«наченн¤, завданн¤ та ≥нформац≥йне забезпеченн¤ анал≥зу доход≥в ≥ витрат банку‘≥нансовий стан банку характеризуЇтьс¤ такими показниками, ¤к доходи, витрати, прибуток (збиток) - р≥зниц¤ м≥ж доходами ≥ витратами, чистий прибуток - п≥сл¤ сплати податку. « метою ви¤вленн¤ резерв≥в зростанн¤ прибутковост≥ банк≥вськоњ д≥¤льност≥ ¤к джерела формуванн¤ банк≥вського кап≥талу, що забезпечуЇ стаб≥льн≥сть ф≥нансового стану банку, зд≥йснюЇтьс¤ комплексний анал≥з його доход≥в ≥ витрат. «авданн¤м такого анал≥зу Ї:

- визначенн¤ постатейноњ структури доход≥в ≥ витрат та њх динам≥ки;

- оц≥нка виконанн¤ ф≥нансового плану або б≥знес-плану за показниками доход≥в ≥ витрат;

- ви¤вленн¤ фактор≥в та визначенн¤ ступен¤ њх впливу на зм≥ну доход≥в ≥ витрат;

- коеф≥ц≥Їнтний анал≥з доход≥в ≥ витрат;

- анал≥з ≥ оц≥нка р≥вн¤ дох≥дност≥ банку та розробленн¤ заход≥в щодо використанн¤ резерв≥в п≥двищенн¤ прибутковост≥ банк≥вськоњ д≥¤льност≥;

- анал≥з та оц≥нка сп≥вв≥дношенн¤ актив≥в, пасив≥в, доход≥в ≥ витрат з метою прогнозуванн¤ ф≥нансового стану комерц≥йного банку.

“ому сьогодн≥ актуальним Ї розробленн¤ метод≥в оц≥нки, з≥ставленн¤ та в≥дбору даних, що характеризують результативн≥сть д≥¤льност≥ банку, отриманих ≥з р≥зних джерел. ƒл¤ ≥нформац≥йного забезпеченн¤ анал≥зу доход≥в ≥ витрат можна використовувати вс≥ види директивноњ, нормативноњ, обл≥ковоњ, ф≥нансовоњ, статистичноњ, дов≥дковоњ та методичноњ ≥нформац≥њ. јле базовою ≥нформац≥Їю дл¤ ф≥нансового анал≥зу Ї дан≥ зв≥ту про ф≥нансов≥ резуль- тати, ¤кий в≥дображаЇ величину дох≥дних ≥ витратних статей, згрупованих за њх характером та основними напр¤мами; балансу (з прим≥тками), ¤кий розкриваЇ на¤вн≥сть та напр¤ми розм≥щенн¤ ф≥нансових ресурс≥в банку на ф≥ксований момент часу; ф≥нансового плану, або б≥знес-плану, комерц≥йного банку щодо оч≥куваних доход≥в ≥ витрат пер≥оду, ¤кий анал≥зуЇтьс¤.

¬≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни "ѕро Ќац≥ональний банк ”крањни" (1999) та "ѕро банки та банк≥вську д≥¤льн≥сть" (2000) ф≥нансова зв≥тн≥сть банк≥в складаЇтьс¤ на п≥дстав≥ ≤нструкц≥њ про пор¤док регулюванн¤ д≥¤льност≥ банк≥в в ”крањн≥, затвердженоњ ѕостановою ЌЅ” в≥д 28 серпн¤ 2001 р. є 368 (з≥ зм≥нами та доповненн¤ми) та ≤нструкц≥њ про складанн¤ р≥чного ф≥нансового зв≥ту банк≥в ”крањни, затвердженоњ ѕостановою ЌЅ” в≥д 26 грудн¤ 2001 р. є 545 (з≥ зм≥нами та доповненн¤ми). ƒо складу банк≥вськоњ зв≥тност≥ належать: балансовий зв≥т, зв≥т про ф≥нансов≥ результати, а також р¤д додатк≥в до цих зв≥т≥в, у ¤ких наведена ≥нформац≥¤ про структуру актив≥в, зобов'¤зань та власних кошт≥в банку, ризики, ¤к≥сть кредитного портфел¤, а також про ≥нш≥ показники, ¤к≥ Ї дуже важливими дл¤ характеристики ф≥нансового стану банку. Ќа¤вн≥сть таких додатк≥в даЇ змогу в≥добразити зв≥тн≥сть украњнських банк≥в на р≥вн≥ м≥жнародних стандарт≥в бухгалтерського обл≥ку та зв≥тност≥. «авд¤ки цьому ф≥нансова зв≥тн≥сть задовольн¤Ї вимоги користувач≥в ≥нформац≥њ поза банком (акц≥онер≥в, кл≥Їнт≥в та партнер≥в банку, ЌЅ”, ф≥нансових орган≥в тощо). ¬заЇмозв'¤зок м≥ж балансом та зв≥том про ф≥нансов≥ результати про¤вл¤Їтьс¤ в тому, що активи балансу генерують основну частину операц≥йних доход≥в, а пасиви - операц≥йних витрат, на анал≥з≥ ¤ких ірунтуЇтьс¤ оц≥нюванн¤ ефективност≥ банк≥вськоњ д≥¤льност≥. ƒл¤ б≥льш детального анал≥зу ф≥нансових результат≥в д≥¤льност≥ банку (у тому числ≥ доход≥в ≥ витрат) ¤к ≥нформац≥йне джерело можуть бути використан≥ дан≥ зв≥ту про рух грошових кошт≥в та зв≥ту про власний кап≥тал банку, а також дан≥ анал≥тичного ≥ синтетичного обл≥ку. «г≥дно з вимогами нормативних акт≥в ЌЅ” призначенн¤м ф≥нансовоњ зв≥тност≥ банк≥в Ї створенн¤ бази даних, ¤ка дасть змогу реально оц≥нити показники л≥кв≥дност≥, платоспроможност≥ та дох≥дност≥ банк≥в ≥ на ц≥й основ≥ визначити њх ф≥нансовий стан - ¤к комплексне пон¤тт¤, що в≥дображаЇ р≥зн≥ напр¤ми банк≥вськоњ д≥¤льност≥.

