Ќакладанн¤ заборони в≥дчуженн¤ѕри посв≥дченн≥ р≥зноман≥тних угод щодо в≥дчуженн¤ чи застави нерухомого майна, видач≥ св≥доцтв про право власност≥ на частку в сп≥льному майн≥ подружж¤ чи оформленн¤ спадкових прав на нерухоме майно одн≥Їю з основних обставин, ¤ку перев≥р¤Ї нотар≥ус та ¤ка суттЇво зм≥нюЇ пор¤док вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ, Ї на¤вн≥сть чи в≥дсутн≥сть заборони на в≥дчуженн¤ об'Їкта нерухомого майна.

≤з самоњ назви нотар≥альноњ д≥њ випливаЇ њњ суть: перешкодити в≥льному розпор¤дженню майном.  оли на майно накладено заборону на його в≥дчуженн¤, то власник конкретного об'Їкта нерухомого майна не може розпор¤дитис¤ ним, оск≥льки не маЇ одного з елемент≥в права власност≥ - розпор¤дженн¤ цим майном, або ж не може розпор¤дитис¤ ним без дозволу певних ос≥б, ¤к≥ мають ч≥тко визначен≥ конкретн≥ майнов≥ вимоги, що можуть бути реал≥зован≥.

—татт¤ 73 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат" м≥стить перел≥к випадк≥в, коли державний нотар≥ус накладаЇ заборону на в≥дчуженн¤ об'Їкта нерухомого майна. “ак, заборона накладаЇтьс¤ тод≥, коли:

o установа банку, п≥дприЇмство чи орган≥зац≥¤ видаЇ громад¤нинов≥ позичку на буд≥вництво, кап≥тальний ремонт чи куп≥влю жилого будинку;

o посв≥дчуЇтьс¤ догов≥р дов≥чного утриманн¤;

o посв≥дчуЇтьс¤ догов≥р про заставу жилого будинку, квартири, дач≥, садового будинку, гаража, земельноњ д≥л¤нки, ≥ншого нерухомого майна;

o в ус≥х ≥нших передбачених законом випадках.

ƒо ≥нших передбачених законом випадк≥в належить накладенн¤ арешту на об'Їкти нерухомого майна органами д≥знанн¤ чи сл≥дства або судовими установами у зв'¤зку з≥ справами, що знаход¤тьс¤ в њхньому провадженн≥.

«а пов≥домленн¤м установи банку, п≥дприЇмства чи орган≥зац≥њ про видану громад¤нинов≥ позичку на буд≥вництво, кап≥тальний ремонт чи куп≥влю жилого будинку заборона на в≥дчуженн¤ цього об'Їкта накладаЇтьс¤ автоматично.

ѕри посв≥дченн≥ договору дов≥чного утриманн¤ заборона на в≥дчуженн¤ нерухомого майна, ¤ке Ї об'Їктом договору, теж накладаЇтьс¤ обов'¤зково, оск≥льки, по-перше, набувач придбаного жилого будинку не маЇ права розпор¤дитис¤ цим майном до смерт≥ особи, ¤ка Ї в≥дчужувачем за договором. …ого право власност≥ не маЇ одн≥Їњ складовоњ - права розпор¤дитис¤ цим майном до смерт≥ в≥дчужувача, а по-друге, накладенн¤ заборони на в≥дчуженн¤ хоч ≥ Ї самост≥йною нотар≥альною д≥Їю, але вчин¤Їтьс¤ водночас ≥з посв≥дченн¤м угоди про дов≥чне утриманн¤ ≥ Ї обов'¤зковою умовою дл¤ посв≥дченн¤ договору дов≥чного утриманн¤.

