Загальний аналіз прибуткуВизначення загального обсягу прибутку до оподаткування здійснюється за даними звіту про фінансові результати. Для обчислення абсолютного розміру прибутку використовується інформація про доходи і витрати банку, яка дає змогу визначити прибуток у цілому та за його складовими:

П= (Д22) Дз [(Д4 Д5 Дб - (В3 + В4 + В5 + В6 + В7)],

де П -- прибуток банку до оподаткування; Д4 - процентний дохід; Д2 - комісійний дохід; Д3 - чистий торговельний дохід; Д22 - інші банківські операційні доходи; Д5 - інші небанківські операційні доходи; Д6 - повернення списаних активів; Д7 - непередбачені доходи; Ві - процентні витрати; В2 - комісійні витрати;

В3 - інші банківські операційні витрати;

В4 - загальноадміністративні витрати; ВІ - витрати на персонал;

Вб - відрахування в резерви та списання сумнівних активів; B? - непередбачені витрати. Виходячи з наведеного рівняння, яке характеризує утворення прибутку банку, можна визначити прибуток за його складовими:

Пі=Ді-В,, де Пі - чистий процентний дохід;

П2 = Дз - В2, де ГІ2 - чистий комісійний дохід;

Пз = Дз-В3, де Пз - чистий торговельний дохід;

П4 = (Д4 + Д5 + Де) - (Вз + В4 + В5 + вб), де П4 - інший прибуток.

Загальний аналіз прибутку банку до оподаткування потребує побудови аналітичної таблиці, яка відображає динаміку його абсолютного обсягу, складу і структури. Така таблиця будується безпосередньо за даними звітів за попередній і звітний роки, або, якщо аналізують доходи і витрати банку, інформація може надходити з відповідних аналітичних таблиць. Другий підхід до формування аналітичної таблиці дає змогу використати дані групувань доходів і витрат за їх видами й істотно знижує трудомісткість розрахунків (табл. 1).

Таблиця 1

ДИНАМІКА ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

 ДИНАМІКА ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Загальний аналіз прибутку банку потребує використання методик вертикального та горизонтального аналізу.

Динаміка прибутку в основному заслуговує на позитивну оцінку. Загальне збільшення прибутку звітного року до оподаткування становило 4,32 % порівняно з попереднім роком, супроводжувалось зростанням його складових за основними напрямами діяльності комерційного банку. Від'ємне значення іншого прибутку вважається нормальним для комерційного банку на тій підставі, що у його формуванні беруть участь статті витрат, які не мають аналогів у дохідній частині Звіту про фінансові результати. Це загально-адміністративні витрати, витрати на персонал, витрати на сплату податків (крім податку на прибуток) тощо.

Аналіз структури прибутку свідчить про те, що основним джерелом прибутку для банку є чистий процентний дохід, тобто вкладення в активи є ефективними, а приріст прибутку досягнуто саме за рахунок ефективного управління активами і пасивами.

Чистий прибуток банку збільшився на 15,03 %.

Треба зауважити, що зростання прибутку є наслідком дії інтенсивних чинників: за цей же період капітал банку зріс лише на 4,78 %, а його активи - на 2,43 %.На головну

Hosted by uCoz