ѕрийн¤тт¤ заход≥в до охорони спадкового майнаћетою вжитт¤ заход≥в до охорони спадкового майна Ї забезпеченн¤ його збереженн¤, а також запоб≥ганн¤ можливому його псуванню, загибел≥ чи розкраданню.

ћ≥ж днем смерт≥ спадкодавц¤ ≥ днем, коли буде встановлено вс≥х спадкоЇмц≥в, минаЇ певний час. Ќа цей час й необх≥дно вжити заход≥в до охорони майна, тобто до прийн¤тт¤ спадщини вс≥ма спадкоЇмц¤ми, а ¤кщо в цей терм≥н њњ не прийн¤ли, то до зак≥нченн¤ строку, прот¤гом ¤кого може бути прийн¤та спадщина, - шести м≥с¤ц≥в.

ќхорона спадкового майна може тривати ≥ п≥сл¤ зак≥нченн¤ шести м≥с¤ц≥в з дн¤ в≥дкритт¤ спадщини, ¤кщо до державноњ нотар≥альноњ контори над≥йшла за¤ва про згоду на прийн¤тт¤ спадщини в≥д ос≥б, дл¤ ¤ких право спадкоЇмства виникаЇ в раз≥ неприйн¤тт¤ спадщини ≥ншими спадкоЇмц¤ми. “од≥ в≥дпов≥дно до ст. 549 ÷  ”крањни так≥ особи приймають спадщину прот¤гом строку, що залишивс¤ дл¤ прийн¤тт¤ спадщини, а ¤кщо цей строк Ї меншим в≥д трьох м≥с¤ц≥в, то в≥н продовжуЇтьс¤ до трьох м≥с¤ц≥в.

«в≥дси випливаЇ висновок, що охорона спадкового майна може тривати понад ш≥сть м≥с¤ц≥в у випадках спадковоњ трансм≥с≥њ (ст. 551 ÷  ”крањни), спадкуванн¤ за законом п≥сл¤ в≥дмови в≥д спадщини спадкоЇмц≥в за запов≥том (ст. 553 ÷  ”крањни), а також при спадкуванн≥ спадкоЇмц≥в другоњ черги в раз≥ неприйн¤тт¤ спадщини або в≥дмови в≥д нењ спадкоЇмц≥в першоњ черги.

ѕраво на вжитт¤ заход≥в до охорони спадкового майна мають державн≥ нотар≥альн≥ контори, посадов≥ особи виконком≥в м≥сцевих рад, консульськ≥ установи. ѕриватний нотар≥ус не маЇ права вчин¤ти цю нотар≥альну д≥ю.

¬живаютьс¤ заходи до охорони спадкового майна за м≥сцем в≥дкритт¤ спадщини, тобто за останн≥м, пост≥йним м≥сцем проживанн¤ спадкодавц¤, а ¤кщо воно нев≥доме, то за м≥сцем знаходженн¤ майна чи основноњ його частини.

Ќотар≥альне провадженн¤ щодо вжитт¤ заход≥в до охорони спадкового майна порушуЇтьс¤ за пов≥домленн¤м п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, громад¤н. ÷их заход≥в може бути вжито ≥ з ≥н≥ц≥ативи самого нотар≥уса, ¤кщо йому стало в≥домо про залишене без нагл¤ду майно померлого громад¤нина.

якщо ж майно спадкоЇмц¤ знаходитьс¤ не за м≥сцем в≥дкритт¤ спадщини, то нотар≥ус чи посадова особа виконкому за м≥сцем в≥дкритт¤ спадщини направл¤ють дорученн¤ державному нотар≥усов≥ чи посадов≥й особ≥ виконкому за м≥сцезнаходженн¤м майна про вжитт¤ заход≥в до охорони спадкового майна. ƒержавний нотар≥ус чи посадова особа, ¤к≥ вчинили цю д≥ю за м≥сцезнаходженн¤м майна, пов≥домл¤ють про вжит≥ заходи державного нотар≥уса чи посадову особу виконкому за м≥сцем в≥дкритт¤ спадщини.

ѕровадженн¤ щодо вжитт¤ заход≥в до охорони спадкового майна може порушуватис¤ ¤к за письмовою, так ≥ за усною за¤вою. якщо спадкоЇмц≥, ¤к≥ прийн¤ли спадщину, не за¤вл¤ють про необх≥дн≥сть вжитт¤ заход≥в до охорони спадкового майна, то в≥дпадаЇ необх≥дн≥сть у вжитт≥ таких заход≥в, незважаючи на те, що за¤ва про це над≥йшла в≥д установи чи орган≥зац≥њ.

