јнал≥з неф≥нансових ≥нвестиц≥йних актив≥в банкуЌеф≥нансов≥ ≥нвестиц≥йн≥ активи комерц≥йного банку под≥л¤ютьс¤ на матер≥альн≥ ≥ нематер≥альн≥. «а р≥внем л≥кв≥дност≥ ц≥ активи пос≥дають останнЇ м≥сце в баланс≥, хоч ризик њх розм≥щенн¤ невеликий (за вин¤тком л≥зингових операц≥й).

Ќематер≥альн≥ активи ¤вл¤ють собою нев≥дчутн≥ ц≥нност≥ ≥ в≥дображаютьс¤ в клас≥ 4 ѕлану рахунк≥в.

≤ншими словами, нематер≥альн≥ активи - це засоби, ¤к≥ не мають матер≥ально-речовоњ форми, однак дають прибуток чи створюють умови дл¤ нормальноњ д≥¤льност≥ банку й отриманн¤ прибутку.

јнал≥з њх вартост≥ в умовн≥й одиниц≥ зд≥йснюЇтьс¤ за такими основними групами:

д≥лов≥ зв'¤зки банку;

розм≥щенн¤ кл≥Їнтури;

монопольн≥ права ≥ прив≥лењ;

престиж ф≥рмових знак≥в;

патенти ≥ л≥ценз≥њ;

≥нтелектуальна власн≥сть.

ѕ≥д час анал≥зу нематер≥альних актив≥в, кр≥м њх структури, анал≥зуЇтьс¤ зм≥на њх суми в динам≥ц≥.

ќсновн≥ засоби Ї матер≥альними активами, оск≥льки вони мають ф≥зичну форму. ƒо основних засоб≥в банку належать: земл¤; буд≥вл≥; устаткуванн¤; комп'ютерна та обчислювальна техн≥ка; обладнанн¤; мебл≥; транспортн≥ засоби; ≥нструменти; ≥нвентар та ≥нш≥ матер≥альн≥ ц≥нност≥ з≥ строком користуванн¤ б≥льше року. «а функц≥ональним призначенн¤м розр≥зн¤ють операц≥йн≥ та неоперац≥йн≥ основн≥ засоби.

ќперац≥йн≥ засоби - це засоби, що беруть безпосередню повну або часткову участь у банк≥вськ≥й д≥¤льност≥ чи спри¤ють њњ виконанню.

Ќеоперац≥йн≥ основн≥ засоби - це засоби, що не беруть безпосередньоњ участ≥ у банк≥вськ≥й д≥¤льност≥. Ќаприклад: основн≥ засоби, придбан≥ дл¤ здач≥ у ф≥нансовий л≥зинг.

јнал≥з матер≥альних актив≥в комерц≥йного банку проводитьс¤ аналог≥чно анал≥зу цих актив≥в на ≥нших п≥дприЇмствах:

ви¤вл¤Їтьс¤ њх склад, рух, ¤к≥сний склад, початкова ≥ залишкова варт≥сть; простежуЇтьс¤ динам≥ка за зв≥тний пер≥од;

з'¤совуЇтьс¤ сума додатково нарахованоњ амортизац≥њ за рахунок прибутку банку в раз≥ вибутт¤ не повн≥стю замортизованих основних засоб≥в;

визначаютьс¤ коеф≥ц≥Їнти реальноњ вартост≥ основних засоб≥в ≥ накопиченн¤ амортизац≥њ.

ЌагадаЇмо, що останн≥й показник ¤вл¤Ї собою сп≥вв≥дношенн¤ суми нарахованого зносу та початковоњ вартост≥ майна, що анал≥зуЇтьс¤.  оеф≥ц≥Їнт накопиченн¤ амортизац≥њ св≥дчить про ≥нтенсивн≥сть вив≥льненн¤ в≥двернених у кап≥тал≥зован≥ активи кошт≥в.

якщо банк вкладаЇ кошти в кап≥тальн≥ вкладенн¤, окремо анал≥зуЇтьс¤ структура кап≥тальних вкладень. ѕри цьому анал≥з структури вкладень можна проводити за такими напр¤мами:

1. ¬кладенн¤ в буд≥вництво

житла;

службових прим≥щень;

об'Їкт≥в соц≥ально-культурного призначенн¤;

2. ѕридбанн¤ будинк≥в

виробничого призначенн¤;

житла;

соц≥ально-культурного призначенн¤;

3. ѕридбанн¤ ≥нвентарю та устаткуванн¤

виробничого призначенн¤;

невиробничого призначенн¤.м ƒл¤ анал≥зу ефективност≥ використанн¤ необоротних актив≥в можна використати так≥ показники:

 анал≥з ефективност≥ використанн¤ необоротних актив≥вЌа головну

Hosted by uCoz