«наченн¤, завданн¤ та ≥нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу прибутку ≥ рентабельност≥ банку¬ умовах ринковоњ економ≥ки отриманн¤ прибутку та забезпеченн¤ рентабельноњ д≥¤льност≥ Ї необх≥дним чинником ≥снуванн¤ будь-¤кого суб'Їкта п≥дприЇмництва. ѕрибуток характеризуЇ ст≥йк≥сть кредитноњ установи. ¬≥н необх≥дний дл¤ створенн¤ адекватних резервних фонд≥в, стимулюванн¤ персоналу ≥ кер≥вництва до розширенн¤ та вдосконаленн¤ операц≥й, скороченн¤ витрат ≥ п≥двищенн¤ ¤кост≥ послуг, що надаютьс¤, ≥, зрештою, дл¤ усп≥шного проведенн¤ наступних ем≥с≥й ≥ в≥дпов≥дно зб≥льшенн¤ кап≥талу, ¤кий даЇ змогу розширити обс¤ги ≥ пол≥пшувати ¤к≥сть наданих послуг.

 ап≥тал - найважлив≥ший ≥ндикатор ф≥нансового стану банку. јле неможливо прот¤гом тривалого часу п≥дтримувати стаб≥льний стан кап≥талу без адекватних доход≥в. ѕрибуток ≥ кап≥тал взаЇмно п≥дкр≥плюють один одного. —таб≥льна прибутков≥сть даЇ змогу зб≥льшити кап≥тал, оск≥льки банк може використати весь чистий дох≥д дл¤ поповненн¤ своЇњ бази кап≥талу, або в≥н може використати частину цього доходу на виплату див≥денд≥в акц≥онерам. ” будь-¤кому випадку акц≥онери отримають б≥льший див≥дендний дох≥д, н≥ж в≥д ≥нших под≥бних ≥нвестиц≥й. ¬они з б≥льшим бажанн¤м придбаватимуть додатков≥ акц≥њ такого банку.

” свою чергу, сильна позиц≥¤ кап≥талу допомагаЇ зб≥льшити прибуток двома способами. ѕо-перше, кап≥тал Ї джерелом безпроцентних ф≥нансових кошт≥в дл¤ банку. якщо банк зб≥льшуЇ св≥й кап≥тал через випуск нових акц≥й ≥ використовуЇ прибуток дл¤ оплати своњх зобов'¤зань, його процентн≥ витрати зменшуютьс¤. ѕо-друге, кредитори бажають мати справу з добре кап≥тал≥зованим банком. ќтже, добре кап≥тал≥зован≥ банки плат¤ть менш≥ процентн≥ ставки за своњми зобов'¤занн¤ми, тим самим зменшуючи своњ процентн≥ витрати. ƒобре кап≥тал≥зован≥ банки можуть також працювати ≥з менш л≥кв≥дними активами, оск≥льки можуть в≥льно отримувати кредитн≥ ресурси, ¤кщо це њм потр≥бно. ¬они можуть розм≥щувати б≥льше кошт≥в у дох≥дних активах.

«битки, з ≥ншого боку, можуть швидко зменшити або знищити кап≥тал банку. “ому дуже важливо зд≥йснювати безперервний контроль за прибутков≥стю банк≥в.

«наченн¤ банк≥вського прибутку важко переоц≥нити. ¬≥н важливий дл¤ вс≥х учасник≥в економ≥чного житт¤ ≥ залежить в≥д р¤ду чинник≥в:

o в≥д отриманих та сплачених процент≥в за банк≥вськими операц≥¤ми;

o в≥д питомоњ ваги непроцентних доход≥в;

o в≥д поточних витрат;

o в≥д структури актив≥в ≥ пасив≥в.

–езерви зростанн¤ дох≥дност≥ звичайно знаход¤ть у п≥двищенн≥ ефективност≥ використанн¤ актив≥в через зб≥льшенн¤ питомоњ ваги дох≥дних актив≥в та скороченн¤ питомоњ ваги недох≥дних актив≥в.

Ќе випадково концепц≥¤ "високорентабельноњ банк≥вськоњ д≥¤льност≥", ¤ка довол≥ поширена в —Ўј, базуЇтьс¤ на трьох "китах":

o максим≥зац≥њ доход≥в (в≥д наданих кредит≥в та операц≥й ≥з ц≥нними паперами, а також п≥дтримка гнучкоњ структури актив≥в, ¤ка пристосована до зм≥н процентноњ ставки);

o м≥н≥м≥зац≥њ витрат (через оптим≥зац≥ю структури пасив≥в, зменшенн¤ втрат в≥д безнад≥йних позичок, жорсткий контроль за накладними витратами;

o грамотному й ефективному менеджмент≥.