≤накше вир≥шуЇтьс¤ питанн¤ про накладенн¤ заборони при посв≥дченн≥ договору застави. Ќа п≥дстав≥ ст. 184 ÷  ”–—– (¤ка нин≥ втратила силу) заборона на жилий будинок накладалась обов'¤зково. ≤ з≥ зм≥сту ст. 73 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат" теж можна зробити такий висновок. јле з набутт¤м чинност≥ «аконом ”крањни "ѕро заставу" сторони можуть сам≥ на п≥дстав≥ ст. 32 цього «акону вир≥шувати, накладати чи н≥ заборону на в≥дчуженн¤ цього об'Їкта нерухомого майна, про що зазначають у текст≥ цього ж договору.

якщо за домовлен≥стю стор≥н заборона на в≥дчуженн¤ майна не накладаЇтьс¤ ≥ про це записано в текст≥ договору, нотар≥ус не накладаЇ заборони на в≥дчуженн¤ предмета застави. якщо ж у текст≥ договору питанн¤ накладенн¤ заборони на в≥дчуженн¤ об'Їкта нерухомого майна вир≥шено позитивно або ж про це взагал≥ н≥чого не сказано в договор≥, то нотар≥ус маЇ право накласти заборону на в≥дчуженн¤ об'Їкта нерухомого майна, ¤ке Ї предметом застави, керуючись ст. 73 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат".

Ќакладенн¤ заборони на в≥дчуженн¤ жилого будинку, квартири, дач≥, садового будинку, гаража, ≥ншого нерухомого майна зд≥йснюЇтьс¤ за 'њхн≥м м≥сцезнаходженн¤м.

«аборона на в≥дчуженн¤ земельноњ д≥л¤нки накладаЇтьс¤ за м≥сцем њњ розташуванн¤.

ѕровадженн¤ по вчиненню ц≥Їњ нотар≥альноњ д≥њ, можна умовно розд≥лити на дв≥ стад≥њ:

o власне вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ;

o внесенн¤ в≥домостей про вчинену нотар≥альну д≥ю до ™диного реЇстру заборон в≥дчуженн¤ об'Їкт≥в нерухомого майна.

¬изначивши, що вчиненн¤ ц≥Їњ нотар≥альноњ д≥њ належить до його компетенц≥њ, нотар≥ус маЇ отримати в≥дпов≥дн≥ документи, ¤к≥ Ї п≥дставою дл¤ вчиненн¤ д≥њ, а саме:

o пов≥домленн¤ установи, банку, п≥дприЇмства або орган≥зац≥њ про видачу громад¤нинов≥ позички на буд≥вництво, кап≥тальний ремонт чи куп≥влю жилого будинку;

o догов≥р дов≥чного утриманн¤;

o догов≥р застави;

o постанова сл≥дчих чи судових орган≥в про накладенн¤ арешту на об'Їкт нерухомого майна;

o ≥нш≥ документи, передбачен≥ чинним законодавством.

Ќакладенн¤ заборони провадитьс¤ вчиненн¤м в≥дпов≥дного напису на пов≥домленн≥ установи, банку, п≥дприЇмства чи орган≥зац≥њ про видачу позички.

ќдин прим≥рник пов≥домленн¤ з написом нотар≥уса про надходженн¤ заборони надсилаЇтьс¤ в≥дпов≥дн≥й установ≥, банков≥, п≥дприЇмству чи орган≥зац≥њ, що видала позичку, а другий залишаЇтьс¤ у справах нотар≥уса.

‘орма напису, що вчин¤Їтьс¤ на пов≥домленн≥ про видану позичку, передбачаЇтьс¤ формою є 63 ‘орм реЇстр≥в дл¤ реЇстрац≥й нотар≥альних д≥й, нотар≥альних св≥доцтв, по-св≥дчувальних напис≥в, напис≥в на угодах ≥ засв≥дчуваних документах.

Ќакладенн¤ заборони за договором дов≥чного утриманн¤ та про заставу жилого будинку, квартири, дач≥, садового будинку, гаража, земельноњ д≥л¤нки, ≥ншого нерухомого майна провадитьс¤ вчиненн¤м в≥дпов≥дного напису на вс≥х прим≥рниках договору.

