ћетоди та прийоми анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥” процес≥ комплексного анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥ необх≥дно використовувати таку методику, ¤ка найб≥льшою м≥рою спри¤тиме його ефективност≥. ѕ≥д методикою проведенн¤ будь-¤кого анал≥зу сл≥д розум≥ти сукупн≥сть способ≥в, правил ≥ заход≥в щодо найб≥льш доц≥льного виконанн¤ певноњ роботи. ¬ анал≥з≥ банк≥вськоњ д≥¤льност≥ методика ¤вл¤Ї собою сукупн≥сть анал≥тичних способ≥в ≥ правил вивченн¤ д≥¤льност≥ банку, спр¤мованих ми досл≥дженн¤ р≥зних об'Їкт≥в анал≥зу. ¬они допомагають одержан≥ найб≥льш повну оц≥нку ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ та прибутковост≥ банку, ¤ка враховуЇтьс¤ його кер≥вництвом у процес≥ прийн¤тт¤ управл≥нських р≥шень щодо виробленн¤ подальшоњ стратег≥њ розпитку банку.

11 ≥ методом у широкому значенн≥ наука розум≥Ї спос≥б досл≥дженн¤ свого предмета. ћетодом анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥ комерц≥йного банку Ї комплексне орган≥чно пов'¤зане досл≥дженн¤ д≥¤льност≥ комерц≥йного банку з використанн¤м статистичних, економ≥ко-математичних, обл≥кових та ≥нших способ≥в обробки ≥нформац≥њ.

ќсобливост¤ми методу анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥ Ї: використанн¤ системи показник≥в, ¤к≥ характеризують д≥¤льн≥сть банку; вивченн¤ фактор≥в та причин њх зм≥ни; ви¤вленн¤ ≥ вим≥рюванн¤ взаЇмозв'¤зку м≥ж ними. ƒл¤ проведенн¤ комплексного анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥ використовуютьс¤ так≥ методи:

1. ћетод пор≥вн¤нн¤. ѕередбачаЇ з≥ставленн¤ нев≥домого (досл≥джуваного) ¤вища, предмет≥в ≥з в≥домими, вивченими ран≥ше, з метою визначенн¤ њх сп≥льних рис або в≥дм≥нностей. «а допомогою цього методу визначаютьс¤ загальне ≥ специф≥чне в економ≥чних ¤вищах, вивчаютьс¤ зм≥ни досл≥джуваних об'Їкт≥в, тенденц≥њ ≥ законом≥рност≥ њх розвитку. ¬ анал≥з≥ ф≥нансовоњ ст≥йкост≥ пор≥вн¤нн¤ (¤к основний або допом≥жний метод) використовують дл¤ вир≥шенн¤ вс≥х його завдань. ћожна вид≥лити так≥ найтипов≥ш≥ ситуац≥њ, коли використовуЇтьс¤ пор≥вн¤нн¤ та його ц≥л≥:

1) з≥ставленн¤ планових ≥ фактичних показник≥в дл¤ оц≥нки ступен¤ виконанн¤ плану;

2) з≥ставленн¤ фактичних показник≥в ≥з нормативними, що даЇ змогу проконтролювати дотриманн¤ банком р≥зних норматив≥в, установлених ЌЅ”;

3) пор≥вн¤нн¤ фактичних показник≥в ≥з показниками минулих рок≥в (зв≥тних пер≥од≥в) дл¤ визначенн¤ тенденц≥й розвитку ¤к банку, так ≥ економ≥чних процес≥в, що впливають на його д≥¤льн≥сть;

4) з≥ставленн¤ показник≥в банку, що анал≥зуютьс¤, з показниками ≥нших банк≥в-конкурент≥в дл¤ визначенн¤ позиц≥й банку на ф≥нансовому ринку за р≥зними показниками ф≥нансовоњ д≥¤льност≥;

5) з≥ставленн¤ паралельних динам≥чних р¤д≥в дл¤ вивченн¤ взаЇмозв'¤зк≥в досл≥джуваних показник≥в; наприклад, паралельний анал≥з динам≥ки доход≥в ≥ витрат даЇ можлив≥сть ви¤вити, чи забезпечуЇтьс¤ перевищенн¤ доход≥в над витратами, що позитивно впливаЇ на прибутков≥сть банку;

6) з≥ставленн¤ р≥зних вар≥ант≥в управл≥нських р≥шень ≥з метою вибору оптимального; наприклад, установлюючи процентну ставку за депозитами населенн¤, вибирають такий њњ р≥вень, ¤кий забезпечив би необх≥дний обс¤г даного виду банк≥вського ресурсу з урахуванн¤м на¤вност≥ достатн≥х можливостей дл¤ обслуговуванн¤ вкладник≥в;

7) з≥ставленн¤ результат≥в д≥¤льност≥ до ≥ п≥сл¤ впровадженн¤ ¤когось нововведенн¤; наприклад, витрати кошт≥в на придбанн¤ (буд≥вництво) оф≥су банку в центр≥ м≥ста можуть компенсуватис¤ залученн¤м сол≥дних кл≥Їнт≥в, що забезпечить банку зб≥льшенн¤ залишк≥в на розрахункових рахунках.