—татт≥ зв≥ту про ф≥нансов≥ результати м≥ст¤ть ≥нформац≥ю за такими напр¤мами: o процентн≥ доходи ≥ витрати включають доходи за кредитами чи депозитами, за ц≥нними паперами на продаж ≥ за борговими ц≥нними паперами та ≥ншими процентними ф≥нансовими ≥нструментами або витрати, пов'¤зан≥ з ними; o ком≥с≥йн≥ доходи ≥ витрати включають доходи в≥д операц≥й, пов'¤заних ≥з веденн¤м рахунк≥в та касовим обслуговуванн¤м, з ≥ноземною валютою та банк≥вськими металами, в≥д ≥нших наданих або отриманих послуг, або витрати, що стосуютьс¤ зазначених операц≥й;

o див≥дендний дох≥д в≥д ц≥нних папер≥в, ¤к≥ обл≥ковуютьс¤ в третьому клас≥ ѕлану рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку (ц≥нн≥ папери на продаж та ≥нвестиц≥йн≥ ц≥нн≥ папери - анал≥тичний рахунок балансовий 6300);

o чистий торговельний дох≥д включаЇ результат в≥д торг≥вл≥ ≥ноземною валютою та ц≥нними паперами, враховуючи резерви п≥д знец≥ненн¤ ц≥нних папер≥в на продаж;

o загальноадм≥н≥стративн≥ витрати м≥ст¤ть витрати на утриманн¤ та експлуатац≥ю основних засоб≥в, нематер≥альних актив≥в, амортизац≥ю, збиток в≥д продажу основних засоб≥в, операц≥йний л≥зинг, витрати на охорону, сплату обов'¤зкових платеж≥в (кр≥м податку на прибуток) та ≥н.;

o витрати на персонал м≥ст¤ть зароб≥тну плату, витрати на соц≥альне забезпеченн¤, обов'¤зков≥ нарахуванн¤ прем≥њ, винагороди тощо; окремою статтею в≥дображаЇтьс¤ середн¤ к≥льк≥сть прац≥вник≥в банку прот¤гом року; o витрати на безнад≥йн≥ та сумн≥вн≥ борги включають в≥драхуванн¤ до резерв≥в на покритт¤ ризикованих актив≥в (за кредитами, ц≥нними паперами, деб≥торську заборгован≥сть тощо);