ƒержавний нотар≥ус, ¤кий одержав в≥д спадкоЇмц≥в пов≥домленн¤ про в≥дкритт¤ спадщини, зобов'¤заний пов≥домити про це тих спадкоЇмц≥в, м≥сце проживанн¤ або роботи ¤ких йому в≥доме. Ќотар≥ус маЇ право зробити виклик спадкоЇмц≥в публ≥чним оголошенн¤м або пов≥домленн¤м про це у прес≥, хоча на практиц≥ це трапл¤Їтьс¤ досить р≥дко.

ѕрот¤гом шести м≥с¤ц≥в за м≥сцем в≥дкритт¤ спадщини нотар≥ус приймаЇ ≥ претенз≥њ в≥д кредитор≥в спадкодавц¤. ѕретенз≥њ подаютьс¤ в письмов≥й форм≥ та приймаютьс¤ нотар≥усом незалежно в≥д строку настанн¤ права вимоги. ѕро таку претенз≥ю нотар≥ус пов≥домл¤Ї спадкоЇмц≥в, ¤к≥ прийн¤ли спадщину.

ƒ≥њ по охорон≥ спадкового майна сл≥д вчинити ¤комога скор≥ше п≥сл¤ одержанн¤ пов≥домленн¤ про смерть громад¤нина, бажано наступного дн¤ п≥сл¤ надходженн¤ дорученн¤ або за¤ви про на¤вн≥сть спадкового майна чи основноњ його частини. «аходи до охорони спадкового майна припин¤Ї державний нотар≥ус або посадова особа виконкому м≥сцевоњ ради, ¤к≥ вживали њх. якщо м≥сце в≥дкритт¤ спадщини ≥ м≥сце вжитт¤ заход≥в з охорони спадкового майна не зб≥гаютьс¤, то про припиненн¤ охорони майна спершу попереджаЇтьс¤ державний нотар≥ус за м≥сцем в≥дкритт¤ спадщини. ƒержавний нотар≥ус за м≥сцем в≥дкритт¤ спадщини попередньо пов≥домл¤Ї спадкоЇмц≥в, а в раз≥ переходу майна за правом спадкоЇмства держав≥ - в≥дпов≥дн≥ ф≥нансов≥ органи.

“рапл¤ютьс¤ випадки, коли нотар≥уса не допускають до проведенн¤ опису майна. ¬ такому раз≥ нотар≥ус складаЇ про це акт ≥ роз'¤снюЇ спадкоЇмц¤м, що вони можуть звернутис¤ до суду про розпод≥л спадкового майна.

якщо нотар≥ус з'¤вивс¤ дл¤ опису майна ≥ при цьому встановив, що воно було вивезене до його приходу, в≥н складаЇ акт ≥ пов≥домл¤Ї про це за≥нтересованих ос≥б.  оли ж майно було вивезене особами, ¤к≥ не Ї спадкоЇмц¤ми, то нотар≥ус теж складаЇ акт ≥ надсилаЇ вс≥ матер≥али до райф≥нв≥дд≥лу ≥ прокуратури, ¤кщо майно маЇ перейти у власн≥сть держави.

¬житт¤ заход≥в з охорони спадкового майна починаЇтьс¤ з його опису, що провадитьс¤ за участю за≥нтересованих ос≥б, ¤кщо вони бажають бути присутн≥ми при цьому, а також не менш ¤к двох пон¤тих. ѕон¤тими можуть бути будь-¤к≥ сторонн≥ особи.

јкт опису складаЇтьс¤ щонайменше в трьох прим≥рниках. ќдин прим≥рник видаЇтьс¤ громад¤нинов≥, ¤кий прийн¤в майно на збер≥ганн¤; другий - надсилаЇтьс¤ до нотар≥альноњ контори за м≥сцем в≥дкритт¤ спадщини, ¤кщо м≥сцезнаходженн¤ майна не зб≥гаЇтьс¤ з м≥сцем в≥дкритт¤ спадщини; трет≥й - залишаЇтьс¤ у справах нотар≥альноњ контори, ¤ка вжила заходи до охорони спадкового майна. ”с≥ прим≥рники п≥дписуютьс¤ державним нотар≥усом, за≥нтересованими особами, пон¤тими та особою, ¤к≥й спадкове майно передано на збер≥ганн¤.