2. ћетод приведенн¤ показник≥в до пор≥вн¤нного вигл¤ду. Ќаприклад, щоб згрупувати ус≥ видан≥ банком кредити, необх≥дно привести њх суми до пор≥вн¤нного вигл¤ду (оск≥льки банк видаЇ кредити ¤к у нац≥ональн≥й, так ≥ в ≥ноземн≥й валют≥); дл¤ цього суми кредит≥в в ≥ноземн≥й валют≥ трансформуютьс¤ в гривневий екв≥валент множенн¤м на в≥дпов≥дний валютно-обм≥нний курс, ≥ т≥льки п≥сл¤ цього п≥дсумовуютьс¤ ус≥ видан≥ банком кредити (гривнев≥ кредити ≥ гривнев≥ екв≥валенти кредит≥в в ≥ноземн≥й валют≥). ÷ей метод використовуЇтьс¤ також у раз≥ пор≥вн¤нн¤ фактичних показник≥в ≥з показниками попередн≥х пер≥од≥в. Ќаприклад, в умовах ≥нфл¤ц≥њ складно проанал≥зувати динам≥ку показник≥в без приведенн¤ њх до пор≥вн¤нного вигл¤ду. ƒл¤ цього необх≥дно фактичне значенн¤ ¤когось варт≥сного показника розд≥лити на ≥ндекс ≥нфл¤ц≥њ за даний пер≥од, ≥ лише п≥сл¤ цього отриманий показник можна пор≥внювати з показником минулого пер≥оду.

3. ћетод використанн¤ абсолютних ≥ в≥дносних показник≥в. јбсолютн≥ показники характеризують к≥льк≥сн≥ розм≥ри наданих кредит≥в, залучених кошт≥в, кап≥талу банку та ≥н., а в≥дносн≥ в≥дбивають сп≥вв≥дношенн¤ певних абсолютних показник≥в. ¬≥дносн≥ показники виражаютьс¤ у форм≥ коеф≥ц≥Їнт≥в (за базу вз¤то 1) або в≥дсотк≥в (за базу вз¤то 100). ƒо них в≥днос¤ть показники виконанн¤ плану, динам≥ки, структури (питома вага), ефективност≥ та ≥н. ÷ей метод Ї одним ≥з ключових в анал≥з≥ банк≥вськоњ ст≥йкост≥. « його допомогою (через р≥зн≥ коеф≥ц≥Їнти) оц≥нюютьс¤ показники л≥кв≥дност≥, платоспроможност≥, прибутковост≥ банку.

4. ћетод групувань даЇ змогу через систематизац≥ю даних балансу роз≥братис¤ в сутност≥ анал≥зованих ¤вищ ≥ процес≥в. ѕ≥д час анал≥зу банк≥вськоњ д≥¤льност≥ застосовуютьс¤ р≥зн≥ угрупованн¤ рахунк≥в балансу, а саме: власних ≥ залучених кошт≥в, довго- ≥ короткострокових кредит≥в, терм≥н≥в активно-пасивних операц≥й (дл¤ розрахунку показник≥в л≥кв≥дност≥), вид≥в доход≥в, витрат ≥ прибутк≥в. —татт≥ можуть бути згрупован≥ також за ступенем л≥кв≥дност≥, економ≥чноњ сутност≥ банк≥вських операц≥й, р≥внем прибутковост≥ (за активом) ≥ вартост≥ (за пасивом).

5. Ѕалансовий метод слугуЇ головним способом дл¤ визначенн¤ сп≥вв≥дношень, пропорц≥й двох груп взаЇмозалежних та ур≥вноважених економ≥чних показник≥в, п≥дсумки ¤ких мають бути тотожними. ÷ей метод допомагаЇ зрозум≥ти економ≥чний зм≥ст функц≥онуванн¤ банку. ѕравильно розум≥ючи ("читаючи") баланс банку, можна охарактеризувати його поточний ф≥нансовий стан (через показники платоспроможност≥ ≥ л≥кв≥дност≥), а також ефективн≥сть активно-пасивних операц≥й (через показники прибутковост≥).

6. √раф≥чний метод. √раф≥ки Ї масштабним зображенн¤м показник≥в за допомогою геометричних знак≥в (л≥н≥й, пр¤мокутник≥в, к≥л) або умовних художн≥х ф≥гур ≥ мають велике ≥люстративне значенн¤. «авд¤ки њм досл≥джуваний матер≥ал стаЇ зрозум≥л≥шим.

7. ћетод табличного в≥дображенн¤ анал≥тичних даних. –езультати анал≥зу звичайно подаютьс¤ у вигл¤д≥ таблиць. ÷е найб≥льш рац≥ональна ≥ зручна дл¤ сприйн¤тт¤ форма у¤вленн¤ анал≥тичноњ ≥нформац≥њ про досл≥джуван≥ ¤вища за допомогою цифр, розташованих у певному пор¤дку. јнал≥тична таблиц¤ Ї системою суджень, виражених мовою цифр. ¬она набагато виразн≥ша ≥ наочн≥ша, н≥ж словесний текст. ѕоказники в н≥й розташовуютьс¤ у б≥льш лог≥чн≥й ≥ посл≥довн≥й форм≥ пор≥вн¤но з текстовим викладом, займають менше м≥сц¤, ≥ п≥знавальний ефект дос¤гаЇтьс¤ набагато швидше. “абличний матер≥ал даЇ змогу охопити анал≥тичн≥ дан≥ в ц≥лому ¤к Їдину систему. «а допомогою таблиць легше простежуютьс¤ зв'¤зки м≥ж досл≥джуваними показниками.Ќа головну

Hosted by uCoz