¬чиненн¤ морських протест≥в«акон не розкриваЇ пон¤тт¤ под≥њ, в зв'¤зку; з ¤кою може бути за¤влено морський протест. « практики сл≥дуЇ, що це насамперед под≥њ, ¤к≥ мають характер непереборноњ сили (форс-мажору), або виникненн¤ небезпеки ≥ непередбачених випадк≥в на мор≥. ÷е - шторми, урагани, з≥ткненн¤ суден, з≥ткненн¤ з плаваючими предметами, айсбергами, п≥дводними скел¤ми, р≥зк≥ перепади температури, стисненн¤ судна льодами, пожеж≥ на суднах та ≥нш≥ под≥њ, пов'¤зан≥ з≥ специф≥кою мореплавства. ”се це може стати причиною пошкодженн¤ судна й вантажу та завдати значних збитк≥в.

“акими збитками може бути:

o шкода, запод≥¤на вантажу, що може бути виражена в повн≥й або частков≥й втрат≥ вантажу, в його псуванн≥ чи пошкодженн≥;

o шкода, запод≥¤на самому судну (при цьому завданн¤ шкоди судну може ^ути причиною пошкодженн¤ чи втрати вантажу, ¤кий знаходивс¤ на цьому судн≥);

o шкода, запод≥¤на майну трет≥х ос≥б, ¤к≥ на момент под≥њ не знаходилис¤ на самому судн≥.

o шкода, запод≥¤на особ≥. ћаЇтьс¤ на уваз≥, що внасл≥док под≥њ, ¤ка трапилас¤ на мор≥, загинули члени ек≥пажу, пасажири або њм було завдано кал≥цтво чи ≥нше ушкодженн¤ здоров'¤.

Ќа момент за¤ви про морський протест кап≥танов≥ необов'¤зково знати, що виникли збитки. “ому дл¤ вчиненн¤ морського протесту досить мати припущенн¤ про виникненн¤ збитк≥в в≥д певноњ под≥њ.

«алежно в≥д умов договору ≥ заход≥в, що вживалис¤ дл¤ вр¤туванн¤ судна й вантажу, збитки розпод≥л¤ютьс¤ м≥ж судновласником, вантажовласником ≥ в≥дправником вантажу або покладаютьс¤ на одну з цих стор≥н.

ќтже, ¤кщо п≥д час плаванн¤ чи сто¤нки в порту трапилас¤ под≥¤, ¤ка може бути п≥дставою дл¤ пред'¤вленн¤ судновласников≥ майнових вимог, то кап≥тан судна з метою забезпеченн¤ доказ≥в на захист судновласника робить в установлен≥й законом форм≥ за¤ву про морський протест. ¬чиненн¤ морського протесту служить ≥нтересам саме судновласника.

«а¤ва про морський протест повинна бути зроблена в установленому законом пор¤дку ≥ з дотриманн¤м установлених законом умов.

¬≥дпов≥дно до статей 34 ≥ 36 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат" вчин¤ти морськ≥ протести можуть ¤к державн≥ нотар≥альн≥ контори, так ≥ приватний нотар≥ус, а зг≥дно з≥ ст. 38 «акону ”крањни "ѕро нотар≥ат" ≥ статт¤ми 44 ≥ 63  онсульского статуту ”крањни таку д≥ю вчин¤ють ≥ консульськ≥ установи.

«а¤ва про морський протест подаЇтьс¤ нотар≥усов≥ в порту ”крањни Ќезалежно в≥д того, де звернувс¤ до нього кап≥тан судна - в к≥нцевому пункт≥ рейсу чи в пром≥жному украњнському порту.

ћорський протест може бути за¤влено, ¤кщо под≥¤ сталас¤ п≥д час плаванн¤ або п≥д час сто¤нки в порту. якщо п≥д час плаванн¤ сталос¤ дек≥лька под≥й, то за¤ва про морський протест може бути подана з кожноњ под≥њ окремо в найближчому пром≥жному порту. ј ¤кщо судно не заходило до пром≥жного порту, то вс≥ под≥њ, що сталис¤ п≥д час плаванн¤ ≥ сто¤нки в порту, ф≥ксуютьс¤ в одному морському протест≥.

