–еЇстрац≥¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥–еЇстрац≥¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ провадитьс¤ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ –еспубл≥ки  рим, управл≥нн¤ми юстиц≥њ обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й (дал≥ - орган юстиц≥њ) за за¤вою особи, ¤ка маЇ св≥доцтво про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю.

¬ за¤в≥ про реЇстрац≥ю приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ повинно бути вказано:

пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ особи та м≥сце њњ проживанн¤;

назва нотар≥ального округу та адреса розташуванн¤ робочого м≥сц¤.

ƒо за¤ви додаютьс¤:

св≥доцтво про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю та його коп≥¤;

дв≥ фотокартки розм≥ром 3х4 см.

—в≥доцтво про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю з в≥дм≥ткою органу юстиц≥њ про реЇстрац≥ю приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ повертаЇтьс¤ особ≥, ¤ка його подала.

¬≥дмова у реЇстрац≥њ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ не допускаЇтьс¤.

–еЇстрац≥йне посв≥дченн¤ про реЇстрац≥ю приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ (дал≥ - реЇстрац≥йне посв≥дченн¤) видаЇтьс¤ органом юстиц≥њ у 15-денний строк з моменту подач≥ за¤ви.

” реЇстрац≥йному посв≥дченн≥ вказуютьс¤ пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ нотар≥уса, територ≥¤ його д≥¤льност≥ (нотар≥альний округ) та адреса розташуванн¤ робочого м≥сц¤.

–еЇстрац≥йне посв≥дченн¤ заповнюЇтьс¤ акуратно ≥ розб≥рливо в≥д руки або друкуЇтьс¤ на машинц≥.

ѕри одержанн≥ реЇстрац≥йного посв≥дченн¤ особа, ¤к≥й вперше надаЇтьс¤ право займатис¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю, в орган≥ юстиц≥њ в урочист≥й обстановц≥ приносить прис¤гу.

ѕро зм≥ну адреси розташуванн¤ робочого м≥сц¤ приватний нотар≥ус зобов'¤заний у 5-денний терм≥н пов≥домити орган юстиц≥њ дл¤ внесенн¤ в≥дпов≥дних в≥домостей у реЇстрац≥йне посв≥дченн¤.

ѕри зм≥н≥ адреси розташуванн¤ робочого м≥сц¤ б≥льше 3-х раз≥в приватному нотар≥усу видаЇтьс¤ нове реЇстрац≥йне посв≥дченн¤ п≥д тим же номером.

ѕро видане реЇстрац≥йне посв≥дченн¤, а також про зм≥ни адреси розташуванн¤ робочого м≥сц¤ нотар≥уса орган юстиц≥њ кожного разу пов≥домл¤Ї податкову ≥нспекц≥ю за м≥сцезнаходженн¤м робочого м≥сц¤ нотар≥уса.

–еЇстрац≥йне посв≥дченн¤ Ї п≥дставою дл¤ виготовленн¤ печатки нотар≥уса, в≥дкритт¤ розрахункового та ≥нших рахунк≥в в установах банк≥в тощо.

ƒл¤ обл≥ку виданих реЇстрац≥йних посв≥дчень в орган≥ юстиц≥њ ведетьс¤ ∆урнал реЇстрац≥њ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥.

ѕриватна нотар≥альна д≥¤льн≥сть припин¤Їтьс¤, а реЇстрац≥йне посв≥дченн¤ анулюЇтьс¤ наказом органу юстиц≥њ у випадках:

поданн¤ приватним нотар≥усом письмового клопотанн¤ про припиненн¤ своЇњ д≥¤льност≥;

анулюванн¤ св≥доцтва про право на зан¤тт¤ нотар≥альною д≥¤льн≥стю;

коли приватний нотар≥ус не уклав догов≥р службового страхуванн¤ чи не вн≥с страхову заставу дл¤ забезпеченн¤ в≥дшкодуванн¤ шкоди або не поповнив страхову заставу до встановленого розм≥ру;

коли приватний нотар≥ус без поважних причин не виконуЇ своњх обов'¤зк≥в прот¤гом двох м≥с¤ц≥в ≥ не пов≥домив про це орган юстиц≥њ;

нев≥дпов≥дност≥ приватного нотар≥уса займан≥й посад≥ або виконуван≥й робот≥ внасл≥док стану здоров'¤, що на тривалий час перешкоджаЇ нотар≥альн≥й д≥¤льност≥.

 оп≥¤ наказу органу юстиц≥њ про припиненн¤ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ та анулюванн¤ реЇстрац≥йного посв≥дченн¤ у триденний терм≥н маЇ бути видана або над≥слана поштою нотар≥усу, приватна нотар≥альна д≥¤льн≥сть ¤кого припин¤Їтьс¤.

ѕро анулюванн¤ реЇстрац≥йного посв≥дченн¤ орган юстиц≥њ вносить в≥дпов≥дний запис до ∆урналу реЇстрац≥њ приватноњ нотар≥альноњ д≥¤льност≥ та пов≥домл¤Ї податкову ≥нспекц≥ю за м≥сцезнаходженн¤м робочого м≥сц¤ нотар≥уса, приватна д≥¤льн≥сть ¤кого припинена.

–≥шенн¤ про анулюванн¤ реЇстрац≥йного посв≥дченн¤ може бути оскаржене в пор¤дку, передбаченому чинним законодавством.Ќа головнуHosted by uCoz