o непередбачен≥ доходи ≥ витрати включають доходи або витрати, ¤к≥ виникли у зв'¤зку з под≥¤ми чи операц≥¤ми, що в≥др≥зн¤ютьс¤ в≥д звичайноњ д≥¤льност≥ банку ≥ не Ї регул¤рними, включаючи прибутковий податок на них. Ќайважлив≥шим принципом м≥жнародних стандарт≥в обл≥ку та зв≥тност≥ Ї принцип в≥дкритост≥ (транспарентност≥). ¬≥дпов≥дно до нормативних акт≥в Ќац≥ональний банк ”крањни встановив пор¤док публ≥кац≥й комерц≥йними банками у засобах масовоњ ≥нформац≥њ зв≥тност≥ про свою д≥¤льн≥сть та наданн¤ њњ до ЌЅ”. ѕередбачаЇтьс¤ посл≥довне розширенн¤ складу даних, що оприлюднюютьс¤ банками, та п≥двищенн¤ њх достов≥рност≥. ƒл¤ отриманн¤ б≥льш ірунтовноњ оц≥нки ф≥нансового стану банку рекомендовано проанал≥зувати не т≥льки баланс та матер≥али зв≥тност≥ самого банку, а й провести досл≥дженн¤ кон'юнктури ринку, оц≥нити конкурент≥в, зд≥йснити анал≥з ф≥нансового стану позичальник≥в та ≥н.  р≥м того, можливост≥ ф≥нансового анал≥зу ширш≥, коли вони базуютьс¤ на побудов≥ р≥зного виду економ≥ко-статистичних та математичних моделей зв'¤зку, а також узагальнюючих характеристик структури та динам≥ки. ўо стосуЇтьс¤ кожного розд≥лу балансу та зв≥ту про ф≥нансов≥ результати, то мають бути розрахован≥:

1) в≥дносн≥ величини, ¤к≥ характеризують частку окремих статей у загальному обс¤з≥ групи напр¤м≥в, що анал≥зуЇтьс¤;

2) показники динам≥ки (абсолютний прир≥ст, темпи зростанн¤, темпи приросту); 3) показники, ¤к≥ характеризують вплив зм≥ни суми кошт≥в за кожним напр¤мом на загальну зм≥ну обс¤гу групи напр¤м≥в, що анал≥зуютьс¤; ¤к зведену характеристику ≥нтенсивност≥ зм≥н можна використовувати ≥нтегральн≥ показники структурних зрушень, зокрема квадратичний коеф≥ц≥Їнт абсолютних структурних зрушень та ≥ндекс в≥дм≥нност≥.

ќц≥нка ф≥нансового стану банку базуЇтьс¤ на анал≥з≥ доход≥в ≥ витрат з використанн¤м таких метод≥в ф≥нансового анал≥зу:

а) горизонтальний (часовий) анал≥з - пор≥вн¤нн¤ кожного напр¤му доход≥в або витрат з попередн≥м пер≥одом;

б) вертикальний (структурний) анал≥з - визначенн¤ структури окремих вид≥в, груп або напр¤м≥в доход≥в ≥ витрат з визначенн¤м впливу кожного чинника на результат у ц≥лому;

в) трендовий анал≥з - пор≥вн¤нн¤ кожноњ позиц≥њ доход≥в або витрат комерц≥йного банку з сукупн≥стю попередн≥х пер≥од≥в та визначенн¤ тренду, тобто основноњ тенденц≥њ динам≥ки обраного показника; анал≥з зд≥йснюЇтьс¤ на основ≥ фактичних даних за минул≥ роки, у закордонн≥й практиц≥ використовуЇтьс¤ пер≥од тривал≥стю не менше трьох рок≥в;

г) анал≥з в≥дносних коеф≥ц≥Їнт≥в - розрахунок сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж окремими позиц≥¤ми актив≥в, пасив≥в, доход≥в та витрат або напр¤мами р≥зних форм зв≥тност≥ з метою визначенн¤ взаЇмозв'¤зк≥в м≥ж показниками.

ƒоц≥льно використовувати дл¤ анал≥зу доход≥в ≥ витрат так≥ в≥дносн≥ показники: ¶ коеф≥ц≥Їнти розпод≥лу, що визначають, ¤ку частину в≥д групи абсолютних показник≥в становить той чи ≥нший абсолютний показник ф≥нансового стану; ¶ коеф≥ц≥Їнти корел¤ц≥њ, ¤к≥ визначають в≥дношенн¤ м≥ж р≥зними по сут≥ абсолютними показниками ф≥нансового стану або њх л≥н≥йними комб≥нац≥¤ми, що мають р≥зну економ≥чну значим≥сть.

—укупн≥сть таких прийом≥в анал≥зу даЇ змогу зд≥йснити к≥льк≥сне та ¤к≥сне оц≥нюванн¤ доход≥в ≥ витрат банку.

ќтже, значенн¤ анал≥зу доход≥в ≥ витрат комерц≥йного банку пол¤гаЇ в ефективному управл≥нн≥ його дох≥дн≥стю, тобто у ви¤вленн≥ резерв≥в зростанн¤ прибутковост≥ банк≥вськоњ д≥¤льност≥ та формуванн≥ пропозиц≥й щодо використанн¤ ви¤влених резерв≥в.Ќа головну

Hosted by uCoz