«а¤ву про морський протест кап≥тан судна подаЇ особисто, виступаючи водночас ¤к посадова особа, службовець ≥ представник судновласника.

«а¤ви про морський протест можуть подавати:

o кап≥тани вантажних морських суден, кап≥тани пасажирських морських суден, а також кап≥тани зм≥шаного (р≥ка- море) плаванн¤. ÷≥ за¤ви кап≥тани морських суден можуть подавати п≥д час плаванн¤ ¤к мор¤ми, так ≥ р≥ками, озерами, водосховищами та ≥ншими морськими шл¤хами;

o кап≥тани суден внутр≥шнього плаванн¤, ¤кщо вони перевоз¤ть вантаж морем, а також р≥чками, озерами, водосховищами ≥з заходом в ≥ноземн≥ порти;

o кап≥тани суден внутр≥шнього плаванн¤ в раз≥ з≥ткненн¤ в мор¤х чи ≥нших водах з морськими суднами чи на випадок р¤туванн¤ суден внутр≥шнього плаванн¤ морськими суднами;

o командири (кап≥тани) в≥йськових корабл≥в ”крањни, ¤кщо вони р¤тували судна, що знаходились у небезпец≥;

o ≥нш≥ кер≥вники ек≥пажу, прир≥внюван≥ до кап≥тан≥в. ÷е - шк≥пери на несамох≥дних суднах морського флоту, кап≥тан-директори на суднах флоту рибноњ промисловост≥, багермейстери, кранмейстери на суднах морського техн≥чного флоту;

o кап≥тани ≥ноземних суден. ¬они можуть зробити за¤ву про морський протест своЇму консульству чи украњнському нотар≥альному органу;

o у раз≥ смерт≥ чи хвороби кап≥тана протест маЇ право за¤вити особа, ¤ка його заступаЇ в≥дпов≥дно до —татуту служби на суднах морського флоту.

«а¤ву про морський протест належить подати в установлен≥ законом строки. ÷ей строк - 24 год. ¬≥дл≥к його починаЇтьс¤ залежно в≥д того, де сталас¤ под≥¤.

якщо вона сталас¤ п≥д час плаванн¤, то в≥драхуванн¤ строку починаЇтьс¤ в≥д моменту прибутт¤ судна в порт. „ас цього прибутт¤ посв≥дчуЇтьс¤ дов≥дкою кап≥тана порту.

¬ раз≥ корабельноњ авар≥њ чи тод≥, коли судно затонуло, строк у 24 год. в≥драховуЇтьс¤ в≥д моменту прибутт¤ в порт кап≥тана разом з ек≥пажем або частиною ек≥пажу. ÷ей момент теж посв≥дчуЇтьс¤ кап≥таном порту.

якщо ж под≥¤ сталас¤ в самому порту, то за¤ва про морський протест повинна бути зроблена прот¤гом 24 год. в≥д моменту под≥њ.

якщо под≥¤ маЇ тривалий характер, а це може бути ураган, пожежа, посадка судна на м≥лину, то строк в≥драховуЇтьс¤ в≥д моменту зак≥нченн¤ под≥њ.

ѕриймаючи таку за¤ву, нотар≥ус робить позначку про час њњ поданн¤ ≥ встановленн¤ особи кап≥тана. якщо зак≥нченн¤ 24-годинного строку випадаЇ на неробочий час нотар≥уса, кап≥тан судна може над≥слати на ≥м'¤ нотар≥уса рад≥ограму, що прир≥внюЇтьс¤ до подач≥ за¤ви про морський протест.

ƒотримуючись установленого законом пор¤дку поданн¤ за¤ви про морський протест, на той випадок, коли можна припустити, що збитки завдано вантажу, ¤кий знаходивс¤ на судн≥, кап≥тан судна повинен зробити за¤ву про морський протест до в≥дкритт¤ люк≥в.

