ћетод та прийоми економ≥чного анал≥зу¬ивчаючи це питанн¤, сл≥д пам'¤тати, що п≥д методом економ≥чного анал≥зу розум≥ють науково обірунтовану систему теоретико-п≥знавальних категор≥й, принцип≥в, способ≥в та спец≥альних прийом≥в досл≥дженн¤, що дають змогу приймати обірунтован≥ управл≥нськ≥ р≥шенн¤.

 атегор≥њ економ≥чного анал≥зу - це найб≥льш загальн≥, ключов≥ пон¤тт¤ даноњ науки. ƒо таких належать: фактори, резерви, модель, результативний показник, в≥дсоток, дисконт, ф≥нансовий результат, кап≥тал, зобов'¤занн¤, активи, грошовий пот≥к, леверидж та ≥н.

ѕринципи економ≥чного анал≥зу регулюють процедурну сторону його методолог≥њ та методики. ƒо них належать: системн≥сть та комплексн≥сть, пер≥одичн≥сть, зрозум≥л≥сть та адекватн≥сть тлумаченн¤, достов≥рн≥сть та об'Їктивн≥сть, доречн≥сть та своЇчасн≥сть.

ћетод анал≥зу реал≥зуЇтьс¤ через його науковий апарат, що ¤вл¤Ї собою сукупн≥сть прийом≥в досл≥дженн¤.

Ќайважлив≥шим елементом методики економ≥чного анал≥зу Ї техн≥чн≥ прийоми та способи анал≥зу, ¤к≥ можна назвати ≥нструментар≥Їм анал≥зу.

”с≥ прийоми економ≥чного анал≥зу можна под≥лити на дв≥ групи: ¤к≥сн≥ та к≥льк≥сн≥. як≥сн≥ прийоми досл≥дженн¤ не дають жодноњ числовоњ характеристики ¤вищам, що вивчаютьс¤, а т≥льки в≥дпов≥дають на питанн¤, ¤к досл≥джувати економ≥чн≥ процеси, визначають способи п≥дходу до вивченн¤ законом≥рностей. як≥сн≥ прийоми притаманн≥ процесу наукового п≥знанн¤ в ц≥лому ≥ в ≥нших наукових сферах досл≥дженн¤.

ƒо ¤к≥сних (абстрактно-лог≥чних) прийом≥в досл≥дженн¤ належать: анал≥з (детал≥зац≥¤), синтез (узагальненн¤), ≥ндукц≥¤, дедукц≥¤, пор≥вн¤нн¤, евристичн≥ прийоми.

 ≥льк≥сн≥ прийоми досл≥дженн¤ дають числову характеристику економ≥чним ¤вищам, що досл≥джуютьс¤, ≥ под≥л¤ютьс¤ на описов≥ та анал≥тичн≥. ќписов≥ прийоми досл≥дженн¤ дають змогу визначити розм≥ри, масштаби, тенденц≥њ, динам≥ку розвитку економ≥чних процес≥в, стан та структуру економ≥чних ¤вищ, дають певну числову характеристику окремих напр¤мк≥в д≥¤льност≥ п≥дприЇмства. ƒо них належать середн≥ та в≥дносн≥ величини, р¤ди динам≥ки, граф≥чний прийом, структурн≥ та типолог≥чн≥ групуванн¤. јнал≥тичн≥ прийоми дають змогу не т≥льки визначити певн≥ значенн¤ показник≥в, що характеризують економ≥чн≥ процеси, а й досл≥дити причинно-насл≥дков≥ залежност≥ м≥ж ¤вищами, ступ≥нь впливу окремих фактор≥в на предмет досл≥дженн¤. ” свою чергу, анал≥тичн≥ прийоми под≥л¤ютьс¤ на прийоми, за допомогою ¤ких вивчаютьс¤ функц≥ональн≥ (детерм≥нован≥) залежност≥, ≥ прийоми, що використовуютьс¤ п≥д час досл≥дженн¤ стохастичних взаЇмозв'¤зк≥в. ƒо перших належать ланцюгов≥ п≥дстановки, спос≥б абсолютних та в≥дносних р≥зниць, ≥ндексний спос≥б, ≥нтегральний, пропорц≥йного д≥ленн¤, пайовоњ участ≥, балансовий прийом. —еред прийом≥в стохастичного факторного анал≥зу найб≥льш поширен≥ так≥, ¤к анал≥тичн≥ групуванн¤, корел¤ц≥йно-регрес≥йний метод, дисперс≥йний анал≥з, компонентний анал≥з. ¬ окрему групу можна вид≥лити прийоми, що дають змогу оптим≥зувати певн≥ економ≥чн≥ ¤вища. ƒо них в≥днос¤ть прийоми л≥н≥йного програмуванн¤, теор≥ю масового обслуговуванн¤, теор≥ю ≥гор та ≥нш≥ економ≥ко-математичн≥ методи. “ехн≥ка застосуванн¤ цих прийом≥в детально описана в навчальному пос≥бнику "≈коном≥чний анал≥з".Ќа головну

Hosted by uCoz