

ƒо орган≥в управл≥нн¤ осв≥тою в ”крањн≥ належать:

1. ћ≥н≥стерство осв≥ти ”крањни;

2. ћ≥н≥стерства ≥ в≥домства ”крањни, ¤ким п≥дпор¤дкован≥ заклади осв≥ти;

3. ¬ища атестац≥йна ком≥с≥¤ ”крањни;

4. ћ≥н≥стерство осв≥ти јвтономноњ –еспубл≥ки  рим;

5. ћ≥сцев≥ органи державноњ виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ ≥ п≥дпор¤дкован≥ њм органи управл≥нн¤ осв≥тою.

‘ункц≥њ орган≥в управл≥нн¤ осв≥тою.

1. ÷ентральним орган ћ≥н≥стерство осв≥ти ”крањни:

o визначаЇ державну пол≥тику в галуз≥ осв≥ти, науки, профес≥йноњ п≥дготовки кадр≥в

o встановлюЇ державн≥ стандарти знань з кола предмета;

o визначаЇ м≥н≥мальн≥ нормативи матер≥ально-техн≥чного, ф≥нансового забезпеченн¤ заклад≥в осв≥ти;

o контроль за дотриманн¤м державних стандарт≥в осв≥ти, державне ≥нспектуванн¤;

o проводить акредитац≥ю вищих та профес≥йно-техн≥чних заклад≥в осв≥ти, видаЇ њм л≥ценз≥њ, сертиф≥кати;

o формуЇ ≥ розм≥щуЇ державне замовленн¤ на п≥дготовку спец≥ал≥ст≥в з вищою осв≥тою;

o розробл¤Ї умови прийому до заклад≥в осв≥ти;

o забезпечуЇ випуск п≥дручник≥в, пос≥бник≥в, методичноњ л≥тератури;

o розробл¤Ї проекти положень про заклади осв≥ти, що затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

o орган≥зуЇ атестац≥ю педагог≥чних ≥ науково-педагог≥чних прац≥вник≥в щодо присвоЇнн¤ њм квал≥ф≥кац≥йних категор≥й, педагог≥чних та вчених звань;

o разом з ≥ншими м≥н≥стерствами ≥ в≥домствами, ¤ким |п≥дпор¤дкован≥ заклади осв≥ти реал≥зуЇ державну пол≥тику в галуз≥ осв≥ти;

o зд≥йснюЇ кер≥вництво державними закладами осв≥ти.

јкти ћ≥н≥стерства осв≥ти ”крањни, прийн¤т≥ у межах його повноважень, Ї обов'¤зковими дл¤ м≥н≥стерств ≥ в≥домств, ¤ким п≥дпор¤дкован≥ заклади осв≥ти, м≥сцевих орган≥в державноњ виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ≥ п≥дпор¤дкованих њм орган≥в управл≥нн¤ осв≥тою, заклад≥в осв≥ти незалежно в≥д форм власност≥.

ћ≥н≥стерства ≥ в≥домства, ¤ким п≥дпор¤дкован≥ заклади осв≥ти, разом з ћ≥н≥стерством осв≥ти ”крањни беруть участь у зд≥йсненн≥ державноњ пол≥тики в галуз≥ осв≥ти, науки, профес≥йноњ п≥дготовки кадр≥в, у проведенн≥ державного ≥нспектуванн¤ та акредитац≥њ заклад≥в осв≥ти, зд≥йснюють контрольн≥ функц≥њ по дотриманню вимог щодо ¤кост≥ осв≥ти, забезпечують зв'¤зок ≥з закладами осв≥ти та державними органами ≥нших крањн

¬ища атестац≥йна ком≥с≥¤ ”крањни (¬ј ) орган≥зуЇ ≥ проводить атестац≥ю наукових ≥ науково-педагог≥чних кадр≥в, керуЇ роботою по присудженню наукових ступен≥в, присвоЇнню вченого званн¤ старшого наукового сп≥вроб≥тника. ¬ј  Ї центральним органом державноњ виконавчоњ влади, п≥дв≥домчим  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни

ћ≥н≥стерство осв≥ти јвтономноњ –еспубл≥ки  рим зд≥йснюЇ повноваженн¤ кер≥вництва осв≥тою, кр≥м повноважень, в≥днесених до компетенц≥њ ћ≥н≥стерства осв≥ти ”крањни, м≥н≥стерств ≥ в≥домств, ¤ким п≥дпор¤дкован≥ заклади осв≥ти.

ќрганами громадського самовр¤дуванн¤ в осв≥т≥ Ї:

1) загальн≥ збори (конференц≥¤) колективу закладу осв≥ти;

2) районна, м≥ська, обласна конференц≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в, з'њзд прац≥вник≥в осв≥ти јвтономноњ –еспубл≥ки  рим;

3) ¬сеукрањнський з'њзд прац≥вник≥в осв≥тиЌа головнуHosted by uCoz