«а¤ва про морський протест повинна мати певн≥, передбачен≥ законом, рекв≥зити. «азвичай вказуютьс¤: дата й час поданн¤ за¤ви; пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥, громад¤нство ≥ м≥сце проживанн¤ кап≥тана судна, назва судна; прапор, належн≥сть ≥ порт приписки судна; порт в≥дправленн¤, порт призначенн¤.

ƒал≥ подаЇтьс¤ опис обставин под≥њ, в ¤кому вказуютьс¤ м≥сце, час, учасники под≥њ та њњ сутн≥сть. ќсобливе значенн¤ маЇ опис заход≥в, зд≥йснених кап≥таном дл¤ забезпеченн¤ збереженн¤ вантажу; њх сл≥д викласти стисло ≥ точно, з переконливими аргументами того, що кап≥тан та ек≥паж судна добросов≥сно виконали своњ обов'¤зки дл¤ збереженн¤ судна ≥ вантажу. ÷≥ заходи повинн≥ мати конкретний, а не загальний характер ≥ випливати з особливостей рейсу, судна, вантажу, а також самоњ под≥њ.

” за¤в≥ про морський протест також зазначаютьс¤ пр≥звища, ≥мена й по батьков≥, посади та м≥сц¤ проживанн¤ св≥д-т.≥в. ƒал≥ йде перел≥к документ≥в, що додаютьс¤ до за¤ви (виписка з суднового журналу, дов≥дка про час прибутт¤ судна в порт), а наприк≥нц≥ за¤ва п≥дписуЇтьс¤ кап≥таном ≥ скр≥плюЇтьс¤ печаткою судна.

”с≥ виправленн¤, зроблен≥ в за¤в≥, застер≥гаютьс¤ та засв≥дчуютьс¤ кап≥таном.

ѕоданн¤ за¤ви про морський протест належить в≥добразити в судновому журнал≥. ¬с≥ в≥домост≥, викладен≥ в за¤в≥ про морський протест, повинн≥ точно в≥дпов≥дати записам суднового журналу. ≤ тому дл¤ п≥дтвердженн¤ обставин, викладених у за¤в≥ про морський протест, кап≥тан судна зобов'¤заний подати дл¤ огл¤ду саме судновий журнал, а також засв≥дчену ним виписку з цього журналу. ÷е сл≥д зробити або водночас ≥з поданн¤м за¤ви про морський протест, або впродовж семи дн≥в в≥д моменту заходженн¤ в порт чи в≥д моменту под≥њ, ¤кщо вона сталас¤ в порту.

—удновий журнал Ї оф≥ц≥йним документом, в ¤кому в≥дображено всю д≥¤льн≥сть судна з ус≥ма подробиц¤ми, а виписка з суднового журналу маЇ м≥стити виклад факт≥в, указаних у за¤в≥ про морський протест, а саме: час прибутт¤ судна в порт; в≥дкритт¤ у вин¤ткових випадках до поданн¤ за¤ви про морський протест люк≥в; обставини под≥њ, що стала причиною поданн¤ за¤ви про морський протест; заходи, вжит≥ кап≥таном судна та командою тощо.

” раз≥ втрати суднового журналу акт про морський протест складаЇтьс¤ на п≥дстав≥ ≥нших даних. ÷е можуть бути детальна за¤ва кап≥тана судна про обставини под≥њ, про обставини втрати суднового журналу, показанн¤ св≥дк≥в.

якщо за¤ву про морський протест було подано з додержанн¤м ус≥х необх≥дних умов, нотар≥ус робить на н≥й позначку про њњ прийн¤тт¤ ≥ час прийн¤тт¤, а пот≥м за домовлен≥стю з кап≥таном призначаЇ дату ≥ час дл¤ складенн¤ акта про морський протест.

Ќадал≥ на п≥дстав≥ за¤ви кап≥тана, даних суднового журналу, опиту самого кап≥тана ≥ принаймн≥ чотирьох св≥дк≥в, у тому числ≥ двох ос≥б ≥з командного складу ≥ двох ≥з ек≥пажу судна, нотар≥ус складаЇ акт про морський протест ≥ засв≥дчуЇ його своњми п≥дписом ≥ печаткою.

