√армон≥зац≥¤ нац≥онального галузевого законодавства з м≥жнародним правомћ≥жнародне економ≥чне право покликане регулювати сусп≥льн≥ в≥дносини м≥ж р≥зними суб'Їктами. √оловним суб'Їктом м≥жнародного економ≥чного права Ї держава. «а ≥снуючими ¤к у в≥тчизн¤н≥й, так ≥ в заруб≥жн≥й л≥тератур≥ визначенн¤ми, держава - це пол≥тична форма орган≥зац≥њ сусп≥льства, ¤ка виражаЇ обумовлену економ≥чним ладом пол≥тичну владу пануючого класу або всього народу. “ак, у ƒекларац≥њ про державний суверен≥тет ”крањни зазначено, що народ ”крањни Ї Їдиним джерелом державноњ влади. ѕовновладд¤ народу забезпечуЇтьс¤ на основ≥  онституц≥њ ¤к безпосередньо, так ≥ через народних депутат≥в, обраних до ¬ерховноњ ≥ м≥сцевих –ад ”крањни.

ƒо ознак будь-¤коњ держави сл≥д в≥днести так≥: ≤) публ≥чна влада; 2) державний суверен≥тет; 3) територ≥альний под≥л населенн¤; 4) державний апарат; 5) податкова система; 6) право. ƒержави можуть бути р≥зними за своњми соц≥ально-економ≥чними системами, пол≥тичним режимом, формою правл≥нн¤ та формою державного устрою.  ожна з них на основ≥ свого суверен≥тету маЇ право бути суб'Їктом м≥жнародно-правових в≥дносин ≥, зокрема, м≥жнародних економ≥чних в≥дносин. Ќаприклад, у розд≥л≥ дес¤тому "ћ≥жнародн≥ в≥дносини" ƒекларац≥њ про державний суверен≥тет ”крањни зазначено, що вона ¤к суб'Їкт м≥жнародного права зд≥йснюЇ безпосередн≥ зносини з ≥ншими державами, укладаЇ з ними договори, обм≥нюЇтьс¤ дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере участь у д≥¤льност≥ м≥жнародних орган≥зац≥й в обс¤з≥, необх≥дному дл¤ забезпеченн¤ нац≥ональних ≥нтерес≥в у пол≥тичн≥й, економ≥чн≥й, еколог≥чн≥й, ≥нформац≥йн≥й, техн≥чн≥й, культурн≥й ≥ спортивн≥й сферах. ”крањна виступаЇ р≥вноправним учасником м≥жнародного сп≥лкуванн¤, активно спри¤Ї зм≥цненню загального миру ≥ м≥жнародноњ безпеки, бере участь у загальноЇвропейському процес≥ та в Ївропейських структурах. Ќин≥ держави св≥ту або њхн≥ групи функц≥онують в умовах ≥нтернац≥онал≥зац≥њ господарського житт¤, м≥жнародного под≥лу прац≥, р≥зних можливостей у забезпеченн≥ виробництва сировинними, енергетичними, трудовими та ≥ншими необх≥дними ресурсами, монопол≥њ р¤ду держав на випуск окремих вид≥в продукц≥њ та д≥њ ≥нших фактор≥в, ¤к≥ обумовлюють необх≥дн≥сть м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва. ¬их≥д сьогодн≥ будь-¤коњ держави на шл¤х науково-техн≥чного прогресу, ≥нтенсиф≥кац≥њ нац≥ональноњ економ≥ки практично неможливий без активноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ м≥жнародних економ≥чних в≥дносин, створенн¤ найспри¤тлив≥ших умов дл¤ ≥нтегрованост≥ нац≥ональноњ економ≥ки у св≥тову, наближенн¤ њњ до ринкових структур розвинутих крањн. ÷≥ чинники значною м≥рою спри¤ють зростанню економ≥чноњ могутност≥ держав, п≥днесенню народного добробуту та вир≥шенню ≥нших соц≥альне