Критерії альтернативного вибору фінансових інвестиційОсновними критеріями для вибору певного інвестиційного проекту є такі:

Таблиця 1

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Наведемо формули для обчислення лише перших двох показників (оскільки для знаходження IRR необхідно використовувати такі складні елементи математики як метод лінійної апроксимації, а для розрахунку РР слід визначати мінімум функціонала):

 IRR

де Рк- грошові надходження від інвестицій в к-му році;

С-величина інвестиції (капітал, що залучається до інвестування);

d- показник дисконтування.

Для оцінки терміну окупності, або строку повернення вкладень (pay-back period, РР), наведемо лише формулу для спрощеного варіанта (за умови, що передбачаються незмінні грошові потоки від інвестування, які позначимо як NCF):

 pay-back period

де TIC - повні інвестиційні витрати;

NCF - чистий ефективний грошовий потік за один період.

Як правило, при здійсненні інвестицій в ЦП оплата (вкладення коштів) відбувається одномоментно на початку, а грошові потоки генеруються в майбутньому. Якщо потрібно оцінити ефективність кількох взаємовиключаючих інвестицій (кошти можуть бути вкладені або в ЦП виду А, або в ЦП виду Б, або ЦП виду В), слід розрахувати NPV для кожного варіанта і вибрати варіант із кращим (вищим) NPV. Використовуючи умови, наведені в таблиці 6.4 для трьох варіантів вкладень, обчислимо значення показників NPV (періодом виберемо квартал, показник дисконтування - 3 % за квартал (тобто 12 % річних), отже, вісім періодів до завершення інвестицій) за такою Формулою:

 Чистий приведений ефект NPVi

Чистий приведений ефект NPVi для г-го кварталу залежить від того, чи будуть сплачуватись доходи в цьому кварталі, виходячи з умов випуску, а якщо виплати здійснюватимуться, то їх вартість дисконтується на показник дисконту відповідного кварталу (див. табл. 6.4). Крім того, у 8-му кварталі, виходячи з умов випуску, буде також сплачено основну суму боргу, яка теж підлягає дисконтуванню (дисконтована вартість погашення номінальної вартості ЦП для всіх варіантів збігається і становить 7894,09 грн). Таким чином, для трьох варіантів:

 найвища дохідність із розглянутих варіантів

Оскільки, згідно з проведеними розрахунками, 1,14197 > > 1,1404 > 1,13675, тобто РІ >РР>РГ, варіант б є найприйнятнішим з погляду ефективності інвестицій за критерієм РІ (найвища дохідність із розглянутих варіантів), тобто підтверджуються попередні висновки.

Між вищенаведеними критеріями вибору існують певні залежності, наприклад: ,_, _При NPV> 0 одночасно IRR >С,РІ>\;

- при VPF = 0 одночасно IRR = С, РІ = 1;

- при NPV< 0 одночасно ІМ<С,РКІ.

Якщо під час аналізу альтернативних проектів, виявляють, що критерії суперечать один одному (що можливо при зіставленні проектів, які суттєво різняться за вартістю, а також якщо основні грошові потоки нерівномірно розподілені в часі), за основу краще брати критерій NPV, хоча його недоліком є те, що він не дає інформації щодо відносної надійності проектів.На головну

Hosted by uCoz