Ќакладенн¤ заборони на в≥дчуженн¤ жилого будинку на п≥дстав≥ договору дов≥чного утриманн¤, ¤к правило, провадитьс¤ тим нотар≥усом, ¤кий посв≥дчив догов≥р дов≥чного утриманн¤, враховуючи те, що обидв≥ нотар≥альн≥ д≥њ вчин¤ютьс¤ одночасно.

‘орма напису, що вчин¤Їтьс¤ на пов≥домленн≥ про видану позичку, передбачаЇтьс¤ формою є 64 ‘орм реЇстр≥в дл¤ реЇстрац≥њ нотар≥альних д≥й, нотар≥альних св≥доцтв, по-св≥дчувальних напис≥в, напис≥в на угодах ≥ засв≥дчуваних документах.

як ≥ вс¤ка нотар≥альна д≥¤, накладенн¤ заборони вноситьс¤ до реЇстру. ” державних нотар≥альних конторах ведутьс¤ спец≥альн≥ реЇстри заборон, њхн¤ форма передбачена ≥ затверджена формою є 2 вказаних ‘орм.

¬еденн¤ приватними нотар≥усами спец≥альних реЇстр≥в заборон в≥дчуженн¤ ще не передбачено нормативними актами, але враховуючи те, що накладенн¤ заборони в≥дчуженн¤ нерухомого майна зараз в≥днесено ≥ до компетенц≥њ приватного нотар≥уса, то потр≥бно користуватис¤ формою спец≥ального реЇстру, передбаченого дл¤ вчиненн¤ ц≥Їњ нотар≥альноњ д≥њ в державн≥й нотар≥альн≥й контор≥.

«аборона в≥дчуженн¤ реЇструЇтьс¤ також в алфав≥тн≥й книз≥ обл≥ку заборон.

ѕ≥сл¤ вчиненн¤ нотар≥альноњ д≥њ в≥домост≥ про нењ мають бути внесен≥ до ™диного реЇстру заборон в≥дчуженн¤ об'Їкт≥в нерухомого майна.

™диний реЇстр заборон в≥дчуженн¤ об'Їкт≥в нерухомого майна - це комп'ютерна база даних, ¤ка м≥стить в≥домост≥ про:

накладен≥ заборони та арешти;

зн¤тт¤ заборон та арешт≥в;

видан≥ дов≥дки щодо в≥дсутност≥ або на¤вност≥ заборон та арешт≥в.

ƒержателем ™диного реЇстру, до обов'¤зк≥в ¤кого в≥дноситьс¤ забезпеченн¤ функц≥онуванн¤ ™диного реЇстру, Ї ћ≥н≥стерство юстиц≥њ ”крањни. јдм≥н≥стратором ™диного реЇстру виступаЇ державне п≥дприЇмство "≤нформац≥йний центр" ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. ¬оно в≥дпов≥даЇ за створенн¤ та веденн¤ ц≥Їњ комп'ютерноњ бази даних, матер≥ально-техн≥чне та технолог≥чне забезпеченн¤, збереженн¤ ≥ захист даних, що м≥ст¤тьс¤ у ™диному реЇстр≥, ≥ маЇ повний пр¤мий доступ до бази диних.  ористувачами ™диного реЇстру Ї державн≥ нотар≥альн≥ контори та приватн≥ нотар≥уси.

–еЇстраторами ™диного реЇстру Ї державн≥ нотар≥альн≥ контори, нотар≥альн≥ арх≥ви, приватн≥ нотар≥уси, що уклали в≥дпов≥дн≥ угоди з јдм≥н≥стратором ≥ мають повний пр¤мий доступ до ™диного реЇстру через комп'ютерну мережу. ¬изнанн¤ –еЇстратор≥в у межах району, м≥ста зд≥йснюЇтьс¤ √оловним ”правл≥нн¤м юстиц≥њ ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, обласним,  ињвським та —евастопольським м≥ським ”правл≥нн¤м юстиц≥њ за погодженн¤м з јдм≥н≥стратором.