јкт опису повинен мати певн≥ рекв≥зити. ” ньому зазначаютьс¤: дата надходженн¤ дорученн¤ або за¤ви про вжитт¤ заход≥в до охорони спадкового майна; дата проведенн¤ опису; пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ спадкодавц¤ ≥ час його смерт≥; м≥сцезнаходженн¤ майна, що описуЇтьс¤; чи було опечатано прим≥щенн¤ до прибутт¤ державного нотар≥уса ≥ ким; чи не було порушено пломби або печатки.

ƒал≥ акт опису м≥стить детальну характеристику та оц≥нку кожного з перел≥чених в акт≥ предмет≥в ≥ в≥дсоток зносу. ѕри цьому нотар≥ус повинен зазначити в опис≥ характерн≥ ознаки кожноњ реч≥ (назва, розм≥р, номер, р≥к випуску, фабрично-заводська марка, кол≥р, сорт ≥ т. ≥н.), щоб описану р≥ч не можна було п≥дм≥нити.

ќц≥нка описаних предмет≥в провадитьс¤ державним нотар≥усом та особами, ¤к≥ брали участь в описов≥ спадкового майна, з урахуванн¤м њх зносу. ¬ раз≥ незгоди з оц≥нкою спадкоЇмц≥ мають право запросити спец≥ал≥ста - оц≥нювача та оплатити його працю.

ƒо акта опису включаЇтьс¤ все майно, ¤ке знаходитьс¤ в будинку чи квартир≥ спадкодавц¤. якщо окрем≥ громад¤ни за¤вл¤ють про належн≥сть њм певних речей, то њхн¤ за¤ва заноситьс¤ до акта опису ≥ њм роз'¤снюЇтьс¤ право звернутис¤ до суду з позовною за¤вою про виключенн¤ майна з опису.

якщо проведенн¤ опису перериваЇтьс¤ або триваЇ к≥лька дн≥в, то прим≥щенн¤ щоразу опечатуЇтьс¤, а в акт≥ робитьс¤ запис про причини й час припиненн¤ опису та його в≥дновленн¤, а також про стан пломб ≥ печаток п≥д час наступного розпечатуванн¤ прим≥щенн¤.

Ќа кожн≥й стор≥нц≥ акта опису п≥дводитьс¤ п≥дсумок к≥лькост≥ речей та њхньоњ вартост≥, а п≥сл¤ зак≥нченн¤ опису - загальний п≥дсумок к≥лькост≥ речей та њхньоњ вартост≥. Ќаприк≥нц≥ акта зазначаютьс¤ пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, р≥к народженн¤ особи, ¤к≥й передаЇтьс¤ майно на збер≥ганн¤, а також найменуванн¤ документа, що посв≥дчуЇ њњ особу, номер, дата видач≥, найменуванн¤ установи, ¤ка видала цей документ, та м≥сце проживанн¤ ц≥Їњ особи.

як правило, майно, дл¤ ¤кого не встановлено особливого пор¤дку збер≥ганн¤, передаЇтьс¤ одному з присутн≥х спадкоЇмц≥в, а ¤кщо спадкоЇмц≥в на м≥сц≥ немаЇ, то нотар≥ус може передати на збер≥ганн¤ спадкове майно сторонн≥й особ≥ або представников≥ житлово-експлуатац≥йноњ орган≥зац≥њ.

якщо майно потребуЇ управл≥нн¤ - а це може бути жилий будинок, квартира, худоба тощо, а також тод≥, коли кредитори спадкодавц¤ пред'¤вили претенз≥њ до прийн¤тт¤ спадкоЇмц¤ми спадщини, державний нотар≥ус призначаЇ храни-тел¤ майна, про що виносить постанову.

ƒержавний нотар≥ус попереджаЇ хранител¤ та ≥нших ос≥б, ¤ким передано майно на збер≥ганн¤, про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за ст. 182    ”крањни в раз≥ розтрати або утаюванн¤ цього майна, а також про матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть за запод≥¤ну шкоду. ѕро зроблене попередженн¤ в≥д цих ос≥б беретьс¤ п≥дписка, ¤ка може бути вчинена на акт≥ опису спадкового майна чи на постанов≥ про призначенн¤ хранител¤ спадкового майна.

ƒл¤ де¤ких вид≥в спадкового майна встановлено особливий пор¤док його збер≥ганн¤.