ќтже, отриманн¤ прибутку Ї одн≥Їю з≥ стратег≥чних ц≥лей управл≥нн¤ та найважлив≥шим об'Їктом ф≥нансового анал≥зу д≥¤льност≥ банку.

–азом ≥з тим прибуток необх≥дно розгл¤дати ¤к економ≥чний показник д≥¤льност≥ установи, а не ¤к кошти. –озр≥зн¤ють к≥лька вид≥в банк≥вського прибутку: економ≥чний, балансовий, прибуток до оподаткуванн¤ та чистий. ¬≥дпов≥дно до економ≥чноњ теор≥њ економ≥чний прибуток в≥др≥зн¤Їтьс¤ в≥д "бухгалтерського" прибутку (балансового) на суму "не¤вних" витрат (можливих, але упущених витрат). ≤накше кажучи, економ≥чний прибуток - це певний надлишок доходу над економ≥чними витратами, ¤к≥ Ї сукупн≥стю витрат банку.

Ќа практиц≥ в обл≥ку та анал≥з≥ суб'Їкт≥в господарюванн¤ економ≥чний прибуток не використовуЇтьс¤. ¬≥н розраховуЇтьс¤ лише по банк≥вськ≥й галуз≥ ≥ включаЇтьс¤ в сукупн≥сть показник≥в зв≥ту про прибутки ≥ збитки. ” банк≥вськ≥й систем≥ ”крањни економ≥чний ≥ балансовий прибуток фактично зб≥гаютьс¤. ≈коном≥чний прибуток - це р≥зниц¤ м≥ж доходами ≥ витратами банку.  ≥нцевим ф≥нансовим результатом д≥¤льност≥ банку Ї прибуток до оподаткуванн¤, ¤кий утворюЇтьс¤ внасл≥док руху грошових поток≥в, що характеризують доходи ≥ витрати банку.

ќтже, доходи ≥ витрати банку Ї чинниками першого р¤ду щодо формуванн¤ прибутку. ¬ узагальненому вигл¤д≥ прибуток Ї р≥зницею м≥ж доходами, отриманими банком за в≥дпов≥дний пер≥од унасл≥док своЇњ д≥¤льност≥, та витратами, зд≥йсненими за той самий пер≥од дл¤ забезпеченн¤ ц≥Їњ д≥¤льност≥. –≥зницю м≥ж доходами ≥ витратами прот¤гом року називають результатом. „истий прибуток у банках визначаЇтьс¤ один раз на р≥к станом на 1 с≥чн¤. ѕор¤д з економ≥чним прибутком ≥снуЇ пон¤тт¤ обл≥кового прибутку. —аме ≥снуванн¤ економ≥чного та обл≥кового прибутку обумовлюЇ суттЇву р≥зницю у визначенн≥ ефективност≥ д≥¤льност≥ банку. –еальний прибуток буде в≥дображений у баланс≥ лише за р≥к.

јнал≥з прибутковост≥ - це складне завданн¤ з певних причин. ѕо-перше, кожен аспект банк≥вських операц≥й впливаЇ на його прибутков≥сть ≥ маЇ братис¤ до уваги. ѕо-друге, правила бухгалтерського обл≥ку щодо визначенн¤ доход≥в ≥ витрат складн≥, тому завжди залишаЇтьс¤ м≥сце дл¤ дов≥льних суджень та ≥нтерпретац≥й.

«а своЇю структурою доходи, витрати ≥ прибуток банку в≥дпов≥дають напр¤мам його д≥¤льност≥. ƒл¤ банку важливо знати не лише загальний результат д≥¤льност≥ за конкретний пер≥од, а й волод≥ти ≥нформац≥Їю про джерела даного результату. ќстаннЇ визначаЇтьс¤ через з≥ставленн¤ окремих груп доход≥в ≥ витрат у розр≥з≥ конкретних рахунк≥в, кл≥Їнт≥в, груп кл≥Їнт≥в, за операц≥¤ми, послугами по п≥дрозд≥лах банк≥в чи ф≥л≥¤х.

“ому розр≥зн¤ють ф≥нансов≥ результати в≥д операц≥йноњ та не-операц≥йноњ д≥¤льност≥ банку, ф≥нансов≥ результати в≥д зд≥йсненн¤ кредитних операц≥й, операц≥й з ц≥нними паперами, операц≥й з ≥ноземною валютою тощо.