ѕ≥дставою дл¤ внесенн¤ до ™диного реЇстру в≥домостей про заборони на в≥дчуженн¤ та арешти об'Їкт≥в нерухомого майна Ї:

o накладенн¤ державним або приватним нотар≥усом, ¤кий Ї –еЇстратором, заборони на об'Їкт нерухомого майна;

o пов≥домленн¤ посадовоњ особи виконавчого ком≥тету с≥льськоњ, селищноњ, м≥ськоњ ради про накладенн¤ заборони на об'Їкт нерухомого майна;

o пов≥домленн¤ судових ≥ сл≥дчих орган≥в про накладенн¤ арешту на об'Їкт нерухомого майна;

o пов≥домленн¤ про накладенн¤ заборони в≥дчуженн¤ на об'Їкт нерухомого майна державною нотар≥альною конторою або приватним нотар≥усом, ¤к≥ не Ї реЇстраторами.

¬с≥ посадов≥ особи, ¤к≥ накладають заборону на в≥дчуженн¤ об'Їкта нерухомого майна чи то вчиненн¤м нотар≥альноњ д≥њ, чи то накладенн¤м арешту, зобов'¤зан≥ над≥слати –еЇстратору в день накладенн¤ заборони або арешту пов≥домленн¤ встановленого зразка про вже накладен≥ заборони чи арешти.

ѕоложенн¤ про ™диний реЇстр заборон в≥дчуженн¤ об'Їкт≥в нерухомого майна затверджений Ќаказом ћё ”крањни в≥д 9 червн¤ 1999 р. за є 31/5.

«н¤тт¤ заборони провадитьс¤ на п≥дстав≥ пов≥домленн¤ установи, банку, п≥дприЇмства чи орган≥зац≥њ про погашенн¤ позички, пов≥домленн¤ про припиненн¤ договору застави, а також припиненн¤ чи роз≥рванн¤ договору дов≥чного утриманн¤.

ќдержавши пов≥домленн¤ установи, банку, п≥дприЇмства чи орган≥зац≥њ про погашенн¤ позички, пов≥домленн¤ про припиненн¤ договору застави, а також припиненн¤ (у зв'¤зку з≥ смертю в≥дчужувача чи набувача жилого будинку, кр≥м випадку успадкуванн¤ цього будинку спадкоЇмц¤ми набувача) чи роз≥рванн¤ договору дов≥чного утриманн¤, нотар≥ус зн≥маЇ заборону на в≥дчуженн¤ жилого будинку, квартири, дач≥, садового будинку, гаража, земельноњ д≥л¤нки, ≥ншого нерухомого майна.

ѕро зн¤тт¤ заборони, а також про зн¤тт¤ судовими або сл≥дчими органами накладеного ними арешту на нерухоме майно нотар≥ус робить в≥дпов≥дн≥ записи в реЇстр≥ заборон ≥ арешт≥в та в алфав≥тн≥й книз≥ обл≥ку заборон на в≥дчуженн¤ та арешти нерухомого майна. ѕов≥домленн¤ судових або сл≥дчих орган≥в про зн¤тт¤ арешту залишаЇтьс¤ у справах нотар≥уса.

ѕ≥сл¤ того, ¤к буде зн¤то заборону на в≥дчуженн¤ чи арешт, в≥дпов≥дн≥ посадов≥ особи, ¤к≥ зн¤ли в≥дпов≥дн≥ заборони чи арешт, надають ц≥ в≥домост≥ до ™диного реЇстру. ѕ≥дставами дл¤ внесенн¤ в≥домостей до ™диного реЇстру про зн¤тт¤ заборони на в≥дчуженн¤ Ї пов≥домленн¤ встановленого зразка, ¤к≥ надсилаютьс¤ –еЇстратору в день зн¤тт¤ заборони або арешту про зн¤тт¤ заборони в≥дчуженн¤ або арешту об'Їкт≥в нерухомого майна.Ќа головнуHosted by uCoz