якщо до спадкового майна вход¤ть грошов≥ суми та ц≥нн≥ папери, то на проханн¤ спадкоЇмц≥в чи ≥нших за≥нтересованих ос≥б, за окремим описом не п≥зн≥ше наступного п≥сл¤ проведенн¤ опису дн¤ вони здаютьс¤ в депозит державноњ нотар≥альноњ контори. Ќа депозит≥ вони знаход¤тьс¤ до видач≥ спадкоЇмц¤м або до передач≥ в≥дпов≥дному ф≥нансовому органов≥, ¤кщо спадщина переходить держав≥. «бер≥ганн¤ спадкового майна в депозит≥ державноњ нотар≥альноњ контори \ зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок спадкоЇмц≥в або ≥нших за≥нтересо- | ваних ос≥б.

—р≥бло й монетарн≥ метали (золото й метали ≥рид≥Їво-платиновоњ групи) в будь-¤кому вигл¤д≥ та стан≥, ≥ноземна валюта ≥ виражен≥ в ≥ноземн≥й валют≥ або монетарних металах плат≥жн≥ документи та ≥нш≥ ц≥нн≥ папери (акц≥њ, обл≥гац≥њ, купони до них, вексел≥, боргов≥ розписки, акредитиви, чеки, банк≥вськ≥ накази, депозитн≥ сертиф≥кати та ≥н.), вироби з≥ ср≥бла ≥ монетарних метал≥в, коштовного кам≥нн¤, а також коштовне кам≥нн¤ ≥ перли на проханн¤ спадкоЇмц≥в чи ≥нших за≥нтересованих ос≥б здаютьс¤ не п≥зн≥ше наступного п≥сл¤ проведенн¤ опису дн¤ на збер≥ганн¤ до в≥дпов≥дноњ банк≥вськоњ установи. «бер≥ганн¤ цього спадкового майна у банку також зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок спадкоЇмц≥в або ≥нших за≥нтересованих ос≥б.

якщо в склад≥ описаного майна Ї ц≥нн≥ рукописи, л≥тературн≥ прац≥, листи, що мають ≥сторичне або наукове значенн¤, то ц≥ документи за окремим описом здаютьс¤ на в≥дпов≥дальне збер≥ганн¤ спадкоЇмц¤м чи ≥ншим за≥нтересованим особам або можуть бути передан≥ на збер≥ганн¤ в≥дпов≥дним установам. ÷е можуть бути ≥нститути, музењ тощо. якщо такоњ можливост≥ у нотар≥уса немаЇ, то в≥н опечатуЇ документи або сховище з документами.

¬и¤влен≥ у склад≥ майна померлого вибухов≥ речовини ≥ засоби вибуху, боЇприпаси, збро¤, спец≥альн≥ засоби самооборони, зар¤джен≥ речовинами сльозоточивоњ та драт≥вноњ д≥њ (йдетьс¤ про газов≥ п≥столети, револьвери ≥ патрони до них) здаютьс¤ органам внутр≥шн≥х справ за окремим описом.

якщо у склад≥ спадкового майна Ї об'Їкти, що знаход¤тьс¤ на державному обл≥ку ¤к пам'¤тки ≥стор≥њ та культури, то державний нотар≥ус пов≥домл¤Ї про це у в≥дпов≥дн≥ органи охорони пам'¤ток ≥стор≥њ та культури.

” раз≥ ви¤вленн¤ серед спадкового майна харчових продукт≥в державний нотар≥ус передаЇ њх спадкоЇмц¤м. јле ¤кщо опис провадитьс¤ без участ≥ спадкоЇмц≥в, то продукти довгострокового терм≥ну збер≥ганн¤ передаютьс¤ в≥дпов≥дним орган≥зац≥¤м дл¤ реал≥зац≥њ. “ака передача провадитьс¤ за окремим актом, що його п≥дписують державний нотар≥ус, пон¤т≥, спадкоЇмц≥ або представник орган≥зац≥њ, ¤к≥й передано продукти дл¤ реал≥зац≥њ.

ѕ≥д час опису можуть бути ви¤влен≥ реч≥, ¤к≥ в зв'¤зку з≥ зносом втратили ц≥нн≥сть. “ак≥ випадки особливо часто трапл¤ютьс¤ при вжитт≥ заход≥в до охорони спадкового майна громад¤н, померлих у будинках дл¤ престар≥лих чи ≥нвал≥д≥в. ” так≥й ситуац≥њ державний нотар≥ус за згодою спадкоЇмц≥в або ф≥нансового органу, коли опис провадитьс¤ без участ≥ спадкоЇмц≥в, не включаЇ до акта опису цих речей, а за окремим описом передаЇ њх дл¤ знищенн¤ або на загот≥вельну базу утильсировини.Ќа головнуHosted by uCoz