ƒосл≥дженн¤ ф≥нансових результат≥в за джерелами њх формуванн¤ даЇ змогу всеб≥чно оц≥нити прибуток банку за його складовими та утворюючими факторами.

ѕрибуток до оподаткуванн¤ банку складаЇтьс¤ з:

1) чистого процентного доходу, ¤кий визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж процентними доходами ≥ процентними витратами банку;

2) чистого ком≥с≥йного доходу, ¤кий визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж ком≥с≥йними доходами ≥ ком≥с≥йними витратами. ¬≥н також може бути розпод≥лений за видами банк≥вських послуг, ¤к≥ Ї джерелами утворенн¤ в≥дпов≥дних доход≥в ≥ напр¤мами витрачанн¤ кошт≥в;

3) див≥дендного доходу - доходу, отриманого в≥д ц≥нних папер≥в на продаж та ≥нвестиц≥йних ц≥нних папер≥в;

4) чистого торговельного доходу, тобто прибутку або збитку в≥д зд≥йсненн¤ в≥дпов≥дних операц≥й з ц≥нними паперами, ≥ноземною валютою та ≥ншими ф≥нансовими ≥нструментами;

5) прибутку/збитку в≥д ≥нвестиц≥йних ц≥нних папер≥в - прибутку/збитку в≥д продажу ц≥нних папер≥в на ≥нвестиц≥њ, вкладень в асоц≥йован≥ та доч≥рн≥ компан≥њ;

6) прибутку в≥д довгострокових ≥нвестиц≥й в асоц≥йован≥ компан≥њ ≥ доч≥рн≥ установи та ≥нших ≥нвестиц≥й;

7) ≥ншого операц≥йного доходу. “аким чином, операц≥йний дох≥д банку Ї сумою перел≥чених вище вид≥в прибутку;

8) прибуток в≥д операц≥й - це р≥зниц¤ м≥ж операц≥йним доходом банку та сумою загально-адм≥н≥стративних витрат ≥ витрат на персонал;

9) прибуток до оподаткуванн¤ - р≥зниц¤ м≥ж прибутком в≥д операц≥й та витратами на безнад≥йн≥ та сумн≥вн≥ борги;

10)прибуток п≥сл¤ оподаткуванн¤ - р≥зниц¤ м≥ж прибутком до оподаткуванн¤ та сумою податку на прибуток;

11)чистий прибуток збиток банку - це прибуток п≥сл¤ оподаткуванн¤, скоригований на суму непередбачених доход≥в/витрат.

—л≥д зауважити, що непередбачен≥ доходи ≥ витрати не можуть братис¤ до уваги дл¤ ф≥нансовоњ оц≥нки банку.

ћетою анал≥зу прибутку та рентабельност≥ Ї ви¤вленн¤ основного центру прибутковост≥ банку та фактор≥в, ¤к≥ впливають на зб≥льшенн¤ величини прибутку та п≥двищенн¤ рентабельност≥ банку на основ≥ ефективного управл≥нн¤ доходами ≥ витратами. ¬≥дпов≥дно до мети визначають так≥ завданн¤ анал≥зу прибутку та рентабельност≥:

оц≥нка виконанн¤ плану прибутку;

анал≥з динам≥ки прибутку в ц≥лому, за складом ≥ структурою;

факторний анал≥з прибутку;

анал≥з формуванн¤ та розпод≥лу прибутку;

визначенн¤ тенденц≥й динам≥ки прибутку за тривалий пер≥од;

анал≥з показник≥в ефективност≥ д≥¤льност≥ комерц≥йного банку;

анал≥з ф≥нансовоњ м≥цност≥ банку (визначенн¤ меж≥ та коеф≥ц≥Їнта безпеки банку).

≤нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу прибутку та рентабельност≥ формуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до завдань, ¤к≥ п≥дл¤гають вир≥шенню. «а своњм складом ≥нформац≥йна база анал≥зу прибутку та рентабельност≥ може не в≥др≥зн¤тис¤ в≥д ≥нформац≥йноњ бази доход≥в та витрат банку. ¬она складаЇтьс¤ з правовоњ, плановоњ та фактограф≥чноњ (обл≥ковоњ ≥ позаобл≥ковоњ) ≥нформац≥њ. ƒо анал≥зу прибутку та рентабельност≥ обов'¤зково залучаЇтьс¤ ≥нформац≥¤, отримана внасл≥док досл≥дженн¤ доход≥в ≥ витрат банку.Ќа головну

Hosted by uCoz