” раз≥ неможливост≥ опитати вс≥х св≥дк≥в нотар≥ус обмежуЇтьс¤ опитом тих, ¤к≥ Ї. якщо в склад≥ ек≥пажу судна внутр≥шнього плаванн¤ серед тих, ¤к≥ виход¤ть в море, не передбачено ос≥б командного складу, то ¤к св≥дки можуть бути опитан≥ шк≥пер ≥ матроси. «а в≥дсутност≥ на судн≥ внутр≥шнього плаванн¤ матрос≥в може бути опитаний ¤к св≥док т≥льки шк≥пер, але цю обставину сл≥д застерегти в акт≥ про морський протест.

«а розсудом нотар≥уса чи за клопотанн¤м кап≥тана судна Ї можливим опитуванн¤ б≥льшоњ к≥лькост≥ св≥дк≥в.

¬≥дсутн≥сть показань св≥дк≥в в акт≥ про морський протест за певних умов може призвести до його нед≥йсност≥ або значно зменшити його доказову силу. « огл¤ду на це акт про морський протест повинен м≥стити досл≥вн≥ показанн¤ кап≥тана ≥ св≥дк≥в, що викладаютьс¤ кожне окремо ≥ п≥дписуютьс¤ в присутност≥ нотар≥уса. ÷≥ показанн¤ пор≥внюютьс¤ з даними, викладеними в судновому журнал≥; в раз≥ розходженн¤ нотар≥ус вимагаЇ в≥д св≥дк≥в розкритт¤ причин цих розходжень.

јкт про морський протест маЇ певну процесуальну форму ≥ рекв≥зити, а саме:

o дату складенн¤ акта про морський протест;

o пр≥звище, ≥н≥ц≥али нотар≥уса, найменуванн¤ нотар≥альноњ контори;

o час прибутт¤ судна в порт ≥ час поданн¤ за¤ви про морський протест;

o пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ кап≥тана, його громад¤нство та м≥сце проживанн¤;

o назву ≥ прапор судна, його належн≥сть, власника, порт приписки;

o зм≥ст за¤ви кап≥тана (опис под≥њ та вжит≥ заходи);

o пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, службове становище ≥ м≥сце проживанн¤ допитаних св≥дк≥в, а також зм≥ст њхн≥х показань;

o зм≥ст опитуванн¤ кап≥тана;

o номер акта в реЇстр≥ нотар≥альних д≥й;

o дан≥ про розм≥р державного мита.

јкт про морський протест п≥дписуЇтьс¤ нотар≥усом ≥ зав≥р¤Їтьс¤ гербовою печаткою. ѕоказанн¤ кап≥тана ≥ св≥дк≥в п≥дписуютьс¤ ними ж.

јкт про морський протест складаЇтьс¤ в двох прим≥рниках: один прим≥рник видаЇтьс¤ кап≥танов≥, а другий залишаЇтьс¤ у справах нотар≥ального органу разом ≥з за¤вою кап≥тана ≥ випискою з суднового журналу.

Ќа проханн¤ кап≥тана може бути видано дек≥лька ≥дентичних прим≥рник≥в акта про морський протест. ” так≥м раз≥ державне мито ст¤гуЇтьс¤ додатково за кожний прим≥рник акта, ≥ кожний з них реЇструЇтьс¤ п≥д окремим номером.

јкт про морський протест за за¤вою кап≥тана ≥ноземного судна складаЇтьс¤ за участю перекладача, ¤кщо нотар≥ус не волод≥Ї в≥дпов≥дною ≥ноземною мовою. ѕри цьому в акт≥ про морський протест додатково вказуЇтьс¤ пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ перекладача та його м≥сце проживанн¤, а також п≥дписана ним за¤ва про зроблений ним переклад з одн≥Їњ мови на ≥ншу показань кап≥тана ≥ св≥дк≥в та акта про морський протест.

¬≥дмову в прийн¤тт≥ за¤ви про морський протест чи в складенн≥ акта про морський протест, а також нев≥рне вчиненн¤ цього протесту може бути оскаржено до суду.Ќа головнуHosted by uCoz