важливих дл¤ кожноњ крањни завдань. ƒержави нин≥ активн≥ше займаютьс¤ питанн¤ми зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, намагаютьс¤ част≥ше виступати ¤к суб'Їкти м≥жнародного економ≥чного права, використовуючи р≥зн≥ форми м≥жнародного сп≥вроб≥тництва ”кладаЇтьс¤ чимало р≥зноман≥тних м≥жв≥домчих угод на р≥вн≥ окремих державних орган≥в. ƒержави беруть участь у д≥¤льност≥ м≥жнародних економ≥чних орган≥зац≥й та використовують ≥нш≥ форми м≥жнародного економ≥чного сп≥вроб≥тництва. ¬раховуючи ту роль, ¤ку в≥д≥грають м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ в р≥зних сферах м≥жнародного сп≥вроб≥тництва, багато держав св≥ту стають њх членами. ÷е стосуЇтьс¤ й ”крањни, ¤ка Ї сьогодн≥ самост≥йним ≥ суверенним суб'Їктом м≥жнародних в≥дносин. ”же в 1994 р. вона була членом близько 40 м≥жнародних орган≥зац≥й, причому до 20 ≥з них вступила прот¤гом 1993-1994рр. ”часть ”крањни у м≥жнародних орган≥зац≥¤х вимагаЇ в≥д нењ, звичайно, в≥дпов≥дноњ участ≥ у формуванн≥ њх кошт≥в. “ак, за один р≥к членства в 00Ќ наша крањна сплачуЇ близько 19 млн дол. —Ўј. јле водночас членство в м≥жнародних орган≥зац≥¤х забезпечуЇ ¤к пр¤му, так ≥ поб≥чну вигоду. “ак, лише участь ”крањни в миротворч≥й акц≥њ 00Ќ у колишн≥й ёгослав≥њ обумовила поверненн¤ в державу прот¤гом двох рок≥в близько 10 млн дол. (сплата зароб≥тноњ плати, компенсац≥¤ за використанн¤ техн≥ки, а також перевезенн¤). јбо такий приклад. «авд¤ки участ≥ ”крањни в так≥й орган≥зац≥њ, ¤к ¬сесв≥тн≥й поштовий конгрес, ћ≥н≥стерство зв'¤зку ”крањни одержить в≥д ц≥Їњ орган≥зац≥њ б≥льш ¤к 2 млн дол. на розвиток поштовоњ ≥ телефонноњ мереж ”крањни, тобто це - фактично поверненн¤ тих кошт≥в, ¤к≥ ми платимо в бюджет м≥жнародних орган≥зац≥й. ”часть ”крањни в д≥¤льност≥ м≥жнародних орган≥зац≥й значно розширюЇ њњ можливост≥ у м≥жнародному, зокрема економ≥чному, сп≥вроб≥тництв≥

ƒержава може вступати у м≥жнародн≥ в≥дносини економ≥чного зм≥сту ≥ не з суб'Їктами м≥жнародного права чи м≥жнародного економ≥чного права. ¬ цьому раз≥ в≥дносини регулюватимутьс¤ не нормами м≥жнародного права або м≥жнародного економ≥чного права, а нормами в≥дпов≥дних нац≥ональних правових систем, а також нормами м≥жнародного приватного права. ¬иход¤чи з положень  онституц≥њ ”крањни, ƒекларац≥њ про державний суверен≥тет, закон≥в "ѕро економ≥чну самост≥йн≥сть ”крањни", "ѕро зовн≥шньоеконом≥чну д≥¤льн≥сть" та де¤ких ≥нших, ”крањна ¤к держава Ї самост≥йним суб'Їктом у зд≥йсненн≥ та регулюванн≥ зовн≥шньоеконом≥чних в≥дносин. ¬она укладаЇ необх≥дн≥ м≥жнародно-правов≥ договори та угоди, бере участь у д≥¤льност≥ м≥жнародних економ≥чних орган≥зац≥й. ¬икористовуючи своњ права у м≥жнародних економ≥чних в≥дносинах, вона намагаЇтьс¤ належним чином виконувати вз¤т≥ на себе в≥дпов≥дно до договор≥в та угод зобов'¤занн¤.Ќа головнуHosted by uCoz